Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

A Zã sebrã vaeesgo

A Zã sebrã vaeesgo

 A Zeova Gomdã vɩɩme

A Zã sebrã vaeesgo

YAA a Zã sẽn yɩ “a Zezi karen-bi-nongrã” n yɩ yaoolem n gʋls sebr sẽn gomd Kiristã vɩɩm la a koe-moonegã yelle. (Zã 21:20) A Zã gʋlsa a evãnzillã yʋʋmd 98 soabã sẽnes a Zezi rogmã poore. A sẽn gʋls kibay ninsã sʋka, a lebg n togsa evãnzill dãmb a tãabã pʋgẽ kibay bilf bala.

Tʋm-tʋmd a Zã gʋlsa a evãnzillã yɛl takɩ yĩngã. Kibay nins a sẽn gʋlsã wɛɛngẽ, a yeela woto: “Bõn-kãens gʋlsame tɩ yãmb tõe n tẽ t’a Zezi yaa Kirist Wẽnnaam Biiga, la tɩ yãmb sã n tẽ, yãmb na paam vɩɩm bãmb yʋʋrã yĩnga.” (Zã 20:31) A koɛɛgã sɩd tara yõod wʋsg ne tõndo.—Heb. 4:12.

“AD WẼNNAAM PE-BILÔ

(Zã 1:1–11:54)

A Zãmbatiis sẽn wa n yã a Zezi sẽn wat a nengẽ wã, a wilg-a-la nebã n yeel-b ne bas-yard woto: “Ad Wẽnnaam Pe-bilã sẽn yiisd dũniyã yel-wẽnã.” (Zã 1:29) A Zezi kẽnga Samari, Galile, Zide la kʋɩlg ning b sẽn boond tɩ Zʋrdẽ wã yaang n tɩ moon koɛɛgã, n zãms nebã, la a maan yel-soalma, tɩ ‘neb wʋsg wa a nengẽ n tẽe-a.’—Zã 10:41, 42.

A Lazaar vʋʋgrã naaga yel-soalem nins a Zezi sẽn maan tɩ yaa kãsemsã sʋka. Neb wʋsg tẽe a Zezi b sẽn yã a sẽn vʋʋg ned sẽn ki tɩ maan rasem a naasã. La maan-kʋʋdbã kãsem dãmb ne Fariziẽ rãmbã zemsa taab n na n kʋ a Zezi. Rẽ kɩtame t’a Zezi yi be n kẽng “zĩig sẽn pẽ weoogã n kẽ tẽng a ye sẽn boond tɩ Efrayim.”—Zã 11:53, 54.

Sogsg b sẽn leoke:

1:35, 40—A Ãnder toor sẽn ka be, karen-bi-bʋg n da be ne a Zãmbatiisã? Evãnzillã gʋlsdã sã n wa gomd a Zãmbatiis yell a sebrã pʋgẽ, a boond-a lame t’a Zã. La a pa togsd yẽ mengã yʋʋr ye. Dẽnd karen-bi-kãng tog n yaa evãnzillã gʋlsd a Zã.

2:20—Yaa wẽnd-do-bʋg la b sẽn dɩk “yʋʋm pis-naas la a yoob n me” wã? Yaa a Zorobabɛll wẽnd-doogã, Zide rĩm a Herood sẽn da lebg n me wã. Kʋdemd yɛl-mit a Zozɛf yeelame t’a meebã sɩnga a Herood naamã yʋʋm 18 soabã, sẽn dat n yeel tɩ yʋʋmd 18 ne 17 sẽn deng a Zezi rogmã sʋka. B rɩka yʋʋm a 8 n me wẽnd-doogã la rot a taab sẽn pẽ-a. Yaa ro-kãens kẽer meeb sẽn kaoos n tãag yʋʋmd 30 soabã pʋgẽ pakã loogr poorã la sẽn kɩt tɩ Zʋɩf rãmbã yetẽ tɩ b rɩka yʋʋm 46 n me wẽnd-doogã.

5:14—Rẽ yĩnga yaa yel-wẽnd maaneg n wat ne bãag bɩ? Pa wakat fãa la yaa woto ye. Yaa sɩd tɩ rao ning a Zezi sẽn sãoogã bẽeme n kaoos yʋʋm 38, a sẽn dog ne yel-wẽndã yĩnga. (Zã 5:1-9) La a Zezi ra rat n yeelame t’a sẽn paam tɩ b kʋm a nimbãanegã, a segd n tũu fãagrã sore, n da le maan yel-wẽnd ne yamleoog ye. Sã n pa rẽ bũmb sẽn yɩɩd bãag n tõe n wa paam-a. Raoã ra tõe n wa maana yel-wẽnd sẽn ka sugri, t’a sã n ki bɩ a pa wa paam vʋʋgr ye.—Mat. 12:31, 32; Luk 12:10; Heb. 10:26, 27.

5:24, 25—Yaa ãnd dãmb n ‘yit kũum pʋgẽ n paamd vɩɩmã’? A Zezi ra gomda neb nins sẽn da pa tar zood ne Wẽnnaamã yelle. Nin-kãens sẽn wʋm a gomdã, b basa b yel-wẽnã maanego. B sẽn yeel tɩ b “yii kũum pʋgẽ n paam vɩɩmã” rat n yeelame tɩ b kõ-b-la sugr b yel-wẽnã yĩnga, tɩ b na n wa paam n vɩɩmd wakat sẽn kõn sa, b sẽn tẽed Wẽndã yĩngã.—1 Pɩɛ. 4:3-6.

 5:26; 6:53, Kãab-paalgã Koe-noogo.Zĩ-kãensã, “tar vɩɩmã” rat n yeelame tɩ bõe? A Zezi sẽn yeel t’a ‘tara vɩɩmã’ rat n yeelame t’a Zeova kɩtame t’a tõe n vʋʋg kũum, la a tõe n sõng ninsaalbã me tɩ b ta a Zeova yam. La a Zezi karen-biisã nengẽ, yaa b sẽn na n paam vɩɩm hakɩkã yĩng la b sẽn yeel tɩ b ‘tara vɩɩm’ b pʋsẽ wã. Kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõngã zaeebã paamda vɩ-kãnga, b sã n wa vʋʋg n kẽng saasẽ. La yaa yaoolem makr ning sẽn na n zĩnd Kirist yʋʋm tusr naamã saabã poor bal la sẽn na n vɩɩmd-b tẽngã zugã na n paam vɩ-kãng buudã.—1 Kor. 15:52, 53; Wil. 20:5, 7-10.

6:64—Rẽ yĩnga a Zezi sẽn wa n yãkd a Zida Iskariotã, a ra miime t’a na n wa zãmb-a lame bɩ? Vẽenega, wõnda a ra pa mi ye. La yʋʋmd 32 soabã pʋgẽ, a Zezi yeela a tʋm-tʋmdbã woto daar a ye: “Ned a ye yãmb sʋkã n yaa Sʋɩtãana.” Tõe tɩ wakat kãnga, a Zezi bãngame t’a Zida Iskariot manesmã lebgda wẽnga.—Zã 6:66-71, Sebr Sõngo.

Zãmsg tõnd yĩnga:

2:4. A Zezi ra wilgda a Maari tɩ yẽ sẽn yaa Wẽnnaam biig n deeg lisg n paam vʋʋsem sõngã zaeebã, yaa a saasẽ ba wã bal n segd n wilgd-a a sẽn segd n maane. Baa sẽn da yaa a Zezi koe-moonegã sɩngrã, a ra mii a wakatã sõma, rat n yeel tɩ wakat ning a sẽn segd n pids tʋʋmd ning Wẽnnaam sẽn tʋm-a t’a wa tʋmã, la a kũumã sẽn na n yɩ sasa ning takɩ. A Zezi pa bas t’a zakã neb a sẽn nong wʋsgã tiis-a t’a pa maan Wẽnnaam daabã ye. Baa a Maari menga. Tõnd me segd n tũuda a Zeova woto.

3:1-9. A Nikodɛm manesmã kõta tõnd sagls a yiibu. Pipi, a Nikodɛm wilgame t’a yaa sik-m-meng soaba, yam soaba. A wilgame me tɩ tẽebã yɛl n pak-a n yɩɩda, la a sak n deeg tɩ baa a Zezi sẽn yaa ra-wãad biigã, a yaa karen-saamb Wẽnnaam sẽn tʋme. Rũndã-rũndã, kiris-nebã me segd n sikda b mense. Yiib-n-soaba, a Nikodɛm pa sak n yɩ a Zezi karen-biig a koe-moonegã sasa ye. Tõe tɩ yaa nebã la a ra zoeta, wall a ra rat n kell n yɩɩ Sãnedrẽ wã nin-kãsenga. Leb n tõeeme tɩ yaa laogã nonglem n gɩdg-a. Kiba-kãngã wilgda tõnd bũmb sẽn tar yõod wʋsgo: D pa segd n bas tɩ bõn-kãensã gɩdg-d tɩ d pa ‘rɩk d kũum da-lukã daar fãa n tũ a Zezi ye.’—Luk 9:23.

4:23, 24. D sã n dat n tũud Wẽnnaam tɩ tat a yam, segdame tɩ d sẽn tũud-a to-to wã zemsd ne Biiblã sẽn yetã, la d basdẽ tɩ Wẽnnaam vẽnegd-d ne a vʋʋsem sõngã.

6:27. B sẽn yeel tɩ d tʋm “dɩɩb ninga sẽn paad-a n kõt vɩɩm sẽn ka sɛta” yĩngã, rat n yeelame tɩ d modgd n zãmsd Wẽnnaam Gomdã n bãngd-a n paasdẽ. D sã n maan dẽ d sũur na n yɩɩ noogo.—Mat. 5:3.

 6:44. A Zeova geta tõnd yell a toore. A tũnugda ne koe-moonegã n kɩtdẽ tɩ tõnd ned kam fãa paamd zood ne a biigã. A leb n tũnugda ne a vʋʋsem sõngã n kɩtdẽ tɩ d wʋmd Biiblã sẽn yetã võor la d tũud rẽ.

11:33-36. Ned sã n wilg a sũ-sãang ne nintãm, pa wilgd t’a ka võor ye.

D KET N TŨUD KIRISTÃ

(Zã 11:55–21:25)

Yʋʋmd 33 soabã Pãntekotã sẽn wa n kolgdẽ wã, a Zezi lebg n kenga Betani. Nizã kiuugã rasem a 9 daare, a zomba bõn-bil n kẽng Zerizalɛm. Nizã rasem 10 soabã, a Zezi lebg n kẽnga wẽnd-doogẽ wã. A sẽn pʋʋs a ba wã n kos t’a waoog a yʋʋrã, koɛɛg n yi saasẽ n yeel woto: “Mam da waoog-a lame, la m na n le waoog-a lame.”—Zã 12:28.

A Zezi ne a tʋm-tʋmdbã sẽn da wa n dɩt pakã rɩɩb t’a miẽ t’a na n loog n bas-b lame wã, a kõ-b-la sagls sẽn tar yõod wʋsgo, la a pʋʋs-b yĩnga. B sẽn yõk a Zezi n nams-a la b ka-a da-lukã zug t’a ki wã poore, Wẽnnaam vʋʋg-a lame.

Sogsg b sẽn leoke:

14:2—A Zezi sẽn yeel t’a na n tɩ “manega zĩig” n bĩng a karen-biisã saasẽ wã rat n yeelame tɩ bõe? A ra segd n kẽnga Wẽnnaam taoor n tɩ wilg a maoongã yõodo, tɩ kaool paalgã tõog n pidsi. Sẽn paas me a ra segd n sɩnga naam dɩɩb saasẽ, tɩ rẽ poor bɩ a sɩng a karen-biis nins sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã vʋʋgre.—1 Tes. 4:14-17; Heb. 9:12, 24-28; 1 Pɩɛ. 1:19; Wil. 11:15.

19:11—A Zezi sẽn da gomd ne a Pɩlat rao ning sẽn yõk yẽ n kõ wã yellã, yaa a Zida Iskariot yell la a ra gomd bɩ? Pa a Zida bɩ ned a to yell la a Zezi ra gomd ye. Wõnda yaa neb nins fãa sẽn da na n kẽes b toog tɩ b kʋ-a wã yell la a ra gomda. A Zida, maan-kʋʋdbã kãsem dãmba, Sãnedrẽ wã neb fãa la baa kʋʋng ning sẽn da kot tɩ b bas a Barabasã naaga nin-kãens sʋka.—Mat. 26:59-65; 27:1, 2, 20-22.

20:17, NW—Bõe yĩng t’a Zezi yeel a Maari sẽn yit Magdala wã t’a ra mobg-a? A Maari mobga a Zezi, bala tõe t’a ra tagsdame t’a Zezi na n kẽnga saasẽ wakat kãng t’a pa ye yã-a ye. Sẽn na yɩl n kɩt t’a Maari bãng t’a pa na n kẽng saasẽ baraare, a yeel-a lame t’a bas yẽ, la a tʋm-a t’a kẽng n tɩ togs a karen-biisã t’a vʋʋgame.

Zãmsg tõnd yĩnga:

12:36. Sẽn na yɩl n yɩ “vẽenem kamba,” d segd n zãmsda Biiblã sẽn yaa Wẽnnaam Gomdã n wʋmd a võor sõma. D segdame me n sõngd nebã tɩ b yit likã pʋgẽ n kẽed Wẽnnaam vẽenemẽ wã.

14:6. Sã n pa ne a Zezi Kirist maasem bala, sor baa a ye kae d sẽn tõe n tũ n paam Wẽnnaam lohorem ye. Yaa d sẽn na n tall tẽeb ne a Zezi la d tũ a mak-sõngã bal la d tõe n yɩ a Zeova zo-rãmba.—1 Pɩɛ. 2:21.

14:15, 21, 23, 24; 15:10. D sã n sakd n tũud Wẽnnaam daabã, sõngd-d lame tɩ d kell n pa Wẽnnaam ne a biigã nonglem pʋgẽ.—1 Zã 5:3.

14:26; 16:13. A Zeova vʋʋsem sõngã sõngda tõnd wa karen-saamba, la tẽegda. Dẽnd a sõngd-d lame tɩ d paamd bãngre, yam, la d wʋmd yɛlã võor n paasdẽ. D segd n pẽdgda ne pʋʋsgã, sẽn yɩɩd fãa, n kot Wẽnnaam a vʋʋsem sõngã.—Luk 11:5-13.

21:15, 19, Sebr Sõngo. A Zezi sʋka a Pɩɛɛr a sã n nonga yẽ n yɩɩd “bãmbã,” rat n yeel tɩ zĩmã sẽn da be b taoorã. A Zezi ra rat n wilga a Pɩɛɛr t’a segd n basa zĩmã yẽeb la a rɩk a sẽkã fãa n tũ yẽ. Woto yĩnga, d sẽn vaees evãnzill kãngã kibay n sa wã, bɩ d modg n nong a Zezi n yɩɩd bũmb buud fãa sẽn tõe n tiis-du. N-ye, d kell n modg ne d sũy fãa n tũ a Zezi.

[Foto, seb-neng 31]

Sagl-bʋs la a Nikodɛm kibarã kõt tõndo?