Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Fãagr ning Wẽnnaam Rĩungã sẽn na n wa ne wã ta n saame!

Fãagr ning Wẽnnaam Rĩungã sẽn na n wa ne wã ta n saame!

Fãagr ning Wẽnnaam Rĩungã sẽn na n wa ne wã ta n saame!

“Tɩ yãmb soolem wa, tɩ yãmb daab maan dũniyã zug wa sẽn maand [saasẽ].”—MAT. 6:10.

1. Bõe yell la a Zezi ra gomd a koe-moonegã pʋgẽ n yɩɩda?

A ZEZI KIRIST sẽn sõs ne nebã tãngã zugã, a wilga a kɛlgdbã b sẽn tõe n pʋʋs to-to me. Pʋʋs-kãng wilga bũmb ning yell a Zezi sẽn da gomd a koe-moonegã pʋgẽ n yɩɩdã. A wilga a karen-biisã tɩ b sã n na n pʋʋs Wẽnnaam, b tõe n kosa woto: “Tɩ yãmb soolem wa, tɩ yãmb daab maan dũniyã zug wa sẽn maand [saasẽ wã].” (Mat. 6:9-13) A Zezi ‘saaga tẽn-bɛd ne tẽn-bõoneg fãa n moon Wẽnnaam soolmã koe-noogo.’ (Luk 8:1) Kiristã sagla a karen-biisã tɩ b ‘reng n bao Wẽnnaam soolmã ne a tɩrlmã.’ (Mat. 6:33) Sõs-kãngã pʋgẽ, d na n goma Wẽnnaam Rĩungã yelle. Y sã n wa karemd-a bɩ y bao n bãng a sẽn tõe n sõng-y to-to koe-moonegã pʋgẽ. Wala makre, bao-y n bãng-y y sẽn tõe n leok sogs-kãensã to-to: Rĩungã koɛɛg yõod taa zĩ-bʋgo? Ãdem-biisã ratame tɩ b fãag-b ne bõe? Wãn-wãn la Wẽnnaam Rĩungã na n fãag-ba?

2. Rĩungã koɛɛg yõod taa zĩ-bʋgo?

2 A Zezi ra pĩnd n togsa woto: “Wẽnnaam soolem koe-no-kãngã na n moona dũniyã tɛk fãa tɩ yɩ kaset buud fãa yĩnga. Dẽ, dũniyã sɛɛb na yaool n ta.” (Mat. 24:14) Wẽnnaam Rĩungã koɛɛg yõod sɩd pa tar to ye. Sɩd-sɩda, yaa koɛɛg dũniyã gill neb sẽn segd n wʋme! A Zeova Kaset rãmbã sẽn kolg milyõ a yopoeyã sẽn be dũniyã gill zug tigims sẽn yɩɩd tus koabg pʋsẽ wã fãa moond-a lame, n wilgd nebã tɩ Rĩungã zoe n lugla saasẽ. Woto yaa koe-noogo, bala Rĩungã yaa goosneema Wẽnnaam sẽn zĩnig saasẽ t’a na n welg tẽngã yɛlã fãa. Rĩungã sã n wa so tẽngã, b na n maanda a Zeova raabã ka wa b sẽn maand-a saasẽ wã.

3, 4. B sã n wa maand Wẽnnaam daabã tẽngã zugu, vɩɩmã na n yɩɩ wãna-wãna?

3 Wẽnnaam daabã sã n wa maand tẽngã zug ka, bõe la ãdem-biisã na n paame? A Zeova “na n yẽesa nintãmã fãa t’a ra le zĩnd bãmb ninẽ ye, la kũum ka na n le zĩnd ye, la sũ-sãoong bɩ yãbr walla toog kõn le zĩnd yɛs ye.” (Wil. 21:4) Ninsaalbã pa na n ye bẽ bãas wall b ki b sẽn dog ne yel-wẽn n pa zems zãngã yĩng ye. Neb nins fãa sẽn maan kaalem tɩ Wẽnnaam tẽr b yellã me tõe n wa paam n vɩɩmda wakat sẽn kõn sa, bala Biiblã  kãabame tɩ ‘nin-tɩrs la sẽn pa-b tɩrs me vʋʋgr na n zĩndame.’ (Tʋʋ. 24:15, NW) Zaba, bãas wall kom pa na n ye zĩnd ye. Tẽngã na n lebga arzãna. Baa rũms nins sẽn yaa toosã na n lebga nana, n pa ye maand b taabã la ninsaalbã wẽng ye.—Yɩɩl 46:10; 72:16; Ezai 11:6-9; 33:24; Luk 23:43.

4 Bõn-sõma kãensã fãa na n zĩnda Rĩungã naam wakate. Yaa rẽ n so tɩ b ra pĩnd n gom vɩɩmã sẽn na n yɩ to-to sasa kãngã yell n yeel tɩ “sũ-maasem dãmbã na n sooga dũniyã n maan sũ-noog laafɩ wʋsg yĩnga.” La bõe n na n paam nin-wẽnsã yẽ? Gʋlsg Sõamyã yeta woto: “A keta bilf bal tɩ nin-wẽng kõn tol n zĩnd ye.” La “neb nins sẽn tẽed [a Zeova wã] na n sooga dũniyã.”—Yɩɩl 37:9-11.

5. Bõe n na n paam dũni kãngã sigls toɛy-toɛyã?

5 Sẽn na yɩl tɩ woto fãa tõog n pidsi, rẽndame tɩ b reng n menes dũni kãngã siglsã fãa sẽn pa zemsd taabã. Rat n yeel t’a goosneema rãmbã, a tũudmã toɛy-toɛyã la a ligd-baoorã siglsã. Yaa woto bal kɛpɩ la saasẽ goosneema wã na n maane. Wẽnnaam vẽnega no-rɛɛs a Daniɛll t’a pĩnd n togs woto: “Rĩm dãmb kãens sẽn dɩt naam wakate, [rũndã-rũndã rĩm dãmbã,] Wẽnnaam sẽn be yĩngrã na n kɩtame tɩ soolem sẽn ka tõe n sãam la buud a taab sẽn ka tõe n deeg zĩnd [saasẽ]. A na n wãa soolem kãense, [sẽn be-b rũndã-rũndã wã] fãa tɩ b menem n bas-a t’a yaas wakat fãa.” (Dan. 2:44) Wẽnnaam Rĩungã sẽn yaa goosneema paall sẽn be saasẽ wã na n dɩɩ naam tẽn-paalg zugu. Tẽn-paalgã yaa wẽn-sakdbã fãa sẽn naag taab sẽn na n vɩɩmd tẽngã zugã. Yaa rẽ yell la Biiblã sẽn da pĩnd n gome, n yeel tɩ “tõnd gũuda yĩngr paalg la tẽn-paalg tɩrlem sẽn na n zĩnd b pʋsẽ” wã.—2 Pɩɛ. 3:13.

Masã la nebã rat fãagr n yɩɩd pĩndã

6. Bõe la Biiblã yet dũni kãngã wẽnemã wɛɛngẽ?

6 Ãdem-biisã zu-loees sɩnga a Sʋɩtãan ne a Ãdem la a Hawa sẽn kɩɩs Wẽnnaam n tʋlg n na n yãkd sẽn yaa sõma bɩ wẽng b toorã tɛka. Sẽn yɩɩd yʋʋm tusr la kobs-yoob beegrã poore, nand tɩ sãoong sa-kãsengã ni, Wẽnnaam yãame tɩ “ninsaalbã wẽng yaa wʋsg dũniyã zugu, la wakat fãa, ninsaalbã yam ne b sũy tagsg fãa yaa wẽng bala.” (Sɩng. 6:5) Sẽn na maan yʋʋm tusr la kobs-tã sa-kãsengã poore, rĩm a Salomo me yãame tɩ ninsaalbã tʋʋm yaa wẽns wʋsg hal tɩ kɩt t’a yeel woto: “Mam tagsame tɩ neb nins sẽn ki wã tara sũ-noog n yɩɩd neb nins sẽn ket n vɩ wã. La ned ninga sẽn nan ka be wã ne sẽn nan ka yã tʋʋm wẽns nins sẽn maand dũniyã zug ka wã n são bãmb fãa.” (Koɛ. 4:2, 3) Yaa yʋʋm tus a tã la woto a Salomo sẽn gom a gomdã, la d neeme tɩ wẽnemã ket n tara piuugr bala.

7. Bõe yĩng tɩ yaa masã la ãdem-biisã rat Wẽnnaam fãagrã n yɩɩd pĩndã?

7 Baa yel-kɛg la wẽnem sã n da sɩng n beeme me, yaa rũndã-rũndã la nebã rat fãagr ning Wẽnnaam Rĩungã sẽn na n wa ne wã n yɩɩd pĩndã. Yʋʋm koabg ning sẽn loogã pʋgẽ, ãdem-biisã yɛl wẽnem yɩɩga pĩndã, la ket n tara zẽnebo. Wala makre, siglg a yembr  (Worldwatch Institute) yeelame tɩ “neb sõor zabã sẽn kʋ yʋʋmd 1900 ne yʋʋmd 2000 wã sʋkã taa zab nins fãa sẽn zĩnd a Zezi rogmã tɛk n tãag yʋʋmd 1899 wã sẽn kʋ wã naoor a tãabo.” Yʋʋmd 1914 tɛkã, zabã kʋʋ sẽn yɩɩd neb milyõ 100! Sebr a yembr yeelame tɩ dũni gill zabr a yiib-n-soabã kʋʋ hal sẽn ta neb milyõ 60. Rũndã-rũndã, tẽns kẽer tara zab-teed wẽnem sẽn yɩɩd pĩnd rãmbã hal zĩig sẽn zãre, tɩ kɩt tɩ b tõe n kʋ dũniyã gill neb wʋsgo. Sẽn paase baa ne bãngdbã sẽn tõog tɩ rɩɩbã yɩɩd pĩndã, tɩ logtoeemdã me kẽng taoorã, yʋʋmd fãa, yaa hal sẽn na ta kamb milyõ a nu la komã ket n kʋʋda.—Ges-y Biiblã sɩd yetame tɩ bõe sebrã sak a 9 wã pʋgẽ.

8. Ninsaalbã goosneema rãmbã sẽn so nin-buiidã hal yʋʋm tusa wã wilga bõe vẽenega?

8 Ãdem-biisã sẽn maood n dat n menes yel-kɛgã la rẽ sẽn wat ne wẽng ningã, b pa tol n tõe ye. Dũni kãngã politikã siglsi, a ligd-baoorã sigls la a tũudmã toɛy-toɛyã sigls pa tõog meng tɩ ãdem-biisã zems taaba, b leb n pa tõog me tɩ b yi farã pʋgẽ la b paam yĩns laafɩ wa sẽn segdã ye. B sẽn pa tõe n welg yɛlã toor sẽn ka be, yaa bãmb n pʋd n zẽnd-ba. Hakɩka, d sã n ges ninsaalbã goosneema rãmb sẽn so nin-buiidã hal na maan yʋʋm tusa tɩ yɛlã yaa to-to wã, d nee vẽeneg tɩ Biiblã sẽn yeel bũmb ningã yaa sɩda. A yeela woto: “Yaa Zusoabã n wilgd ned sore. Ninsaal na n yɩɩ wãn n bãng a sore?” (Yel. 20:24) Ninsaalbã naam sɩd yaa wẽnem la wẽg-taab bala. (Koɛ. 8:9) Sẽn paase, Wẽnnaam bõn-naandsã ket n “wẽeda sir n namsd wa pag sẽn dat n dog tɩ ta masã.”—Rom 8:22.

9. Yel-bʋs n be “yaoolem wakat” kãensã pʋgẽ tɩ pa ling kiris-nebã?

9 Biiblã boola tõnd wakatã tɩ yaoolem wakate, la a pĩnd n togs tɩ “tood na n zĩndame.” Bãngr-gomdã pʋgẽ, b sẽn bilg yɛlã sẽn na n yɩ to-to ninsaalbã goosneemã rãmb naam sasa wã poore, b yeelame tɩ “nin-wẽnsã ne zãmb dãmb na n maana wẽng n paase.” (Karm-y 2 Tɩmote 3:1-5, 13.) Woto pa ling kiris-nebã ye, bala b miime tɩ “dũniyã fãa bee wẽng soabã” sẽn yaa a Sʋɩtãanã nugẽ. (1 Zã 5:19) La bũmb sẽn noom tõnd yaa d sẽn mi tɩ ka la bilfu, Wẽnnaam na n fãaga neb nins fãa sẽn nong-a wã. A na n menesa dũni-kãngã sẽn lebgd wẽng n debdã n kɩt tɩ bãmb dãmbã paam b mense.

Yaa a Zeova bal n tõe n fãag-do

10. Bõe yĩng tɩ yaa a Zeova bal n tõe n fãag-do?

10 Y sã n moond koɛɛgã bɩ y wilgdẽ tɩ yaa a Zeova bal n sɩd tõe n fãag ãdem-biisã. Yẽ a yen tãa n dat la a tar tõog n tõe n fãag neb nins sẽn maand a raabã yell buud fãa pʋgẽ. (Tʋʋ. 4:24, 31; Wil. 4:11) D tõe n kɩsa sɩd t’a Zeova na n ket n fãagda a nin-buiidã, la t’a na n pidsa a raabã. Bala a yeela woto vẽenega: “Bũmb ninga mam sẽn dat n maana na n maaname.” Gomd sẽn yi a noorẽ fãa sɩd na n pidsame.—Karm-y Ezai 14:24, 25; 55:10, 11.

11, 12. Bõe la Wẽnnaam wilg a nin-buiidã vẽenega?

 11 A Zeova wilga vẽeneg t’a sã n na n sãam nin-wẽnsã, a fãagda a nin-buiidã. Wẽnnaam sẽn da wa n tʋm a Zeremi t’a tɩ taas a koɛɛg neb sẽn yaa yel-wẽn-maandb tɩ loog nugã, a yeel-a lame t’a ra zoe rabeem ye. Bõe yĩnga? A paasa woto: “Mam bee ne foom n na n fãag foom.” (Zer. 1:8) A Zeova sẽn wa n na n sãam Sodom la Gomoor sẽn da yaa tẽn-wẽnsã me, a tʋma malɛgs a yiib tɩ b reng n tɩ peeg a Lot ne a zakã rãmb n yiis tẽngã pʋgẽ. Rẽ poore, “a kɩtame tɩ kidbr ne bugum sig Sodom ne Gomoor zug wa saag sẽn niida.”—Sɩng. 19:15, 24, 25.

12 Baa a Zeova sã n na n sãam dũniyã gill nin-wẽnsã wakat yɛnga, a tõe n fãaga neb nins sẽn maand a raabã. Wala makre, a sẽn wa n na n sãam pĩnd wẽndẽ dũni-wẽngã ne sa-kãsengã, a “fãaga a Nowe sẽn yaa tɩrlem koe-moondã ne neb a yopoe.” (2 Pɩɛ. 2:5) A Zeova sã n wa na n sãam dũni kãngã sẽn yaa wẽngã me, a na n fãaga nin-tɩrsã. A Gomdã yeta woto: ‘Tẽngã sik-m-mens rãmbã fãa bao-y-yã [a Zeova]. La y bao tɩrlem ne sik-m-meng tɩ daar ninga, b na n lilla yãmb a sũ-puugrã raare.’ (Sof. 2:3) Sãoongã poore, nin-tɩrsã na n zĩnda tẽngã zugu, la b na n menesa nin-wẽnsã.—Yel. 2:21, 22.

13. Wãn-wãn la a Zeova na n fãag a neb nins sẽn zoe n maan kaalmã?

13 La neb wʋsg sẽn da maand Wẽnnaam daabã n zoe n maan kaalem. Kẽer nengẽ tũu ne bãase, wall b sẽn nams-b b tẽebã yĩnga, pa rẽ bɩ tũu ne yɛl a taaba. (Mat. 24:9) Woto wã, wãn-wãn la fãagrã na n ta bãmb fãa? Wa d sẽn da zoe n wilgã, “nin-tɩrs . . . vʋʋgr na n zĩndame.” (Tʋʋ. 24:15, NW) Tõnd sẽn mi tɩ fʋɩ pa tõe n gɩdg a Zeova t’a pa fãag a nin-buiidã, sɩd yaa belsg meng n kõ-do!

Goosneema sẽn yaa tɩrg zãnga

14. Bõe yĩng tɩ d kɩs sɩd tɩ Wẽnnaam Rĩungã yaa goosneema sẽn yaa tɩrg zãnga?

14 Y sã n moond koɛɛgã, bɩ y wilgdẽ t’a Zeova Rĩungã yaa goosneema sẽn yaa tɩrg zãnga, bala a sẽn yaa to-to wã wilgda Wẽnnaam sẽn yaa a soaba. Wala makre, wilgda a tɩrlmã la a nonglmã. (Tõo. 32:4; 1 Zã 4:8) Wẽnnaam bobla a Rĩungã a Zezi Kirista, bala yaa yẽ n tõe n yɩ ãdem-biisã fãa naab tɩ zemse. A Zeova leb n yãka kiris-neb 144 000 n zae-b ne a vʋʋsem sõngã, tɩ b na n tɩ vɩɩmd saasẽ b kũumã poore, n naag Kiristã n dɩ naam tẽngã zugu.—Wil. 14:1-5.

15. Wilg-y bũmb ning sẽn kɩt tɩ Wẽnnaam Rĩungã naamã yaa toor ne ninsaalbã naamã.

15 A Zezi ne a na-rɩt-n-taasã naam na n yɩɩ toor fasɩ ne ãdem-biisã naam sẽn yaa to-to wã! Naoor wʋsgo, ninsaalbã nanambs yaa toose, la b wat ne zab tɩ kʋʋd b nin-buiidã milyõ rãmba. Pa lingr tɩ Gʋlsg Sõamyã sagend tõnd tɩ d ra teeg ninsaal “sẽn ka tõe n fãag” a meng tɩ b sokd a to wã ye. (Yɩɩl 146:3) A Zezi Kirist yẽ na n dɩ a naamã ne nonglem tɩ naf neb nins a sẽn na n soogã! A ra yeela woto: “Bɩ y wa mam nengẽ, yãmb fãa sẽn yɛ la sẽn tʋkd zɩɩb sẽn yaa zɩsgo, la mam na kõ yãmb vʋʋsgo. Bɩ y rɩk mam nao wã n zãms bũmb nins mam sẽn na n wilg yãmbã. Tɩ bõe, mam yaa sũ-mar soaba la m yaa nin-nana la yãmb na paam vʋʋsgo. Tɩ bõe, mam yɛlã yaa naana, la mam zɩɩb yaa faasga.”—Mat. 11:28-30.

Yaoolem dayã saab kolgdame

16. Yaoolem dayã baasg na n yɩɩ wãn-wãna?

16 Yʋʋmd 1914 tɛkã n tar n watẽ, dũni kãngã be a yaoolem wakatã bɩ a “sɛɛbã wakate.” (Mat. 24:3) Ka la bilfu, “to-kãseng” ning yell a Zezi sẽn gomã na n sɩngame. (Karm-y Matɩe 24:21.) To-kãng sẽn pa na n tall to wã na n menesa a Sʋɩtãan dũniyã. La wãn to la a na n sɩnge, la a na n baasa wãn-wãna?

17. Biiblã yeelame tɩ to-kãsengã na n sɩnga ne bõe?

17 To-kãsengã sɩngr na n yɩɩ lingri. Yaa “wakat ninga nebã sẽn na n yeel tɩ laafɩ la yĩn-maasmã,” la a ‘Zeova daarã’ na n ling-ba. (Karm-y 1 Tesalonik rãmb 5:2, 3.) Woto  wilgdame tɩ yaa dũniyã goosneema rãmb sẽn na n wa tagsdẽ tɩ keta bilf bal tɩ b tõog n welg b zu-loe-kãsemsã kẽerã, la to-kãsengã na n sɩnge. B sẽn na n sãam “Babilon kãsengã” sẽn yaa ziri tũudmã fãa sẽn naag taabã zĩig pʋgẽ wã na n linga neb wʋsgo. A sãoongã na n yɛɛsa rĩm dãmb la neb a taaba.—Wil. 17:1-6, 18; 18:9, 10, 15, 16, 19.

18. A Sʋɩtãan sã n wa na n zab ne a Zeova nin-buiidã, bõe la a Zeova na n maane?

18 Nand tɩ b sãam dũniyã, “bãn na n zĩnda wĩndgã la kiuugẽ la ãdsẽ” tɩ “b yã Ninsaal Biigã sẽn be sawadg zugu.” Wakat kãnga, d tõe n ‘nak n gesa yĩngri; tɩ bõe, tõnd fãagrã kolgame.’ (Luk 21:25-28; Mat. 24:29, 30) A Sʋɩtãan b sẽn boond me t’a Googã ne a poorẽ dãmbã na n zaba ne Wẽnnaam nin-buiidã n mak-b sãoongo. La a Zeova yeta neb nins sẽn zabd ne a nebã woto: ‘Ned sã n sɩɩs mam neda, yaa wa a sẽn tuk mam nifu.’ (Zak. 2:12) Woto yĩnga, a Sʋɩtãan pa na n tõog-b ye. Bõe yĩnga? Bala, zĩig pʋgẽ, saasẽ pãng soab a Zeova na n zabame n fãag a nebã.—Eze. 38:9, 18.

19. Bõe yĩng tɩ d tõe n kɩs sɩd tɩ Wẽnnaam malɛgsã na n sãama a Sʋɩtãan dũniyã?

19 Wẽnnaam sã n wa na n zab ne ninsaalbã goosneema rãmba, b na n bãngame t’a sɩd ‘yaa a Zeova.’ (Eze. 36:23) A na n tʋma a Zezi Kirist t’a tall malɛgs kʋʋng n wa sãam a Sʋɩtãan dũniyã zãnga. (Wil. 19:11-19) D sã n tẽeg tɩ Wẽnnaam da kɩtame t’a malɛk a ye “kʋ neb tus koabg la pis-nii la a nu” yʋn-yɛnga, d na n kɩsa sɩd tɩ Armagedõ zabrã sẽn na n zĩnd to-kãsengã baasgẽ wã sasa, saasẽ tab-biisã na n sãama a Sʋɩtãan dũniyã faag-faaga. (2 Rĩm 19:35; Wil. 16:14, 16) B na n loba a Sʋɩtãan ne a zĩn dãmbã bog-zulung pʋgẽ tɩ b zĩnd be yʋʋm tusri. Rẽ poore, b na n sãam-b-la zãng-zãnga.—Wil. 20:1-3.

20. Bõe la a Zeova na n maan ne a Rĩungã maasem?

20 B na n menesa wẽng buud fãa saasẽ la tẽngã zug tɩ nin-tɩrsã bal vɩɩmd wakat sẽn kõn sa. Rẽ na n wilga vẽeneg tɩ sɩd yaa a Zeova bal n tõe n fãag ãdem-biisã. (Yɩɩl 145:20) Ne Rĩungã maasem, a na n kɩtame tɩ b bãng tɩ yẽ n sɩd segd n yɩ yĩngr la tẽng fãa naaba. Leb n yaa ne a Rĩungã la a na n kɩt t’a yʋ-sõngã b sẽn paoogdã paam waoogre, la a kɩt me tɩ tẽngã yɩ wa a sẽn da rat t’a yɩ to-to sɩngrẽ wã. Modg-y n moond-y koe-no-kãngã n sõngd neb nins sẽn dat vɩɩm sẽn kõn sa wã tɩ b bãng tɩ fãagr ning Wẽnnaam Rĩungã sẽn na n wa ne wã ta n saame. Y sã n maand woto, y sũ-noogã pa na n tall to ye!—Tʋʋ. 13:48.

Y tõe n leokame bɩ?

• Wãn-wãn la a Zezi wilg tɩ Rĩungã yõod ka to?

• Bõe yĩng tɩ ãdem-biisã rat fãagr rũndã-rũndã n yɩɩd pĩndã?

• Bõe n na n maan to-kãsengã sasa?

• Wãn-wãn la a Zeova wilgẽ tɩ yaa yẽ bal n tõe n fãag ãdem-biisã?

[Zãmsgã sogsgã]

 [Foto rãmba, seb-neng 16, 17]

Biiblã pĩnd n togsame tɩ koɛɛgã sẽn na n moon dũniyã gill zug to-to wã pa na n tall to ye

[Foto, seb-neng 18]

A Zeova tõe n fãaga tõnd wa a sẽn da fãag a Nowe ne a zakã rãmbã

[Foto, seb-neng 20]

A Zeova “na n yẽesa nintãmã fãa . . . , la kũum ka na n le zĩnd ye.”—Wil. 21:4