Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

B bãnga sẽn kɩt-a tɩ wẽngã beẽ wã!

B bãnga sẽn kɩt-a tɩ wẽngã beẽ wã!

 B bãnga sẽn kɩt-a tɩ wẽngã beẽ wã!

PIPI kiris-nebã wakatẽ wã, Zʋɩf rãmb wʋsg ra gũuda Mesi wã b sẽn da pĩnd n togs t’a watame wã. (Zã 6:14) A Zezi sẽn da be tẽngã zugã, a kõo neb wʋsg belsgo, la a kɩt tɩ nebã wʋm Wẽnnaam Gomdã võor sõma n paase. A sãooga bãad dãmba, n dɩlg neba, n kɩt tɩ sebgã yõke, n kɩt tɩ mogrã sĩnd la a vʋʋg kũum menga. (Matɩe 8:26; 14:14-21; 15:30, 31; Mark 5:38-43) A taasa nebã a Zeova goamã la a pʋlem nebã vɩɩm sẽn pa sate. (Zã 3:34) A sẽn togs la a maan bũmb ninsã wilga vẽeneg tɩ yaa yẽ la Mesi wã, a soab ning sẽn na n fãag ãdem-biisã ne yel-wẽnã la ne wẽng nins fãa yel-wẽnã sẽn wat ne wã.

Yaa vẽeneg tɩ yaa Zʋɩf rãmbã tũudmã taoor dãmb n da segd n yɩ pipi n deeg a Zezi, n kelg-a la b sak a sor wilgrã. La b pa sak n maan woto ye. B kisg-a lame, n nams-a la b bao n na n kʋ-a!—Mark 14:1; 15:1-3, 10-15.

A Zezi ninga Zʋɩf rãmbã tũudmã taoor dãmb taale. (Matɩe 23:33-35) La a ra miime tɩ ned a to n da kɩtd tɩ b maand wẽngã. A yeel-b-la woto: “Sʋɩtãanã la yãmb ba, la yãmb dat n maana yãmb ba ratem. Yẽ yaa nin-kʋʋd hal sɩngrẽ, la yẽ ka paad sɩd pʋgẽ ye, sɩda sẽn ka be yẽ pʋgẽ wã yĩnga. Yẽ sẽn yagd ziri, yẽ gomda a meng sũur pʋgẽ dẽnda, tɩ bõe, yẽ yaa ziri yagda, la ziri ba.” (Zã 8:44) Yaa sɩd t’a Zezi ra miime tɩ ãdem-biisã tõe n maana wẽngã, la a wilgame t’a soab ning sẽn kɩt-a tɩ wẽngã beẽ wã yaa a Sʋɩtãana.

A Zezi sẽn yeel t’a Sʋɩtãan ka “paad sɩd pʋgẽ” wã wilgdame tɩ sɩngrẽ wã a ra yaa malɛk sẽn da sakd Wẽnnaam, la a wa n lebga wẽn-kɩɩsa. Bõe yĩng t’a Sʋɩtãan kɩɩs a Zeova? A wa n lebga tɩta-ned tɩ kɩt t’a wa rat tɩ b balem yẽ wa b sẽn balemd Wẽnnaamã, tɩ yaool n yaa Wẽnnaam a ye tãa la b segd n balme. *Matɩe 4:8, 9.

Yɩɩ Edɛn zẽedẽ wã la a Sʋɩtãan sɩng Wẽnnaam kɩɩsgo, a sẽn belg a Hawa t’a rɩ tɩɩg ning biig Wẽnnaam sẽn da gɩdg tɩ b ra rɩ wã. A sẽn yɩ pipi n yag ziri la a kãneg a Zeova ne ninsaalbã kɩtame t’a yaa “ziri ba.” Sẽn paase, a sẽn belg a Ãdem ne a Hawa tɩ b kɩɩs Wẽnnaamã kɩtame tɩ b lebg yel-wẽnã yembse, tɩ kɩt tɩ bãmb ne b kambã la b yagensã fãa kiidẽ. A sẽn maan woto wã yĩnga, a yaa “nin-kʋʋda.” Vẽenega, yaa yẽ la nin-kʋʋdbã naaba!—Sɩngre 3:1-6; Rom dãmba 5:12.

A Sʋɩtãan tõog n kɩtame tɩ malɛgs kẽer sẽn be saasẽ me lebg tõatb wa yẽ. (2 Pɩɛɛr 2:4) Wala a Sʋɩtãana, malɛg-kãensã talla mag-wẽnse. B rɩgsa ninsaalbã kom-pugli n maan b pagba, la rẽ waa ne yel-beedo.

Wẽngã pida tẽngã

Biiblã yeta woto: “Wakat ninga ninsaalba  sẽn sɩng n lebg wʋsgã, la bãmb sẽn dog kom-pugli, Wẽnnaam kom-dibli wã yãame tɩ ninsaalba kom-pugli wã yaa neere, la bãmb dɩgsa b sẽn dat-b rãmba fãa n maan b pagba.” (Sɩngre 6:1, 2) “Wẽnnaam kom-dibli wã” yaa ãnd dãmba? B pa neb ye, b yaa malɛgse. (Zoob 1:6; 2:1) La d maana wãn n bãng rẽ? Ninsaalbã ra sɩng n kẽeda kãadem hal sẽn na maan yʋʋm 1500, la b ra pa gomd rẽ yell ye. Dẽnd kibarã sẽn gomd “Wẽnnaam kom-dibli” sẽn lebg ninsaalb n wa rɩgs “ninsaalba kom-pugli” n maan b pagb yellã wilgdame tɩ ra yaa yel-sãanga, la bũmb sẽn pa segde.

Ninsaalbã kom-pugli sẽn dog kamb nins n kõ malɛgsã meng wilgame tɩ malɛgsã sẽn kẽ ne ninsaalbã kom-pugli wã yaa bũmb sẽn da pa segde. B ra boonda malɛgsã kamb tɩ Nefilim. Bãmb n pa ninsaalba, bãmb n leb n pa malɛgse. B sẽn wa n bɩ wã, b lebga nin-wobdo. B ra yaa nin-toos sẽn wẽgd nebã. Nefilim dat n yeelame tɩ “lubda,” bɩ “ned sẽn pãbd a taab n lubdẽ.” B ra boond-b lame tɩ gãndaad yʋy sẽn saag kʋdemd wakate.—Sɩngre 6:4.

Nefilim dãmbã ne b ba-rãmbã wa n lebga nin-wẽns hal tɩ loog noore. Sɩngre 6:11 yeta woto: “Dũniyã neba lebga bõn-põaas Wẽnnaam nifẽ, la dũniyã nebã ra maanda taab pãnga.” Vẽenega, ninsaalbã wa n lebga nin-wẽns wa Nefilim dãmbã ne b ba-rãmbã.

Wãn to la Nefilim dãmbã ne b ba-rãmbã tõog n kɩt tɩ ninsaalbã lebg nin-wẽns wa bãmba? B kɩtame tɩ ninsaalbã wa getẽ tɩ tʋls-wẽnsã pa le yaa wẽng ye. Woto kɩtame tɩ ‘ninsaalbã fãa ra maand wẽng dũniyã zugu.’ A Zeova kɩtame tɩ sa-kãseng ni dũniyã gill zug n sãam nin-wẽnsã fãa tɩ kell nin-tɩrg a Nowe ne a zakã rãmb bala. (Sɩngre 6:5, 12-22) La Nefilim dãmbã ba-rãmbã, sẽn dat n yeel tɩ malɛgs nins sẽn lebg ninsaalbã leba saasẽ, la Wẽnnaam pa bas tɩ b naag a malɛgs a taabã yɛs ye. Bãmb n lebg zĩn-dãmbã, la b ket n kɩɩsda Wẽnnaam ne a malɛgsã. Wõnda wakat kãng tɛka, Wẽnnaam kɩtame tɩ b pa le tõe n lebg ninsaalb ye. (Ziid 6) La baa ne rẽ b ket n tara pãng ninsaalbã zugu.

B bãnga wẽng soabã vẽenega!

B wilga a Sʋɩtãan sẽn kɩt tɩ wẽngã piuug n ta zĩig ningã 1 Zã 5:19 wã pʋgẽ. Be b yetame tɩ ‘dũniyã fãa bee wẽng soaba nugẽ.’ A Sʋɩtãan kɩtdame tɩ ninsaalbã paamd toog wʋsg n paasdẽ. Yaa vẽeneg tɩ yaa masã meng la a baood n na n maan wẽngã n yɩɩda, bala b sẽn lugl Wẽnnaam Rĩungã yʋʋmd 1914 tɛka, b riga yẽ ne a zĩn-dãmbã saasẽ. Rẽ n so tɩ Biiblã yeel tɩ: “Toog bee ne neb nins sẽn be dũniyã zugã. . . . Tɩ bõe, Sʋɩtãanã sigame n wa yãmb nengẽ, la a sũ-puugrã yaa kãsenga a sẽn bãng t’a wakat yaa bilfã yĩnga.” (Wilgri 12:7-12) La wãn to la a Sʋɩtãan kɩtd tɩ ãdem-biisã maand wẽng rũndã-rũndã?

Sẽn tɩ yɩɩd fãa, a kɩtdame tɩ nebã sẽn maand bũmb nins la b sẽn tagsd bũmb nins yellã yaa wẽnga. Woto yĩnga, Efɛɛz rãmba 2:2 (Sebr Sõngo) boonda a Sʋɩtãan tɩ “zamaanã yam wẽnga soab la a soaala, sẽn ket n tʋmd a tʋʋmã ne tõatbã.” A Sʋɩtãan pa sagend nebã tɩ b zoe Wẽnnaam la b maan sẽn yaa sõma ye, a kɩtdame tɩ ninsaalbã kɩɩsd Wẽnnaam la a  noyã wakat fãa. Dẽnd yaa a Sʋɩtãan ne a zĩn-dãmbã n kɩt tɩ wẽngã beẽ, la b kɩtdẽ tɩ ninsaalbã maand wẽng wʋsgã.

“Gũus-y ne y sũurã”

Bũmb a yembr a Sʋɩtãan sẽn kɩt tɩ beẽ yaa yoobã yɛl b sẽn wilgd televiziõ wã la sɛbã pʋsẽ wã. Rẽ kɩtame tɩ nebã maand raglem la b getẽ tɩ rẽ pa bũmb sẽn yaa wẽng ye. (1 Tesalonik rãmba 4:3-5) Filim dãmbã ne sɛbã pʋsẽ, b wilgda neb sẽn yõgd pagba, neb sẽn gãe rũmsi, neb sẽn sũud taab n yõgd pagba, neb sẽn yõgd kamb la neb sẽn namsd b taab n deemdẽ, tɩ nebã getẽ tɩ noom-ba. Baa b wa n pa na n tʋm tʋʋm-dẽgd kãensã me, neb nins sẽn get yoobã yɛl televiziõ wã bɩ sɛbã pʋsẽ wã wat n lebga rẽ yembse, tɩ kɩt tɩ b wa minim n baood b taab yãnd n na n gese, bɩ n soosd n get neb sẽn gãe taaba. * Woto sãamda ned ne a to zems-n-taare, la ned ne Wẽnnaam zems-n-taar me. Yoobã yɛl b sẽn wilgd televiziõ wã la sɛbã pʋsẽ wã wilgda zĩn-dãmbã sẽn wa ne tʋʋm-dẽgd kãngã wã tags-wẽnsã. B tʋls-wẽnsã sɩnga a Nowe wakatẽ wã, nand tɩ sa-kãsengã ni dũniyã gill zugu.

A Salomo bee bʋʋm, a sẽn kõ sagl-kãngã wã: “Bɩ f gũus ne f sũura tagsg n yɩɩd bũmba fãa. Tɩ bala, ned vɩɩm yita a sũur pʋgẽ.” (Yelbũna 4:23) Sẽn na yɩl n gũus ne y sũurã, y sã n wa zĩ televiziõ bɩ ordinatɛɛr taoor n mik tɩ yel-yood n dat n sɩnge, y segd n kiis-a-la tao-tao! Ges-y y meng wa sodaaga, tɩ bɛ tees y sũurã n tão vẽende, tɩ y segd n kuugi. A Sʋɩtãan baooda y sũurã n na n sãame, sẽn dat n yeel t’a ratame tɩ y manesmã la y tʋlsmã lebg wẽnse.

Y segdame me n kogl y sũurã n da wa nong nen-kɛglem tʋʋma, bala a Sʋɩtãan miime tɩ “ned ning sẽn nong nen-kɛglem, [a Zeova] sɩd kis-a lame.” (Yɩɩl Sõamyã 11:5, NW) A Sʋɩtãan pa baood tɩ tõnd mengã tʋm nen-kɛglem tʋʋm ye, a baoodame bal tɩ d nong nen-kɛglem n lebg Wẽnnaam bɛ. Pa zaalem yĩng la televiziõ wã ne sɛbã sẽn gomd nen-kɛglmã la bag-bʋgendã yell n yɩɩdã ye. Yaa sɩd tɩ Nefilim dãmbã fãa kiime, la nebã tara Nefilim dãmbã zʋgã buud rũndã-rũndã! Rẽ yĩnga reem nins yãmb sẽn nongã wilgdame tɩ y kɩɩsda a Sʋɩtãan sɩlmã bɩ?—2 Korẽnt dãmba 2:11.

D sẽn tõe n kɩɩs a Sʋɩtãan to-to

Tõeeme n wa pa yɩ nana ne-d tɩ d pa maan  wẽng ye. Biiblã wilgdame tɩ neb nins sẽn modgd n dat n ta Wẽnnaam yamã tara “zabr . . . ne sɩɩs wẽns buud fãa,” la ne b mengã tʋls-wẽnse. Sẽn na yɩl n tõog zabrã la d ta Wẽnnaam yam, d segd n dɩɩ bũmb nins fãa Wẽnnaam sẽn tũnugd n sõngd tõndã nafa.—Efɛɛz rãmba 6:12; Rom dãmba 7:21-25.

Bũmb nins Wẽnnaam sẽn tũnugd n sõngd tõndã sʋka, d tõe n sõdga a vʋʋsem sõngã, sẽn yaa pãng ning sẽn yaa kãseng n yɩɩdã. Tʋm-tʋmd a Poll gʋlsa pipi kiris-nebã n yeel woto: “La tõnd ka reeg dũniyã sɩɩg ye, tõnd deega Sɩɩg Sõng sẽn yit Wẽnnaam nengẽ.” (1 Korẽnt dãmba 2:12) Neb nins sẽn sakd Wẽnnaam vʋʋsem sõngã sor wilgrã nonga bũmb nins Wẽnnaam sẽn nongã, la b kis bũmb nins a sẽn kisã. (Amos 5:15) Wãn to la d tõe n paam vʋʋsem sõngã? Sẽn tɩ yɩɩd fãa, yaa d sẽn na n pʋʋsd Wẽnnaam la d zãmsd Biiblã vʋʋsem sõngã sẽn vẽneg tɩ b gʋlsã, la d lagemd ne neb nins sẽn sɩd nong Wẽnnaamã.—Luk 11:13; 2 Tɩmote 3:16; Hebre dãmba 10:24, 25.

Yãmb sã n dɩt bõn-kãens fãa a Zeova sẽn tũnugd ne n sõngd tõndã nafa, wilgdame tɩ y sɩnga “Wẽnnaam zab-teedã fãa” bobre, la yaa rẽ bal n tõe n sɩd kogl-y ne “Sʋɩtãanã sɩlem fãa.” (Efɛɛz rãmba 6:11-18) Yaa masã la d segd n dɩ bũmb nins a Zeova sẽn tũnugd ne n sõngd tõndã nafa n yɩɩda. Bõe yĩnga?

Wẽngã saab kolgame!

Yɩɩl-gʋlsdã yeelame tɩ “nin-wẽns sã n tobd wa moodo, la tʋʋm wẽns maandba fãa sã n ningd puudu, yaa tɩ menem wakat sẽn ka sɛta.” (Yɩɩl Sõamyã 92:8) Wa sẽn yɩ to-to a Nowe wakatẽ wã, wẽngã sẽn tar kengr rũndã-rũndã wã wilgdame tɩ Wẽnnaam bʋ-kaoorã daar ta n saame, la pa nin-wẽnsã bal bʋʋd la a na kao ye, a Sʋɩtãan ne a zĩn-dãmbã naagame. A na n lob-b-la bog-zulung pʋgẽ tɩ b pa le tõe n maan baa fʋɩ, n wa sãam-b zãng-zãnga. (2 Tɩmote 3:1-5; Wilgri 20:1-3, 7-10) Yaa ãnd n na n tʋm tʋʋm kãngã? Yaa a Zezi Kirist bal n tõe n tʋm tʋʋm kãngã. La yaa yẽ yell la b sẽn gomd n yetẽ tɩ: “Wẽnnaam Biiga waame n na n sãam Sʋɩtãanã tʋʋmã.”—1 Zã 3:8.

Yãmb gũuda sasa ning wẽngã sẽn na n wa sa wã ne y sũur fãa bɩ? Sã n yaa woto, Biiblã sẽn kãabd bũmb ningã tõe n kõ-y-la raoodo. Biiblã sã n yãk a toogo, sebr pa be n kɩtd tɩ d bãng tɩ yaa a Sʋɩtãan la sẽn kɩt-a tɩ wẽngã beẽ wã, la yẽ ne a tʋʋm-beedã sẽn na n wa menem to-to ye. D sagend-y lame tɩ y zãms Biiblã sõma, sẽn na yɩl n kogl y meng ne wẽngã a Sʋɩtãan sẽn kɩt tɩ beẽ wã, tɩ kɩt tɩ y wa paam n vɩɩmd dũni sõng pʋgẽ wẽng sẽn pa na n zĩndẽ abada.—Yɩɩl Sõamyã 37:9, 10.

[Tẽngr not rãmba]

^ sull 5 B pa wilg malɛk ning sẽn lebg a Sʋɩtãanã yʋʋr meng-meng ye. “Sʋɩtãan” rat n yeelame tɩ “Kɩɩsda,” la a leb n yaa kãnegd me. D tõe n yeelame t’a Sʋɩtãan manesmã wõnda pĩnd wẽndẽ Tɩɩr rĩmã. (Ezekɩɛll 28:12-19) B fãa sɩnga ne manesem sõngo, n wa baas ne wuk-m-menga.

^ sull 17 Ges-y yʋʋmd 2003, sẽoog kiuug rasem 22 Reveillez-vous ! wã pʋgẽ gom-zug sẽn yaa: “ La pornographie : inoffensive ou néfaste ? ” A Zeova Kaset rãmbã n yiis seb-kãngã.

[Zĩ-gũbri/Foto, seb-​neng a 6]

Soalem sẽn yaa sɩd bilfu

Dũniyã gill zugu, soalem n be n gomd wẽnnaam dãmba, nin-wobd la sa-kãseng yelle. Wala makre, Akadiẽ rãmbã soalem sẽn gomd a Gilgamesh yellã gomda sa-kãseng sẽn zĩndi, koom-koglgo, la neb sẽn põs yelle. B wilgame t’a Gilgamesh ra yaa ragre, n nong nen-kɛglem, t’a pʋɩ-sʋk yaa wẽnnaam t’a pʋɩ-sʋk yaa neda. Astɛk rãmbã soalem gomda pĩnd wẽndẽ dũni sẽn pid ne nin-wobdo, la sa-kãseng sẽn zĩnd yelle. Ɛskãndinav rãmbã soalem gomda nin-wobdo, la rao yʋʋr sẽn boond t’a Bergelmir sẽn yaa yam soaba, sẽn maan koom-koglg n fãag a meng ne a pag yelle. Kiba-kãensã fãa wilgdame tɩ Biiblã sẽn wilg tɩ ãdem-biisã yaa neb nins sẽn põs sa-kãseng ning sẽn sãam pĩnd wẽndẽ dũni-wẽngã yagensã yaa gomd sẽn yaa sɩda.

[Fotã]

A Gilgamesh kibarã kug-walgã

[Foto, seb-​neng a 5]

Rũndã-rũndã nebã tara Nefilim dãmbã zʋgã buudu

[Foto, seb-​neng a 7]

Biiblã zãmsg sõngda tõnd tɩ d tõog n kɩɩs a Sʋɩtãana