Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

A Zeova sẽn yeel fãa pidsdame

A Zeova sẽn yeel fãa pidsdame

 A Zeova sẽn yeel fãa pidsdame

“Wẽnnaam sẽn da yeel tɩ b na n maana bũmb nins fãa n kõ yãmbã, b maaname n ka tol n bas baa a ye tɩ vaal ye. Bãmb maana fãa, baa a ye ka pa ye.”—ZOZUE 23:14.

1. A Zozue yɩɩ nin-bʋg buudu, la bõe la a maan a vɩɩmã baasg sẽnese?

YAA ned sẽn yɩ sodaas naaba. A yɩɩ gãndaoog sẽn tall yẽesem wʋsgo. A talla tẽeb wʋsg n tũ Wẽnnaam ne a sũur fãa. A zĩnda ne a Moiiz hal t’a Zeova wa yãk-a t’a na n yiis Israɛl nebã we-raoog sẽn be rabeem pʋgẽ n tɩ kẽes tẽng sẽn tar bĩisim ne sɩɩdo. Yaa a Zozue yell la d sẽn gomdã. Nin-kãngã b sẽn da waoogd wʋsgã sẽn wa n kolg kũum, a sõsa ne Israɛll nin-kẽembã hal t’a goamã tall pãnga. Yaa vẽeneg t’a sẽn yeel bũmb ningã kenga a kɛlgdbã fãa tẽebo. La tõe n kenga tõnd me tẽebo.

2, 3. A Zozue sẽn wa n na n sõs ne Israɛll nin-kẽembã tɩ b tẽngã yɛl ra yaa wãn-wãna, la bõe la a Zozue yeel-yã?

2 Ges-y Biiblã sẽn bilgd yɛlã sẽn da yaa to-to wakat kãngã. B yeela woto: “Zusoaba kõo Israɛll nebã vʋʋsg hal daar zãra, n kɩt tɩ b tõog b bɛɛbã sẽn gũbg-bã. A Zozue lebga nin-kẽem kʋdr n kʋʋl wʋsgo. Yẽ boola Israɛll nebã fãa, b nin-kẽembã ne b nanambsã la b bʋ-kaoodbã ne b kãsem dãmbã n yeel yaa: ‘Mam yaa nin-kẽem kʋdre, mam kʋʋla wʋsgo.’”—Zozue 23:1, 2.

3 A Zozue yʋʋm da kolga 110 a sẽn wa n yet woto wã. A yãa yel-kãsems wʋsg Wẽnnaam sẽn maan a nin-buiidã yĩnga. Wala makre, a maana kaset ne tʋʋm kãsems wʋsg a Zeova sẽn tʋme, la a yã kãabs wʋsg pidsgu. Yaa rẽ fãa n kɩt t’a yeel nin-buiidã ne kɩs-sɩd woto: “Yãmb bãngame la y miime tɩ yãmb Zusoab a Wẽnnaam sẽn da yeel tɩ b na n maana bũmb nins fãa n kõ yãmbã, b maaname n ka tol n bas baa a ye tɩ vaal ye. Bãmb maana fãa, baa a ye ka pa ye.”—Zozue 23:14.

4. Kãab-bʋs la a Zeova ra kãab Israɛll nebã?

4 A Zeova kãab-bʋs pidsg la a Zozue yã-yã? D gom kãabs a tãab yelle. Pipi, Wẽnnaam da pʋlmame t’a na n yiisa Israɛll nebã b yembdẽ wã. Yiib-n-soaba, a kãabame t’a na n kogl-b lame, la tãab-n-soaba, t’a na n gesa b yelle. Rũndã-rũndã me, a Zeova kãabame t’a na n fãaga a nin-buiidã, t’a na n kogl-b lame la a ges b yelle. D sɩd nee kãab-kãensã sẽn pidsdi. Bɩ d reng n tẽeg bũmb nins a Zeova sẽn maan a Zozue wakatẽ wã, la d yaool n gom a sẽn maand rũndã-rũndã wã yelle.

A Zeova sɩd fãaga a nin-buiidã

5, 6. Wãn-wãn la a Zeova fãag Israɛll nebã Ezipti, la bõe la rẽ wilgda?

5 Israɛll kambã sẽn da wa n be yembd Ezipt n namsdẽ wã, b kelmame n kos Wẽnnaam a Zeova sõngre, la a reega b kosgã. (Yikri 2:23-25) A Zeova sẽn gom ne a Moiiz bug-witim pʋgẽ tuug sʋkã, a yeel-a-la woto: “Mam waame n na n fãag [m nebã] Ezipt nebã nusẽ la m yiis bãmb soolem kãng pʋgẽ n tall bãmb n kẽng tẽn-sõng sẽn yaa bedr pʋgẽ. Yaa tẽng sẽn tar bĩisim ne sɩɩd wʋsgo.” (Yikri 3:8) Ad b sũy segd n yɩɩ noog hal wʋsgo, b sẽn wa n yã a Zeova sẽn pids a gom-kãensã wã! A Faraõ sẽn tõdg t’a kõn bas Israɛll nebã tɩ b yi Eziptã, a Moiiz yeel-a lame tɩ Wẽnnaam na n kɩtame tɩ Nill kʋɩlgã koom lebg zɩɩm. A Zeova sẽn yeelã pidsa kɛpɩ. Kʋɩlgã koom sɩd lebga zɩɩm. Zĩmã kiime tɩ b ra pa ye tõe n yũ kʋɩlgã koom ye. (Yikri 7:14-21) La a Faraõ kell n tõdgame, t’a Zeova lebs n wa ne tood a wae. La nand t’a wa ne toog fãa a reng n wilga toogã sẽn na n yɩ to-to. (Yikr sak 7:26 n tãag sak 12.) Yaa toog piig soabã sẽn kʋ Ezipt kom-dẽemsã poor la a  Faraõ yaool n yeel Israɛl nebã tɩ b yi Ezipti, la b sɩd yiime!—Yikri 12:29-32.

6 A Zeova sẽn fãag Israɛll nebã tɛka, a kɩtame tɩ b lebg buud a sẽn so. A Zeova sẽn fãag a nin-buiidã, kɩtame tɩ b bãng t’a pidsda a kãabsã hal tɩ gomd a sẽn yeel fãa pa vaand ye. Leb n wilgame t’a yɩɩda buud a taabã wẽnnaam dãmb zĩig sẽn zãre. D sã n karemd fãag-kãng kibarã, kengda d tẽebã. Tags-y n ges-y y sũur sẽn da na n yɩẽ noog to-to, y sã n da zĩndẽ be! A Zozue sẽn maan kaset ne bõn-kãensã wã, a bãnga vẽeneg t’a Zeova sɩd yaa Wẽnnaam “sẽn-ka-to dũniyã tɛk fãa.”—Yɩɩl Sõamyã 83:19.

A Zeova sɩd kogla a nin-buiidã

7. Wãn to la a Zeova kogl Israɛll nebã t’a Faraõ ne a sodaasã pa paam-ba?

7 La wãn to la a Zeova kogl a nin-buiidã? A ra pa yeel-b vẽeneg t’a na n kogl-b lame ye, la a sẽn pʋlem t’a na n yiis-b-la Ezipt n tall-b n tɩ kẽes kãabg tẽngẽ wã ra wilgdame t’a na n kogl-b lame. Tẽeg-y tɩ Israɛll nebã sẽn yi Eziptã, a Faraõ sũurã puugame t’a yi ne sodaas kʋʋng la saar dãmb ka tɛk n pʋgl-ba. Nin-kãngã sẽn da yaa wuk-m-meng la tɩtaam soabã ra kɩsa sɩd tɩ bũmb pa tõe t’a pa paam Israɛll nebã ye. Sẽn yɩɩd fãa, a sẽn wa n yã tɩ b be tãensã sʋk tɩ mogrã be b taoorã. La Wẽnnaam kogla a nin-buiidã. A ninga sawadg Ezipt nebã ne Israɛll nebã sʋka. Ezipt nebã sẽn da beẽ wã ra yaa lik bida, tɩ Israɛll nebã ra be vẽenemẽ. Sawadgã kɩtame tɩ Ezipt rãmbã ra pa le neẽ n kẽnd ye. Yaa wakat kãng la a Moiiz zẽk a rasaarã tɩ Mog-miuugã koom welg n bas sor tɩ Israɛll nebã tõog n looge. La Ezipt nebã makame n na n pʋg-b tɩ koomã rɩ-ba. A Zeova sãama a Faraõ ne a sodaas kʋʋngã fãa tẽma n kogl a nin-buiidã.—Yikri 14:19-28.

8. Wãn to la a Zeova kogl Israɛll nebã a) we-raoogẽ wã b) la b sẽn wa n na n kẽ kãabg tẽngã sasa?

8 Israɛll nebã sẽn dʋʋg Mog-miuugã poore, b yeeba we-raoog “sẽn tar ko-bulg n be rabeem tɩ wag-toos ne nams be a pʋgẽ.” (Tõodo 8:15) Be me, a Zeova kogla a nin-buiidã. La b sẽn wa n na n kẽ kãabg tẽngẽ wã yẽ? Kanaã sodaasã sẽn da tõe zabr sõma wã ra pa na n bas-b ye. Baasgo, a Zeova yeela a Zozue yaa: “Yik n peeg nebã n dʋʋg kʋɩlgã n kẽng tẽng ninga mam sẽn da kõ Israɛll yagensã. Ned ka be sẽn na n tõog n yals fo taoor ye. Mam na n zĩnda ne foom wa mam sẽn da be ne a Moiizã, mam ka na n bas foom lɛ-lɛ ye.” (Zozue 1:2, 5) A Zeova gom-kãensã pidsa kɛpɩ. Yʋʋm a yoob ne a na n pid t’a Zozue zaba ne rĩm dãmb 31 n tõog n deeg kãabg tẽngã zĩis wʋsgo. (Zozue 12:7-24, Sebr Sõngo) Yaa vẽeneg tɩ sã n da pa tũẽ ne a Zeova koglgo, b ra pa na n tõog n deeg tẽnsã ye.

 A Zeova sɩd gesa a nin-buiidã yelle

9, 10. Wãn to la a Zeova ges a nin-buiidã yell we-raoogẽ wã?

9 Masã, bɩ d ges a Zeova sẽn pids a kãabg a tãab-n-soabã to-to. Rat n yeel t’a sẽn yeel a nin-buiidã tɩ b bas b yam t’a na n gesa b yellã. Israɛll nebã sẽn yi Eziptã poor bilfu, Wẽnnaam yeel-b lame yaa: “Gese, mam na n kɩtame tɩ rɩɩb yi yĩngr n ni wa saag yãmb yĩnga. La nebã na n yii daar fãa n wʋk sẽn sekd daar a yembr dɩɩbo.” A Zeova sɩd kɩtame tɩ ‘rɩɩb yi yĩngr n ni wa saaga.’ La “Israɛll nebã sẽn yã, bãmb soka taab yaa: ‘Yaa bõe la woto?’” Ra yaa mannã. Rɩɩb ning a Zeova sẽn da pʋlem t’a na n kõ-b lame wã.—Yikri 16:4, 13-15.

10 We-raoogẽ wã, sẽn na maan yʋʋm 40 pʋgẽ, a Zeova gesa Israɛll nebã yell n kõ-b rɩɩb la koom. A kɩtame meng tɩ b sẽn yelg fut nins n yi Eziptã pa sãame, tɩ b naoã me pa mod ye. (Tõodo 8:3, 4) A Zozue yãa woto fãa. A Zeova sɩd fãaga a nin-buiidã, a kogl-b lame la a ges b yell wa a sẽn da yeelã.

A sẽn fãag a rũndã-rũndã nin-buiidã to-to

11. Koe-bʋg la a Russell taas Betɛllã neb yʋʋmd 1914 zĩ-likr kiuugã, la wakat da taame t’a Zeova na n maan bõe?

11 La wãn to yẽ la a Zeova fãag a rũndã-rũndã nin-buiidã? Niuyorke, yʋʋmd 1914 zĩ-likr kiuug rasem a 2 wã sẽn yɩ arzũm daarã yi-beoogo, a Charles Taze Russell sẽn da yaa Biiblã Zãmsdb sull taoor-lʋɩtã kẽe Burkilin Betɛllã roog ning pʋgẽ saam-biisã sẽn tigimd taab n dɩtẽ wã, n pʋʋs saam-biisã woto: “Y fãa gill kɛpɩ ne y yibeoogo.” Rẽ poore, nand t’a zĩndi, a yeela nebã woto ne sũ-noogo: “Bu-zẽmsã wakat saame. B rĩm dãmbã sẽn da segd n dɩ naam n tãag sasa ningã taa a tɛka.” Wakat da taame yɛs tɩ ãndũniyã fãa Naab a Zeova na n ye maan bũmb n sõng a nin-buiidã. La a sɩd sõng-b lame!

12. Yʋʋmd 1919 soabã pʋgẽ, fãag-bʋg n zĩndi, la waa ne nafa bʋse?

12 Yʋʋm a nu bal dẽ loogr poore, a Zeova fãaga a nin-buiidã n yiis-b “Babilon kãsengã” sẽn yaa ãndũniyã fãa ziri tũudmã sẽn tar pãngã pʋgẽ. (Wilgri 18:2) Yaa sɩd tɩ neb wʋsg tõnd sʋkã pa zĩnd rẽ wẽnd n bãng fãag-kãng sẽn wa ne sũ-noog ningã ye. La d nee rẽ sẽn wa ne nafa nins rũndã-rũndã. A Zeova lebs n lugla tũudum hakɩkã la a tigim neb nins fãa sẽn tʋll n maan a raabã ne b sũy fãa wã. A ra pĩnd n kɩtame tɩ no-rɛɛs a Ezai moon rẽ n yeel woto: “Daar n wata tɩ Zusoabã roog tãnga na n yẽbge, t’a zãntlem yɩɩg tãensã fãa la kunkubã fãa. Ninsaalb buud fãa na n kẽnga be.”—Ezai 2:2.

13. A Zeova nin-buiidã fɩɩg-bʋg la yãmb yã-yã?

13 A Ezai goamã sɩd pidsa kɛpɩ. Yʋʋmd 1919 soabã pʋgẽ, kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõngã zaeeb n ket tẽng zugã siglame tɩ b  na n sɩng koɛɛgã mooneg dũniyã gill zug ne yẽesem. Rẽ kɩtame tɩ Wẽnnaam sɩd-sɩdã tũudum sɩd paam zẽkr hal wʋsgo. Yʋʋmd 1930 soabã tɛk n tar n watẽ, lebga vẽeneg tɩ yaa neb nins b sẽn boond tɩ “piis a taabã” la b boond tɩ b wat tũudum hakɩkã pʋgẽ. (Zã 10:16) Sɩngrẽ wã b ra yaa neb kobs-wãn bala, n wa ta neb tusa. La rũndã-rũndã, b yaa bãmb milyõ rãmb n be tũudum hakɩkã pʋgẽ! Wẽnnaam da vẽnega tʋm-tʋmd a Zã t’a yã nin-kãensã tɩ b yaa ‘kʋʋng ned sẽn ka tõe n sõd n sɛ, sẽn yi soolem fãa, la buud fãa, la neb sẽn gomd goam toɛy-toɛya fãa.’ (Wilgri 7:9) Bõe la yãmb yẽ yã n tõe n kõ kaseto? Y sẽn wa n bãng sɩdã paalmã t’a Zeova Kaset rãmbã sõor da taa wãna? Rũndã-rũndã, neb nins sẽn maand a Zeova raabã sõor yɩɩda 6700000. Yaa a Zeova sẽn fãag a nin-buiidã n yiis Babilon kãsengã pʋgẽ wã yĩng la sẽn kɩt tɩ b sõorã fɩɩg n ta woto dũniyã gill zugã.

14. Fãag-bʋg n nan wate?

14 Ka la bilfu, a Zeova na n ye fãaga a nin-buiidã, hal tɩ dũniyã gill neb na n maan kaset ne fãag-kãnga. A Zeova na n tʋma tʋʋm kãsems n menems neb nins fãa sẽn pa rat n maan a raabã, la a fãag a nin-buiidã n kẽes-b dũni paalg pʋgẽ tɩrlem sẽn na n zĩndi. Ad d sũy sɩd na n yɩɩ noogo, d sẽn na n yã nin-wẽnsã sãoong la zãmaan ning sẽn na n tall-a bark n yɩɩg zãmaan buud fãa wã sɩngrã.—Wilgri 21:1-4.

A Zeova sẽn kogend a rũndã-rũndã nin-buiidã to-to

15. Bõe yĩng t’a Zeova Kaset rãmbã rat a koglgo?

15 Wala d sẽn yã wã, a Zozue wakatã, Israɛll nebã ra baooda a Zeova koglgo. Rũndã-rũndã me, yaa vẽeneg t’a Zeova nin-buiidã ratame t’a kogl-ba! A Zezi pĩnd n keooga a karen-biisã woto: “B na n ninga yãmb neb nins sẽn na n nams yãmbã nusẽ tɩ b kʋ yãmbã. La buud fãa na n kisga yãmb mam yʋʋrã yĩnga.” (Matɩe 24:9) Hal n tãag rũndã, tẽns wʋsg pʋsẽ, b maka a Zeova Kaset rãmbã tʋʋmd gɩdgr la b nams-b ne wẽnem wʋsgo. La a Zeova kogla a nin-buiidã. (Rom dãmba 8:31) Biiblã sẽn yaa a Gomdã wilgd-d-la vẽeneg tɩ baa fʋɩ, rat n yeel tɩ ‘zab-teed nins fãa nebã sẽn maand n na n zab ne tõndã’ pa na n tõog n kɩt tɩ d bas Rĩungã koɛɛg moonego, la karen-biisã maaneg ye.—Ezai 54:17.

16. Kaset bʋg la y tõe n kõ n wilg t’a Zeova sɩd kogenda a nin-buiidã?

16 Baa ne dũniyã neb sẽn kis a Zeova nin-buiidã, b sõorã ket n fɩɩgdame. A Zeova Kaset rãmbã sõor tara fɩɩgr tẽns 236 pʋsẽ, tɩ  sɩd wilgd vẽeneg t’a Zeova bee ne tõndo, n kogend-d ne sẽn dat-b n menes tõnd wall kɩt tɩ d bas koɛɛgã moonegã. Rẽ yĩnga y tẽra politikã nin-kãsems wall tũudum taoor dãmb sẽn da nams Wẽnnaam nin-buiidã yell bɩ? Bõe n paam-ba? Rũndã-rũndã b bee yɛ? Wʋsg menema wa a Moiiz ne a Zozue wakatẽ Faraõ wã. La a Zeova Kaset rãmb nins sẽn kell n tall b tẽebã kãn-kãe n tãag b kũumã yẽ? B bee a Zeova pʋ-tẽerẽ wã, tɩ bũmb pa tõe n maan-b be ye. Fãagr zĩig a to kae n ta b sẽn beẽ wã ye. Vẽenega, a Zeova sẽn yeel fãa sɩd pidsdame. A sɩd kogenda a nin-buiidã.

A Zeova sɩd geta a rũndã-rũndã nin-buiidã yelle

17. Bõe la a Zeova yeelẽ tɩ kɩt t’a nin-buiidã tõe n bas b yam t’a sɩd na n sõng-b lame tɩ b bãng-a sõma?

17 A Zeova gesa a nin-buiidã yell b sẽn da wa n be we-raoogẽ wã, la rũndã-rũndã me a geta a nin-buiidã yelle. “Tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã” sõngda tõnd tɩ d bãngd Wẽnnaam n paasdẽ. (Matɩe 24:45) B sõnga tõnd tɩ d wʋm Biiblã goam sẽn da solg tɩ kaoos yʋʋm wʋsg võore. Malɛkã ra yeela a Daniɛll yaa: “Solg bõn-kãensã n pag a sebrã hal tɩ ta sɛɛbã wakate. Neb wʋsg na n kẽnga ka la ka, la bãngr na n paasa wʋsgo.”—Daniɛll 12:4.

18. Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ bãngr hakɩkã piuuga rũndã-rũndã?

18 Tõnd vɩɩ dũni kãngã saabã wakate, la Wẽnnaam Gomdã bãngr sɩd paasa wʋsgo. Dũniyã gill zugu, vʋʋsem sõngã sõnga neb sẽn nong sɩdã tɩ b bãng Wẽnnaam la a raabã. Rũndã-rũndã, zĩig zãnga, nebã paamda Biiblã la sɛb sẽn sõngd-b tɩ b bãngd Biiblã sẽn sɩd yet bũmb ning tɩ tar yõod wʋsg ne-bã. Wala makre, ges-y sõss nins fãa sẽn be Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? * sebrã pʋgẽ wã. Ad b kẽere: “Sɩdã Wẽnnaam zug la bʋgo?,” “Sẽn ki-bã bee yɛ?,” “Wẽnnaam Rĩungã yaa bõe?,” la, “Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam bas tɩ namsgã beẽ?” Sẽn na maan yʋʋm tusa, ãdem-biisã soka b mens sogs-kãens buudu. La rũndã-rũndã d tõe n bãnga b leoor nana-nana. Yaa sɩd tɩ nebã paa zɩɩlem pʋgẽ tɩ kaoos yʋʋm kobse, tɩ kiris-neb ne yʋʋrã taoor dãmb zãms-b yɛl sẽn pa sɩd Wẽnnaam zugu. La Biiblã ket n beeme n sõngd neb nins fãa sẽn dat n maan a Zeova raabã tɩ b bãngd-a sõma.

19. Wẽnnaam kãabsã sʋka, bʋs pidsg la yãmb yã-yã, la kɩtame tɩ y tõe n yeel tɩ bõe?

19 Sãmbg sẽn ka be, tõnd me sẽn yã bũmb nins pidsgã kɩtame tɩ d tõe n yeel woto: “Wẽnnaam sẽn da yeel tɩ b na n maana bũmb nins fãa n kõ yãmbã, b maaname n ka tol n bas baa a ye tɩ vaal ye. Bãmb maana fãa, baa a ye ka pa ye.” (Zozue 23:14) Wakat fãa, a Zeova fãagda a nin-buiidã, a kogend-b lame la a get b yell me. Rẽ yĩnga Wẽnnaam kãabsã fãa sʋka, y tõe n wilga baa a ye sẽn vaal n pa pids sɩda? Vẽenega, kae ye. Dẽnd d bãnga yam la d sẽn kɩs Wẽnnaam Gomdã sɩdã.

20. Bõe yĩng tɩ d tõe n bas d yam bũmb nins d sẽn gũud beoog daarã wɛɛngẽ?

20 La bõe la a na n maan n kõ-d beoog daarã? A Zeova wilg-d lame tɩ tõnd sʋkã, neb wʋsg na n wa paam n vɩɩmda tẽngã sẽn na n lebg arzãnã zug ne sũ-noogo. Yaa neb bilf bal n na n tɩ rɩ naam ne Kiristã saasẽ. La d na n wa vɩɩmda tẽngã zug tɩ yaa saasẽ me, d tara bʋʋm sẽn sek n na n ket n tẽed wa a Zozue tɩ d sẽn gũud bũmb ninsã fãa na n pidsame. D tẽebã sɩd na n pidsame. A pidsgã poore, tõnd me sã n wa tẽeg a Zeova kãabsã fãa yelle, d na n yeela woto: “baa a ye ka pa ye.”

[Tẽngr note]

^ sull 18 A Zeova Kaset rãmbã n yiis seb-kãngã.

Y tõe n leokame bɩ?

• A Zeova kãab-bʋs pidsg la a Zozue yã-yã?

• Wẽnnaam kãab-bʋs pidsg la yãmb me paam n yã?

• D tõe n kɩsa sɩd ne bõe Wẽnnaam kãabsã fãa wɛɛngẽ?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 23]

A Zeova fãaga a nin-buiidã

[Foto, seb-neng 23]

Wãn to la a Zeova kogl a nin-buiidã Mog-miuugẽ wã?

[Foto, seb-neng 24]

Wãn to la a Zeova ges a nin-buiidã yell we-raoogẽ wã?

[Foto rãmba, seb-neng 25]

A Zeova geta a nin-buiidã yell rũndã-rũndã