Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sũ-sãams sẽn kaoosde

Sũ-sãams sẽn kaoosde

 Sũ-sãams sẽn kaoosde

SẼN pa kaoose, b sogsa roagd kamb sẽn maan kaalem sẽn na maan yʋʋma, n na n bãng b sũ-sãamsã sẽn ket n ta zĩig ninga. La pa roagdbã fãa n tõog n leok ye. A Vladimir yaa roagda, t’a bi-ribl maan kaalem sẽn na ta yʋʋm a nu masã. A wilgame tɩ ket n yaa toog ne-a t’a gom a biigã yelle. *

Roagdb nins kamb sẽn maan kaalmã sũ-sãamsã kaoosda wʋsgo. Sẽn na maan yʋʋm piig masã la a William bi-ribl sẽn da tar yʋʋm 18 maan kaalem. Yɩɩ koom n dɩ-a. La a William yeela woto: “Hal ne rũndã, m biigã kũum ket n zabd-m-la wʋsgo, la m kõn tol n yĩm a yell hal m yõor tɛka.” Pag a ye yʋʋr sẽn boond t’a Lucy me bi-ribl n maan kaalem sẽn na ta yʋʋm a nu. Yɩɩ bãag n yõk-a t’a wẽneg n ki. A Lucy yeela woto: “Paalmã, mam da ket n tagsdame tɩ pa sɩd ye. Ra yaa wa m da gõe n zãmsdame, n na n wa nek n mik tɩ yaa belgre. Kaoosg poore, mam wa n sak n deegame t’a sɩd maana kaalem, n pa na n le wa yir ye. Mam biigã sẽn ki yʋʋm a nu la woto, la sasa ninga m sã n be m yembre, m ket n yãbda a kaalmã.”

Bõe yĩng tɩ roagdb nins kamb sẽn maan kaalem wala a Vladimir, a William, la a Lucy sũ-sãamsã kaoosd hal wʋsgo? D ges bʋʋm kẽere.

Bõe yĩng tɩ sũ-sãangã yaa wʋsgo?

Biig sã n doge, a roagdbã sẽn nong-a to-to wã pa tõe n dɩk n mak ne b sẽn nong neb a taabã to-to wã ye. B sã n zãad bi-pɛɛlgã, n get-a sẽn gõe, pa rẽ bɩ b reemd ne-a t’a laadẽ, kõt-b-la sũ-noog wʋsgo. Roagdb nins sẽn nong b kambã geta b yell sõma. B zãmsda b kambã sẽn na yɩl tɩ b tall manesem sẽn yaa sõma, la b waoog neb a taaba. (1 Tesalonik rãmba 2:7, 11) Kambã sã n wa tõog n lebg bɛd la b yaa sakdba, roagdbã sũy yaa noog wʋsgo, tɩ b sɩng n tagsd b kambã sẽn na n wa yɩ neb nins beoog daarã yelle.

Roagdb nins sẽn nong b kambã tʋmda wʋsg sẽn na yɩl n ges b yelle. B tõe n bĩnga ligdi, pa rẽ bɩ teedo, sẽn na yɩl n wa tall rẽ n sõng b kambã tɩ b tõog n zã b mens zagsã. (2 Korẽnt dãmba 12:14) Baa ne woto maaneg sẽn baood sẽka, ligd la pãng tɩ roagdbã baas n modgdẽ wã, wilgdame tɩ b wubda b kambã sẽn na yɩl tɩ b tõog n vɩɩmde, la pa b na wa n maan kaalem yĩng ye. Biig sã n maan  kaalem, modgr nins fãa a roagdbã sẽn maan n wub-a wã lebgda zaalem, la b sẽn da magd bũmb nins biigã zugã fãa sãamame. Biig sã n maan kaalem, a roagdbã sẽn da nong-a to-to wã, la biigã me sẽn da nong a roagdbã to-to wã fãa lebga zaalem. B sẽn mi tɩ b pa na n le yã biigã b sẽn da nong wʋsgã zabd-b-la hal wʋsgo, tɩ kɩt tɩ b sũ-sãamsã kaoosdẽ.

Biiblã me wilgdame tɩ roagdb nins kamb sẽn maan kaalmã sũ-sãang kaoosda wʋsgo. A bilgda a Zakoob sẽn maan bũmb ning a sẽn wa n wʋm t’a bi-ribl a Zozɛf maana kaalmã, n yet woto: “La a Zakoob kẽesa a futu n sẽgen boto. La yẽ yãba rasem wʋsg a biiga yĩnga. Yẽ komdibli wã ne a kompugli wã fãa wa n belsa yẽnda. La yẽ zãgsame n ka sak bãmb fãa belsgã ye. Yẽ yeelame: ‘Yaa ne yãbr la mam na n sig kɩɩm-kulg [bɩ yaadẽ wã] m biigã nengẽ.’” Yʋʋm wʋsg loogr poore, a Zakoob sũur da ket n sãamda hal wʋsg a biigã kaalmã yĩnga. (Sɩngre 37:34, 35; 42:36-38) A Naomi sẽn yaa pag a ye sẽn da kɩs sɩd ne Wẽnnaam tɩ b gomd a yell Biiblã pʋgẽ wã me kom-dibli a yiib n maan kaalem. A sũur sãama wʋsg hal t’a ra baood n na n toeem a yʋʋrã sẽn dat n yeel tɩ “noogã,” n bool a meng t’a Mara, sẽn dat n yeel tɩ “sũ-toogo.”—Rut 1:3-5, 20, 21.

Biiblã pa gomd roagdb nins kamb sẽn maan kaalmã sũ-sãams yell bal ye. A leb n wilgda a Zeova sẽn maand to-to n kõt neb nins sũy sẽn sãamã belsgo. Sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ, d na n yãa Wẽnnaam sẽn belsd neb nins sũy sẽn sãamã to-to.

[Tẽngr note]

^ sull 2 D toeema yʋy kẽere.