Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Dũniyã gill neb tõe n zemsa taab bɩ?

Dũniyã gill neb tõe n zemsa taab bɩ?

 Dũniyã gill neb tõe n zemsa taab bɩ?

RẼ YĨNGA d tõe n tẽeme tɩ laafɩ na n wa zĩnda dũniyã gill zug bɩ, bɩ yɛlã sẽn yaa to-to wã wilgdame t’a rebda a sãoong zĩigẽ? Wõnda wa f sẽn tẽed a soab fãa f tara bʋʋm.

Dũniyã nanambs kẽer tẽeda ne b sũy fãa tɩ b na n wa tõogame tɩ dũniyã gill neb zems taaba. Tõe tɩ yaa b sẽn tagsd tɩ rẽ sã n pa tõoge, na n yɩɩ wẽng wʋsgã yĩnga. La rabeem tara wʋsg me, b sẽn tagsd tɩ tẽns n be n tar zab-teed sẽn yaa toos wʋsgo, la tɩ b tõe n wa talla zab-te-kãens n zabã. Woto kɩtame tɩ b yɛɛsd rẽ sẽn tõe n wa ne yel-beed ninga.

Hal pĩnd n tãag rũndã, zabã la bu-welsgã kɩtame tɩ nebã pa tõe n zems taab ye. Tũudmã me pa sõngd n wat ne laafɩ ye. A pʋd n kɩtdame tɩ zabã la bu-welsgã maneg n yãngdẽ. Kiba-kɩt a ye yʋʋr sẽn boond t’a James Haught yeela woto: “Bũmb sã n welgd neb ne taaba, a tõe n kɩtame tɩ beem zĩnd b sʋka. Tũudmã yaool n yaa bũmb sẽn welgd nebã ne taab wʋsgo. Baa ne b sẽn tẽed tɩ tũudmã kɩtdame tɩ ned lebg ‘nin-sõngã,’ yaa vẽeneg t’a kɩtdame tɩ sãnda kis b taab n maand-b wẽnga.” Seb-gʋlsd a ye yʋʋr sẽn boond t’a Steven Weinberg me yeela woto: “Yaa tũudmã n tõe n kɩt tɩ nin-sõng wa maan wẽng hal tɩ loog nugu.”

Rẽ yĩnga bũmb beeme n wilgdẽ tɩ dũniyã gill neb na n wa zemsa taab bɩ? N-yẽe! La pa ninsaal wall tũudum nins ninsaalbã sẽn luglã n tõe n wa ne zems-n-ta-kãng ye. Sõsg ning sẽn pʋgdã wilgda rẽ.

[Goam sẽn tar pãngã, seb-neng a 3]

Dũniyã yaa wa gernaad sẽn dat n pusg bɩ?