Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Armagedõ yaa Wẽnnaam zabr sẽn na n menes zabã fãa

Armagedõ yaa Wẽnnaam zabr sẽn na n menes zabã fãa

 Armagedõ yaa Wẽnnaam zabr sẽn na n menes zabã fãa

“Nin-kãensã yetame tɩ ned kʋʋb yaa wẽng meng-menga. Woto kɩtame tɩ b get tɩ zabr pa tar võore, la tɩ yaa bũmb sẽn pa zemse. B buudã goam pʋgẽ, gom-biig ning sẽn yaa zabrã pʋd n ka be ye.”—YAA WOTO LA A FRIDTJOF NANSEN SẼN YAA NORVƐƐZ BÃNGDÃ YEEL GREONLÃND NEBÃ ZUGU, YƲƲMD 1888 WÃ PƲGẼ.

ÃND soab n pa rat n vɩɩmd zĩig b sẽn get tɩ “zabr pa tar võore, la tɩ pʋd n yaa bũmb sẽn pa zemse”? Ãnd n pa rat n vɩɩmd dũni pʋgẽ nebã sẽn pʋd n pa mi gom-bil ning sẽn yaa zabrã, b sẽn pa mi zabr sẽn yaa a soabã yĩnga? Wõnda dũni kãngã buud pa tol n tõe n zĩnd ye. Sẽn yɩɩd fãa d sã n teeg ninsaal n dat tɩ rẽ zĩndi.

La a Ezai bãngr goamã pʋgẽ, Wẽnnaam meng togsame t’a na n kɩtame tɩ dũni kãng buud zĩndi. B yeta be woto: “Nebã na n dɩka b sʋʋsã n kud wãgse, la b rɩk b kãnã n kud goeto. Buud ka na n le zẽk sʋʋg ne buud a to ye, la b ka na n le zãms zabr yell yɛs ye.”—Ezai 2:4.

Dũniyã gill zug sodaasã sõor taa bãmb milyõ 20. La masã menga, yaa zab sẽn na ta bãmb 20 n zabde. Woto wilgda vẽeneg tɩ sẽn na yɩl tɩ Wẽnnaam sẽn yeel bũmb ningã pidsi, rẽndame tɩ zabã la sodaasã fãa ra le zĩnd ye. Dẽnd pa lingr la a Zeova sẽn yaa Wẽnnaam sẽn-tõeyã-fãa wã sẽn na n kẽes a toog ninsaalbã yɛlẽ sẽn na yɩl t’a raabã pidsã ye. Rẽ na n wa baasa ne Biiblã sẽn boond a soab tɩ Armagedõ wã.—Wilgri 16:14, 16.

Rũndã-rũndã, nebã tagsdame tɩ yaa bõmb nikleɛɛr sẽn na n pusg n sãam dũniyã gill la b sẽn boond tɩ “Armagedõ” wã. La gom-biis võor bilgr sebr a ye bilga Armagedõ võor woto: “Yaa zĩig ning sõma buud fãa ne wẽng buud fãa sẽn na n seg taab n zab b yaoolem zabr sẽn pa na n tall to.” La rẽ yĩnga sõma wã na n tõoga wẽngã bɩ, bɩ zab-kãng yaa belgr bala?

D tõe n gãnega d yam, bala Biiblã goma wẽnemã saab yell naoor wʋsgo. A yeta woto: “Bɩ yel-wẽnã rãmb menem dũniyã zugu, la bɩ nin-wẽnsã ra leb n zĩnd ye.” (Yɩɩl Sõamyã 104:35) Yelbũn sebrã me yetame tɩ “nin-tɩrs na n zĩnda tẽngã pʋgẽ, pʋ-peelem dãmb na n zĩnda a pʋgẽ. La b na n yiisa nin-wẽns tẽngã pʋgẽ. B na n yiisa neb nins sẽn ka baood sɩdã.”—Yelbũna 2:21, 22.

Biiblã leb n wilgda vẽeneg tɩ nin-wẽnsã pa na n sak n bas b wẽnemã nana-nana sẽn na yɩl tɩ laafɩ zĩnd ye. Rẽ n so tɩ yaa tɩlae tɩ tũ ne zabr tɩ wẽngã buud fãa la yel-beed nins zabã  sẽn wa ne wã fãa menem zãng-zãnga. (Yɩɩl Sõamyã 2:2) Biiblã sẽn boond zab-kãngã sẽn pa na n tall to wã tɩ Armagedõ wã tara võore.

Zab sẽn da zĩnd Megido sɛɛgẽ

Gom-bil ning sẽn yaa “Armagedõ” wã rat n yeelame tɩ “Megido tãnga.” Pĩnd wẽndẽ wã, zab-bɛd la b zab Megido babgẽ wã ne Zizreɛll bãoogã sẽn pẽ be wã pʋgẽ. La zab-kãens fãa sasa, sull a ye n tõogd a to n sãam-a zãng-zãnga. Kʋdem yɛl mit a Eri Cline wilga a sebr a ye (Les batailles d’Har–Maguédôn, ãngil.) pʋgẽ tɩ “kʋdemdã fãa pʋgẽ, Megido babgã ne Zizreɛll bãoogã yɩɩ zab-bɛd zĩiga, la tɩ zab-kãens toeema buud sãnda vɩɩm wʋsgo.”

Wala a Cline sẽn wilgã, naoor wʋsgo, zab nins sẽn zĩnd Megido sɛɛgẽ wã yɩɩ zab-bɛd b sẽn zab tɩ sull a ye tõog a to. Wala makre, yʋʋmd 1200 wã sẽnese, Mongoli sodaasã zabame n deeg Aazi soolmã zãng la bala. La b sẽn na n kong zabr pipi yɩɩ Zizreɛll bãoogã pʋgẽ. Ãngeletɛɛr sodaas naab a Edmund Allenby ne a sodaasã sẽn na n zab n tõog Turki sodaasã dũni gill pipi zabrã sasa wã me yɩɩ Megido sɛɛgẽ.

Biiblã me gomda zab-bɛd sẽn zĩnd Megido sɛɛgẽ yelle. Bʋ-kaood a Barak sẽn na n tõog Kanaã rao a Sizera ne a tãb-biisã yɩɩ Megido sɛɛgẽ. (Bʋkaoodba 4:14-16; 5:19-21) A Zedeõ ne a sodaas 300 wã me zabame n tõog Madiã tãb-biis kʋʋng Megido sɛɛgẽ. (Bʋkaoodba 7:19-22) Rĩm a Sayull ne a biig a Zonatã kii tãng ning sẽn pẽ Megido tɩ b boond tɩ Gilboa wã zugu. La yɩɩ zabr sasa, tɩ Filisti nebã tõog Israɛll nebã.—1 Sãmwɛll 31:1-7.

Megido la bãoog ning sẽn pẽ-a wã sẽn be zĩig ningã yaa sõma tɩ sõngd sodaasã zabã sasa. Hal sẽn yɩɩd yʋʋm 4 000 la woto, zab wʋsg n zĩnd beenẽ. Kʋdemd yɛl mit a yembr sõda zab sẽn na ta bãmb 34 sẽn zĩnd beenẽ.

Yɛl nins sẽn zĩnd Megido wã n paas a sẽn be zĩig ningã kɩtame tɩ d tõe yeel tɩ b sẽn boond Wẽnnaam zabrã tɩ “Armagedõ” wã sɩd zemsame. Baa ne sẽn yaa vugr bal la d yãt gom-bil ning sẽn yaa Armagedõ Biiblã pʋgẽ wã, wilgr sebrã sẽn gomd a yell to-to wã  kɩtame tɩ d miẽ tɩ Armagedõ na n taa dũniyã zĩisã fãa.

Armagedõ sẽn yaa a soab sã n yaa ne Biiblã

Baa ne zab nins sẽn zĩnd Megido sɛɛgẽ wã sẽn yɩ zab-bɛdã, b baa a ye pa kɩt tɩ wẽnemã sa ye. B baa a ye ra pa sẽn na yɩl n menems wẽnemã fasɩ ye. Vẽenega, yaa Wẽnnaam bal n tõe n yik zab-kãngã buudu. Wala a Zezi sẽn yeelã, “sõng soab ka be sã n ka Wẽnnaam b yembr bala.” (Luk 18:19) Sẽn paase, Biiblã wilgda vẽeneg tɩ Armagedõ yaa Wẽnnaam zabre.

Sebr ning sẽn be Biiblã pʋgẽ tɩ b boond tɩ Wilgr sebrã yetame tɩ b na n tigma “dũniyã tɛk fãa nanambs tɩ b wa Wẽnnaam Sẽn-tõe-fãa ra-kãsengã zabre.” (Wilgri 16:14) B paasa woto: “La bãmb tigma bãmb zĩig sẽn boond ne hebre goam tɩ Armagedõ.” (Wilgri 16:16) Rẽ poore, Wilgr sebrã yeelame tɩ “dũniyã rĩm dãmb la b sodaas” tigma taab “n na n zab ne sẽn zao-a weefã la neb kʋʋng nins sẽn tũud bãmbã.” (Wilgri 19:19) Sẽn zao-a weefã pa ned a to n zʋʋg a Zezi ye.—1 Tɩmote 6:14, 15; Wilgri 19:11, 12, 16.

Verse kãensã kɩtdame tɩ d bãng bõe? Kɩtdame tɩ d bãng tɩ Armagedõ yaa zabr sẽn na n zĩnd Wẽnnaam ne ãdem-biis nins sẽn yaa kɩɩsdbã sʋka. Bõe yĩng t’a Zeova ne a bi-ribl a Zezi Kirist na n zab zab-kãnga? Yaa tɩ Armagedõ na n “sãama neb nins sẽn sãamd dũniyã.” (Wilgri 11:18) Sẽn paase, na n kɩtame tɩ laafɩ zĩnd dũniyã gill zugu, tɩ lebg tẽn-paalg ning tõnd sẽn gũud wa sẽn zems Wẽnnaam kãabgã, tẽn-paalg ning pʋgẽ tɩrlem sẽn na n zĩndã.—2 Pɩɛɛr 3:13.

 Bõe yĩng tɩ Armagedõ waoongã yaa tɩlae?

Tõe tɩ yaa toog tɩ y wʋm bũmb ning sẽn kɩt t’a Zeova sẽn yaa “Wẽnnaam sẽn yaa nonglem” soabã sak n na n kɩt t’a biigã b sẽn boond tɩ “laafɩ naabã” na n zabã võore. (2 Korẽnt dãmba 13:11; Ezai 9:5) La y sã n bãng bũmb ning sẽn kɩt tɩ b na n zabã, y na n wʋma rẽ võore. Yɩɩl Sõamyã sebrã bilgda a Zezi wa zabr gãndaoogo, sẽn zao wed-moaaga. Bõe yĩng t’a zabd zabre? Yɩɩl gʋlsdã wilgame tɩ Kiristã zomba weefo, “n kẽnd sɩd tõogr yĩnga, la tɩrlem sakr yĩnga.” A zabda zabrã, bala a nonga tɩrlem, la a kisa wẽnga.—Yɩɩl Sõamyã 45:5, 8.

Biiblã wilgdame me t’a Zeova kisa wẽgbã sẽn be dũniyã zug rũndã-rũndã wã. No-rɛɛs a Ezai yeela woto: “Zusoabã yãa yõwã, la b sẽn mi tɩ tɩrlem ka be wã, a yaa wẽng bãmb nifẽ.” A leb n paasame tɩ: “Bãmb zãada tɩrlem wa gãongo, la bãmb fõgna fãagr wa pugla. Bãmb yeelgda sũ-dokr wa fuugu. La b pila sũ-dokr wa fu-goabga.”—Ezai 59:15, 17.

Sã n ket n yaa nin-wẽnsã n so dũniyã, nin-tɩrsã ka na n tol n paam laafɩ la bãan ye. (Yelbũna 29:2; Koɛɛg Soaba 8:9) La yaa vẽeneg tɩ d pa tõe n kɩt tɩ sẽn nong-b wẽngã bas b tʋʋm-wẽnsã la wẽgbã ye. Dẽnd sẽn na yɩl tɩ laafɩ la tɩrlem zĩndi, rẽndame tɩ b menems nin-wẽnsã. A Salomo yeela woto: “Nin-wẽng na n leda nin-sõng zĩigẽ n ki.”—Yelbũna 21:18.

Sẽn mik tɩ Wẽnnaam la bʋ-kaoodã, d tõe n kɩsa sɩd tɩ nin-wẽnsã bʋ-kaoorã na n yɩɩ ne tɩrlem. A Abrahaam ra soka woto: “Dũniyã fãa bʋ-kaoodã ka na n maan tɩrg sɩda?” La a wa n bãngame tɩ wakat fãa a Zeova maanda sẽn yaa tɩrga. (Sɩngre 18:25) Sẽn paase, Biiblã wilgda vẽeneg t’a Zeova sẽn na n sãam nin-wẽnsã pa noom-a ye. La a sã n wa sãamd nin-wẽnse, mikdame tɩ yaa rẽ bal la yɛlã tɩɩm.—Ezekɩɛll 18:32; 2 Pɩɛɛr 3:9.

D bãng tɩ Armagedõ na n sɩd waame

Zab-kãng sẽn na n yɩ kãsengã sã n sɩnge, y na n zĩnda Wẽnnaam poorẽ bɩ, bɩ kɩɩsdbã poorẽ? Tõnd sʋkã neb wʋsg na n yeelame tɩ b bee Wẽnnaam poorẽ. La d na n maana bõe n wilg tɩ d bee Wẽnnaam poorẽ? No-rɛɛs a Sofoni sagla tõnd tɩ d “bao tɩrlem ne sik-m-menga.” (Sofoni 2:3) Tʋm-tʋmd a Poll me yeelame tɩ Wẽnnaam sẽn dat yaa tɩ “nebã fãa paam fãagr la b bãng sẽn yaa sɩda.”—1 Tɩmote 2:4.

Bũmb ning d sẽn segd n maan pipi sẽn na yɩl n wa paam fãagrã yaa d bao n bãng a Zeova sẽn sɩd yaa a soaba, la bʋʋm ning sẽn kɩt t’a na n menems wẽngã sẽn be dũniyã zugã. Yiib-n-soaba, d segd n maanda sẽn yaa tɩrga, sẽn na yɩl n paam Wẽnnaam lohorem la a koglgo.

D sã n maan woto fãa, d tõe n sɩd gũu Armagedõ sẽn yaa zabr sẽn na n sɩd menems zabã fãa wã ne bas-m-yam. Zab-kãng poore, dũniyã nebã fãa na n getame tɩ zabr pa tar võore, la tɩ pʋd n yaa bũmb sẽn pa zemse. ‘B ka na n le zãms zabr yɛs ye.’—Ezai 2:4.

[Goam sẽn tar pãngã, seb-neng 3]

Armagedõ yaa zabr Wẽnnaam sẽn na n zab n maneg ninsaalbã yɛlã

[Foto, seb-neng a 4]

Megido

[Foto, seb-neng a 4]

A Zedeõ ne a sodaasã tõoga zab-kãseng a ye Megido sɛɛgẽ

[Foto, seb-neng a 4, 5]

Armagedõ poore, nebã fãa na n getame tɩ zabr pa tar võore, la tɩ pʋd n yaa bũmb sẽn pa zemse

[Foto, seb-neng a 6]

Sẽn na yɩl n wa paam fãagre, d segd n deng n bao n bãnga a Zeova sõma, la d bãng a raabã me