Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

D tõe n kɩtame tɩ wẽngã pa zĩnd bɩ?

D tõe n kɩtame tɩ wẽngã pa zĩnd bɩ?

 D tõe n kɩtame tɩ wẽngã pa zĩnd bɩ?

Biig n yã bõn-pusdi n dɩk tɩ pusg n waag-a t’a lebg zoang la koams a yõor tɛka. Pag a ye n lob a bi-pɛɛlg sagd pʋgẽ. Ned b sẽn yiis tʋʋm n lebg n kẽng a tʋʋmã zĩigẽ n tɩ kʋ neb nins a sẽn tɩ mik be wã fãa ne bug-raoogo, la a kʋ a menga. Ned a ye nebã fãa sẽn waoogd n gãe kom-bõonese.

BƲKO, rũndã-rũndã b gomda tʋʋm-beed a woto buud yell zĩig zãnga. Kibay kẽer pʋsẽ menga, kell n yaa buud sẽn kʋʋd buud a to neb la terorismã yell la b gomd n yɩɩda. Yʋʋmd 1995 wã, zʋrnall a ye yeela woto: “Sẽn tɩ yɩɩd fãa, yʋʋmd 1900 la yʋʋmd 2000 wã sʋka, tʋʋm-beedã yɩɩ wʋsgo. Sasa kãngã a Sʋɩtãan sɩd tʋmame tɩ nare. Yʋʋm nins sẽn deng rẽ wã, nebã zɩ n bao n na n kʋ taab tũudum, buud la tarem yĩng wa yʋʋm kãensã ye.”

Sẽn paase, nebã rẽgemda pemsmã, n sãamd tẽngã la b maandẽ tɩ rũms kẽer dat n menem moogo. Rẽ yĩnga ãdem-biisã tõe n kɩtame tɩ yel-kãensã fãa pa le zĩndi, la b kɩt tɩ dũniyã zug zĩndg tall yamleoog bɩ? Bɩ b sã n mak n na n maan woto na n yɩɩ wa b sẽn digd sebgo? Bãngd a ye sẽn gʋls sɛb wʋsg tʋʋm-wẽnsã wɛɛngẽ yeela woto: “Mam da sɩd baooda ne m sũur fãa n na n kɩt tɩ toeeng zĩnd dũniyã pʋgẽ, sẽn na yɩl tɩ dũniyã lebg sõma. La wa d sẽn ne wã, ket n pa manegd ye.” Tõe tɩ yãmb me tagsda woto.

Dũniyã sẽn lebg to-to wã yaa wa batayo sẽn be mogr zug tɩ daar ne a to fãa mogrã tar gudgr n paasdẽ. Batayo wã sẽn debdẽ wã yaool n yaa sãoong zĩigẽ. Neb nins sẽn be batayo wã pʋgẽ wã pa rat t’a kẽng zĩ-kãng ye, la b pa tar a tɩɩm ye.

D tõe n yeelame tɩ yaa ãdem-biisã sẽn pa zems zãngã yĩng la tʋʋm-wẽnsã sẽn tar kengr dũniyã zugã. (Rom dãmba 3:23) La wẽngã sẽn lebgd wʋsgã, a sẽn be zĩig zãngã, la a sẽn tar kengrã ya n looga noor tɩ wõnd pa ninsaalbã bal n maand woto ye. Rẽ yĩnga yaa bũmb sẽn tar pãng la sẽn yaa wẽng tɩ ninsaal nin pa tõe n yã n kɩtd tɩ wẽngã beẽ bɩ? Sã n yaa n-ye, bõn-kãng yaa bõe, la wãn to la d tõe n kogl d mense? Sõsg ning sẽn pʋgdã leokda rẽ.

[Fotã soaadba, seb-neng a 3]

© Heldur Netocny/Panos Pictures