Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 ZÃMSGÃ YĨNGA 1

“Da maan yɩɩr ye, bala, mam yaa fo Wẽnnaam”

“Da maan yɩɩr ye, bala, mam yaa fo Wẽnnaam”

Da zoe rabeem ye, bala, mam bee ne foom. Da maan yɩɩr ye, bala, mam yaa fo Wẽnnaam. Mam kõta foom pãnga, la m na n wa sõnga foom.”—EZA. 41:10.

YƖƖLL A 7 Zeova, fo yaa tõnd pãng zĩiga

D SẼN NA N Yà Wà*

1-2. a) Wãn to la Ezayi 41:10 goamã sõng a Yosiko? b) A Zeova kɩtame tɩ b bĩng gom-kãensã sõma ãnd dãmb sõngr yĩnga?

DAAR a ye, logtor n togs a Yosiko sẽn yaa d tẽed-n-taagã koe-beedo. A yeel-a lame tɩ ka ne kiis a wãn bala, a na n maana kaalem. A manesem yɩɩ wãna? A Yosiko tẽega vɛrse a sẽn nong wʋsgo. Yaa Ezayi 41:10. (Karm-y-yã.) A bʋka a koɛɛg n yeel logtorã tɩ rabeem pa tar-a, bala a Zeova gãda yẽ nugu. * Vɛrse wã goamã sẽn kengd raoodã sõnga a Yosiko t’a teeg a Zeova zãng-zãng a yellã pʋgẽ. Vɛrse wã tõe n sõnga tõnd me tɩ d kell n tall sũur pʋgẽ bãane, d sã n wa tar zu-loe-kɛgenga. Wãn to? Bɩ d reng n bao n bãng bũmb ning sẽn kɩt tɩ Wẽnnaam kɩt t’a Ezayi gʋls gom-kãensa wã.

2 A Zeova sẽn kɩt t’a Ezayi gʋls gom-kãensa wã, pipi, yaa sẽn na n keng zʋɩf-rãmbã b sẽn da na n wa yõg n kẽng Babilondã. La a kɩtame tɩ b bĩng gom-kãensã sõma sẽn na yɩl tɩ sõng-ba, b sã n wa be Babilonde. La pa bãmb sõngr yĩng bal ye. Yaa sẽn na n tũ-b yẽ wã fãa sõngr yĩnga. (Eza. 40:8; Rom. 15:4) Yaa masã meng la yaa tɩlɛ tɩ d paam t’a Ezayi sebrã goam keng d raoodo. Bala, yɛlã lebga kãn-kãe hal tɩ vɩɩmã yaa toogo.—2 Tɩm. 3:1.

3. a) Bõe la a Zeova pʋlem tɩ be Ezayi 41:10? b) Bõe yĩng tɩ pʋlems a woto sɩd kengd d pɛlga?

3 Sõs-kãnga pʋgẽ, d na n goma bũmb a tãab a Zeova sẽn pʋlem tɩ be Ezayi 41:10. Yaa pʋlems sẽn kengd raood sõma. A yeela 1) t’a na n zĩnda ne tõndo, 2) t’a yaa tõnd  Wẽnnaam, la 3) t’a na n sõnga tõndo. Pʋlems * a woto sɩd kengda d pɛlga, bala, tõnd me maooda ne zu-loees wa a Yosiko. Dũniyã yɛlã sẽn tar kengrã me kɩtame tɩ pa nana ne-d ye. Zĩis kẽer menga, goosneemã namsda d tẽed-n-taasã. Bɩ d wɛgs pʋlems a tãabã ball-balle.

“MAM BEE NE FOOM”

4. a) Bõe la a Zeova yeel pipi? (Ges-y vẽnegrã me.) b) Bõe la a Zeova yeel-yã, tɩ wilgd t’a nong-d-la ne a sũur fãa? d) Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam sẽn yeelã kengd yãmb pɛlga?

4 Pipi, a Zeova yeelame yaa: “Da zoe rabeem ye, bala, mam bee ne foom.” * Wãn to la a Zeova wilgd t’a bee ne tõndo? A geta tõnd yell neere, la a wilgd tõnd a nonglem. A yeela bũmb sẽn wilgd t’a nong-d-la ne a sũur fãa. A yeelame tɩ tõnd ‘tara yõod a nifẽ’, tɩ b ‘waooga tõndo,’ la t’a ‘nonga tõndo.’ (Eza. 43:4) Bũmb ka be yĩngr la tẽnga, n tõe n kɩt t’a Zeova pa le nong sẽn tũud-b yẽ wã ye. A kõn tol n bas tõnd a bada! (Eza. 54:10) A sẽn nong-do, la a yaa d zoa wã kõta tõnd raood wʋsgo. A na n kogla tõndo, wa a sẽn kogl a zoa a Abram (Abrahaam) pĩnd wẽndẽ wã. A Zeova yeel-a lame yaa: “Abram, da zoe rabeem ye! Mam meng n yaa fo gãongo.”—Sɩng. 15:1.

Ne a Zeova sõngre, d tõe n mao n tõoga zu-loɛɛg buud fãa, baa rat n lim-d wa kʋɩlga, wall zabd tõnd wa bugum (Ges-y sull a 5-6) *

5-6. a) Bõe n wilgd t’a Zeova tʋll n sõnga tõnd ned kam a zu-loeesã pʋgẽ? b) A Yosiko kibarã wilgda tõnd bõe?

5 D miime t’a Zeova tʋll n sõnga tõnd d zu-loeesã pʋgẽ, bala, a yeta a nin-buiidã yaa: ‘Fo sã n pɩʋʋgd koom, mam na n zĩnda ne foom. Fo sã n dʋʋgd kʋɩlse, koomã ka na n loog ne foom ye. Fo na n kẽna bugum pʋga, la bugmã kõn dɩ foom ye, bug-witmã kõn sãam foom ye.’ (Eza. 43:2) Gom-kãensã võor yaa bõe?

6 A Zeova pa pʋlem t’a na n kɩtame tɩ yɛl nins sẽn kɩt tɩ vɩɩmã yaa toogã sa zĩig pʋgẽ ye. La a pa na n bas tɩ d zu-loeesã sẽn waoog wa ‘kʋɩlsã’ lim-d zãnga, tɩ d bas yẽ tũub ye. A pa na n bas me tɩ yɛl sẽn zabd tõnd wa “bugum” nams-d wakat fãa yĩng ye. A yeelame tɩ d bas d yam t’a na n zĩnda ne-do, n sõng-d zu-loeesã fãa pʋgẽ, tɩ d tõog n tẽb  n yi. Bõe la a na n maan n sõng-do? A na n sõng-d lame tɩ d rabeemã boog tɩ d tõog n kell n maan sɩd ne-a, baa na n tũu ne d yõore. (Eza. 41:13) A Yosiko, pag ning yell d sẽn zoe n gomã ra kɩsa sɩd ne rẽ. Ad a bi-pugl sẽn yeele: “M ma sẽn da tar sũur pʋgẽ bãan to-to wã sɩd ling-d lame. D ra nee vẽeneg t’a Zeova sõng-a lame t’a yamã gãe. Hal n tãag a kũumã daare, a ra gomda a Zeova la a pʋlemsã yell ne logtoɛɛmbã la bãad-rãmb a taabã.” A Yosiko kibarã wilgda tõnd bõe? Wilgdame tɩ tõnd me sã n kɩs sɩd t’a Zeova na n zĩnda ne tõnd wa a sẽn pʋlmã, d na n paama raood n tõog n mao ne d zu-loeesã.

“MAM YAA FO WẼNNAAM”

7-8. a) Yiib-n-soaba, bõe la a Zeova yeel-yã, la a gomdã rat n yeelame tɩ bõe? b) Bõe yĩng t’a Zeova yeel zʋɩf-rãmbã tɩ b ra maan yɩɩre? d) Ezayi 46:3, 4 gom-bʋs n sõng zʋɩf-rãmbã tɩ b pa maan yɩɩr tɩ loog nugu?

7 Yiib-n-soaba, a yeelame yaa: “Da maan yɩɩr ye, bala, mam yaa fo Wẽnnaam.” Ra maan yɩɩrã rat n yeelame tɩ bõe? Ebre gom-bil ning b sẽn lebg tɩ “yɩɩrã” bilgda ned sẽn “wẽnesd n get a poorẽ, a sẽn yɛɛsd tɩ bũmb na n wa maan-a yĩnga,” wall yell sẽn paam ned t’a “yirbdẽ.”

8 Bõe yĩng t’a Zeova yeel zʋɩf-rãmbã b sẽn da na n wa yõg n kẽng Babilondã tɩ b ra ‘maan yɩɩre’? Bala, a ra miime tɩ wakat n wat tɩ rabeem ra na n kẽ neb nins sẽn be Babilondã. Bõe n da na n kẽes-b rabeem? Yʋʋm 70 la zʋɩf-rãmbã na n tɩ zĩnd Babilonde. Yʋʋm 70 wã sã n wa kolg saabo, Meed la Pɛrs sodaasã sẽn yaa gãndaadã na n wa zaba ne Babilond nebã. A Zeova na n kell n tũnuga ne Meed la Pɛrs rãmbã, n kõ a nin-buiidã sor tɩ b yi Babilond n leb b ba-yirã. (Eza. 41:2-4) Babilond nebã, la buud a taabã neb sẽn wʋm tɩ b bɛɛbã wat n na n zaba ne-bã, b baoome n na n keng taab raoodo. Ned kam fãa ra yeta a to yaa: “Keng f pɛlga!” B maneg n paasa b wẽn-naandsã sõore, n tagsdẽ tɩ b wẽnnaam-dãmbã na n kogl-b lame. (Eza. 41:5-7) La wakat kãnga, bũmb la a Zeova yẽ yeel zʋɩf-rãmbã sẽn yaa a nin-buiidã, tɩ kɩt tɩ b yam ra gãe bãane. A yeel-b lame yaa: ‘La foom a Israyɛll sẽn yaa mam tʋmtʋmdã, [n pa wa f yagsã] . . . Da maan yɩɩr ye, bala, mam yaa fo Wẽnnaam.’ (Eza. 41:8-10) Ges-y koe! A Zeova yeela a nin-buiidã yaa: ‘Mam yaa fo Wẽnnaam.’ A Zeova gom-kãensã sõnga sẽn da maand-b sɩd ne-a wã tɩ b bas b yam t’a pa yĩm b yelle, t’a ket n yaa b Wẽnnaam, tɩ bãmb me ket n yaa a nin-buiidu. A yeel-b lame yaa: “M dat n leb n zãa yãmba, . . . la m yols-yã.” Yaa vẽeneg t’a sẽn pʋlem-b woto wã, kenga b raood wʋsgo.—Karm-y Ezayi 46:3, 4.

9-10. Bõe yĩng tɩ d pa segd n maan yɩɩr tɩ looge? Rɩk-y makre.

9 Rũndã-rũndã la nebã tolg n maand yɩɩr wʋsg n yɩɩda, bala dũniyã zĩig fãa, yɛlã tara kengre. Yaa sɩd tɩ yɛlã sẽn kengdã namsda tõnd me. La d pa segd n maan yɩɩr tɩ loog ye. A Zeova yeta tõnd ned kam fãa yaa: “Mam yaa fo Wẽnnaam.” Bõe yĩng t’a gom-kãngã kɩt tɩ d yamã gãe?

10 D rɩk makr ne neb sẽn kẽ sɩlg n togd sore. A Gim ne a Bɛn naaga sẽn be-b sɩlgã pʋgẽ wã. B zĩ n yɛga taaba. Seb-kẽeng n wa n tar sɩlgã n lengdẽ. B wʋma koɛɛg sẽn yit alo-alo pʋgẽ n yetẽ yaa: “Ges-y y goeelsã sẽbds sã n ket n sẽbga sõma. Sɩlgã na n kell n lengame n kaoos bilfu.” Rabeem kẽe a Gim t’a maand yɩɩr wʋsgo. La sɩlgã sofɛɛr le yeelame yaa: “Sɩlgã sofɛɛr la sẽn gomd ne yãmbã. Da maan-y yɩɩr ye. M geta  bũmba fãa yelle.” A Gim gira a zugã, n bas n yeel yaa: “Ai! Wã tõe n keng raoodo?” La a mikame t’a Bɛn ra pa yɛɛsd baa bilf ye. A sok-a lame yaa: “Bõe yĩng tɩ fo pa yɛɛsdẽ?” A Bɛn yõgemda a noor la a yeel yaa: “Bala mam mii sofɛɛrã sõma. Yaa m baaba!” A paasame yaa: “Bas tɩ m togs foo m baaba sẽn yaa ned ninga. M kɩsa sɩd tɩ f sã n bãng-a sõma, la f bãng a sẽn mi a tʋʋmdã sõma to-to wã, fo me pa na n le yɛɛsdẽ ye.”

11. Makr ning d sẽn dɩkã wilgda tõnd bõe?

11 Makrã d sẽn dɩkã wilgda tõnd bõe? Tõnd yamã gãee wa a Bɛn. Bala, tõnd mii d saasẽ Ba a Zeova sõma. D miime tɩ d sẽn be dũniyã yaoolem wakat tɩ zu-loeesã wõnd sebg sẽn fugdã, a na n sõng-d lame tɩ d tõog toogo, baa d zu-loeesã sẽn yaa kɛgems to-to. (Eza. 35:4) Tõnd kɩsa a Zeova sɩda, n teeg-a. Rẽ n so tɩ d tar sũur pʋgẽ bãane, baa dũniyã neb maand yɩɩr to-to. (Eza. 30:15) Wa a Bɛn, tõnd me leb n wilgda neb a taabã bũmb nins sẽn kɩt tɩ d kɩs Wẽnnaam sɩdã. Woto, bãmb me tõe n basa b yam tɩ baa sẽn wa n yaa zu-loɛɛg ning la b tara, a Zeova na n sõng-b lame.

“MAM KÕTA FOOM PÃNGA, LA M NA N WA SÕNGA FOOM”

12. a) Tãab-n-soaba, a Zeova yeelame tɩ bõe? b) A Ezayi sẽn gom a Zeova “yãoog pãng” yellã tẽegda tõnd bõe?

12 Tãab-n-soaba, a Zeova yeelame yaa: “Mam kõta foom pãnga, la m na n wa sõnga foom.” A Ezayi ra zoe n wilga a Zeova sẽn na n kõ a nin-buiidã pãng la a keng b raood to-to. Ad a sẽn yeel-ba: ‘Zu-soab a Sẽn-Ka-Saab wata ne pãnga, bãmb yãoog pãng tõeeme tɩ b rɩ naam.’ (Eza. 40:10) A sẽn yeel t’a Zeova ‘yãoog pãng tõeeme tɩ b rɩ naamã’ tẽegda tõnd t’a Zeova yaa Rĩm sẽn tar pãnga. Pĩnd wẽndẽ wã, a talla a pãngã sẽn ka to wã n sõng sẽn da  tũud-b yẽ wã, la a kogl-ba. Rũndã-rũndã me, a ket n kõta neb nins sẽn teeg-a wã pãng la raoodo, la a kogend-ba.—Tõo. 1:30, 31; Eza. 43:10.

A Zeova sẽn kogend a nin-buiidã ne a pãngã sẽn ka to wã, zab-teoog kae n na n tõog n maan-b bũmb ye (Ges-y sull  12-16) *

13. a) Sẽn yɩɩd fãa, sasa bʋg la a Zeova kõt tõnd pãng wa a sẽn pʋlmã? b) Bõe la a Zeova yeel-yã, tɩ kɩt tɩ d tar pãng la raood wʋsgo?

13 Bɛɛb sã n wa namsd tõndo, wakat kãng la a Zeova sẽn yeel t’a ‘kõta tõnd pãngã’ pidsd n tɩ yɩɩda. Tẽns kẽere, bɛɛbã maanda b sẽn tõe fãa sẽn na yɩl tɩ d ra le moon koɛɛgã, wall b rat n tolg n gɩdg d tũudmã. Ne rẽ fãa, d pa maand yɩɩr tɩ loog ye. Bũmb la a Zeova pʋlem-yã, tɩ kɩt tɩ d yam gãe, tɩ d tar pãng la raood wʋsgo. A yeela a nin-buiidã yaa: “Zab-teoog ning fãa b sẽn maan n na n zab ne foomã kõn tol n tõog n maan foom bũmb ye.” (Eza. 54:17) A gom-kãensã tẽegda tõnd bũmb a tãabo.

14. Wẽnnaam bɛɛbã sẽn namsd tõndã pa lingd tõnd ye. Bõe yĩnga?

14 Pipi, d sẽn yaa Kiristã karen-biisã, d miime tɩ nebã na n kisg-d lame. (Mat. 10:22) A Zeezi ra pĩnd n yeelame tɩ yaoolem wakatã, b na n namsa a poorẽ dãmbã ne toolem wʋsgo. (Mat. 24:9; Zã 15:20) Yiib-n-soaba, a Ezayi ra keoog-d lame tɩ bɛɛbã pa na n kisg-d bal ye, b na n maana zab-teed toor-toor me n zab ne-do. Wala makre, b zab-teedã mi n yaa kãnegre, rõdga, wall nams-toaag menga. (Mat. 5:11) A Zeova pa na n gɩdg d bɛɛbã tɩ b ra le tall zab-te-kãensã n zab ne-d ye. (Efɛ. 6:12; Vẽn. 12:17) La d pa segd n maan rabeem ye. Bõe yĩnga?

15-16. a) Bũmb a tãab-n-soab d sẽn segd n tẽegã la bʋgo, la wãn to la Ezayi 25:4, 5 wã sɩd wilgd rẽ? b) Ezayi 41:11, 12 wilgdame tɩ sẽn zabd-b ne tõndã baasg na n yɩɩ wãna?

15 D gom bũmb a tãab-n-soab d sẽn segd n tẽegã yell masã. A Zeova yeelame tɩ “zab-teoog ning fãa” b sẽn na n tall n zab ne tõndã ‘kõn tol n tõog’ n maan-d bũmb ye. Wa lalg sẽn kogend ned ne sa-kẽeng sẽn fẽedã, a Zeova me kogenda tõnd ne “nin- toosã vʋʋsem.” (Karm-y Ezayi 25:4, 5.) Bɛɛbã pa tar b sẽn tõe n maan-do, t’a Zeova pa tar a tɩɩm ye.—Eza. 65:17.

16 Bũmb a to me la a Zeova maan-yã, tɩ kɩt tɩ d maneg n kɩs-a sɩda. A togsa neb nins “sũy sẽn puud ne” tõndã baasg sẽn na n yɩ to-to wã vẽenega. (Karm-y Ezayi 41:11, 12.) Baa bɛɛbã sẽn zabd ne-d to-to, la baa zabrã toolem sẽn wa n ta neng ning fãa, d mii sẽn na n baas to-to. Wẽnnaam nin-buiidã bɛɛb ‘na n lebga zaalem, n meneme.’

BÕE N TÕE N SÕNG-D TƖ D MANEG N KƖS A ZEOVA SƖDA?

Yaa d sã n karemd Biiblã daar fãa, n bãngd a Zeova n paasdẽ la d na n maneg n kɩs-a sɩda (Ges-y sull 17-18) *

17-18. a) Wãn to la Biiblã kareng sõngd tõnd tɩ d maneg n kɩs Wẽnnaam sɩd la d teeg-a? Rɩk-y makre. b) D sã n bʋgs yʋʋmd 2019 wã vɛrse zugu, wãn to la na n sõng-do?

17 D sã n bãngd a Zeova n paasdẽ, rẽ la d manegd n kɩs-a sɩd n yɩɩd pĩndã. Ad bũmb ning sẽn tõe n sõng-d tɩ d bãng Wẽnnaam sõma: Yaa d sẽn na n maagd d yĩng n karemd Biiblã, la d bʋgsd d sẽn karemdã zugu. Kibay wʋsg n be Biiblã pʋgẽ, n wilgd a Zeova sẽn kogl a nin-buiidã to-to pĩnd wẽndẽ wã. Kiba-kãensã kɩtame tɩ d kɩs sɩd tɩ rũndã-rũndã me, a na n gesa tõnd yelle.

18 Wala makre, a Ezayi bilga a Zeova sẽn kogend a nin-buiidã to-to wã hal tɩ kengd pɛlga. A maka a Zeova ne pe-kɩɩma, tɩ sẽn tũud-b a Zeova wã yaa wa piisi. Ad a sẽn yeele: “Bãmb na n tẽega b nug n tigim b piisã, n kãag-b n mobg b menga.” (Eza. 40:11) D sã n tags t’a Zeova mobga tõnd ne a nusã sẽn tar pãng wʋsgã, d sɩd neeme t’a kogenda tõndo, tɩ d yamã gãe bãane. Yʋʋmd 2019 wã vɛrse na n yɩɩ Ezayi 41:10: “Da maan yɩɩr ye, bala, mam yaa fo Wẽnnaam.” Tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã sẽn yãk vɛrse-kãnga wã, yaa sẽn na yɩl n sõng-d tɩ d kell n tall sũur pʋgẽ bãan baa ne d zu-loeesã. Bʋgs-y gom-kãensã sẽn kengd pɛlgã zugu. Na n kõ-y-la pãng la raoodo, tɩ y tõog n mao ne zu-loees nins sẽn nan watã.

YƖƖLL 38 A Zeova na n kõo foo pãnga

^ sull 5 Yʋʋmd 2019 vɛrse wã wilgda bũmb a tãab sẽn kɩt tɩ d tõe n kell n tall sũur pʋgẽ bãane, baa ne yel-beed sẽn mi n maan dũniyã zug la tõnd mengã vɩɩmã pʋgẽ wã. Sõs-kãngã na n wɛgsa bõn-kãense, tɩ sõng-d tɩ d maneg n kɩs a Zeova sɩd la d teeg-a, n da le maan yɩɩr wʋsg ye. Bʋgs-y yʋʋmdã vɛrse wã zug sõma. Y sã n tõe bɩ y zãms-a ne zugu. Na n kõ-y-la raood tɩ y tõog n mao ne zu-loees buud fãa sẽn wate.

^ sull 1 Ges-y yʋʋmd 2016 sẽoog kiuug Gũusg Gasgã ne farendã, a seb-neng 18.

^ sull 3 GOMDÃ VÕORE: A Zeova sã n pʋlem bũmbu, a sẽn yeelã pa tõe n pa pids ye. A Zeova pʋlemsã kengda d pɛlga, tɩ d pa maand yɩɩr tɩ looge, zu-loees nins d sẽn tõe n wa paamã yĩng ye.

^ sull 4 VẼNEGRE: Ezayi 41:10, 13 ne 14 pʋgẽ, yaa naoor a tãab la b yeel tɩ: “Da zoe rabeem ye.” Vɛrse-kãens pʋgẽ me, gom-bil a ye la a Ezayi pʋd naoor wʋsgo. A ra wae n yetame tɩ “mam” (a Zeova). Bõe yĩng t’a Zeova kɩt t’a yeel woto naoor wʋsgo? Yaa sẽn na n wilg tɩ yaa d sã n teeg a Zeova bal la d tõogd n da maan yɩɩr tɩ looge.

^ sull 52 FOT-RÃMBÃ BILGRI: Zak a ye neb sẽn namsd ne zu-loees ka tɛka: Tʋʋmã zĩigẽ, bãase, koe-moonegã sasa, la lekollẽ wã.

^ sull 54 FOT-RÃMBÃ BILGRI: A Zeova Kaset rãmb sẽn maand b tigsg zak pʋgẽ tɩ polɩɩs-rãmbã wa kẽ be, tɩ d tẽed-n-taasã pa yirb ye.

^ sull 56 FOT-RÃMBÃ BILGRI: D sã n maand zak pʋgẽ Biibl zãmsgã n pa vaandẽ, kõt-d-la pãng la raood tɩ d tõogd toogo.