Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sak-y t’a Zeova soog-yã

Sak-y t’a Zeova soog-yã

 Sak-y t’a Zeova soog-yã

“Wẽnnaam nonglem yaa tɩ tõnd sak bãmb tõogo. La bãmb tõog ka toog ye.”—1 ZÃ 5:3.

1, 2. a) Bõe yĩng tɩ rũndã-rũndã, neb wʋsg pa rat n sak b taab zu-sobendo? b) Rẽ yĩnga sẽn yet-b tɩ b so b mens n maand b yamã sɩd so b mens wa b sẽn tẽedã bɩ? Wilg-y y leokrã võore.

RŨNDÃ-RŨNDÃ, neb wʋsg pa nong tɩ b soog-b ye. B pa rat tɩ ned a to wilg-b sẽn segd la sẽn pa segd ye. Neb nins sẽn tʋll n soog b mens n maand b yamã nong n yeta woto: “Ned baa a ye pa segd n wilg maam m sẽn tog n maaneg ye.” La rẽ yĩnga nin-kãensã sɩd so b mens bɩ? Lae-lae! Bala, b mi tɩ b pa mi me, b wʋsg tũuda dũniyã neb raabo. (Rom 12:2) Sɩd-sɩda, b pa so b mens ye. Tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr yeelame tɩ b yaa “wẽng yembse.” (2 Pɩɛ. 2:19) B kẽnda “wa dũniyã nebã sẽn kẽndã, n sakd sẽn tar-a noor ne yĩngr yellã,” rat n yet t’a Sʋɩtãana.—Ef. 2:2.

2 Sɛb gʋlsd a yembr yeela ne wuk-m-meng woto: “Mam pa na n bas m doagdbã wall prɛtr bɩ pastɛɛr wall Biiblã meng tɩ wilg maam sẽn segd la sẽn pa segd ye.” Yaa sɩd tɩ neb kẽer sẽn so b taab namsd-b lame, tɩ kɩtdẽ tɩ b sẽn so-b rãmbã pa rat n sulg n sak-b ye. La rẽ yĩnga yellã tɩɩm yaa d sẽn na n soog d mens n maand d yam sɩda? D sã n karem kiba-kɩtbã sẽn yet sɛbã pʋsẽ wã, d mikdame tɩ sɩd pa a tɩɩmã la rẽ ye. Sẽn lebg vẽeneg tɩ yaa rũndã-rũndã la ãdem-biisã rat tɩ b wilg-b sor n yɩɩda yĩnga, neb wʋsg sẽn pa tol n dat n sak rẽ wã sɩd yaa bʋko!

Tõnd tagsg yaa bõe noyã sakr wɛɛngẽ?

3. Wãn to la pipi kiris-nebã wilg tɩ b pa tũud nanambsã noy yaare?

3 Tõnd sẽn yaa kiris-nebã yĩnga, d sẽn sakd noyã to-to wã yaa toor ne dũniyã nebã.  Woto pa rat n yeel tɩ d sakda noor yaar ye. Sasa ninga, d pʋd n segd n tõdgda neb kẽer daabo, baa b sã n yaa pãn-soaadba. Pipi kiris-nebã me ra maanda woto. Wala makre, zʋɩf rãmb bʋ-kaoodb la pãn-soaadb a taab sẽn da wa n kõ tʋm-tʋmdbã noor tɩ b ra le moon koe-noogã, b tõdga fasɩ. B pa sak n tũ nanambsã noy n bas neer maaneg ye.—Karm-y Tʋʋma 5:27-29.

4. Kiba-bʋs n be Biiblã pʋgẽ n wilgd pĩnd wẽn-sakdb sẽn kɩɩs ãdem-biis raab Wẽnnaam yĩnga?

4 Sẽn deng a Zezi rogmã, neb wʋsg sẽn da maan Wẽnnaam daabã me tõdga neb raab fasɩ. Wala makre, a Moiiz “ka sak tɩ b bool yẽnda tɩ Faraõ bi-pugl biig ye.” A yãka yam n na n “lagem ne Wẽnnaam nebã n sak namsgo,” n “ka zoe rĩmã ye.” (Heb. 11:24, 25, 27) A Potifaar pagã sẽn da pẽdgd a Zozɛf n dat t’a yo ne-a wã, a Zozɛf ra miime t’a sã n pa sake, pagã tõe n sɩbg-a lame. La ne rẽ fãa, a tõdgame. (Sɩng. 39:7-9) A Daniɛll me ra “yãka yam t’a ka na n dɩ na-yirã rɩɩbã la a yũ b rãamã n dẽgem a meng ye.” Baa Babilon dĩmã sõgen-kãsengã sẽn da pa rat n sakã, a Daniɛll kell n pa toeem yam ye. (Dan. 1:8-14) Kiba-kãensã fãa wilgdame tɩ baa pĩnd wẽndẽ, Wẽnnaam nin-buiidã ra modgda ne b sũy fãa n na n maand sẽn segde, baa sẽn na yɩla. B ra pa sakd n maan kɛgr b sẽn tʋll n ta ned yam yĩng ye. Tõnd me segd n dɩka b togs-n-taare.

5. Wãn-wãn la tõnd tagsg noyã sakr wɛɛngẽ yaa toor ne dũniyã nebã tagsgo?

5 La d sẽn mi n tõdg pãn-soaadbã noy kẽer ne raood woto wã pa rat n yeel tɩ d yaa tõtba, wall tɩ d yaa wa sãnda sẽn mi n kɩɩsd nanambsã noyã politikã yĩngã ye. Tõnd sẽn datã yaa wilg t’a Zeova la d sakd n yɩɩd ãdem-biig buudã fãa. B sã n kõ noor tɩ kɩɩsd Wẽnnaam daabã, tõnd sẽn na n maanegã yaa vẽenega. Wa a Zezi tʋm-tʋmdbã, yaa Wẽnnaam la d na n sak n yɩɩg ninsaalbã.

6. Bõe yĩng tɩ d segd n sakd a Zeova noyã?

6 Bõe n sõngd tõnd tɩ d sakd Wẽnnaam? D tũuda Yelbũna 3:5, 6 sẽn yeelã. Be b yeta woto: “Teeg [a Zeova] ne f sũur fãa la f ra teeg f meng bãngr ye. Fo sẽn maand bũmb ninga fãa, bɩ f tẽeg [a Zeova] yelle, la b na n demsa fo sorã.” Tõnd kɩsa sɩd tɩ Wẽnnaam noyã fãa bee tõnd nafr yĩnga. (Karm-y Tõodo 10:12, 13.) Sɩd me, a Zeova ra yeela Israɛll kambã woto: “Mam zãmsda yãmb y meng sõngr yĩnga. Mam yãagda yãmb sor ninga yãmb sẽn tog n tũ wã zugu. Yãmb sã n da sak mam tõodã, yãmb laafɩ wã ra na n yɩɩ wa kʋɩls koom la yãmb tɩrlma ra na n yɩɩ wa ko-kãsenga ko-wiisi.” (Ezai 48:17, 18) Tõnd tẽeda gom-kãensã la d kɩsa sɩd ne d sũy fãa me tɩ Wẽnnaam noyã sakr nafd-d lame.

7. D sã n pa wʋmd noor Wẽnnaam sẽn kõ-d a Gomdã pʋgẽ võor sõma, bõe la d segd n maane?

7 Baa tõnd sã n pa wʋmd noor a Zeova sẽn kõ-d a Gomdã pʋgẽ võor sõma, d sakd-a lame. La woto pa rat n yeel tɩ d tẽeda Wẽnnaam zond-yaar ye. Rẽ wilgdame bal tɩ d yar-a lame. D kɩsa sɩd zãng-zãng t’a mii sẽn segd ne tõndo. D sakrã leb n wilgdame tɩ d nonga Wẽnnaam, bala tʋm-tʋmd a Zã yeela woto: “Wẽnnaam nonglem yaa tɩ tõnd sak bãmb tõogo.” (1 Zã 5:3) Wẽnnaam sakr baoodame tɩ d maan bũmb a to me.

D modgd n bãngd yɛlã n welgdẽ

8. Bõe yĩng tɩ d sã n dat n sakd a Zeova, d segd n baood n ‘bãngd sõma la wẽng n bakdẽ?’

8 Biiblã yeelame tɩ d segd n modg n bãnga sõma ne wẽng n bake. (Heb. 5:14) Rẽnd tõnd sẽn datã pa d sakd Wẽnnaam noyã woto bal n pa tagsdẽ ye. D tikda a Zeova noyã n ‘bãngd sõma la wẽngã n bakdẽ.’ Tõnd tʋll n bãnga a Zeova noyã sẽn kõt-d yam ningã sẽn na yɩl n tõog n yeel wa yɩɩl-gʋlsdã woto: “Yãmb tõog bee mam sũur pʋgẽ.”—Yɩɩl 40:9.

9. Wãn-wãn la d tõe n maan n tõog tɩ d tagsgã zems ne a Zeova noyã, la bõe yĩng tɩ d segd n maan woto?

 9 D sã n tʋll n bãng Wẽnnaam noyã yõod wa yɩɩl-gʋlsdã, d segd n bʋgsda d sẽn karemdã zugu. Wala makre, d sã n karem noor a sẽn kõ, d tõe n soka d meng woto: ‘No-kãngã yõod yaa bõe? Bõe yĩng tɩ m segd n tũ-a? Bõe n paam neb kẽer sẽn kɩɩs-a?’ D tagsgã sã n zemsd ne a Zeova noyã, d na n tõogdame tɩ d tʋʋmã tat a yam, la d ket n baood n bãngd a raabã n tũudẽ. (Ef. 5:17) La pa wakat fãa la woto maaneg yaa nana ye.

A Sʋɩtãan rat n kɩtame tɩ d kɩɩs Wẽnnaam

10. Zĩ-bʋg wɛɛngẽ la a Sʋɩtãan paamd tɩ neb wʋsg kɩɩsd Wẽnnaam noyã?

10 Hal daar zãra, a Sʋɩtãan maoodame n dat tɩ ãdem-biisã ra sak Wẽnnaam ye. D nee rẽ vẽeneg yɛl wʋsg pʋgẽ. Wala makre, ges-y nebã sẽn kɩɩsd noy nins Wẽnnaam sẽn gãneg kãadmã wɛɛngẽ to-to wã. Pagb ne rap kẽer yãkda yam n vɩ ne taab woto bal n yaool n pa kẽ kãadem, tɩ sãnda me maand sɩlem n kaood b kãadem. Tõe tɩ nin-kãensã tagsda wa reem-dɛɛmd a yembr yʋʋr sẽn yi. A yeelame tɩ “pag pa tõe n zĩnd ne rao a yembre, la tɩ rao me pa tõe n zĩnd ne pag a yembr ye.” A paasame tɩ “yẽ nan pa yã pag ne rao sẽn kẽ kãadem sẽn pa zãmbd taaba, wall sẽn pa tol n dat n yo ye.” Reem-dɛɛmd a to me nebã sẽn mi sõma goma gomd sẽn wõnd rẽ. A tẽega yẽ mengã sẽn kẽ kãadem n yɩlem tɩ baa a ye pa yãk nengã yelle, n yeel woto: “Mam tagsdame tɩ tõnd a ninsaalbã pʋd n pa tõe n tall pag a ye wall rao a ye d yõor tɛk ye.” Woto fãa yĩngã, yɩta sõma tɩ tõnd ned kam fãa sok a meng woto: ‘Rẽ yĩnga mam sakda noy nins a Zeova sẽn gãneg kãadmã wɛɛngẽ wã bɩ, bɩ m basame n tẽed wa dũniyã rãmb tɩ pa tɩlae tɩ pag ne a sɩd kãadem kaoos b yõor tɛka.’

11, 12. a) Bõe yĩng t’a Zeova sakr tõe n yɩ toog ne kom-bɩɩsã? b) Togs-y yell sẽn paam ned a sẽn kɩɩs a Zeova yĩnga.

11 Rẽ yĩnga y yaa bi-bɩɩg n be a Zeova siglgã pʋgẽ bɩ? Sã n yaa woto, tõe t’a Sʋɩtãan modgdame n dat n kɩt tɩ y bas a Zeova. ‘Yãadem datem wẽnsã’ n paas y taabã sẽn tusd-y n dat tɩ y maan wa bãmbã yĩng tõe n wa kɩtame tɩ y tags tɩ Wẽnnaam noyã tũub yaa toogo. (2 Tɩm. 2:22) Gũus-y n da wa tẽ rẽ ye. Modg-y n bãng-y Wẽnnaam noyã sẽn nafd-y to-to wã. Wala makre, Biiblã yet-d lame tɩ d “zoe yoobo.” (1 Kor. 6:18) Rẽ wɛɛngẽ me, sok-y y mens woto: ‘Bõe yĩng tɩ m segd n tũ no-kãngã? Zĩ-bʋg la a nafd maam?’ Tõe tɩ y mii neb sẽn kɩɩs Wẽnnaam saglsã tɩ kɩt tɩ toog tar-ba. Rẽ yĩnga b rãmb sɩd tara sũ-noog masã bɩ? B vɩɩmã noom-b lame n yɩɩd b sẽn da wa n be a Zeova nin-buiidã sʋkã sɩda? B bãnga bũmb a to sẽn kõt sũ-noog tɩ Wẽnnaam nin-buiidã pa mi bõn-kãng bɩ?—Karm-y Ezai 65:14.

12 Kelg-y pag a ye sẽn yaa kiris-ned t’a yʋʋr boondẽ t’a Sharon goamã. A yeela woto: “Mam sẽn pa sak a Zeova noorã yĩng kɩtame tɩ SIDA wã yõk-ma. Naoor wʋsgo, m lebsd n tẽegda yʋʋm nins fãa m sẽn da  maand a Zeova raabã ne sũ-noogã yelle.” A Sharon sak n deegame t’a maana yalemd a sẽn kɩɩs a Zeova wã, la t’a ra segd n tũu a saglsã. A Zeova kõo tõnd a noyã n na n kogl-do. Semen a yopoe zugẽ, a Sharon sẽn gom a gomdã, a maana yõore. Yel-beed ning sẽn paam-a wã wilgda vẽeneg t’a Sʋɩtãan pa tar bõn-sõng n kõt neb nins fãa sẽn lebgd a dũniyã rẽndã ye. A sẽn yaa “ziri ba” wã yĩnga, a kãabda nebã kãab-nood wa a sẽn da maan to-to ne a Hawa wã, la a pa pidsd baa a yen ye. (Zã 8:44) Hakɩka, yaa a Zeova sakr n sɩd yaa sõma wakat fãa.

Gũus-y n da wa lebg tõtb ye

13. Bõe wɛɛngẽ la d segd n gũus n da wa yɩ tõtba?

13 D sã n zoe n sakd a Zeova, d segd n gũusame n da lebg tõtb ye. Wuk-m-meng tõe n kɩtame tɩ d wa tẽed tɩ ned baa a ye pa segd n wilg d sor ye. Wala makre, d tõe n wa tõdga Wẽnnaam nin-buiidã taoor-lʋɩtb saglse. Wẽnnaam dɩka segls n kɩt tɩ tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã rɩlgd tõnd tẽebã wɛɛngẽ wakat sẽn zemse. (Mat. 24:45-47) D segd n sika d mens n sak n deeg tɩ yaa ne segl-kãens maasem la a Zeova get a nin-buiidã yell rũndã-rũndã. Rɩk-y tʋm-tʋmdbã togs-n-taare. A Zezi karen-biis kẽer sũy sẽn wa n sãam tɩ b pa rat n ye tũ-a wã, a soka a tʋm-tʋmdbã woto: “La yãmba, yãmb me ka rat n bas maam la?” A Sɩmo Pɩɛɛr leokame yaa: “Zusoaba, tõnd na n basa yãmb n kẽng ãnda nengẽ? Yãmb tara vɩɩm sẽn ka sɛt goama.”—Zã 6:66-68.

14, 15. Bõe yĩng tɩ d segd n sik d mens n tũ Biiblã saglsã?

14 A Zeova sakr baoodame tɩ b sã n kõ-d sagls sẽn yit a Gomdã pʋgẽ bɩ d sake. (1 Tes. 5:6) Makre, tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã sɩng n sagend-d lame tɩ d kell n gũus tɩ bũmb da wa menes d yamã ye. (1 Tes. 5:6) Yaoolem day kãensã pʋgẽ, neb wʋsg toor sẽn kae ne b taab tɩ kẽer yaa “ligd noangdbã” yĩnga, sagl-kãngã zemsa kɛpɩ. (2 Tɩm. 3:1, 2) Rẽ yĩnga nin-kãensã tõe n wa kɩtame tɩ d wõneg-b bɩ? Yaa vẽeneg tɩ b tõeeme. D sã n pʋg yɛl kẽer dũni kãngã nebã sẽn baoode, tõe n booga d tẽebã, wall kɩt tɩ d lebg laog-baooda. (Luk 12:16-21) Woto yĩnga, yaa yam bũmb tɩ d tũ Biiblã saglse. D ra yɩ wa a Sʋɩtãan dũniyã neb sẽn wilgd tɩ yaa b mensã yell bal n pak-bã ye!—1 Zã 2:16.

15 Tigimsã pʋsẽ, yaa ne kãsem dãmbã maasem la tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã rɩlgd tõnd tẽebã wɛɛngẽ. Biiblã sagl-d-la woto: “Bɩ y sak yãmb taoor dãmbã la y reeg bãmb goamã, tɩ bõe, bãmb gũuda yãmb sɩɩse, bãmb sẽn na n wilg yɛlã fãa Wẽnnaam taoorã yĩnga. Bɩ a yɩ woto tɩ b maan ne sũ-noogo la ka ne sũ-sãoong sẽn ka na n yɩ yãmb nafr ye.” (Heb. 13:17) Rẽ yĩnga woto rat n yeelame tɩ kãsem dãmbã pa koangdb bɩ? Yaa sɩd tɩ b kongdame! La Wẽnnaam mii rẽ n yɩɩd tõndo. Baasgo, a ratame tɩ d sak-ba. D sã n sakd n deegd b saglsã baa b sẽn yaa koangdbã, d wilgda a Zeova tɩ d sɩd sakd-a lame.

D sẽn segd n sik d mensã võore

16. Wãn-wãn la d tõe n wilg tɩ d waoogda a Zezi sẽn yaa tigingã zu-soabã?

16 D pa segd n yĩm tɩ tigingã zu-soab meng-meng yaa a Zezi ye. (Kol. 1:18) Woto  yaa bũmb a ye sẽn kɩt tɩ d segd n sakd kãsem dãmbã la d “nong b wʋsgo.” (1 Tes. 5:12, 13) La tigimsã kãsem dãmb me tõe n wilgdame tɩ b sɩd yaa sakdba, n taasd b tẽed-n-taasã Wẽnnaam koɛɛgã, la b ra zãmsd-b bãmb mens bãngr ye. B pa tog n “yõsg bũmb ning sẽn gʋlsã ye.”—1 Kor. 4:6, Kãab-paalgã Koe-noogo.

17. Bõe yĩng tɩ d pa segd n tʋlg tɩ b yetẽ tɩ tõnd n yɩɩd d taabã?

17 Tigingã ned kam fãa segd n gũusame n da wa baood a meng pẽgr ye. (Yel. 25:27) Tʋm-tʋmd a Zã ra sega kiris-ned a yembr sẽn da lʋɩ bẽd-kãngã pʋgẽ. A goma a yell n yeel woto: “A Diotrɛf sẽn nong n yɩ bãmb taoor soabã ka reegd tõnd ye. Yaa woto yĩnga mam sã n wa, mam na tẽeg bũmb nins yẽ sẽn maanã la a gom yaalsã fãa yẽ sẽn gomd tõndã.” (3 Zã 9, 10) Kiba-kãngã sagenda tõnd fãa. D segd n gũusame n da tol n yɩ ned sẽn dat tɩ b yetẽ t’a yɩɩda a taabã ye. Biiblã yet-d lame tɩ “tɩtaam n lʋɩt taoor tɩ sãoong pʋgda. La wuk-m-meng n lʋɩt taoor tɩ lʋɩɩs pʋgda.” Neb nins sẽn sak tɩ Wẽnnaam so-bã segd n gũusame tɩ wuk-m-meng ra kʋɩɩb-b ye. Sã n pa rẽ, na n baasa ne b lʋɩɩs la yãnde.—Yel. 11:2; 16:18.

18. Bõe n na n sõng-d tɩ d sak t’a Zeova soog- do?

18 Bɩ y ned kam fãa mao n kell n sakd a Zeova la y ra wa tol n bao n soog y mens wa dũniyã neb ye. Tẽeg-y tɩ y sẽn paam n maand a Zeova raabã, y paama waoogr sẽn yaa kãsenga. Mi-y n bʋgsd-y rẽ zugu. Y sẽn be Wẽnnaam nin-buiidã sʋkã, wilgda vẽeneg me tɩ yaa yẽ n bool-y ne a vʋʋsem sõngã maasem. (Zã 6:44) Ra wɩs-y ne zood ning y sẽn tar ne a Zeova wã ye. Mao-y n wilg-y bũmb fãa pʋgẽ tɩ y sakda a Zeova, la tɩ y pa tʋll n soog y mens ye.

Y tẽrame bɩ?

• A Zeova sakr baooda bõe maanego?

• A Zeova sakrã pʋgẽ, bõe yĩng tɩ d segd n modgd n bãngd sõma la • wẽng n bakdẽ?

• Zĩ-bʋg wɛɛngẽ la a Sʋɩtãan paam tɩ neb wʋsg kɩɩsd Wẽnnaam noyã?

• D sã n dat n sak a Zeova, bõe yĩng tɩ d segd n yɩ sik-m-meng soaba?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 24]

“Tõnd segd n saka Wẽnnaam n yɩɩd nebã”

[Foto, seb-neng 26]

D segd n tũuda Wẽnnaam noyã wakat fãa