Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Kom-bɩɩse, tẽeg-y y naandã yelle

Kom-bɩɩse, tẽeg-y y naandã yelle

 Kom-bɩɩse, tẽeg-y y naandã yelle

“Tẽeg f naandã yell f bi-bɩɩlem wakate.”—KOƐ. 12:1.

1. Wãn to la a Zeova wilgẽ t’a nanda kom-bɩɩs nins sẽn maand a raabã?

A ZEOVA nanda kom-bɩɩs nins sẽn yaa kiris-nebã wʋsgo, hal tɩ kɩt t’a get-b wa meenem sẽn bʋkd zĩiga. Sɩd me, a pĩnd n togsame t’a bi-riblã sã n wa na n tigim a tãb-biisã, kom-dibli la kom-pugli na n sak n tʋma tʋʋm nins Kiristã sẽn na n bobl-bã ne yamleoogo. (Yɩɩl 110:3) Gom-kãensã sẽn na n pids wakat ningã, neb wʋsg na n yaa wẽn-kɩɩsdba, ligd nongdb la neb sẽn tagsd b mens yell bala, la ba-rãmb ne ma-rãmb kɩɩsdba. La a Zeova miime tɩ kom-bɩɩs nins sẽn na n wa maan a raabã pa na n wõneg nin-kãensã ye. Kom-bɩɩse, woto pa wilgd t’a Zeova sɩd nand-y lame sɩda?

2. Tẽeg a Zeova yell baoodame tɩ d maan bõe?

2 Tags-y n ges-y Wẽnnaam sũur sẽn noom to-to, a sã n ne kom-bɩɩsã sẽn tẽegd a yell a sẽn yaa b naandã yĩnga. (Koɛ. 12:1) La vẽenega, tẽeg a Zeova yell baoodame tɩ f maan tɩ yɩɩg tagsd a yell bala. Rat n yeelame tɩ f tũud a noyã n maand sẽn tat a yam. Leb n dat n yeelame tɩ d teeg-a, n miẽ t’a sɩd rata d neere. (Yɩɩl 37:3; Ezai 48:17, 18) Kom-bɩɩse, yaa woto la y sɩd get y naandã bɩ?

‘Teeg a Zeova ne f sũur fãa’

3, 4. Wãn-wãn la a Zezi wilgẽ t’a teega a Zeova, la bõe yĩng tɩ d segd n teeg a Zeova rũndã-rũndã?

3 Yaa vẽeneg tɩ sẽn teeg-a Wẽnnaam n kõ ãdem-biisã fãa mak-sõng sẽn ka to yaa a Zezi Kirist. A tũu Yelbũn 3:5, 6 sẽn yeel bũmb ningã kɛpɩ. Be b yeta woto: “Teeg Zusoabã ne f sũur fãa la f ra teeg f meng bãngr ye. Fo sẽn maand bũmb ninga fãa, bɩ f tẽeg Zusoaba yelle, la b na n demsa fo sorã.” A Zezi lisgã reegr poor bilfu, a Sʋɩtãan kãab-a-la dũniyã soolem fãa ne b ziirã n sãmb rẽ na belg a Zezi t’a kɩɩs Wẽnnaam. (Luk 4:3-13) La a Sʋɩtãan pa tõog t’a kɩɩs ye. Bala a Zezi ra mii vẽeneg tɩ yaa sik-m-meng ne a Zeova zoees bal n wat ne “arzɛk ne waoogr la vɩɩm.”—Yel. 22:4.

4 Rũndã-rũndã nebã wʋsg yaa rat-tɩ-loog rãmb la neb sẽn tagsd b mens yell bala. D sẽn vɩ ne neb a woto wã yĩnga, yɩta sõma tɩ d tũu a Zezi mak-sõngã. Ra yĩm-y me t’a Sʋɩtãan maooda ne a sũur fãa n dat n kɩt tɩ sẽn maand-b a Zeova raabã bʋdg n bas so-bãaneg sẽn debd vɩɩmã zĩigẽ wã ye. A ratame tɩ ãdem-biisã fãa tũ so-yaleng ning sẽn debd sãoong zĩigẽ wã. Ra bas-y t’a belg-y lae-lae ye! Modg-y n ket-y n tẽegd y naandã yelle. Teeg-y-yã-a zãng-zãnga, n wa tõog n paam “vɩɩm hakɩkã”  sẽn sɩd na n wa ka la bilf balã.—1 Tɩm. 6:19, Kãab-paalgã Koe-noogo.

Kom-bɩɩse, tall-y yam!

5. Yãmb tagsdame tɩ bõe n na n paam dũni kãngã?

5 Kom-bɩɩs nins sẽn tẽegd b naandã yellã yam yɩɩda b rog-taasã. (Karm-y Yɩɩl Sõamyã 119:99, 100.) B sẽn sak n get yɛlã wa Wẽnnaam sẽn get-b to-to wã, kɩtame tɩ b mi vẽeneg tɩ ka la bilfu, dũni kãngã na n loogame. Baa y sẽn bãng y neng sã n nan pa kaoose, y nee vẽeneg tɩ nebã yɩɩrã la b rabeemã sɩd tara paasgo. Tõe tɩ y lekoll dãmbẽ wã y wʋmda b sẽn gomd pemsmã, kʋɩlsã la tẽn-gãongã b sẽn sãamdã yelle, wall y wʋmda b sẽn gomd tɩ zĩigã tara wɩngr n paasdẽ, tɩ nebã sãamd weoogã, la yɛl a taaba. Yel-kãensã fãa paka ãdem-biisã wʋsgo. La yaa a Zeova Kaset rãmbã bal n mi vẽeneg tɩ b naaga yɛl nins fãa sẽn wilgd t’a Sʋɩtãan dũniyã rebda a saab zĩigẽ wã.—Wil. 11:18.

6. Wãn-wãn la kom-bɩɩs kẽer bʋdg n bas Wẽnnaam tũubu?

6 Bʋko, kom-bɩɩs kẽer sẽn yaa a Zeova Kaset rãmb pa ye get tɩ dũniyã sɩd pa na n kaoos la a loog ye. (2 Pɩɛ. 3:3, 4) B sãnda basame tɩ tũud-n-ta-wẽnsã la yoobã yɛl gesg kɩt tɩ b maan yel-wẽn-kãsemse. (Yel. 13:20) La dũniyã saab sẽn yaool n ta n sa wã, d sã n sãam zood ning d sẽn tar ne Wẽndã, sɩd yaa kaeto! Yɩta sõma tɩ d rɩk yam ne bũmb ning sẽn paam Israɛll nebã b sẽn da wa n sig Moaab weoogã pʋgẽ yʋʋmd 1473 soabã. Sasa kãng tɩ ra keta bilf bal tɩ b kẽ kãabg tẽngã. La bõe n paam-ba?

B kolga kõom la b pa kẽ ye

7, 8. a) Wãn to la a Sʋɩtãan paam Israɛll nebã Moaab soolmẽ wã? b) La wãn to la a maand rũndã-rũndã?

7 A Sʋɩtãan maoome n na n gɩdg Israɛll nebã tɩ b ra paam n kẽ tẽng ning Wẽnnaam sẽn da kãab-bã ye. A reng n kɩtame tɩ no-rɛɛs a Balaam mak n na n kãab-b wẽnga, la pa yãk neng ye. Rẽ poore, sẽn na yɩl tɩ b kong a Zeova barka, a maana sɩlem n bẽd-b ne Moaab pʋg-neebã. La a sẽn maan woto wã, a sɩd paama neb kẽere. Nin-buiidã sãnda sɩnga yoob ne Moaab kom-pugli wã la b pʋʋsd wẽnnaam a Baal-Peoor! Baa ne sẽn da ket fĩ-fĩi bal tɩ Israɛll nebã kẽ tẽn-noog ning Wẽnnaam sẽn da kãab-bã, bãmb tus pisi la a naas n ki. Yel-beed tek woto!—Sõd. 25:1-3, 9.

8 Tõnd me kolga kãabg tẽng sõmblem sẽn yɩɩd pĩnd wẽndẽ soabã pʋgẽ kõom. Yaa dũni paalgã. La a Sʋɩtãan ket n tũnugda ne yoobã n dat n sãam Wẽnnaam nin-buiidã. Rũndã-rũndã dũni kãngã neb getame tɩ yoob pa wẽng ye. Pagb kẽeda ne taab tɩ rap me kẽed ne taaba, tɩ wʋsg yetẽ tɩ bee ne ned kam fãa yam-yãkre. Saam-bi-poak a yembr yeela woto: “Yaa mam zakẽ wã ne Rĩungã Roogẽ bal la mam kambã bãngẽ tɩ Wẽnnaam kisa pag ne pag wall rao ne a to sẽn gãe taaba, la tɩ yaa neb sẽn kẽ kãadem bal n tõe n kẽ ne taaba.”

9. Bõe n tõe n wa yɩ toog ne kom-bɩɩsã, la bõe n tõe n sõng-bã?

9 Kom-bɩɩs nins sẽn tẽegd b naandã yellã miime tɩ Wẽnnaam sẽn kɩt tɩ pag ne rao tõe n kẽ ne taabã yaa sẽn na yɩl n dog kamba. Woto yĩnga, b miime tɩ Wẽnnaam nifẽ, yaa pag ne rao sẽn kẽ kãadem bal n tar sor n na n kẽ ne taaba. (Heb. 13:4) La baasgo, wakat ning pag ne rao lagengã tʋlsem sẽn wat n tar pãng wʋsg kom-bɩɩs zugã, tõe n yɩɩ toog ne-b tɩ b tõog b mens n da yo ye. Tags-yood sã n wa kẽ y yamẽ, bõe la y tõe n maan tɩ sõng-yã? Pʋʋs-y-yã a Zeova ne y sũur fãa t’a sõng-y tɩ y yiis tags-kãens y yamẽ wã la y tags bõn-sõma yelle. A Zeova kelgda neb nins sẽn sɩd teeg-a wã wakat fãa. (Karm-y Luk 11:9-13.) Sõss sẽn kengd d tẽebã me tõe n yiisa tags-yood d yamẽ.

Yãk-y bũmb ning y sẽn na n wa maanã ne yam

10. Tags-kɛg bʋs la d pa rat n talle, la sogs-bʋs la d segd n sok d mense?

10 Dũniyã pʋgẽ kom-bɩɩsã wʋsg maanda b yam n noogd b yõore, bala b pa mi Wẽnnaam noyã, la beoog daar sẽn na n yɩ to-to wã ye. (Yel. 29:18) Kom-bɩ-kãens wõnda Israɛll nebã  sẽn da wa n bas Wẽnnaamã. A Ezai goma b yell n yeel woto: ‘Yãmb kɩdemdame n maand sũ-noogo, . . . n wãbd nemd la y yũud rãam.’ (Ezai 22:13) Ra rɩk-y kom-bɩ-kãensã togs-n-taar ye. Yɩta sõma tɩ y tagsd bõn-sõma nins fãa Wẽnnaam sẽn kãab wẽn-sakdbã yelle. Y sã n yaa a Zeova Kaset soaba, rẽ yĩnga y gũuda dũni paalgã waoong ne y sũur fãa bɩ? Y modgdame n ‘gũusd y mens n maand tɩrg la y sakd Wẽnnaam n gũud y tẽebã pidsg ne sũ-noog’ bɩ? (Tɩt 2:12, 13) Y sẽn na n leok sogs-kãensã to-to wã na n sõng-y lame tɩ y tõog n yãk bũmb nins y sẽn na n wa maanã ne yam.

11. Bõe yĩng tɩ kom-bɩɩs nins sẽn yaa kiris-neb n nan ket lekollã segd n wɩsg b mens n karme?

11 Dũniyã neb ratame tɩ kom-bɩɩsã rɩk b sẽkã fãa n karem sẽn na yɩl n wa paam tʋʋmd sẽn kõt ligd wʋsgo. Yaa sɩd tɩ y sã n ket n karemdame, y segd n modg n bãnga sebr sõma. La y tog n tẽegame tɩ pa tʋʋmd sẽn na yɩl n ges y mens yell bal la y segd n bao ye. Y segd n bao n yɩɩ ned sẽn mi koɛɛgã mooneg sõma la sẽn tõe n tʋm tigingã pʋgẽ me n kengd saam-biisã tẽebo. Sẽn na yɩl n tõog n maan dẽ, rẽndame tɩ y tõe n tags sõma, tɩ y tõe n sõsd ne nebã sõma la y tõe n sõngd-b ne waoogr tɩ b tagsd n wʋmd yɛlã võore. Kom-bɩɩs nins sẽn zãmsd Biiblã la b maood n tũud a noyã paamda bãngr sẽn ka to la sẽn na n sõngd-b tɩ b na n wa paam n vɩɩmd wakat sẽn kõn sa.Yɩɩl Sõamyã 1:1-3. *

12. Mak-sõng bʋg la roagdb nins sẽn yaa kiris-nebã segd n tũ?

12 Israɛlle, pĩnd wẽndẽ wã, kambã wubr la b kareng ra yaa roagdbã tʋʋm-pakre. B ra wubda kambã hal sõma, sẽn yɩɩd fãa, b ra wilgd-b-la Wẽnnaam noyã la a raabã maanego. (Tõo. 6:6, 7) Woto kɩtame tɩ kamb nins sẽn da kelgd b roagdbã la kãsemb nins sẽn yaa wẽn-zoɛtbã paamd bãngr ne yam n tõe n tags neer n wʋm yɛl võore. Yaa Wẽnnaam Gomdã bãngr bal n kɩtd tɩ ned paam zʋg-sõma kãensã. (Yel. 1:2-4; 2:1-5, 11-15) Rũndã-rũndã, kiris-neb nins sẽn yaa roagdbã me segd n wuba b kambã woto.

Kelgd-y sẽn nong-b yãmbã

13. Sagl-bʋs la b kõt kom-bɩɩs kẽere, la bõe yĩng tɩ b segd n gũusi?

13 Neb buud toor-toor n kõt kom-bɩɩsã saglse, tɩ kolɛɛs rãmbã pʋsẽ sagendbã be nin-kãens sʋka. B wilgda karen-biisã nus tʋʋm nins b sẽn segd n bao dũniyã pʋgẽ n tõog n paam ligd la yʋʋre. Kom-bɩɩse, b sã n sagl-y bɩ y pʋʋs Wẽnnaam n kos a sõngre, la y karem tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã sɛb n bãng nin-kãens saglsã sã n zemsame. Y sẽn zãms Biiblã, y mii vẽeneg tɩ yaa kom-bɩɩs nins sẽn pa tar minim wʋsgã la a Sʋɩtãan nong n bẽt n yɩɩda. Wala makre, Edɛn zẽedã zĩigẽ wã, yɩ a Hawa sẽn da pa tar minim wʋsgã n sak n kelg a Sʋɩtãan sẽn da yaa sãana, la sẽn pa wilg baa bilf meng t’a nong-a lame wã. Hakɩka, a Hawa sã n da kelgẽ-la a Zeova sẽn sɩng n wilgdẽ t’a nong-a lame wã, yell ning sẽn maanã ra pa na n tol n zĩnd ye.—Sɩng. 3:1-6.

14. Bõe yĩng tɩ d segd n kelgd a Zeova la d roagdbã sẽn yaa kiris-nebã?

14 Kom-bɩɩse, ad y naandã me nong-y lame n pa tol n dat n wẽg-y baa bilf meng ye. A ratame tɩ y tall sũ-noog masã la wakat sẽn kõn sa yĩnga me! Rẽ n so tɩ wa ba sẽn nong a kamba, a yet yãmb la neb nins fãa sẽn tũud-a wã yaa: “Ad sore, bɩ y kẽne.” (Ezai 30:21) Y roagdbã me sã n yaa tẽedb sẽn sɩd nong a Zeova, leb n yaa bark n kõ-yã. Y sã n dat n yãk bũmb y sẽn tʋll n lʋɩɩs taoor y vɩɩmã pʋgẽ bɩ y reng n kos b sagls la y kelg-b neere. (Yel. 1:8, 9) Bala y roagdbã ratame tɩ y paam vɩɩm sẽn kõn sa wã sẽn tar yõod n yɩɩd dũni kãngã arzɛk bɩ yʋʋr buud fãa wã.—Mat. 16:26.

15, 16. a) Bas-yard bʋg la d tõe n tall ne a Zeova? b) Sagl-bʋg la a Baruk kibarã kõt-do?

15 Kom-bɩɩs nins sẽn tẽegd b naandã yellã pa baood bõn-kãsems b vɩɩmã pʋgẽ ye. B kɩsa sɩd t’a Zeova pa na n ‘bas-b’ wall a ‘mong-b abada ye.’ (Karm-y Hebre rãmb 13:5.) Yam  kãngã sẽn sõmbã sẽn yaa toor ne dũniyã neb tagsgã yĩnga, d segd n gũusame tɩ b ra wa kɩt tɩ d wõneg-b ye. (Ef. 2:2) Rẽ wɛɛngẽ, ges-y-yã a Zeremi seb-gʋlsd a Baruk makrã. A Baruk zĩnda Zerizalɛm tẽngã sẽn da wa n kolg sãoongã sasa n tãag b sẽn sãam-a yʋʋmd 607 soab ning sẽn deng a Zezi rogmã. Wakat kãnga, vɩɩmã sɩd yɩɩ toogo.

16 Tõe t’a Baruk ra wa n tʋll n baoa arzɛgse. La a Zeova bãngame n keoog-a t’a ra “bao bõn-kãsems” ye. A Baruk sɩd sika a meng n deeg a Zeova saglgã, n põs Zerizalɛm sãoongã sasa. (Zer. 45:2-5) La Babilon nebã sẽn wa n na n sãam Zerizalɛmmã, a Baruk wakatẽ neb nins sẽn da lebs a Zeova raabã maaneg poorẽ n “bao bõn-kãsemsã” bõna b paoongã fãa. Wʋsg meng kiime. (2 Kib. 36:15-18) A Baruk kibarã wilgda tõnd tɩ d sã n tar zood ne Wẽnnaam, a yõod yɩɩda dũni kãngã arzɛgsã ne a ziirã hal zĩig sẽn zãre.

Tũ-y mak-sõmsã

17. Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel t’a Zezi ne a Poll la a Tɩmote kõ a Zeova nin-buiidã mak-sõngo?

17 Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ, d yãta mak-sõms sẽn tõe n sõng-d tɩ d tõog n wa paam vɩɩm sẽn pa satã. Wala makre, d miime tɩ ned pa tall a Zezi yamã la a bãngrã buud ye. La baasgo, sẽn da pak-a n yɩɩd yaa ‘moon Wẽnnaam soolmã koe-noogo,’ bala yaa rẽ bal n tõe n naf nebã wakat fãa. (Luk 4:43) Sẽn na n yɩl n tõog n tʋm a Zeova tʋʋmdã ne yẽesem, tʋm-tʋmd a Poll sak n basa tʋʋmd sẽn da na n kɩt t’a yɩ arzɛk soaba, n dɩk a sẽkã ne a keelmã fãa n moon koe-noogã. A Tɩmote a Poll sẽn bool tɩ yẽ ‘meng bi-ribl tẽeb pʋgẽ wã’ me rɩka a togs-n-taare. (1 Tɩm. 1:2) Rẽ yĩnga a Zezi ne a Poll la a Tɩmote wa maana b bãngẽ bɩ? Abada! Sɩd me, a Poll wa n yeelame tɩ yẽ sẽn paam zu-noog n tʋmd Wẽnnaam tʋʋmdã yĩnga, a geelga bũmb nins a sẽn da tõe n paam dũniyã pʋgẽ wã fãa wa “sagdo.”—Fil. 3:8-11.

18. Toeen-bʋg sẽn yaa kãseng la bi-bɩɩg maan-yã, la bõe yĩng t’a pa wa maan a bãngẽ?

18 Rũndã-rũndã, kom-bɩɩs wʋsg sẽn yaa kiris-neb rɩkda a Zezi ne a Poll la a Tɩmote mak-sõngã. Wala makre, bi-bɩɩg a yembr n da tar nug-tʋʋmd tɩ b yaood-a sõma yeela woto: “Mam sẽn tũud Biiblã noyã, pa yã n kaoos la b paas maam naam m tʋʋmã zĩigẽ ye. La baa b sẽn da yaood-m wʋsgã, m da baas n getame tɩ yaa wa m sẽn digd sebgo. Mam sẽn kẽng n tɩ yeel m tʋʋmdã taoor dãmb tɩ m na n lebga wakat fãa so-pakdã, b yɩɩ tao-tao n pʋlem tɩ b na n paasa mam yaoodã, n tẽed tɩ na n kɩtame tɩ m da loog ye. La bũmb da pa le tõe n gɩdg maam ye. Neb wʋsg pa wʋm mam sẽn bas m tʋʋmdã sẽn da kẽesd-m ligd n na n lebg wakat fãa so-pakdã võor ye. Mam leok-b lame tɩ yaa m sẽn dat n pids bũmb ning m sẽn pʋlem Wẽnnaam n dɩk m meng n kõ-a wã yĩnga. M sẽn lʋɩɩs Wẽnnaam daabã maaneg taoorã, m tara sũ-noog wʋsgo. Ligd wall yʋʋr pa tõe n kɩt tɩ m paam sũ-no-kãngã buud ye.”

19. Bõe la b sagend kom-bɩɩsã tɩ b maane?

19 Dũniyã gill zugu, kom-bɩɩs wʋsg n maan toeeng a woto, la rẽ yaa yam tʋʋmde. Woto yĩnga, kom-bɩɩse, y sã n tagsd bũmb nins y sẽn dat n wa maanã yell bɩ y ra yĩm a Zeova raarã yell ye. (2 Pɩɛ. 3:11, 12) Ra bao-y n wõneg kom-bɩɩs nins sẽn baood naar vɩɩm dũni kãngã pʋgẽ wã ye. Kelgd-y sẽn sɩd nong-b yãmbã. Y sã n ‘bĩngd arzɛgs saasẽ,’ y pa na n tol n wa maan y bãngẽ ye. Leb n na n naf-y-la wakat sẽn kõn sa yĩng me. (Mat. 6:19, 20; karm-y 1 Zã 2:15-17.) Y sã n sɩd tẽeg y naand a Zeova yelle, a na n ning-y-la barka.

[Tẽngr note]

^ sull 11 Y sã n dat kibay a taab karem-n-zãagã la tʋʋmã baoob wɛɛngẽ, bɩ y ges yʋʋmd 2005 zĩ-likr kiuug pipi daar Gũusg Gasgã seb-neng 27-32.

Y tẽrame bɩ?

• Wãn to la d wilgd tɩ d sɩd teega Wẽnde?

• Bãng-bʋg yõod n ka to?

• Sagl-bʋs la a Baruk mak-sõngã kõt tõndo?

• Ãnd dãmb n kõ-d mak-sõmse, la bõe yĩnga?

[Zãmsgã sogsgã]