Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Rom dãmb sebrã vaeesgo

Rom dãmb sebrã vaeesgo

 A Zeova Gomdã vɩɩme

Rom dãmb sebrã vaeesgo

YƲƲMD 56 soabã sẽnẽ, tʋm-tʋmd a Poll misioneer so-toak a tãab soabã sasa, a taa Korẽnte, n wʋm tɩ Rom kiris-nebã sʋka, Zʋɩf rãmbã ne bu-zemsã neb tagsa pa yembr ye. A Poll sẽn da rat tɩ b zems taab zãng la b tall yam a yembrã yĩnga, a gʋlsa lɛtr n tool-ba.

Lɛt-kãng pʋgẽ, a wilga bũmb ning zug b sẽn tõe n tik n yeel tɩ ned yaa tɩrga, la a soabã sẽn segd n vɩɩmd to-to. Lɛt-kãng sõngda tõnd tɩ d bãng Wẽnnaam la d wʋm a Gomdã võor n paase. A leb n gom n tadga Wẽnnaam sõmblmã sẽn ka to wã zugu, la a gom Kiristã sẽn maan bũmb nins n fãag tõndã me yelle.—Heb. 4:12.

BÕE ZUG LA B TIKD N YEEL TƖ NED YAA TƖRGA?

(Rom 1:1–11:36)

A Poll gʋlsa woto: “[Neba] fãa maana yel-wẽn n kong Wẽnnaam waoogre. La Wẽnnaam barkã kɩtdame tɩ b zems fãagr Kirist Zezi maasem yĩnga, la bãmb paam-a-la zaalem.” A paasa woto: “Ned zemsa [bɩ a yaa tɩrg] tẽeb yĩnga, tɩ tõog tʋʋma ka kẽedẽ ye.” (Rom 3:23, 24, 28) Kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã ne kʋʋn-kãsengã neb sẽn tẽed “tɩrlem tʋʋmd a yembr” yĩnga, b lebga tɩrse. Sẽn paam-b vʋʋsem sõng zaeebã na n tɩ rɩɩ naam ne Kiristã saasẽ, tɩ kʋʋn-kãsengã neb bɩ ‘piis a taabã’ lebg Wẽnnaam zo-rãmba, n saagdẽ n na n põs “to-kãsengã” sasa.—Rom 5:18; Wil. 7:9, 14; Zã 10:16; Zak 2:21-24; Mat. 25:46.

A Poll soka woto: “Tõnd sẽn ka be tõog pʋgẽ la d be bark pʋgẽ wã, tõnd na n maana yel-wẽn bɩ?” A wẽneg n leokame tɩ “Ayo, ka woto ye.” A wilga woto: “Yãmb yaa yãmb sẽn sakd a soabã yembse, sã n yaa yel-wẽnã sẽn wat ne kũum walla a sã n yaa sakr sẽn wat ne tɩrlem.” (Rom 6:15, 16) A paasa woto: ‘Yãmb sã n kʋ yĩngã tʋʋm ne [vʋʋsem sõng] pãnga, yãmb na vɩɩmde.’—Rom 8:13.

Sogsg b sẽn leoke:

1:24-32—Yaa Zʋɩf rãmbã n tʋm tʋʋm-wẽns nins a Poll sẽn wilg ka wã bɩ, bɩ yaa bu-zẽmsã neba? Baa buud a yiibã neb sã n tʋma tʋʋm-wẽns woto, verse kãensã pʋsẽ, yaa Israɛll wẽn-kɩɩsdbã yell la a Poll sẽn gomdã. Baa ne b sẽn da mi Wẽnnaam noyã, ‘b pa kell n tall Wẽnnaam bãngrã’ ye. Dẽnd Wẽnnaam ra pa tõe n bas-b taal ye.

3:24, 25—Wãn to la Kiristã maoong tõe n yẽes “pĩnd yel-wẽnã” t’a ra nan pa yao-a? Bãngr-gomd ning sẽn be Sɩngr 3:15 wã pidsa yʋʋmd 33, sasa ning b sẽn kʋ a Zezi ra-lukã zugã. (Gal. 3:13, 16) Wakat ning Wẽnnaam a Zeova sẽn togs bãngr-gom-kãngã wã, ra yaa wa a zoe n pidsame, bala bũmb baa a ye pa tõe n gɩdg-a t’a pa pids a raabã ye. A Zeova tika maoong ning a Zezi sẽn da na n wa kõ wã zug n kõ a Ãdem kamb nins fãa sẽn tẽed maoon-kãngã yel-wẽn sugri. A Zezi maoongã maasem yĩng me, Wẽnnaam na n vʋʋga neb sẽn zĩnd sẽn deng pipi kiris-nebã wakatã.—Tʋʋ. 24:15.

6:3-5—Reeg lisg a Zezi Kirist pʋgẽ ne reeg lisg a kũumã pʋgẽ võor yaa bõe? A Zeova sã n zae a Zezi Kirist karen-biis ne vʋʋsem sõngã, b naagda Kiristã n lebg tiging a ye neb sẽn makd Kiristã yĩngã, tɩ yẽ mengã yaa zugã. (1 Kor. 12:12, 13, 27; Kol. 1:18) Woto makda b sẽn deeg lisg a Zezi Kirist pʋgẽ. La yaa sẽn paam-b vʋʋsem sõng zaeebã sẽn sakd n mongd b mens b vɩɩmã tõr n pa ye  saagd n na n vɩɩmd tẽngã zugã yĩng la b sẽn yet me tɩ b reega lisg a Zezi kũumã pʋgẽ wã. Dẽnd b kũumã wõnda a Zezi kũumã, baa ne sẽn pa tõe n fãag nedã. Lis-kãng sata sasa ning b sẽn wat n ki n vʋʋg n kẽng saasẽ wã.

7:8-11—Wãn to la ‘yel-wẽnã paamd pãng tõogã yĩnga’? Tõogã kɩtame tɩ nebã bãng yel-wẽnd sẽn yaa bũmb ninga, la b sak n deeg tɩ b yaa yel-wẽn-maandba. Rẽ kɩtame tɩ nebã bãng tɩ b yaa yel-wẽn-maandb zĩis wʋsg pʋsẽ, la tɩ neb wʋsg me sẽn da tagsd tɩ b pa yel-wẽn-maandb bãng tɩ b yaa yel-wẽn-maandba. Dẽnd d tõe n yeelame tɩ yel-wẽndã paama pãng tõogã yĩnga.

Zãmsg tõnd yĩnga:

1:14, 15. D tara bʋʋm wʋsg n na n moon koe-noogã ne yẽesem. Bʋʋm a yembr yaa t’a Zezi sẽn sak n daag a zɩɩmã neba fãa yĩngã, yaa tɩlae tɩ d sõng-b tɩ b paam zems-n-taar ne a Zeova.

1:18-20. Nin-wẽnsã la neb nins sẽn pa tẽed Wẽnnaamã pa “tõe n yã bũmb n dõd n yi ye.” Bala Wẽnnaam sẽn naan bũmb ninsã pʋsẽ, d nee a zʋg-sõmã wã.

2:28; 3:1, 2; 7:6, 7. A Poll sẽn togs gomd tɩ wõnd tõe n sãamã Zʋɩf rãmbã sũur poore, a togs-b-la koɛɛg sẽn tõe yɩ-b noogo. Woto yaa mak-sõng d sẽn segd n tũ n welg yɛl sẽn yaa toog ne yam la minim.

3:4. Ninsaalb goam sã n kɩɩsd Biiblã sẽn yet bũmb ninsã, d tũuda Wẽnnaam Gomdã la d modgdẽ tɩ d sẽn maand bũmb ninsã zemsd ne Wẽnnaam raabã, n wilgdẽ tɩ “Wẽnnaam yaa sɩd soaba.” D sã n moond Rĩungã koe-noog ne yẽesem la d maand karen-biisã, d tõe n sõnga nebã tɩ b bãng tɩ Wẽnnaam la sɩd soaba.

4:9-12. Wẽnnaam ra sɩng n geta a Abrahaam wa nin-tɩrg a tẽebã yĩnga, nand t’a kẽ bãong a yʋʋm 99. (Sɩng. 12:4; 15:6; 16:3; 17:1, 9, 10) Wẽnnaam sẽn maan woto wã, a wilga bũmb ning sẽn kɩtd tɩ ned paam yẽ lohorem.

4:18. D saagrã tara yõod wʋsg d tẽebã pʋgẽ, bala d tẽebã tika d saagrã zugu.—Heb. 11:1.

5:18, 19. A Poll sẽn wilg a Zezi ne a Ãdem sẽn wõnd taab to-to wã vẽenegã, a wilga nin-yɛng sẽn tõe n ‘kõ a vɩɩm neb wʋsg yĩng’ to-to koɛɛg-koɛɛga. (Mat. 20:28) Tõnd me sã n wa zãmsd neba, d segd n modgame n wɛgs d goamã koɛɛg-koɛɛg la vẽenega, tɩ b võor wʋmb yaa nana.—1 Kor. 4:17.

7:23. Ned nusi, a nao la a zɩlemd tõe n kẽes-a-la ‘yel-wẽndã tõog yembd pʋgẽ.’ Dẽnd d segd n gũusame n da wa tʋm ne-b tɩ pa zems ye.

8:26, 27. Yɛl sã n wa yɩɩg-d tɩ d pa mi d sẽn na n pʋʋs n kos bũmb ninga, vʋʋsem sõngã “yõkda Wẽnnaam sɛɛg tõnd yĩnga.” Dẽnd a Zeova sẽn “wʋmd pʋʋsgã” sakd n deega pʋʋsg ning fãa sẽn be a Gomdã pʋgẽ sẽn zems ne tõnd yɛlã wa tõnd pʋʋsgo.—Yɩɩl 65:3.

8:38, 39. Sabaab rãmba, malɛg-wẽnse, la goosneema rãmbã pa tõe n kɩt t’a Zeova pa nong tõnd ye. Tõnd me pa segd n sak tɩ b gɩdg tõnd tɩ d ra nong a Zeova ye.

9:22-28; 11:1, 5, 17-26. Kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã tiging pidsa bãngr-goam wʋsg sẽn gomd Israɛll yelle. Nin-kãens pa yit ‘Zʋɩf rãmbã sʋk bal ye, bu-zẽms neb me bee b sʋka.’

10:10, 13, 14. D sã n nong Wẽnnaam a Zeova, n nong neb a taabã, n tẽed a Zeova la d tẽed bũmb nins a sẽn kãab-dã, na n kɩtame tɩ d moond koɛɛgã ne yẽesem.

11:16-24, 33. ‘Wẽnnaam sõmblmã ne a toolmã’ sɩd zemsa kɛpɩ! N-ye, ‘Wẽnnaam yaa kugri. A tʋʋmã zemsa zãnga. A soaya fãa yaa tɩrse.’—Tõo. 32:4.

D SƖD WILG TƖ D YAA TƖRSE

(Rom 12:1–16:27)

A Poll yeelame: “Woto yĩnga, m ba-biisi, mam kota yãmb ne Wẽnnaam nimbãan- zoeere, tɩ y kõ y yĩnsã tɩ yɩ maan-vɩɩs sẽn yaa sõma la sẽn zems Wẽnnaam yam.” (Rom 12:1) “Woto yĩngã” rat n yeelame tɩ kiris-nebã zoe n yaa tɩrs Wẽnnaam nifẽ b tẽebã yĩnga, t’a Poll sẽn paas bũmb ningã segd n kɩt tɩ b tall manesem sõng bãmb ne taab sʋka, ne nebã, la ne tẽngã taoor dãmbã.

A Poll gʋlsa woto: “Mam yeta ned kam fãa sẽn be yãmb sʋkã t’a ra tags tɩ yẽ yaa sõma n yɩɩd sẽn zems ye.” A paasa woto: “Bɩ nonglem zĩnd tɩ zãmbg kaẽ ye.” (Rom 12:3, 9) “Bɩ ned kam fãa sak nanambsã noyã.” (Rom 13:1) A sagenda kiris-nebã tɩ sã n wa yaa sũur-kaset yelle, bɩ b ra “kao taab bʋʋd ye.”—Rom 14:13.

Sogsg b sẽn leoke:

12:20—Wãn to la ned tõe n dʋʋg bug-saal a bɛ zugẽ? Pĩnd wẽndẽ wã, b sã n na n yẽneg kutu, b ra sagenda kutã bugmẽ la b wʋk bu-saal n zam-a zug n paase. Rẽ wɩngda kutã wʋsg t’a yẽneg tɩ b sɩlg-a rẽgdã n lobe. Tõnd me sã n maand d bɛ neere, yaa wa d sẽn dʋʋg bug-saal a zugẽ, dat n yeel t’a wẽnemã na n yẽnegame t’a lebg nin-sõngo.

12:21—Wãn to la d tõe n maan sõma n tõog wẽnga? Yaa d sẽn na n moond Rĩungã koe-noogã a Zeova sẽn yet tɩ d moonã ne raoodo, hal tɩ ta wakat ning a Zeova sẽn na n yeel tɩ sekame.—Mark 13:10.

13:1—B sẽn yeel ka (Kãab-paalgã Koe-noog pʋgẽ) tɩ “yaa Wẽnnaam n zĩnig pãn-soaadb nins sẽn be wã” võor yaa bõe? Yaa Wẽnnaam sẽn bas pãn-soaadbã tɩ b rɩt naamã la b sẽn yet tɩ yaa yẽ n zĩnig-bã. Wakat ninga Wẽnnaam rengd n wilga b sẽn na n dɩ naamã to-to. Biiblã sẽn deng n wilg nanambs kẽer sẽn na n dɩ b naamã to-to wã sõngda tõnd tɩ d wʋmd rẽ võore.

Zãmsg tõnd yĩnga:

12:17, 19. Ned sã n maan a to wẽng n lebse, a maana bũmb a Zeova a ye bal sẽn tar sor n tog n maane. Ned sã n maan wẽng n lebs wẽnga, a yaa wuk-m-meng soaba.

14:14, 15. D pa segd n sãam d ba-biig sũur bɩ n lub-a tẽebã wɛɛngẽ ne rɩɩb bɩ rãam d sẽn kõt-a ye.

14:17. Tõog n paam zood ne Wẽnnaam pa be ne ned sẽn dɩt bɩ a sẽn pa rɩt bũmb nins ye. Yaa a soabã sẽn na n yaa nin-tɩrga, n nong laafɩ la a tar sũ-noogo.

15:7. D segd n sak n deega neb nins sẽn baood sɩdã ne b sũy fãa wã tigingã pʋgẽ n da bak neda, la d moon koe-noogã ned ning fãa d sẽn sege.

[Foto rãmba, seb-neng 13]

A Zezi maoongã tõe n yẽesa yel-wẽn b sẽn da maan pĩnd t’a ra nan pa yao-a wã bɩ?