Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

“Ãnda n be yãmb sʋk n tar yam la bãngre?”

“Ãnda n be yãmb sʋk n tar yam la bãngre?”

 “Ãnda n be yãmb sʋk n tar yam la bãngre?”

“Ãnda n be yãmb sʋk n tar yam la bãngre? Bɩ a wilg a tʋʋma ne a yel-manesem sõma ne sũ-bʋgsem yam sẽn wat ne.”—ZAK 3:13.

1, 2. Ãnd dãmb la nebã nong n boondẽ tɩ yam dãmba, la bõe la Biiblã yeta?

ÃNDA soab n sɩd tar yam? Tõe tɩ yãmb tagsdame tɩ yaa y roagdbã, ned sẽn kʋʋle, pa rẽ bɩ y inivɛrsite karen-saamb ninga. Tõe n yaa y sẽn yit zĩig ningã la yɛl a taab yĩng n kɩt tɩ y tagsd woto. La sã n yaa ne Wẽnnaam nin-buiidã, yaa Wẽnnaam sẽn yet bũmb ning yam soab wɛɛngẽ wã n kɩtd tɩ b bãng sẽn sɩd tar-a yam.

2 Pa neb nins b sẽn boond tɩ yam dãmbã fãa n sɩd yaa yam dãmb Wẽnnaam nifẽ ye. Wala makre, a Zoob ra goma ne neb sẽn da tẽed tɩ b yaa yam dãmba, la a wa n baas n yeel-b-la woto: ‘Mam ka yã yãmb ned baa a ye sẽn yaa yam soab ye.’ (Zoob 17:10) Tʋm-tʋmd a Poll me goma neb nins sẽn zãgs tɩ b kõn sak bãngr ning sẽn yit Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ wã yelle, n yeel tɩ “b wuka b mens n yeel tɩ b yaa yam dãmba, la b lebga yalemba.” (Rom 1:22) Sẽn paase, a Zeova ra tũnuga ne no-rɛɛs a Ezai n yeel tɩ “toog bee neb nins sẽn tagsd tɩ b yaa yam dãmbã . . . zutu.”—Ezai 5:21.

3, 4. Wãn to la ned wilgd t’a yaa yam soaba?

3 Vẽenega, segdame tɩ d bao n bãng bũmb ning sẽn kɩtd tɩ ned yɩ yam soab n tõog n ta Wẽnnaam yamã. Yelbũn 9:10 yeta woto rẽ  wɛɛngẽ: “Yam sɩngr yaa [a Zeova] zoeese. La fo sã n mi Sõng-soabã, f yaa bãngda.” Dẽnd yam soab yaa ned sẽn zoet Wẽnnaam n tũud a noyã. La woto pa tek sak n deeg bal tɩ Wẽnnaam beeme la f bãng a noyã ye. Yam soab maandame tɩ zʋʋg woto. Karen-biig a Zak yeela bũmb sẽn sɩd wilgd rẽ. (Karm-y Zak 3:13.) Gũus-y n ges-y tɩ b yeelame t’a soab ‘wilg a tʋʋmã ne a yel-manesem sẽn yaa sõma.’ Woto wilgdame tɩ yaa ne a no-goam la ne a tʋʋm la ned wilgd t’a tara yam.

4 Ned sẽn sɩd tar yam modgdame n wʋmd yɛlã võore, la a tũud bãngr ning a sẽn paamã tɩ nafd-a. Bõe n kɩtd tɩ nebã bãng tɩ d yaa yam soaba? A Zak sõdga yɛl toor-toor yam dãmbã sẽn maande. * Bõe la a yeelẽ tɩ tõe n sõng-d tɩ d tall zems-n-taar ne d tẽed-n-taasã tigingã pʋgẽ, la neb a taabã me.

Ned tʋʋm n wilgd t’a yaa yam soaba

5. Yam soab yel-manesem yaa wãn-wãna?

5 D tẽeg t’a Zak yeelame tɩ yam ne yel-manesem sẽn yaa sõma tũuda taaba. B sẽn yeel t’a Zeova zoees yaa yam sɩngrã wilgdame tɩ yam soab modgdame n tũud Wẽnnaam noyã a yel-manesmã fãa pʋgẽ. Yaa sɩd tɩ ned pa rogd ne yam kãngã ye. La Biiblã kareng daar fãa la a zug bʋgsg tõe n kɩtame tɩ d paam yam kãnga. Rẽ na n sõngd-d lame me tɩ d tũud Efɛɛz rãmb 5:1 pʋgẽ saglgã. Be b sagend-d lame tɩ d “yɩ Wẽnnaam togs-n-taase.” D sã n modgd n dɩkd a Zeova togs-n-taare, d tʋʋmã na n wilgdame tɩ d yaa yam dãmba. A Zeova noyã sõmblem yɩɩda ãdem-biisã noy zĩig sẽn zãre. (Ezai 55:8, 9) Woto yĩnga, d sã n tũud-ba, neb nins sẽn pa a Zeova Kaset rãmbã na n nee vẽeneg tɩ d yaa toor ne bãmba.

6. Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ sũ-bʋgsem soab rɩkda Wẽnnaam togs-n-taare, la wãn to la ned wilgd t’a tara sũ-bʋgsem?

6 A Zak wilgame tɩ ned sã n dat n dɩk a Zeova togs-n-taar n yɩ yam soaba, a segd n talla “sũ-bʋgsem.” Baa ne sũ-bʋgsem soab sẽn yaa nin-sõngã, a tũuda Biiblã noy n pa barsdẽ, tɩ sõngd-a t’a bãngd a sẽn segd n maan to-to yell fãa taoore. Baa Wẽnnaam pãngã sẽn ka koakã, a yaa sũ-bʋgsem soaba, tɩ kɩt tɩ d pa zoet a pẽnegr ye. A bi-riblã me yɩɩ sũ-bʋgsem soab wa yẽ hal tɩ kɩt t’a tõog n yeel nebã woto: “Bɩ y wa mam nengẽ, yãmb fãa sẽn yɛ la sẽn tʋkd zɩɩb sẽn yaa zɩsgo, la mam na kõ yãmb vʋʋsgo. Bɩ y rɩk mam naoã n zãms bũmb nins mam sẽn na n wilg yãmbã. Tɩ bõe, mam yaa sũ-mar soaba la m yaa nin-nana la yãmb na paam vʋʋsgo.”—Mat. 11:28, 29; Fil. 2:5, 7, 8.

7. Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel t’a Moiiz kõ-d-la mak-sõng sũ-bʋgsmã wɛɛngẽ?

7 Biiblã gomda neb kẽer sẽn yɩ sũ-bʋgsem dãmb la sik-m-mens rãmb sẽn kõ-d mak-sõng yelle. A Moiiz bee nin-kãens sʋka. Yaa sɩd t’a Moiiz zu-sobendã yɩɩ kãsenga, la b yeelame t’a yɩɩ ‘sik-m-meng soab wʋsg n yɩɩd nebã fãa sẽn be dũniyã zugã.’ (Sõd. 11:29; 12:3) D tẽeg me t’a Zeova kõ a Moiiz pãng la raood t’a tʋm a tʋʋmdã. A Zeova sũur nooma ne sũ-bʋgsem dãmbã, t’a tũnugd ne-b n pids a raabã.

8. Bõe yĩng tɩ baa pãn-komsem dãmb tõe n yɩ sũ-bʋgsem dãmba?

8 Yaa vẽeneg tɩ baa ãdem-biisã sẽn yaa pãn-komsem dãmbã, b tõe n yɩɩ sũ-bʋgsem dãmba. Wãn to la tõnd yẽ tõe n yɩ sũ-bʋgsem dãmb n paase? Sũ-bʋgsmã yaa a Zeova vʋʋsem sõngã bil a ye. (Gal. 5:22, 23) D tõe n pʋʋsa Wẽnnaam n kos a vʋʋsem sõngã, n modg n tall a biisã la d kɩs sɩd tɩ Wẽnnaam na n sõng-d lame tɩ d yɩ sũ-bʋgsem dãmb n paase. Yɩɩl-gʋlsdã sẽn yeel bũmb ningã kɩtdame tɩ d sɩd tʋll n maan rẽ. A yeelame tɩ “[Wẽnnaam] tallda  sik-m-mens rãmba tɩrlem pʋgẽ n zãmsd bãmb b sore.”—Yɩɩl 25:9.

9, 10. D sã n dat n yɩ sũ-bʋgsem dãmba, d segd n maana wãna, la bõe yĩnga?

9 Baasgo, sẽn na yɩl n lebg nin-bʋgsga, tõe tɩ na n yɩɩ tɩlae tɩ d mao wʋsgo. Nina sẽn yitẽ wã la b sẽn wub-a to-to wã tõe n kɩtame tɩ pa nana ne-a ye. Sẽn paase, neb nins d sẽn vɩ ne wã tõe n sagend-d lame tɩ “ned sã n moog a nif ne-do, d me segd n mooga d nif ne a soaba.” La rẽ yĩnga yam soab na maan woto sɩda? Wala makre, y roog sã n yõk bugum tɩ y rat n kiis-a, y na n baoa petrol bɩ koom? Yaa vẽeneg tɩ y sã n mak-a kiisg ne petrolle, na n yãngame. Dẽnd koom n são. Biiblã sɩd sagend-d-la woto: “Ned sã n leok ne gom-noodo, a sigsda sũuri. La zabr goam yikda ned sũuri.” (Yel. 15:1, 18) Woto yĩnga, mo-yõsr sã n wa kẽ tõnd ne d tẽed-n-taag wall ned a to sʋka, bɩ d mao n bʋk d sũur tɩ kɩt tɩ b bãng tɩ d sɩd yaa yam soaba.—2 Tɩm. 2:24.

10 Wala d sẽn wilgã, neb wʋsg sẽn tũud dũniyã yamã yĩnga, b pa neb sẽn bʋgs la b nong laafɩ ye. B wʋsg yaa sũ-to-neb la tɩtaam dãmba. Yaa rẽ yĩng la a Zak sẽn da sagl tigingã neb tɩ b gũus n da wa tall zʋg-kãensã. Wãn to me la a saglgã tõe n naf-do?

Zʋg-bʋs n wilgd tɩ ned pa yam soaba?

11. Zʋg-bʋs n kɩtd tɩ b bãng tɩ ned ka yam soaba?

11 A Zak wilga zʋg toɛy-toɛy sẽn kɩtd tɩ b bãng vẽeneg tɩ ned ka yam soab ye. (Karm-y Zak 3:14.) Sũ-kiir la no-koɛɛm yaa zʋg-wẽnse. B pa tat Wẽnnaam yam ye. Ges-y zʋg-wẽns a woto sẽn tõe n wa ne bũmb ninga. Zerizalɛm, kiris-neb ne yʋʋrã sul a yoob n so wẽnd-doog a ye b sẽn boond tɩ Saint-Sépulcre. B yeelame tɩ b mee wẽnd-do-kãng zĩig ning b sẽn kʋ a Zezi n mum-a wã. La sul-kãens nebã yaool n zɩ n wʋm taab ye. Yʋʋmd 2006 soabã pʋgẽ, zʋrnall a yembr (Time) goma b sul toɛy-toɛyã neb kẽer “sẽn zab taab” yelle, n wilg tɩ b “pãba taab ne wẽnd-doogã fɩtl dogends sẽn zɩse.” Mo-yõsr ning sẽn zĩnd b sʋkã manegr yɩɩ toog hal tɩ kɩt tɩ b kong n dɩk wẽnd-doogã kʋɩlen-bil n tɩ gũnug more.

12. Ned sã n ka tar yam ninga sẽn yit Wẽnnaam nengẽ, tõe n waa ne bõe?

12 Yaa vẽeneg tɩ mo-yõs a woto buud pa segd n zĩnd d tigimsã pʋsẽ lae-lae ye. La baasgo, d sẽn yaa pãn-komsem dãmbã yĩnga, kẽer mi n pẽdgd n dat n tũu b mens raab tɩ wat ne mo-yõs la zaba. Tʋm-tʋmd a Poll sɩd ra yãa yel-kãens buud Korẽnt tigingã pʋgẽ tɩ kɩt t’a gʋls-b n sok woto: “Sũ-kiir la no-koɛɛm sẽn be yãmb sʋkã, yãmb ka ket n sakd yĩngã ratem n kẽnd wa dũniyã neb sɩda?” (1 Kor. 3:3) Pipi kiris-nebã sʋka, neb n sɩd da mi n tall zʋg-wẽn-kãensã buudu. Rẽ n so tɩ rũndã-rũndã, d segd n gũus tɩ neb a woto ra zĩnd d tigimsã pʋs ye.

13, 14. Rɩk-y makr n wilg ned sẽn tõe n tall manesem ning tɩ b bãng t’a pa yam soab ye.

13 La sɩngda wãn tɩ yɛl a woto buud wa paam n kẽ tiging pʋgẽ? Tõe n sɩnga ne  yel-bõonego. Wala makre, Rĩung Roog meeb sasa, saam-biisã tagsg tõe n wa yɩɩ toor-toor a meebã wɛɛngẽ. Nina tõe n wa wilga a raab tɩ b pa reeg tɩ yik a sũuri. Tõe tɩ kɩt t’a wɩd b sẽn dat tɩ tʋʋmdã kẽng neng ningã wall a bas tʋʋmdã menga. La sẽn maand-a woto yĩmdame tɩ yaa laafɩ sẽn na n zĩnd tigingã neb ne taab sʋk yõod n yɩɩd b sẽn na n tʋm tʋʋmdã to-to wã. Yaa b sẽn na n bas b no-koɛɛmã la b bʋk b sũy ne taab la a Zeova na n ning tʋʋmdã barka.—1 Tɩm. 6:4, 5.

14 Ad makr a to. Wala saam-biig sẽn yaa kãsem soab hal sẽn kaoose, tɩ bũmb wa kɩt tɩ b segd n yiis-a a tʋʋmdẽ wã. Tigims sull yel-gɛtã wa n kaaga tigingã n yã tɩ b ra zoe n sagla kãsem soab kãng t’a pa toeeme, t’a me sak n deeg tɩ b segd n yiis-a-la tʋʋmdẽ wã. Kãsem soabã manesem na n yɩɩ wãna? A na n bʋka a sũur n sik a meng n deeg kãsem dãmb a taabã noor la Biiblã saglsã n mao n toeem tɩ b wa lebs n dɩk-a bɩ, bɩ a na n talla sũ-kẽk la a maand sũ-kiiri? Kãsem dãmbã sã n wa wilg b to t’a pa le tar kãsem soab zʋgo, rẽ yĩnga segdame t’a pẽdgd n pa rat n yi tʋʋmdẽ wã bɩ? Yaa a sẽn na n sik a meng n sak b noorã la a reeg b saglsã la a wilgd t’a yaa yam soaba.

15. Bõe n kɩt tɩ y tagsdẽ tɩ Zak 3:15, 16 goamã tara yõod wʋsgo?

15 Yaa sɩd tɩ yɛl a taab pʋgẽ me, ned tõe n talla manesem sẽn wilg t’a pa yam soab ye. La sẽn wa n yaa yell ning fãa taoore, d segd n gũusame n da tall manesem-kãens ye. (Karm-y Zak 3:15, 16.) Karen-biig a Zak yeelame tɩ b yaa “dũniyã rẽnda,” bala b wilgdame t’a soab pa tar yam ning sẽn yit yĩngrã ye. A Zak paasame tɩ b yaa “ninsaal dẽnda,” bala manesem a woto kɩtdame tɩ ned maand a yam bala. La a yeelame me tɩ b yaa “Sʋɩtãana rẽnda,” bala sẽn tar-a manesem-kãensã tʋmda wa zĩn dãmbã sẽn yaa Wẽnnaam bɛɛbã. Ad kiris-ned sɩd pa segd n yɩ woto ye!

16. Tõe tɩ toeem-bʋs la d segd n maane, la bõe n na n sõng-d tɩ d tõoge?

16 Tigingã ned fãa segd n feesa a meng neer n ges t’a sã n tara zʋg-kãensã buud bɩ a mao n bas-ba. Kãsem dãmbã sẽn yaa tigingã karen-saam dãmbã me segd n laka b mens fasɩ ne zʋg-kãensã sẽn yaa Sʋɩtãanã rẽndã. La b basg yaa toogo, d sẽn yaa pãn-komsem dãmb tɩ dũniyã neb yel-manesem me pa sõmbã yĩnga. D tõe n maka sẽn dat-a n bas zʋg-wẽn-kãens ne ned sẽn dat n dʋʋg kunkubr maasr sasa tɩ yaa salse. Bũmb sẽn na gãd n dʋ sã n kaẽ, a tõe n wa salgame n lebg n sigi. La d sã n wɩsg d meng n tũud Biiblã sagls la d sak Wẽnnaam nin-buiidã sẽn be dũniyã gill zugã sõngre, d tõogd n toeemame.—Yɩɩl 73:23, 24.

Zʋg-sõma nins yam soab sẽn tare

17. Yam soab sã n wa be bũmb sẽn dat n kʋɩɩb-a taoore, a wae n maanda wãna?

17 Karm-y Zak 3:17. D sã n bao n bãng “yam ninga sẽn yit yĩngrã” sẽn wat ne zʋg-sõma ninsã, na n naf-d lame. Ned sã n yaa sõma la yɩlemde, a lakda a meng ne rẽgd buud fãa a tagsa wã la a manesmã pʋgẽ. D segd n lakda d mens ne wẽng buud fãa tao-tao. D pa segd n yals n tags meng ye. Yaa wala ned sẽn na n dat n tuk y nifu. Vẽenega, y na n kogla y nifã zĩig pʋgẽ n pa yals n bao y sẽn segd n maaneg ye. D sã n wa be bũmb sẽn dat n kʋɩɩb-d taoore, yaa woto me la d segd n maane. D sã n yaa sõma la yɩlemde, tɩ d sũur-kasetã me yaa sõma, na n kɩtdame tɩ d lakd d mens ne wẽng buud fãa tao-tao. (Rom 12:9) Biiblã tara kibay sẽn wilgd neb wala a Zozɛf la a Zezi sẽn maan woto n kõ-d mak-sõngo.—Sɩng. 39:7-9; Mat. 4:8-10.

18. a) Ned sẽn nong laafɩ manesem yaa wãn-wãna? b) La ned sẽn baood laafɩ yẽ yaa wãn to?

18 Ned sã n tar yam ning sẽn yit yĩngrã, a soab nonga laafɩ. Woto rat n yeelame tɩ d pa segd n yɩ zab-zabda, no-koeem-wẽeda, la tɩ d ra maand yɛl sẽn tõe n kɩt tɩ laafɩ pa zĩnd  tõnd ne ned wall neb ne taab sʋk ye. Rẽ wɛɛngẽ, a Zak yeela woto: “Neb nins sẽn baood laafɩ wã bʋta tɩrlem biis ne laafɩ.” (Zak 3:18) Ges-y t’a Zak goma laafɩ baoob yelle. Rẽ yĩnga tigingã pʋgẽ, d yaa ned sẽn baood laafɩ bɩ, bɩ d sãamda laafɩ? Tõnd ne nebã moor nong n yõsgda tao-tao bɩ? D sũur wae n yikda tao-tao bɩ, bɩ yaa tõnd n nong n yikd d taabã sũyã? D rata tɩlae tɩ b sak tõnd wa d sẽn yaa to-to wã bɩ, bɩ d sikda d meng n maood n dat n toeem d zʋg nins sẽn kɩtd tɩ d beegd d taabã? Rẽ yĩnga b neeme tɩ d maoodame n dat tɩ laafɩ zĩnd tõnd ne nebã sʋka, n sakd n kõt sugr tao-tao la basdẽ tɩ satẽ bɩ? D sã n fees d mens ne pʋ-peelem, na n sõng-d lame tɩ d bãng d sã n segd n modgd n yɩɩ ned sẽn baood laafɩ la sẽn nong laafɩ, tɩ wilgdẽ tɩ d tara yam ning sẽn yit yĩngrã.

19. Bõe n kɩtd tɩ b bãng tɩ ned yaa sũ-bʋgsem soaba, sakda, la wʋmda?

19 A Zak yeelame me tɩ ned sã n tar yam ning sẽn yit yĩngrã, a yaa sũ-bʋgsem soaba. Sẽn dat n yeel t’a soabã yaa sakd la wʋmd me. Rẽ yĩnga nebã nee vẽeneg tɩ d pa wae n pẽdgdẽ tɩ b tũ tõnd mengã raabo, la tɩ d taabã sẽn datã sã n pa kɩɩsd Biiblã noyã, d basda d rẽndã n tũ bɩ? D yaa bʋgsg tɩ b tõe n sõsd ne-d nana-nana bɩ? D sã n tõe n leok sogs-kãensã fãa tɩ n-ye, wilgdame tɩ d sɩd yaa sũ-bʋgsem soaba.

20. D sã n tar zʋg-sõma nins fãa yell d sẽn goma, bõe n na n zĩndi?

20 Tigingã pʋgẽ, saam-biisã fãa sã n sɩd modgd n baood zʋg-sõma nins fãa a Zak sẽn sõdgã, nonglem la sũ-noog na n zĩnda saam-biisã sʋk n paase. (Yɩɩl 133:1-3) D sã n yaa bʋgsga, n baood laafɩ la d yaa sakdb la wʋmdba, zems-n-taar ning sẽn be d sʋkã na n paasdame la wilgd vẽeneg me tɩ d tara “yam ninga sẽn yit yĩngrã.” D sõsg ning sẽn pʋgdã na n kɩtame tɩ d bãng tɩ d sã n get nebã wa a Zeova sẽn get-b to-to wã, na n sõng-d lame tɩ d yɩ sũ-bʋgsem dãmba, laafɩ baoodba, wʋmdb la sakdba.

[Tẽngr note]

^ sull 4 Sag-kãngã pʋgẽ, sẽn yɩɩd fãa, a Zak ra gomda tigingã kãsem dãmb bɩ a “karen-saam-dãmbã yelle.” (Zak 3:1) Yaa sɩd tɩ b nin-kãensã tog n talla yam ning sẽn yit Wẽnnaam nengẽ wã, la a Zak saglgã tõe n nafa tõnd fãa.

Y tõe n leokame bɩ?

• Bõe n kɩtd tɩ kiris-ned yɩ yam soaba?

• Wãn to la d tõe n modg n paam yam ning sẽn yit yĩngrã n paase?

• Zʋg-wẽn-bʋs la sẽn pa tar-b “yam ning sẽn yit yĩngrã” tara?

• Zʋg-sõma bʋs la yãmb dat n modg n paam n paase?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 25]

Bõe n tõe n wa ne mo-yõs la zab rũndã-rũndã?