Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 ZÃMSGÃ YĨNGA 2

D pẽg a Zeova tigissã sasa

D pẽg a Zeova tigissã sasa

“Mam na n pẽga yãmb nebã tiging sʋka.” —YƖƖN. 22:23.

YƖƖLL 59 Wa-y tɩ d pẽg a Zeova

D SẼN NA N Yà Wà*

1. A Davɩɩd tagsg ra yaa wãn ne a Zeova, la rẽ kɩtame t’a ra rat n maan bõe?

RĨM A DAVƖƖD ra yeelame t’a Zeova “yaa kãsenga,” la tɩ ‘zemsame t’a reeg pẽgrã fãa.’ (Yɩɩn. 145:3) A ra nonga a Zeova, tɩ rẽ kɩt t’a ra ‘pẽgd-a nebã tiging sʋka.’ (Yɩɩn. 22:23; 40:6) Yaa vẽeneg tɩ yãmb me nonga a Zeova, la tɩ y tagsg yaa wa a Davɩɩde. Ad a sẽn da yeele: “Sẽn-Ka-Saab sẽn yaa tõnd yaab a Israyɛll Wẽnnaam, reeg-y pẽgr zamaan woo zamaane!”—1 Kib. 29:10-13.

2. a) Bõe la d maand n pẽgd a Zeova? b) Bõe n kɩt tɩ yaa toog ne neb kẽere, la bõe la d na n tẽeg sõsgã pʋgẽ?

2 Rũndã-rũndã, segb d sẽn tar n tõe n pẽg a Zeova waoogame. Wala makre, d sã n zẽk d nug n leok sokr tigissã sasa, d pẽgda a Zeova. La d tẽed-n-taas kẽer n get tɩ rẽ yaa toogo. B ratame n mi n zẽk b nug n gome, la rabeem n tar-ba. Bõe n tõe n sõng-b tɩ b tõog rabeemã? Bõe la tõnd ned kam fãa tõe n maane, tɩ sõng-d tɩ d sẽn yet tigissã sasa wã kengd nebã raoodo? Nand tɩ d leok sogs-kãensã, d na n tẽega bũmb a naas sẽn kɩt tɩ d naagd n leokd sogsgã tigissã sasa.

BÕE YĨNG TƖ D NAAGD N LEOKD TIGISSÃ SASA?

3-5. a) Wa Ebre-rãmb 13:15 sẽn wilgdã, bõe yĩng tɩ d naagd n leokd sogsgã tigissã sasa? b) D segd n makda d sẽn leokd to-to wã ne d taabã bɩ? Wilg-y y leoorã võore.

3 Tõnd ned kam fãa paamame t’a Zeova kõ-a sor t’a tõe n pʋʋs-a bark bɩ n pẽg-a. (Yɩɩn. 119:108) Tõnd sẽn yet bũmb nins tigissã sasa wã me yaa “maoong sẽn ya pẽgre,” d sẽn kõt Wẽnnaam. Ned pa tõe n deeg tõnd zĩig n kõ maoon- kãng ye. (Karm-y Ebre-rãmb 13:15.) La rẽ yĩnga, a Zeova makda tõnd sẽn leokd to-to wã ne d taabã bɩ? Ayo! A pa maand woto ye.

4 A Zeova miime tɩ d sẽn tar tõod ninsã la d yɛlã pa yembr ye. A sũur nooma wʋsg ne maand nins ned kam fãa sẽn tõe n kõ-a wã. Tags-y Israyɛll nebã sẽn da kõt-a maand ninsã yelle. B kẽer ra tara tõogo, n kõt-a piis bɩ bʋʋse. La sẽn da yaa-b naong rãmbã ra tõe n kõo ‘wal a yiibu, wall manwan-bi a yiibu.’ Ned ning sẽn da pa tõe n paam rẽ, a Zeova ra kõo sor t’a tõe n kõ “zom-bãaneg sẽn zems wamd a yembre.” (Maan. 5:7, 11) Baa ne zomã ligd sẽn da pa waoogã, sã n mik tɩ yaa ‘zom-bãanega,’ rat n yeel tɩ sẽn yaa sõma wʋsgo, tata a Zeova yam.

5 Rũndã-rũndã me, yaa woto. Ned fãa tõe n zẽka a nug n gom tigissã sasa. A Zeova pa baood tɩ d fãa goamã yɩ wa a Apolos sẽn da yaa gom-minim soabã, pa rẽ bɩ wa a Poll sẽn da tõe n bilg yɛlã võor nana-nana wã ye. (Tʋʋ. 18:24; 19:8) A sẽn dat yaa ned kam fãa maan a sẽn tõe, n zems a minim la a tõogo. Tẽeg-y pʋg-kõorã sẽn ning ligd-bõones a yiib kũunã koglg pʋgẽ wã. A Zeova sũur yɩɩ noog wʋsg ne-a, bala, yaa a fãa-fãa la a sẽn kõ wã.—Luk 21:1-4.

D sã n naagd n leokdẽ, nafda tõnd mengã la sẽn kelgd-bã (Ges-y sull a 6-7 *)

6. a) Wa Ebre-rãmb 10:24, 25 sẽn wilgdã, d sã n kelgd neb toor-toorã leoor tigissã sasa, maanda tõnd bõe? b) Bõe la d tõe n maan n wilg tɩ d sũur nooma ne nebã leoorã sẽn kengd raoodã?

6 D sã n naagd n leokd tigissã sasa, d kengda taab raoodo. (Karm-y Ebre-rãmb 10:24, 25.) Ned fãa leoor sẽn pa wõnd a to wã, d sã n kelgdẽ noom-d lame. D sã n kelg biig leoore, tɩ yaa goam sẽn yit a sũurẽ, noom-d lame. Ned sã n bãng bũmb Biiblã pʋgẽ paalem, n gomd rẽ yell ne yẽesem, kẽeda sũuri. Ned sẽn zoet yãnd ne goama, wall sẽn zãmsd d buud-gomdã sã n “paam pɛl-kɛgeng” n zẽk a nug n leoke, noom-d lame. (1 Tes. 2:2) Bõe la d tõe n maan tɩ wilg tɩ d sũur yaa noog ne b fãa sẽn modgd woto wã? Tigsgã poore, d tõe n pʋʋs-b-la barka, b goamã sẽn keng d fãa raoodã yĩnga. Bũmb a to me d sẽn tõe n maan tɩ wilg tɩ d sũur yaa noogo, yaa tõnd mengã sẽn na n leokdẽ. Woto, pa d taabã bal n kengd tõnd raood ye. Tõnd me kengda bãmb raoodo.—Rom. 1:11, 12.

7. D sã n leokd tigissã sasa, wãn to la nafd tõndo?

 7 D sã n naagd n leokdẽ, yaa tõnd mengã sõngr yĩnga. (Eza. 48:17) Wãn to? Pipi, d sã n dat n naagd n leokdẽ, rẽ na n kɩtame tɩ d modgd n segend tigissã neere. D sã n segl sõma, sõngdame tɩ d maneg n wʋm Wẽnnaam Gomdã sẽn yetã võor sõma n paase. Yaa d sã n wʋmd goamã võor sõma la d na n bãng n tũ. Yiib-n-soaba, yaa d sã n kẽesd d toog sõma sõsgã pʋgẽ la tigsgã na n yɩ-d noog n yɩɩda. Tãab-n-soaba, sẽn mik tɩ yɩl n leokã baooda modgrã, d pa wae n yĩmd bũmb ning d sẽn yeelã, baa kaoosg zugẽ.

8-9. a) Malasɩ 3:16 goamã kɩtame tɩ d tõe n yeel t’a Zeova tagsg yaa wãn ne tõnd sẽn leokd tigissã sasa wã? b) Baa ne rẽ, bõe n yaa zu-loɛɛg ne neb kẽere?

8 D goamã sẽn wilgd d tẽebã tata a Zeova yam. D tõe n kɩsa sɩd t’a Zeova kelgda d sẽn leokd tigissã sasa wã, la t’a sũur nooma ne d modgrã. (Karm-y Malasɩ 3:16.) A sã n neẽ tɩ d maanda d sẽn tõe fãa n na n ta a yam, noom-a lame, t’a ningd-d barka.—Mal. 3:10.

9 Hakɩɩka, bʋʋm waoog sẽn kɩt tɩ d segd n naagd n leokd tigissã sasa. Ne rẽ fãa, kẽer tõe n zoeta rabeem, n pa rat n zẽk b nug n leok ye. Yãmb me sã n zoeta rabeem bɩ y ra koms raood ye. D na n gesa bũmb a wãn Biiblã sẽn yete, n paas neb kibay sẽn be Biiblã pʋgẽ, la sagls a wãn sẽn tõe n sõng ned fãa t’a mao wa a sẽn tõe, n naagd n leokd tigissã sasa n yɩɩd pĩndã.

D SẼN NA N MAANEGA, N TÕOG D RABEEMÃ

10. a) Bõe n pa nana ne d tẽed-n-taas wʋsgo? b) Bõe n wilgd tɩ zẽk nug n leokã rabeem tõeeme n pa wẽnga?

10 Y sã n wa rat n zẽk y nug n leok gomd tigissã sasa fãa, y sũurã kiuusda wʋsg bɩ? Sã n yaa rẽ bɩ y bãng tɩ y pa y yembr ye. Togs sɩdã, d fãa la bal sã n mi n dat n leoke, rabeem tar-d-la baa yaa bilfu. Yɩl n tõog rabeemã, yaa tɩlɛ tɩ y reng n bao n bãng bũmb ning sẽn wat ne-a wã. Y yɛɛsda y na n wa yĩm y sẽn dat n yeelã bɩ, bɩ y zoeta y na n wa leok tɩ pa zemse? Tõe tɩ y tagsdame tɩ y  leoorã pa na n yɩ sõma wa neb a taabã rẽnd ye. La bãng-y tɩ rabeem a woto tõeeme n pa wẽng ye. Wilgdame tɩ y yaa sik-m-meng soaba, la tɩ y getame tɩ y taabã yɩɩda yãmba. A Zeova nonga sik-m-mens rãmbã. (Yɩɩn. 138:6; Fili. 2:3) La a ratame me tɩ tigissã sasa bɩ y naagd n leokdẽ, n pẽgd yẽ la y kengd y tẽed-n-taasã raoodo. (1 Tes. 5:11) A sẽn nong yãmbã, a na n kõ-y-la raood tɩ y tõog n maan woto.

11. Biiblã gom-bʋs n tõe n sõng-do?

11 D ges bũmb a wãn Biiblã sẽn yete. Biiblã yetame tɩ tõnd fãa tudgda d goamã pʋgẽ, rat n yeel tɩ d sẽn yet bũmb ninsã, la d sẽn yet rẽ to-to wã me pʋgẽ. (Zak 3:2) A Zeova pa baood tɩ d sẽn maand fãa zems zãnga, d tẽed-n-taasã me pa baood rẽ ye. (Yɩɩn. 103:12-14) D tẽed-n-taasã nonga tõndo, d yaa wa zak a ye rãmba. (Mark 10:29, 30; Zã 13:35) B miime tɩ wakat ninga, pa d sẽn dat n yeelã kɛpɩ la d tõogd n yeel ye.

12-13. A Neemi kibarã, ne a Zonaas kibarã kõta tõnd yam bʋgo?

12 Tẽeg-y neb kibay sẽn be Biiblã pʋgẽ, n tõe n sõng-y tɩ y tõog y rabeemã. Wala makre, a Neemi kibarã. A ra tʋmda rĩm-kãseng zakẽ. Daar a ye, a sũurã sãama wʋsgo, bala a wʋmame tɩ Zerizalɛm lalsã lebga wedse, t’a kʋɩlensã me sãame. (Nee. 1:1-4) Tags-y n ges-y-yã a sũur sẽn da kiuusd to-to, rĩmã sẽn wa n yeel-a t’a togs a sũ-sãangã võorã. A Neemi pʋʋsa a Zeova koɛɛg-koɛɛga, n yaool n na n leoke. Baasa wãna? Rĩmã maana bũmb wʋsg n sõng Wẽnnaam nin-buiidã. (Nee. 2:1-8) Tẽeg-y-yã a Zonaas me yelle. A Zeova sẽn yeel-a t’a tɩ taas Niniiv nebã a koeesã, rabeem yõk-a lame, hal t’a zoe n na n kẽng zĩig sẽn zãr ne be. (Zon. 1:1-3) Baa ne rẽ, a Zeova sõnga a Zonaas t’a tõog n tʋm tʋʋmd ning a sẽn da kõ-a wã. Koɛɛgã a sẽn taas Niniiv nebã sõng-b-la wʋsgo. (Zon. 3:5-10) A Neemi kibarã wilgda tõnd tɩ d sã n pʋʋs n yaool n na n leoke, sõngda hal sõma. A Zonaas kibarã wilgdame tɩ baa d rabeemã sẽn yaa to-to fãa, a Zeova tõe n sõng-d lame tɩ d maan a sẽn datã. Rẽ yĩnga, tiging beeme t’a nebã yaa wa Niniiv nebã sɩda?

13 La bõe me la d tõe n maan tɩ sõng-d tɩ d sẽn yet tigissã sasa wã kengd nebã raoodo? D na n tẽega sagls a wãn bala.

14. Bõe yĩng tɩ d segd n segl tigissã sõma? Wakat bʋg la d tõe n segle?

14 Reng-y n segl-y tigsg fãa. Y sã n ning y yamẽ tɩ y na n kõo leoore, n segl y meng sõma, na n sõngame tɩ y paam raood n gome. (Yel. 21:5) La yaa vẽeneg tɩ d ned kam fãa tara wakat a sẽn yãk n na n segend tigissã. A Eloyiiz yaa pʋg-kõor sẽn tar yʋʋm 80 la zaka. A yeelame tɩ yaa semennã sɩngrẽ la yẽ sɩngd Gũusg Gasgã zãmsgã seglgo. Ad a sẽn paase: “Yaa m sã n pĩnd n segl la tigissã  noom maam n yɩɩda.” A Gɩyoyɩ tʋʋmdã rɩkda a sẽkã. Yaa sibrã la a yãk wakat n segend Gũusg Gasgã zãmsgã. Ad a sẽn yeele: “M nonga m sẽn na n segl tɩ tigsgã daar pa le zãre, tɩ m sẽn zãmsã tẽegr yaa nana ne-ma.” A Ike yaa kãsem-soab sẽn tʋmd wʋsgo, n le yaa so-pakda. A yeelame: “Mam getame tɩ m sẽn na n segl zãmsgã bilf-bilf semennã pʋgẽ, n yaa sõma ne maam n yɩɩd m sẽn na n segl vugr yelle.”

15. Wãn to la y tõe n maane, n segl tigissã neere?

15 La d maanda wãn n segl tigissã sõma? Y sã n na n sɩng bɩ y reng n pʋʋs a Zeova n kos a vʋʋsem sõngã. (Luk 11:13; 1 Zã 5:14) Rẽ poor bɩ y ges gom-zugã, gom-zu-bi wã, fot-rãmbã ne sogsg nins sẽn kʋmsd zãmsgã la zĩ-gũbã. Karm-y sull fãa, la y karem vɛrse-rãmbã fãa, sã n mik tɩ y tõeeme. Bʋgs-y y sẽn karmã zugu, la y maag y yĩng n bʋgs bũmb nins y sẽn dat n yeel tigissã sasa wã. Y sã n segl tigsgã neere, na n nafa yãmb sõma, la na n yɩɩ nana me tɩ y tõog n zẽk y nug n gome.—2 Kor. 9:6.

16. Tʋʋm-te-bʋs la d tara? Wãn to la y tʋmd ne-ba?

16 Tʋʋm-teed nins siglgã sẽn yiisdi, tɩ d tõe n ning ordinatɛɛr la taablɛt bɩ telefon zugã sã n be buud-gomd y sẽn wʋmd pʋgẽ, bɩ y tʋm ne-ba. Ne a siglgã maasem, a Zeova kõta tõnd tʋʋm-teed sẽn sõngd tõnd tɩ d segend tigissã sõma. Wala makre, ne JW Library® aplikasiyõ wã maasem, d tõe n telesarza sɛb d taablɛt wall d telefõn pʋgẽ. Woto, sẽn yaa zĩig ning la wakat ninga, d tõe n karmame wall d kelg bũmb nins d sẽn na n yã tigissã sasa wã. Kẽer tũnugda ne JW Library® wã n segend tigissã midi wã vʋʋsg sasa b tʋʋmã zĩigẽ wall lekollẽ wã, pa rẽ bɩ b sã n wa togd sore. D sã n dat n maan vaeesg n wʋm bũmb võor n paase, Watchtower Library wã ne Watchtower SƐB VAEESG ZĨIGAsẽn be tõnd sɩtã zugã tõe n sõng-d lame tɩ yɩ nana-nana.

Wakat bʋg la yãmb yãk n segend tigissã? (Ges-y sull 14-16) *

17. a) Yɩta sõma tɩ y segl y meng n na n leok naoor wʋsgo. Bõe yĩnga? b) Lebg a Zeova zoa: Reng n segl leoor video wã kõo yãmb yam-bʋgo?

17 Y sã n tõe bɩ y segl y meng n na n leok naoor wʋsgo. Bõe yĩnga? Bala, pa y sẽn zẽk y nug fãa la b na n yãk-y ye. Neb a taab me tõe n naag n zẽka b nusi, tɩ taoor lʋɩtã yãk bãmb ned a ye. Taoor lʋɩtã sã n sok sokre, mi n yaa tɩlɛ t’a yãk neb a wãn bala, sẽn na yɩl n da yõsg wakatã ye. Rẽ wã, sã n kaoos t’a nan pa yãk-y, bɩ y ra yik y sũur wall y koms raood ye. Y sã n segl y meng n na n leok naoor wʋsgo, y wat n paam n leokame. Y tõe n segla y meng n na n karem vɛrse me. La y sã n tõe bɩ y segl y meng n na n leok ne y mengã goam. *

18. Bõe yĩng tɩ d segd n mao tɩ d sã n na n leok fãa bɩ yɩ koɛɛga?

 18 Modg-y tɩ y sã n na n leok bɩ yɩ koɛɛg-koɛɛga. Naoor wʋsgo, leoor nins sẽn kengd nebã raood n yɩɩdã yaa koeese, tɩ b võorã wʋmb me pa toog ye. Woto wã, mao-y tɩ y sã n na n leok fãa bɩ yɩ koɛɛga. Modg-y tɩ ra yɩɩg segõnd 30 ye. (Yel. 10:19; 15:23) Y sã n minim n leokda tigissã sasa na maan yʋʋm wʋsgo, segdame tɩ y kõ y taabã mak-sõngo, n modgdẽ tɩ y leoor fãa yaa koɛɛga. Yãmb sã n dat n gom bũmb wʋsg yelle, n gomd n kaoosdẽ, tõe n kɩtame tɩ kẽer yɛɛsd n pa rat n zẽk b nugu, b sẽn tagsd tɩ b pa na n tõog n maan wa yãmbã yĩnga. D goamã sã n yaa koɛɛga, na n sõngame tɩ neb wʋsg me paam n leoke. Sẽn yɩɩd fãa, sã n yaa yãmb la pipi n na n leok sokre, bɩ y togs leoorã kɛpɩ la koɛɛg-koɛɛga. Ra n bao-y n na n togs-y sullã sẽn yetã fãa ye. B sã n zoe n leoka sokrã, y tõe n goma bũmb a taab sẽn be sullã pʋgẽ yelle.—Ges-y zĩ-gũbrã.

19. Wãn to la taoor lʋɩtã tõe n sõng-yã, la bõe la y segd n maane?

19 Togs-y taoor lʋɩtã y sẽn dat n leok zĩig ningã. La yɩta sõma tɩ y togs-a nand tɩ tigsgã sɩnge. B sã n wa ta sokr ning y sẽn dat n leokã, zẽk-y y nugã tao-tao, la y zẽk yĩngr sõma tɩ taoor lʋɩtã yã.

20. Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ tigissã yaa wa tõnd ne d zo-rãmb sẽn naag taab n dɩtẽ?

20 Ning-y y yamẽ tɩ tigissã yaa wa yãmb ne y zo-rãmb sẽn naag taab n dɩtẽ. Mams-y wa yãmb tigingã neb kẽer sẽn na n dat n tigim taab n kok pemsem, tɩ b kos yãmb tɩ y segl rɩɩb bilf n wa. Y manesem na n yɩɩ wãna? Tõe tɩ y na n maana yɩɩr bilfu, la sãmbg kae tɩ y na n maana y sẽn tõe fãa tɩ y sẽn na n segl rɩɩb ningã yɩ nebã noogo. A Zeova n boond tõnd tigissã zĩigẽ, n kõt-d bõn-sõma ka tɛk sẽn dɩlgd d tẽebã. (Yɩɩn. 23:5; Mat. 24:45) Tõnd me sã n segl baa yaa bũmb bilf n kẽnge, sã n mik tɩ yaa d sẽn tõe wã fãa la rẽ, noom-a lame. Woto wã, segend-y tigissã sõma, la y naagd n leokd wa y sẽn tõe tɛka. Dẽ, y pa wat bal n na n dɩ bũmb nins a Zeova sẽn segl d yĩngã ye. Y zãa bũmb me n wa n na n pʋɩ ne y tigingã nebã.

YƖƖLL A 2 Tõnd Wẽnnaam, fo yʋʋrã la a Zeova

^ sull 5 Wa yɩɩn-gʋlsd a Davɩɩde, tõnd fãa nonga a Zeova, tɩ d sã n pẽgd-a me bɩ noom-do. D sã n tigim taab d tigissã zĩigẽ, yaa segb d sẽn paam n tõe n wilg Wẽnnaam tɩ d nong-a lame. La neb kẽer getame tɩ yɩl n zẽk b nug n leok sokr tigissã sasa yaa toogo. Yãmb nengẽ sã n yaa woto, sõs-kãngã na n sõng-y lame tɩ y bãng y rabeemã võore, la y bãng y sẽn tõe n maan to-to n tõog rabeemã.

^ sull 17 Kẽ-y jw.org n ges Lebg a Zeova zoa: Reng n segl leoor video wã. Kilik-y BIIBLÃ SẼN YETE > KAMBÃ.

^ sull 63 FOT-RÃMBÃ BILGRI: Tiging a ye rãmb sẽn kẽesd b toog sõma Gũusg Gasgã zãmsg sasa, hal tɩ yaa sũ-noogo.

^ sull 65 FOT-RÃMBÃ BILGRI: Tigingã neb kẽer sẽn da zẽgs b nusã la woto. Yaa b sẽn da wa n segend zãmsgã. Baa b yɛlã sẽn pa yembrã, b fãa yãka wakat n na n deng n segl tigsgã.