Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Y tõe n kell n talla tẽeb sõma y kʋʋlem wakate

Y tõe n kell n talla tẽeb sõma y kʋʋlem wakate

 Y tõe n kell n talla tẽeb sõma y kʋʋlem wakate

“Neb nins sẽn be Zusoaba zak pʋgẽ wã . . . na n kell n woma biis b kʋʋlem wakate.”—YƖƖL SÕAMYÃ 92:14, 15

1, 2. a) Wãn to la b nong n bilgd kʋʋlmã? b) Tood nins a Ãdem yel-wẽndã sẽn wa ne wã wɛɛngẽ, bõe la b pʋlem Gʋlsg Sõamyã pʋgẽ?

KƲƲLEM! Yãmb sã n wʋm gom-bi-kãngã, bõe n wat y yamẽ? Y tagsda yĩn-gãong sẽn yõb yelle, pa rẽ bɩ tʋb sẽn pa ye wʋmd wall yĩns keelem sẽn boog yell bɩ? Bɩ yaa bũmb nins b sẽn sõdg Koɛɛg Soab 12:1-7 pʋgẽ wã a ye n wat y yamẽ? Be, b boola kʋʋlmã tɩ toog wakate, n bilg-a tɩ zems kɛpɩ. Sã n yaa rẽ bɩ y tẽeg tɩ Koɛɛg Soab 12:1-7 goamã wilgdame tɩ yaa a Ãdem yel-wẽndã n wa ne to-kãensã. Wẽnnaam a Zeova sẽn naan ninsaalbã pa tʋlg tɩ b vɩɩmã wa lebg woto ye.—Rom dãmba 5:12.

2 Pa d yʋʋmã sẽn paasdã la yellã ye. Bala ned pa tõe n vɩ t’a yʋʋm pa paasdẽ ye. Bõn-vɩɩg fãa sẽn bɩtã pʋd n segdame. Ka la bilfu, yel-wẽndã la tood nins a sẽn wa ne wã sẽn sɩng n be hal na maan yʋʋm tus a yoob masã wã na n menema fasɩ. Wa Wẽnnaam sẽn da rat sɩngrẽ wã, ãdem-biis nins fãa sẽn yaa sakdbã na n paam n vɩɩmdame n pa ye kʋʋndẽ la b kiidẽ ye. (Sɩngre 1:28; Wilgri 21:4, 5) Wakat kãnga, “tẽnga ned baa a ye ka na n le yeel t’a ka laafɩ ye.” (Ezai 33:24) Sẽn kʋʋl-bã na n ye lebga poala, tɩ b yĩnsã ‘lebg wa b sẽn da yaa bũmb ning b bi-bɩɩlem wakatã.’ (Zoob 33:25) La nananda, d fãa segd n maoa ne zu-loees nins a Ãdem yel-wẽndã sẽn wa ne wã. Baa ne rẽ, sẽn maand-b a Zeova raabã sã n wa kʋʋndẽ, b tara bark toor-toor nin-kẽem a taab sẽn pa tare.

3. B sẽn yeel tɩ kiris-nebã tõe n ‘kell n woma biis b kʋʋlem wakatã’ rat n yeelame tɩ bõe?

3 Wẽnnaam Gomdã yet-d lame tɩ “neb nins sẽn be Zusoaba zak pʋgẽ wã . . . na n kell n woma biis b kʋʋlem wakate.” (Yɩɩl Sõamyã 92:14, 15) Yɩɩl-gʋlsdã gom-kãensã wilgda bũmb a ye sẽn yaa sɩda. A wilgdame tɩ baa neb nins sẽn maand Wẽnnaam daabã sã n wa kʋʋndẽ tɩ b keelmã boogdẽ, b tõe n kell n talla tẽeb sõma la b paam bark wʋsgo. Neb wʋsg makr sẽn be Biiblã pʋgẽ la sẽn be rũndã-rũndã wilgdame tɩ woto yaa sɩda.

B ket n modgdame

4. Wãn-wãn la no-rɛɛs poak a Ann wilg a wẽn-sakre, la wãn to la Wẽnnaam dol-a?

4 D ges no-rɛɛs poak a Ann sẽn da sakd Wẽnnaam wakat fãa wã makre. Hal ne a sẽn da wa n tar yʋʋm 84, a pa tol n bas wẽnd-doogẽ wã kẽnd ye. A ra loeta noor la a pʋʋsd yʋng ne wĩntoogo. A Ann ba wã sẽn da yaa “Asɛɛr buudã” ned n pa Levi buudã nedã yĩnga, a ra pa tõe n gãe wẽnd-doogẽ wã ye. Woto yĩngã, tags-y n ges-y-yã a sẽn da segd n modgd to-to n tõogdẽ tɩ yibeoog maoongã n tɩ tãag zaabr maoongã sasa mikd-a wẽnd-doogẽ wã! Wẽnnaam ninga a Ann bark wʋsg a modgrã yĩnga. A Zezi rogmã poore, a Zozɛf ne a Maari sẽn wa n tall-a n kẽng wẽnd-doogẽ wã n na n kõ-a a Zeova wa Tõogã sẽn yet tɩ b maanã, a Ann zĩnda be. A sẽn yã biigã, a ‘pẽga Wẽnnaam, la a togs neb nins fãa sẽn gũud Zerizalɛm fãagrã a Zezi yelle.’—Luk 2:22-24, 36-38; Sõdbo 18:6, 7.

5, 6. Rũndã-rũndã, wãn-wãn la d saam-biis wʋsg sẽn kʋʋl rɩkd a Ann togs-n-taare?

5 Rũndã-rũndã, neb wʋsg sẽn kʋʋl n be tõnd sʋkã me yaa wa a Ann. B pa vaand tigissã ye. Sẽn paase, b pʋʋsda Wẽnnaam ne b sũy fãa n kotẽ tɩ tũudum hakɩkã ket  n kẽngd taoore, la b nong koe-noogã mooneg wʋsgo. Saam-biig a ye sẽn tar yʋʋm 80 la zak tɩ yẽ ne a pagã pa vaand tigissã yeela woto: “Tigissã kẽnd ne tõnd lebga minungu. D pa tol n dat n vaal tigisg ye. Wẽnnaam nin-buiidã sẽn tigmẽ fãa, tõnd me rat n bee b sʋka. Rẽ n noom tõndo.” Ad woto sɩd yaa mak-sõng n kõ-d fãa!—Hebre dãmba 10:24, 25.

6 Kelg-y saam-bi-poak a ye me sũur gomde. A yʋʋr la a Jeanne n yaa pʋg-kõore, t’a yʋʋm yɩɩd 80. A yeela woto: “Wẽnnaam nin-buiidã sẽn segd n maan bũmb ning fãa tɩ mam tõe n maane, m dat n maaname.” A paasa woto: “Yaa sɩd tɩ wakat ninga m sũur mi n sãamame. La m sã n wa be m tẽed-n-taasã sʋka, m pa rat n kɩt tɩ bãmb me sũy sãam ye.” Rẽ poore, a Jeanne goma tẽn-zẽms a sẽn tũ a tẽed-n-taas n kẽng hal tɩ yɩ-a noog yelle. Sẽn nan pa kaoose, b sẽn wa n ye togd sor n debd tẽng a ye, a yeela a tũud-n-taasã woto: “Mam pa rat n tɩ gilg n kaag tẽngã ye, m sẽn dat yaa m tɩ paam n yi koe-moonegã!” Baa ne a Jeanne sẽn pa wʋmd tẽngã buud gomdã, a tɩ tõog n kɩtame tɩ neb tʋlg n kelg Biiblã koɛɛgã. Sẽn paase, sẽn na maan yʋʋma, a zĩnda tiging sẽn da rat sõngr pʋgẽ n tʋme. La sẽn na yɩl n tõog n maan rẽ, yɩɩ tɩlae t’a zãms buudã gomde. Tigissã me zĩig sẽn da zãrã yĩng kɩtame t’a ra rɩkd lɛɛr tõr n kẽngdẽ.

Ket-y n zãmsd-y n paasdẽ

7. A Moiiz kʋʋlem wakate, wãn-wãn la a wilg t’a tʋll n paasa zood ning a sẽn tar ne Wẽndã sõmblem?

7 Yaa sɩd tɩ ned yʋʋm sã n paasdẽ, a bãngda vɩɩmã yɛl wʋsg n paasdẽ. (Zoob 12:12) La ned tẽeb pa paasd a yʋʋm sẽn paasd yĩng bal ye. Rẽ n so tɩ neb nins sẽn maand Wẽnnaam daabã ne b sũy fãa wã pa teegd bãngr ning b sẽn paam b sẽn wa n bãng Wẽnnaam paalmã bal ye. B ket n ‘zãmsdame n paasdẽ.’ (Yelbũna 9:9) A Moiiz sẽn wa n na n kẽng a Zeova tẽn-tʋʋmdã t’a tara yʋʋm 80. (Yikri 7:7) La yaa vẽeneg tɩ rẽ wẽnde, ra pa nebã fãa n tõe n paam tɩ b yʋʋm ta woto ye. Bala a Moiiz meng gʋlsa woto: “Tõnd yʋʋma tõnd vɩɩm wakat yaa yʋʋm pis-yopoe, la yĩns keelem sã n beẽ, b tõe n taa pis-nii.” (Yɩɩl Sõamyã 90:10) Baasg zãnga, a Moiiz ra pa get t’a kʋʋla wʋsg n pa ye tõe n zãms bũmb ye. Baa ne a sẽn da maan  Wẽnnaam daabã n kaoos la a tall tʋʋm wʋsgã, a pʋʋsa a Zeova n kos woto: “Bɩ y kɩt tɩ mam bãng yãmb soayã, la mam na bãng yãmba.” (Yikri 33:13) Wakat fãa, a Moiiz ra ket n paasda zood ning a sẽn da tar ne a Zeova wã sõmblem.

8. Baa a Daniɛll sẽn wa n yɩɩd yʋʋm 90, bõe la a ra ket n maandẽ, la bõe n maane?

8 Wõnda no-rɛɛs a Daniɛll sẽn da wa n tar yʋʋm 90 la zaka, a ra ket n karemda Gʋlsg Sõamyã neere. Tõe tɩ Maankʋʋr sebrã, a Ezai, a Zeremi n paas a Oze ne a Amos sɛbã naaga sɛb nins a sẽn da karemdã sʋka. La a sẽn karem seb-kãensã n bãng bũmb ningã kɩtame t’a pʋʋs a Zeova ne a sũur fãa n kos vẽnegre. (Daniɛll 9:1, 2) Wẽnnaam deega a pʋʋsgã n wilg-a yɛl Mesi wã waoong wɛɛngẽ n paas Wẽnnaam tũudum hakɩkã sẽn na n kẽng neng ning beoog daare.—Daniɛll 9:20-27.

9, 10. Bõe la neb kẽer sẽn kʋʋl maand n paasd b bãngre?

9 Wa a Moiiz ne a Daniɛlle, d vɩɩmã tõre, d sã n lʋɩɩsd tẽebã yɛl taoore, d bãngrã na n ket n paasdame. D sʋkã neb wʋsg sɩd maanda woto. A Worth sẽn yaa kiris-ned t’a yʋʋm yɩɩd 80 wã yaa kãsem soab sẽn ket n modgd n karemd “tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã” sɛb fãa sẽn yitã. (Matɩe 24:45) A yeela woto: “Mam nonga sɩdã ne m sũur fãa. Sẽn paase, sɩdã vẽenem sẽn tar paasgã, noom-m-la hal wʋsgo.” (Yelbũna 4:18) A Fred me sẽn tʋmd Betɛllẽ sẽn yɩɩd yʋʋm pis-yoob masã wã wilgame tɩ bũmb sẽn noom yẽ n yɩɩd yaa tõog n sɩng sõsg Biiblã zug ne a tẽed-n-taasã. A yeela woto: “Mam modgdame n pa yĩmd bũmb nins m sẽn zãmsd Biiblã pʋgẽ wã ye. F sã n tõog n wʋm Biiblã gomd võore, la f sã n tõog n bãng bũmb nins f sẽn nan zãms paalmã sẽn lokd bãngr ning f sẽn da zoe n tarẽ wã to-to, Biiblã sẽn yetã fãa lebgda vẽeneg f yamẽ wã. Bũmb nins f sẽn mi fãa naagda taab n tar võore.”—2 Tɩmote 1:13.

10 Ned yʋʋm sã n vẽsge, pa rat n yeel tɩlae t’a pa ye tõe n zãms bũmb ye. Neb yʋʋm sẽn yɩɩd 60, 70 bɩ 80 meng tõogame n zãms kareng la gʋlsgo, pa rẽ bɩ n zãms buud-goam a taaba. A Zeova Kaset rãmbã sʋka, sẽn kʋʋl-bã kẽer maana woto sẽn na yɩl n tõog n moon koe-noogã buud a taab neba. (Mark 13:10) Wala makre, a Harry ne a pagã sẽn wa n yãk yam n na n tɩ sõng n moon koɛɛgã ne Portigall buudã gomdã, b ned kam fãa yʋʋm da kolga 70. A Harry yeela woto: “Yaa sɩd tɩ f sã n kʋʋndẽ, bũmba fãa maaneg lebgda toogo.” La b sẽn kell n nang pãngã, b tõog n zãmsa Biiblã ne neb Portigall buudã gomd pʋgẽ. Sẽn na maan yʋʋm masã, a Harry kõta sõss ne buud-gom-kãng rasem a tãab tigis-kãsemsã sasa.

11. Bõe yĩng tɩ yaa sõma tɩ d get sẽn kʋʋl-bã sẽn maandã?

11 Yaa sɩd tɩ sẽn kʋʋlbã fãa laafɩ la b yɛl sẽn pa ye wã yĩnga, pa b fãa n tõe n maan woto ye. La bõe yĩng masã tɩ d gomd neb kẽer sẽn tõog n maan b kʋʋlem wakat yelle? Vẽenega, pa sẽn na yɩl n sagl sẽn kʋʋl-bã fãa tɩ b modg n maan wa nin-kãensã ye. D ratame tɩ b tẽeg bũmb ning tʋm-tʋmd a Poll sẽn da yeel hebre buudã kiris-neb b kãsem dãmbã tẽeb wɛɛngẽ wã bala. A Poll yeel-b-la woto: “Bɩ y tags bãmb baoosg sẽn yɩ bũmb ninga, la maan togs-n-taar ne bãmb tẽebo.” (Hebre dãmba 13:7) D sã n sɩd tags yẽesem ning sẽn kʋʋl-bã sẽn tar tɩ yaa mak-sõng n kõ-dã yelle, na n kɩtame tɩ d tall tẽeb ning buud sẽn sõngd-b tɩ b tõogd n tʋmd Wẽnnaam tʋʋmdã. A Harry sẽn tar yʋʋm 87 masã wã wilga bũmb ning sẽn kɩt t’a ket n modgdẽ wã. A yeela woto: “Mam dat n dɩka m vɩɩmã sẽn ketã n tʋm ne yam a Zeova tʋʋmdã pʋgẽ wa m sẽn tõe tɛka.” A Fred me d sẽn da zoe n gom a yellã sũur nooma wʋsg ne tʋʋmd ning a sẽn tʋmd Betɛllẽ wã. A yeela woto: “Y segd n bao n bãnga bũmb ning y sẽn tõe n kell n maan a Zeova tʋʋmdã pʋgẽ, la y modg ne rẽ maanego.”

Baa b yɛlã sẽn toeema, b kell n wilga b wẽn-sakre

12, 13. Baa ne a Barzilayi sẽn da kʋʋlã, wãn to la a kell n wilg a wẽn-sakre?

12 Tõe n yɩɩ toog ne ned sẽn kʋʋl t’a tõog n  mao ne kʋʋlmã sẽn wat ne zu-loees ninsã. La baa a soabã yɛl sẽn toeem to-to fãa, a tõe n kell n wilga a wẽn-sakre. Rẽ wɛɛngẽ, Galaad rao a Barzilayi kõ-d-la mak-sõngo. A sẽn wa n tar yʋʋm 80, a reega a Davɩɩd ne a tãb-biis sãand n maan-b neer wʋsgo, n kõ-b rɩɩb la gãag zĩiga. Yɩ a Absalom sẽn wa n digd a Davɩɩdã sasa. A Davɩɩd ne a nebã sẽn wa n lebg n lebd Zerizalɛmmã, a Barzilayi yãag-b lame n ta Zʋrdẽ kʋɩlgã, t’a Davɩɩd kos-a t’a wa tũ n tɩ zĩnd na-yirã ne yẽ. La a Barzilayi leokame tɩ bõe? Ad a sẽn yeele: “Mam tara yʋʋm pis-nii masã. . . . Mam ka le mi rɩ-noog ne rã-noog ye. La mam ka le wʋmd yɩɩn-yɩɩndb yɩɩl ye. . . . La gese, a Kimham bee ka. Bɩ a tũ yãmb tɩ y maan-a wa y sẽn data.”—2 Sãmwɛll 17:27-29; 19:31-40.

13 Baa ne a Barzilayi sẽn da kʋʋlã, a teel a Zeova rĩmã wa a sẽn tõe tɛka. A sak n deegame t’a pa ye mi bũmb noosem, la t’a pa ye wʋmd sõma ye. La baasgo, rẽ fãa pa sãam a sũur ye. A sẽn yeel t’a Kimham ledg a zĩigẽ n tũ rĩmã, kɩtame tɩ b bãng a sẽn sɩd ra yaa ned ning buudu. Wa a Barzilayi, rũndã-rũndã, neb wʋsg sẽn kʋʋl nonga b tẽed-n-taasã, n yaa kõtba. B maanda b sẽn tõe fãa n teend tũudum hakɩkã n miẽ tɩ modgr ning b sẽn maandã yaa wa maand sẽn noom Wẽnnaam sũuri. Ad neb a woto buud sẽn be d sʋkã, sɩd yaa bark tɛk n kõ-do!—Hebre dãmba 13:16.

14. Bõe n kɩt t’a Davɩɩd goam nins sẽn be Yɩɩl Sõamyã 37:23-25 pʋgẽ wã noom-d wʋsgo?

14 Baa ne a Davɩɩd yɛlã sẽn tall toeeng a vɩɩmã tõrã, a kell n kɩsa sɩd t’a Zeova pa na n bas n pa ges neb nins sẽn maand a raabã yell ye. Yaa a Davɩɩd n gʋls Yɩɩl Sõamyã 37 soabã, la rẽ t’a kʋʋla wʋsgo. A zĩnd n tagsa neer n dɩk a pɛndg n pʋd yɩɩllã n yɩɩl woto: “Yaa Zusoabã n so rao na-yakma, tɩ b yɩ kãn-kãe. La a kẽnd na n taa bãmb yam. Baa yẽ sã n lʋɩ, a ka na n pa a lʋɩɩsa zĩigẽ ye, tɩ bõe, Zusoaba kokda yẽnda. Mam dag n yaa bi-bɩɩga, la masã mam kʋʋlame, la mam nan ka yã tɩ b bas nin-tɩrg ye, la mam nan ka yã t’a yagens bõosd rɩɩb me ye.” (Yɩɩl Sõamyã 37:23-25) A Zeova sẽn vẽneg a Davɩɩd t’a wilg a yɩɩllã pʋgẽ t’a kʋʋla wʋsgã, kɩtame tɩ goamã maneg n noom-d wʋsgo!

15. Baa ne tʋm-tʋmd a Zã yɛlã sẽn wa n toeem la a sẽn da kʋʋlã, wãn to la a kell n wilg a wẽn-sakre?

15 Tʋm-tʋmd a Zã me kõ-d-la mak-sõngo, a sẽn kell n sak Wẽnnaam baa a yɛlã sẽn wa n toeem n paas a sẽn da kʋʋlã. A sẽn tʋm Wẽnnaam tʋʋmdã hal na maan yʋʋm 70 zugẽ, b wa n yõk-a lame n kẽng Patmos sẽn yaa koom sʋk tẽngã, “Wẽnnaam goama la a Zezi kasetã” poorẽ. (Wilgri 1:9) La baa ne rẽ, Wẽnnaam kell n bobl-a-la tʋʋma. Sɩd me, yaa a Zã kʋʋlem zugẽ la a gʋls a sɛb nins fãa sẽn be Biiblã pʋgã. Yaa Patmos la Wẽnnaam vẽeneg-a t’a yã yel-soalem toɛy-toɛy nins a sẽn gʋls Wilgr sebrã pʋgẽ wã. (Wilgri 1:1, 2) Woto kɩtame tɩ b tagsdẽ tɩ yɩɩ Rom naab a Nɛrva wakatã la b yaool n yiis a Zã Patmos. Yaa a beenẽ yiibã poor la a gʋls a evãnzillã n paas a lɛta a tãabã, sẽn zems yʋʋmd 98 soabã sẽnese. Rẽ wẽnd t’a yʋʋm da segd n taa 90 bɩ 100 menga.

B kell n talla tẽeb sõma wakat fãa

16. Wãn-wãn la sẽn kʋʋl-b n pa ye tõe n gom sõma wã tõe n kell n wilg a Zeova b wẽn-sakre?

16 D sã n kʋʋle, bũmb toɛy-toɛy la d wat n ye pa tõe n maan sõma, bɩ lae-lae meng ye. Wala makre, neb kẽer sẽn kʋʋl pa ye tõe n gom sõma meng ye. La ne rẽ fãa, b ket n tẽra bũmb  nins Wẽnnaam sẽn da maan n wilg t’a nong-b lame wã, hal tɩ b sũy noomẽ. Baa ne b sẽn pa ye tõe n gom sõma wã, b yeta a Zeova b sũyẽ woto: “Mam nonga yãmb tõoga wʋsgo. Mam tagsda a yell daar fãa.” (Yɩɩl Sõamyã 119:97) La a Zeova me mii neb nins sẽn ‘waoogd a yʋʋrã’ la a nong-b hal wʋsgo, b sẽn yaa toor fasɩ ne neb wʋsg toor sẽn kae ne a noyã yĩnga. (Malaki 3:16; Yɩɩl Sõamyã 10:4) Ad d sɩd paamda bels tɛkẽ d sẽn mi t’a Zeova sũur nooma ne bũmb nins d sẽn tagsd d sũyẽ wã!—1 Kibaya 28:9; Yɩɩl Sõamyã 19:15)

17. Bõe la neb nins sẽn sɩng n maand a Zeova raabã hal na maan yʋʋmã maanẽ tɩ d pa tõe n yĩmi?

17 Sẽn paase, neb nins sẽn sɩng n maand a Zeova raabã hal sẽn na maan yʋʋmã sẽn kell n tall b tẽebã yʋʋm kãens fãa pʋgẽ to-to wã yaa bũmb d sẽn pa tol n tõe n yĩmi. A Zezi yeelame tɩ yaa d sã n kell n tall d tẽebã la d na n paam fãagre. (Luk 21:19) Sẽn na yɩl n tõog n paam vɩɩm sẽn kõn sa wã, yaa tɩlae tɩ d mao n kell n tall d tẽebã. Yãmb sʋkã neb nins sẽn sɩng n maand Wẽnnaam daabã ne b sũy fãa hal na maan yʋʋmã tõe n gũu ‘bũmb nins a sẽn kãabã’ pidsg ne bas-m-yam.—Hebre dãmba 10:36.

18. a) Bõe la sẽn kʋʋl-bã maanẽ tɩ noom a Zeova? b) Sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ, bõe yell la d na n gome?

18 A Zeova sũur nooma wʋsg ne sẽn kʋʋl-bã, b sẽn modgd ne b sũy fãa n maand a raabã wa b sẽn tõe tɛkã. Baa ned sẽn kʋʋl pãng sã n tar boogre, a tẽebã pãng manegd n paasda daar fãa. (2 Korẽnt dãmba 4:16) Sãmbg sẽn ka be, a Zeova sũur nooma ne tʋm nins y sẽn tʋm a yʋʋrã yĩng y sẽn da wa n tar keelmã, la yaa vẽeneg me t’a nanda bũmb nins y sẽn ket n maandẽ wã. (Hebre dãmba 6:10) Sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ, d na n goma y wẽn-sakrã yõod sẽn ta zĩig ningã yelle.

Wãn to la y na n leoke?

• Mak-sõng-bʋg la Ann kõ rũndã-rũndã kiris-neb nins sẽn kʋʋlã?

• Bõe yĩng tɩ kʋʋlmã pa segd n kɩt tɩ ned tags t’a pa ye tõe n maan bũmbu?

• Wãn-wãn la sẽn kʋʋl-bã tõe n kell n wilg b wẽn-sakre?

• Wãn to la a Zeova get bũmb nins sẽn kʋʋl-bã sẽn maand n kõt-a wã?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto rãmba, seb-neng 25]

Sẽn kʋʋl-bã wʋsg kõta mak-sõng n pa vaand tigissã, n moond koɛɛgã ne yẽesem la b modgd n paasd b bãngrã