Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 ZÃMSGÃ YĨNGA 6

D ra tol n bas d burkĩndã ye!

D ra tol n bas d burkĩndã ye!

“Hal n tãag mam kũum, mam kõn tol n bas m burkĩndã ye.”—ZOOB 27:5.

YƖƖLL 34 M dat n kell n kẽna burkĩnd pʋgẽ

D SẼN NA N Yà Wà*

1. Wãn to la d tẽed-n-taas a tãabã wilg tɩ b maanda sɩd ne a Zeova?

D RƖK makr ne neb a tãab sẽn yaa a Zeova Kaset rãmba. Pipi soabã yaa bi-pugla. A kẽnga lekoll daar a ye, tɩ karen-saambã yeel tɩ tigr n be, la tɩ karen-biisã fãa segd n naagame. Bi-puglã miime tɩ yaa tigr sẽn pa tat Wẽnnaam yam. Rẽ n so t’a yeel karen-saambã ne waoogr t’a pa na n naag n maan ye. Yiib-n-soabã yaa bi-bɩɩg sẽn yaa yãn-zoɛta. A ra moonda koɛɛgã zak-zaka, n wa mik tɩ zak ning sẽn pʋgdã yaa a karen-bi-taag a ye zaka. A ra zoe n gom n paooga a Zeova Kaset rãmbã. Baa ne rẽ, bi-bɩɩgã kẽng n tɩ wẽe kʋɩlengã. Tãab-n-soabã yaa rao sẽn tʋmd wʋsg sẽn na yɩl n ges a zakã rãmb yelle. Daar a ye, a patrõ wã yeel-a lame t’a maan bũmb sẽn kɩɩsd laloa wã. Baa ne a sẽn mi t’a sã n zãgse, a tʋʋmdã tõe n sãamame wã, a wilga a patrõ wã tɩ yẽ segd n maana pʋ-peelem, n tũ laloa wã, bala Wẽnnaam datame tɩ sẽn tũud-b yẽ wã maan woto.—Rom. 13:1-4; Ebre. 13:18.

2. Sogs-bʋs la d na n leoke, la bõe yĩnga?

2 Sã n yaa ne yãmba, neb a tãabã manesmã wilgdame tɩ b tara zʋg-sõng bʋgo? Tõe tɩ y getame tɩ b tara raood ne pʋ-peelem la zʋg-sõma a taaba. La sẽn yɩɩd fãa, b manesmã wilgdame tɩ b yaa burkĩmba. B fãa maana sɩd ne a Zeova. B baa a ye pa sak n kɩɩs a Zeova noyã ye. Yaa b burkĩndã yĩng la b sẽn maan woto wã. Yaa vẽeneg t’a Zeova sũur yɩɩ noog ne-b rẽ yĩnga. Tõnd me ratame tɩ d saasẽ Ba wã sũur yɩɩ noog ne-do. Rẽ n so tɩ d na n leok sogs-kãensã: Bõe n wilgd tɩ ned yaa burkĩna? Bõe yĩng tɩ d segd n yɩ burkĩmba? Vɩɩmã sẽn yaa toog rũndã-rũndã wã, bõe la d tõe n maane, tɩ sõng-d tɩ d maneg n dat ne d sũur fãa n kell n yɩ burkĩmba?

 BÕE N WILGD TƖ NED YAA BURKĨNA?

3. a) Wãn to la wẽn-tũudbã wilgd tɩ b yaa burkĩmba? b) Rɩk-y makr sẽn be Biiblã pʋgẽ, n tõe n sõng-d tɩ d bãng yɩ burkĩnã sẽn dat n yɛɛlga.

3 Wãn to la wẽn-tũudbã wilgd tɩ b yaa burkĩmba? B nonga a Zeova ne b sũur fãa, hal tɩ bũmb pa tõe n welg-b ne-a ye. Kɩtame tɩ bũmb fãa pʋgẽ, sẽn pak-b yaa b maan sẽn tat a yam. Ad makr sẽn be Biiblã pʋgẽ, n tõe n sõng-d tɩ d wʋm yɩ burkĩnã sẽn dat n yɛɛlga. Biiblã pʋgẽ, ebre gom-bil ning b sẽn lebg tɩ “burkĩndã” võor tõe n yaa “sẽn pid zãnga,” “sẽn yaa sõma zãnga,” bɩ “sẽn pa tar zanga.” Wala makre, tõogã ra wilgame tɩ rũms nins Israyɛll nebã sẽn da kʋʋd maoong n kõt a Zeova wã ra segd n yɩɩ rũms sẽn pa tar zanga. (Maan. 22:21, 22) B ra pa sakd tɩ Wẽnnaam nin-buiidã tall rũng sẽn yaa nao-fiuungu, zoanga, tʋb-yende, wall sẽn yaa bãad n wa maan maoong ye. A Zeova ra wilga vẽeneg tɩ yaa tɩlɛ tɩ rũngã yɩ sõma zãnga, n pa tar zanga, tɩ bũmb pa paoog-a ye. (Mal. 1:6-9) D wʋmda a Zeova sẽn dat tɩ yɩ woto wã võore. Tõnd sã n kẽng n na n tɩ ra bũmbu, yaa tɩɩg bil bɩ sebr wall bũmb a to, d pa na n da sẽn yaa bɛka, bɩ sẽn pa sõma zãng ye. D na n daa bũmb sẽn yaa sõma zãnga, sẽn pid zãnga, n pa tar zanga. Woto me, a Zeova pa rat tɩ d sẽn nong-a to-to wã yɩ bɛk ye. A ratame tɩ d nong-a ne d sũur fãa zãnga, n maand sɩd zãng-zãng ne-a.

4. a) Bõe yĩng tɩ ninsaal tõe n yɩ burkĩna, baa a sẽn pa zems zãngã? b) Wãn to la Yɩɩn-sõamyã 103:12-14 wilgd t’a Zeova pa rat tɩ d maan sẽn yɩɩd d pãnga?

4 Woto rat n yeelame tɩ yɩl n yɩ burkĩmba, d tog n yɩɩ neb sẽn zems zãng bɩ? Ayo! Sɩd me, d pʋd n mi n getame tɩ d yaa neb sẽn tudgd wʋsgo. Ad bũmb a yiib sẽn wilgd tɩ yɩ burkĩnã pa rat n yeel tɩ d yɩ neb sẽn zems zãng ye: Pipi, a Zeova sẽn get n yɩɩdã pa tõnd sẽn kongdã ye. Biiblã yetame: “Sẽn-Ka-Saabo, yãmb sã n dag n tẽegdẽ tõnd kongrã, ãnda soab n na n põse?” (Yɩɩn. 130:3) A miime tɩ d pa zems zãnga, n yaa yel-wẽn-maandba. Rẽ n so t’a kõt-d sugr wʋsgo. (Yɩɩn. 86:5) Yiib-n-soaba, a Zeova mii tõnd ned kam fãa sẽn pa tõe bũmb ninsã. A pa kot tɩ d maan sẽn yɩɩd d pãng ye. (Karm-y Yɩɩn-sõamyã 103:12-14.) Woto wã, yɩ ned sẽn yaa sõma zãnga, n pa tar zang Wẽnnaam nifẽ rat n yeelame tɩ bõe?

5. Bõe yĩng tɩ d yetẽ tɩ d sã n dat n yɩ burkĩmba, yaa tɩlɛ tɩ d nong a Zeova?

5 D sã n dat n yɩ burkĩmba, yaa tɩlɛ tɩ d nong a Zeova. D sẽn nong-a to-to la d sakd-a wã segd n yɩɩ ne d sũur fãa zãnga. D sã n kell n tall nonglem a woto baa makr pʋgẽ, wilgdame tɩ d yaa burkĩmba. (1 Kib. 28:9; Mat. 22:37) D le tẽeg d tẽed-n-taas a tãabã yelle. Bõe yĩng la b sẽn tall manesem-kãnga wã? Naag a karen-bi-taasã n deemã n da pa noom bi-puglã bɩ? Bi-bɩɩgã me raab ra yaa a kẽ a karen-bi-taagã zakẽ tɩ b paoog-a bɩ? Sẽn yaa-a zak soabã ra ratame t’a tʋʋmã sãam bɩ? Yaa vẽeneg tɩ pa rẽ ye! La b ra miime tɩ bũmb fãa pʋgẽ, a Zeova lugla noy a sẽn dat tɩ d tũ. Sẽn da pak-bã yaa b maan sẽn tat b saasẽ Ba wã yam. B sẽn nong-a wã yĩnga, b sẽn dat n maan a soab fãa, b rengd n tagsa a yelle. Woto wilgdame tɩ b yaa burkĩmba.

BÕE YĨNG TƖ D SEGD N YƖ BURKĨMBA?

6. a) Bõe n kɩt tɩ tõnd ned kam fãa segd n yɩ burkĩna? b) Maana wãn t’a Ãdem ne a Awa pa yɩ burkĩmba?

6 Bõe n kɩt tɩ tõnd ned kam fãa segd n yɩ burkĩna? Bala, a Sʋɩtãan rõda a Zeova, la a rõd tõnd me. A ra yaa malɛg-sõngo, n wa yik n belg a Ãdem ne a Awa. Rẽ tɛka, a  lebga Sʋɩtãana, rat n yeel tɩ “kɩɩsda.” A rõda Wẽnnaam t’a yaa na-wẽng sẽn baood a meng nafre, la sẽn pa maand pʋ-peelem. Woto la a sãam Zeova yʋʋrã. Bʋko, a Ãdem ne a Awa tẽe a Sʋɩtãana, n kɩɩs a Zeova. (Sɩng. 3:1-6) B vɩɩmã sẽn da yaa to-to Edɛnnã ra segd n kɩtame tɩ b bɩɩs b nonglmã ne a Zeova. La a Sʋɩtãan sẽn wa n wa ne no-koeemdã tɩ b ra pa tolg n nong Wẽnnaam ne b sũyã fãa ye. A Sʋɩtãan wa n waa ne no-koeemd a to, tɩ wa ne sok-kãngã: Ned na n kell n maana sɩd ne a Zeova, a sẽn nong-a yĩng bal bɩ? Yaa wa b sẽn sok tɩ: Rẽ yĩnga, ninsaal tõe n yɩɩ burkĩn bɩ? A Sʋɩtãan waa ne no-koeem-kãngã a Zoob zugu.

7. Zoob 1:8-11 wilgdame t’a Zeova tagsg ra yaa wãn ne a Zoob burkĩndã? La a Sʋɩtãan yẽ tagsg ra yaa wãna?

7 A Zoob wakatã tɩ Israyɛll nebã ra bee Ezipti. Ned ra kae t’a burkĩnd ta-a ye. La yẽ me ra yaa koangd wa tõndo. A ra tudgdame. Baa ne rẽ, a Zeova ra nong-a-la a burkĩndã yĩnga. Wõnda a Sʋɩtãan ra zoe n baooda no-koɛɛm ne a Zeova, ninsaal burkĩndã wɛɛngẽ. Rẽ n so t’a Zeova gom a Zoob yell ne-a. A Zoob kibarã wilgda vẽeneg t’a Sʋɩtãan yaa ziri-yagda! A Sʋɩtãan yeela a Zeova t’a bas t’a mak a Zoob tɩ b ges a sã n sɩd yaa burkĩna. A Zeova sẽn da kɩs a zoa wã sɩdã yĩnga, a basame t’a Sʋɩtãan na n mak-a.—Karm-y Zoob 1:8-11.

8. Wãn to la a Sʋɩtãan nams a Zoobe?

8 A Sʋɩtãan yaa wẽnem soab la nin-kʋʋda. A kɩtame t’a Zoob bõn a paoongã, la a kʋ a tʋm-tʋmdbã, la a kɩt t’a yʋʋrã sãame. A pa bas a zakã rãmb me ye. A pʋd n kʋʋ a kambã a sẽn da nong wʋsgã. Bãmb piigã fãa!  Rẽ poore, a lobg-a-la bã-toaaga. A yĩngã fãa ra yaa noada, sẽn sɩng ne a nao-pʋsã n tɩ tãag a zugã. Sũ-sãangã sãaga a pagã, hal t’a yeel t’a tʋʋs Wẽnnaam la a ki tɩ sa. A Zoob mengã wa n datame n ki, la a kell n pa bas a burkĩndã ye. Wakat kãng la a Sʋɩtãan bao sɩlem a to, n na n nams a Zoobe. A tũnuga ne rap a tãab sẽn da yet tɩ b yaa a Zoob zo-rãmba. B tɩ zĩnda ne a Zoob n maan rasma, la b goamã pa bels-a baa bilfu. B pʋd n goma a Zoob la b rõd-a, n pa zoe a nimbãaneg ye. B yeelame tɩ yaa Wẽnnaam n sɩbgd a Zoobe, la tɩ Wẽnnaam toog kae ne a burkĩndã ye. B yeelame meng t’a Zoob yaa nin-wẽnga, la tɩ bũmb nins sẽn paamd-a wã yaa a wẽnemã biisi.—Zoob 1:13-22; 2:7-11; 15:4, 5; 22:3-6; 25:4-6.

9. A Zoob namsgã fãa pʋgẽ, bõe la a tõdg t’a kõn maane?

9 A Zoob namsgã fãa pʋgẽ, a manesem yɩɩ wãna? Yẽ me ra pa zems zãng ye. A sũur yikame, t’a zab a ziri-be-zo-rãmb a tãabã. A goma goam kẽer me, n wa mik tɩ yaa a sẽn pa reng n tags neere. A pa gom n na n wilg Wẽnnaam tɩrlmã ye. Sẽn da pak-a n yɩɩd yaa a gom n wilg tɩ yẽ yaa nin-tɩrga. (Zoob 6:3; 13:4, 5; 32:2; 34:5) La baa a namsgã sẽn wa n be a zug tẽn-sʋkã, a Zoob pa tol n kɩɩs a Zeova ye. A tõdgame t’a kõn tẽ a ziri-be-zo-rãmbã goamã ye! Ad a sẽn yeele: “Mam ka na n tol n kõ yãmb bʋʋm ye! Hal n tãag mam kũum, mam kõn tol n bas m burkĩndã ye.” (Zoob 27:5) Gom-kãensã wilgdame t’a Zoob ra yãka yam n pa na n tol n bas a burkĩndã, baa sẽn wa n yaa a soaba. Tõnd me tõe n maana wa yẽ.

10. Wãn to la a Sʋɩtãan sẽn wa ne no-koeemd ning a Zoob zugã pak yãmba?

10 Wãn to la a Sʋɩtãan sẽn wa ne no-koeemd ning a Zoob zugã pak tõnd ned kam fãa? A yetame tɩ yãmb me pa nong a Zeova ne y sũur fãa, tɩ sã n wa yaa yõor yelle, y na n basa a Zeova tũubu, la tɩ y burkĩndã pa burkĩnd hakɩɩk ye. (Zoob 2:4, 5; Vẽn. 12:10) A goamã pa zabd sũur sɩda? La tags-y n ges-y! A Zeova kɩsa yãmb sɩda, n bas tɩ yãmb na n sõng n leoke. A basame t’a Sʋɩtãan na n mak yãmb n ges y sã n yaa burkĩna. A Zeova kɩsa sɩd tɩ yãmb tõe n kell n yɩ burkĩna, tɩ wilg t’a Sʋɩtãan yaa ziri-yagda. A Zeova pʋlmame meng t’a na n sõnga yãmb tɩ y tõoge. (Ebre. 13:6) Yĩngr la tẽng Naabã sẽn kɩs-y sɩd woto wã pa zu-zẽkr sɩda? Y wʋmda d sẽn segd n yɩ burkĩnã võor masã bɩ? D burkĩndã wilgdame t’a Sʋɩtãan yaa ziri-yagda, la kɩtdẽ tɩ d Ba wã yʋʋr paamd waoogre, la wilgdẽ me tɩ yaa yẽ naamã la d teenda. La bõe n na n sõng-d tɩ d kell n yɩ burkĩmba?

BÕE N NA N SÕNG-D TƖ D KELL N YƖ BURKĨMB RŨNDÃ-RŨNDÃ?

11. Yam-bʋg la d tõe n dɩk a Zoob nengẽ?

11 ‘Yaoolem wakatã,’ a Sʋɩtãan maneg n zabda ne Wẽnnaam nin-buiidã. (2 Tɩm. 3:1) Woto wã, bõe la d tõe n maane, tɩ sõng-d tɩ d maneg n yals d burkĩndã pʋgẽ? A Zoob kibarã kõta tõnd yam zĩ-kãng wɛɛngẽ me. Nand meng t’a Zoob paam makrã, bũmb wʋsg pʋgẽ, a ra zoe n wilgame t’a yaa burkĩna. D gom bũmb a tãab a sẽn maane, tɩ tõe n sõng tõnd me tɩ d kell n yɩ burkĩmba.

Bõe la d tõe n maane, tɩ sõng-d tɩ d maneg n dat ne d sũur fãa n kell n yɩ burkĩmba? (Ges-y sull 12) *

12. a) Wa Zoob 26:7, 8, 14 sẽn wilgdã, bõe n sõng a Zoob t’a ra nong a Zeova la a waoogd-a? b) Bõe n na n kɩt tɩ tõnd me sũur noom wʋsg ne a Zeova, tɩ d waoogd-a?

12 A Zoob ra bʋgsda bũmb nins a Zeova sẽn naanã zugu, tɩ kɩt t’a nong a Zeova ne a sũur fãa. A Zoob ra baooda sẽk n get a Zeova bõn-naandsã n pẽgda. (Karm-y  Zoob 26:7, 8, 14.) A sã n da tags tẽn-gãongã, saasã, sa-watã, la sa-tãsã yelle, a sũur nooma hal t’a pẽgda. La a sak n deegame t’a Zeova bõn-naandsã a sẽn mi wã yaa bilf bala. A sũur da nooma wʋsg me ne a Zeova goamã. Ad a sẽn yeele: “Mam sulga m meng n sak bãmb noorã sẽn togs goam ninsã.” (Zoob 23:12) A Zoob ra mii vẽeneg t’a Zeova ka to, n da waoogd-a ne a sũur fãa. A ra nonga a Ba wã, n dat n maan sẽn noom-a. Rẽ kɩtame t’a ra maneg n dat ne a sũur fãa n kell n yɩ burkĩna. Tõnd me segd n maana wa a Zoobe. D mii Wẽnnaam bõn-naandsã wʋsg n yɩɩd a Zoob rãmb wakatẽ wã. D leb n tara Biiblã tõre, tɩ tõe n sõng-d tɩ d bãng a Zeova sẽn yaa Wẽnnaam ning buudã. D sẽn bãngd bũmb nins a Zeova zugã kɩtdame tɩ d sũur noom wʋsg ne-a, tɩ d waoogd-a, tɩ rẽ kɩtdẽ me tɩ d nong-a, n sakd-a, la d maneg n dat n kell n yɩ burkĩmba.—Zoob 28:28.

D sã n zãagd d meng ne pornogarfi wã, na n sõng-d lame tɩ d maneg n dat ne d sũur fãa n kell n yɩ burkĩmba (Ges-y sull 13) *

13-14. a) Wa Zoob 31:1 sẽn yetã, wãn to la a Zoob wilg t’a sakda Wẽnnaam? b) Wãn to la d tõe n dɩk a togs-n-taare?

13 A Zoob ra sakda Wẽnnaam bũmb fãa pʋgẽ, tɩ sõng-a t’a kell n yɩ burkĩna. A Zoob ra miime tɩ yɩl n kell n yɩ burkĩna, yaa tɩlɛ t’a yɩ sakda. D sã n sak n tũ a Zeova noor fãa, kɩtdame tɩ d maneg n dat n kell n yɩ burkĩmba. A Zoob ra maood n sakda Wẽnnaam noyã daar ne a to fãa. Wala makre, a ra gũusda a manesmã ne pagbã. (Karm-y Zoob 31:1.) A ra miime t’a sẽn tar pagã, pa segd t’a yam kẽ pag a to ye. Rũndã-rũndã, dũniyã pida ne bũmb wʋsg sẽn tõe n kẽes-d yoob pʋgẽ. Wa a Zoobe, tõnd me na n maoome n da wa ges ned sẽn pa tõnd pag wall d sɩd ne ratem-wẽng bɩ? D na n gũusame me n da wa ges pornogarfi buud baa a ye bɩ? (Mat. 5:28) D sã n yõkd d meng woto daar ne a to fãa, d tõogd n kell n yɩ burkĩmba.

D sã n tar tagsg sẽn zems ligdã la teedã wɛɛngẽ, na n sõng-d lame tɩ d maneg n dat ne d sũur fãa n kell n yɩ burkĩmba (Ges-y sull 14) *

14 A Zoob tagsg me sẽn da yaa a soab  ne ligdã la teedã ra wilgdame t’a sakda a Zeova. A ra getame t’a sã n teeg a paoongã, yaa yel-wẽn-kãseng sẽn tog ne sɩbgre. (Zoob 31:24, 25, 28) Rũndã-rũndã, nebã nonga ligdã la teedã hal wʋsgo. D sã n tũud Biiblã sẽn yetã, n tar tagsg sẽn zems ligdã la teedã wɛɛngẽ, na n sõng-d lame tɩ d maneg n dat ne d sũur fãa n kell n yɩ burkĩmba.—Yel. 30:8, 9; Mat. 6:19-21.

D sã tẽegd tɩ beoog na n yɩɩ neere, na n sõng-d lame tɩ d maneg n dat ne d sũur fãa n kell n yɩ burkĩmba (Ges-y sull 15) *

15. a) Bõe yell la a Zoob ra tagsda, tɩ sõng-a t’a kell n yɩ burkĩna? b) Bõe yĩng tɩ d sã n tẽegd wakat fãa t’a Zeova na n keo-d lame bɩ na n sõng-do?

15 A Zoob ra tagsda Wẽnnaam sẽn na n wa keo-a wã yelle, tɩ rẽ sõng-a t’a kell n yɩ burkĩna. A ra miime t’a sẽn yaa burkĩnã nooma Wẽnnaam. (Zoob 31:6) Baa ne a sẽn da namsdã, a ra kɩsa sɩd t’a Zeova na n wa keo-a lame. Sãmbg kae t’a sẽn kɩs sɩd woto wã sõng-a lame t’a kell n yɩ burkĩna. A Zeova sũur yɩɩ noog wʋsg ne a Zoob a burkĩndã yĩnga, hal t’a ning-a bark tɩ seke, baa a sẽn da ket n yaa ned sẽn pa zems zãngã. (Zoob 42:12-17; Zak 5:11) La bark sẽn yɩɩd rẽ la a Zoob na n wa paame. Yãmb kɩsa sɩd t’a Zeova na n ning-y-la bark y burkĩndã yĩng bɩ? Wẽnnaam pa toeem ye. (Mal. 3:6) D sã n tẽegd wakat fãa tɩ d sẽn yaa burkĩmbã noom-a-la wʋsgo, la t’a na n keo-d-la rẽ yĩnga, na n sõng-d lame tɩ d ra tol n yĩm tɩ d beoog na n yɩɩ neer ye.—1 Tes. 5:8, 9.

16. Bõe la d segd n yãk yam n na n maane?

16 Bɩ d fãa yãk yam n pa na n tol n bas d burkĩndã ye. Wakat ninga, d tõe n wa tagsdame tɩ d yaa d ye n maood n na n yɩ burkĩna. La d ra tol n yĩm tɩ d pa d yembr ye. D tara tẽed-n-taas bãmb milyõ-rãmb dũniyã gill zug sẽn yaa burkĩmba. Sẽn paase, pagb la rap sẽn zĩnd pĩnd wẽndẽ me kell n yɩɩ burkĩmba, baa kũum taoore. (Ebre. 11:36-38; 12:1) Bɩ d ned fãa yãk yam n na n kell n maan wa a Zoobe. A ra yeelame: “Hal n tãag mam kũum, mam kõn tol n bas m burkĩndã ye.” Bɩ d kell n yɩ burkĩmba, t’a Zeova paam waoogr wakat sẽn kõn sa!

YƖƖLL 124 D yɩ neb sẽn maand sɩda

^ sull 5 Yɩ burkĩn rat n yeelame tɩ bõe? Bõe yĩng t’a Zeova rat tɩ sẽn tũud-b yẽ wã yɩ burkĩmba? Bõe yĩng tɩ tõnd ned kam fãa segd n yɩ burkĩna? Sõs-kãnga na n sõnga tõnd tɩ d bãng Biiblã sẽn leokd sogs-kãensã to-to. D na n bãnga d sẽn tõe n maaneg me, tɩ sõng-d tɩ d maneg n dat ne d sũur fãa n kell n yɩ burkĩmb daar ne a to fãa. D sã n kell n yɩ burkĩmba, d na n paama bark ka tɛka.

[Tẽngr not-rãmba]

^ sull 51 FOT-RÃMBÃ BILGRI: Saam-biig sẽn zãgs t’a kõn naag a tʋmd-n-taas n ges pornogarfi.

^ sull 53 FOT-RÃMBÃ BILGRI: te-koaas sẽn pẽdgd saam-biig t’a ra tele-kẽeng ligd sẽn yaa toog la sẽn pa tɩlɛ ne-a, t’a zãgse.

^ sull 55 FOT-RÃMBÃ BILGRI: Saam-biig sẽn bʋgsd arzãnã pʋgẽ vɩɩmã zugu, la a pʋʋsdẽ.