Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Da welg-y bũmb nins Wẽnnaam sẽn lagem ne taabã ye

Da welg-y bũmb nins Wẽnnaam sẽn lagem ne taabã ye

 Da welg-y bũmb nins Wẽnnaam sẽn lagem ne taabã ye

“Bãmb ka leb n ya a yiib yɛs ye, b yaa yĩng a yembre. Dẽ yĩnga, bɩ ned da welg bũmb nins Wẽnnaam sẽn lagem ne taabã ye.”—MATƖE 19:6.

1, 2. Bõe yĩng tɩ d tõe n sak n deeg tɩ Biiblã sẽn yeel tɩ sẽn kẽ-b kãadmã na n sega zu-loeesã yaa sɩda?

TAGS-Y n ges-y wa y sẽn na n dat n tog so-wok ne mobilli. Rẽ yĩnga y na n tagsame tɩ y pa na n tol n seg zu-loees bɩ? Vẽenega, y pa na n tags woto ye. Bala y tõe n sega sa-kẽeng bɩ sebg tɩ yɩ tɩlae tɩ y boog y kẽndã la y maan gũusgu. Leb n tõeeme tɩ mobillã tek n sãam tɩ y pa mi manegre, tɩ yɩ tɩlae tɩ y tus n bʋdg n bao sõngre. La rẽ yĩnga zu-loees a woto na n kɩtame tɩ y tags tɩ y ra pa segd n yi sorã, la tɩ y na n basa mobillã sɩda? Vẽenega y pa na n maan woto ye. Y sã n togd so-woko, y miime tɩ y tõe n sega zu-loeese, la y na n baoa y sẽn na n maaneg n tõog n welg zu-loe-kãense.

2 Yaa woto me ne kãadmã. Sẽn kẽ-b kãadmã pa tõe n pa seg zu-loees ye. Rao ne pag sẽn dat n kẽ kãadem ne taab sã n tẽed tɩ b kãadmã pʋgẽ, na n yaa noog wakat fãa bal tɩ zu-loees kaẽ, b tudgame. Biiblã wilga vẽeneg 1 Korẽnt dãmba 7:28 pʋgẽ wã tɩ sẽn kẽed-b kãadmã na n paama toog b yĩnsẽ. Bõe yĩnga? Yaa pagbã ne b sɩdbã sẽn yaa pãn-komsem dãmba, tɩ d leb n vɩ tood wakat pʋgẽ wã yĩnga. (2 Tɩmote 3:1; Rom dãmba 3:23) Yaa rẽ n so tɩ baa neb nins sẽn zemsd taab b kãadmã pʋgẽ la b tũud Wẽnnaam noyã sõma-sõma wã mi n segd zu-loeesã.

3. a) Wãn-wãn la neb wʋsg tagsd kãadmã zugu? b) Bõe yĩng tɩ kiris-nebã modgd sẽn na yɩl n da kao b kãadmã?

3 Rũndã-rũndã, kẽer sã n wa segd zu-loees b kãadmã pʋgẽ, b sẽn tagsd bũmb ning pipi yaa b kãadmã kaoobo. Tẽns wʋsg pʋgẽ, kãadmã kaoob sõor tara paasgo. La kiris-neb kãadem pʋgẽ, b welgda b zu-loeesã. B pa yɩt tao-tao n kao kãadmã zu-loeesã yĩng ye. Bõe yĩnga? Bala b miime tɩ kãadmã yaa a Zeova kũun sẽn yaa kãsenga. A Zezi sɩd yeela woto kãadmã wɛɛngẽ: “Ned da welg bũmb nins Wẽnnaam sẽn lagem ne taabã ye.” (Matɩe 19:6) Yaa sɩd tɩ wakat ninga, no-kãngã tũub pa nana ye. Wala makre, zu-loees sã n kẽ neb kẽer kãadmẽ, roagdba, la sagendb sãnda sẽn pa tũud Biiblã sẽn yet bũmb ning kãadmã zugã nong n sagenda neb a yiibã tɩ b welg taab wall b kao kãadmã, tɩ Biiblã yaool n pa kõt-b sor ye. * La kiris-nebã miime tɩ sẽn yaa sõma n yɩɩd yaa b sẽn na n bao zu-loeesã welgr la b ra yɩ tao-tao n kao kãadmã ye. Sɩd me, d segd n modg n tũ a Zeova noyã n welg d zu-loeesã la d ra kelg nebã ye.—Yelbũna 14:12.

Zu-loeesã welgre

4, 5. a) Zu-loe-bʋs n tõe n zĩnd kãadem pʋgẽ? b) Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam Gomdã noy tõe n sõng-d tɩ d welg d kãadmã pʋgẽ zu-loees menga?

4 Yaa sɩd tɩ kãadem fãa pʋgẽ, neb a yiibã na n sega zu-loees b sẽn tog n welge. Naoor wʋsgo, tõe n yɩɩ zu-loe-bõonego. La kãadem kẽer pʋsẽ zu-loees tõe n yɩɩ kɛgemse, n kɩt tɩ zĩid-n-taarã lebgd toogo. Sasa ninga, tõe n yɩɩ tɩlae meng tɩ y bool  kiris-ned sẽn yaa kãsem soab sẽn yaa yi-kãad la sẽn mi Wẽnnaam noy sõma t’a wa sõng-yã. La woto pa rat n yeel tɩ y kãadmã pa sõma ye. Wilgdame bal tɩ tara yõod wʋsg tɩ y tũ Biiblã noy n welg y zu-loeesã.

5 Sẽn yaa a Zeova n naan ninsaalbã la a leb n yaa kãadmã lugundã yĩnga, yaa yẽ bal n mi bũmb ning sẽn tõe n sõng-d tɩ d kãadmã pʋgẽ zĩid-n-taarã yɩ sõma. Sẽn be masã yaa d sok d mens n ges d sã n na n sak n tũu noy nins sẽn be a Gomdã pʋgẽ wã. Hakɩka, d sã n tũ no-kãense, na n naf-d lame. A Zeova yeela a pĩnd wẽndẽ nin-buiidã woto: “Yãmb sã n da sak mam tõodã, yãmb laafɩ wã ra na n yɩɩ wa kʋɩls koom la yãmb tɩrlmã ra na n yɩɩ wa ko-kãsenga ko-wiisi.” (Ezai 48:18) Pag ne a sɩd sã n tũud Biiblã noyã, b kãadmã yɩta sõma. Bɩ d reng n ges Biiblã sẽn sagend pʋg-sɩdbã to-to.

Ket-y n nong-y y pagbã

6. Sagl-bʋg la Biiblã kõt pʋg-sɩdbã?

6 Tʋm-tʋmd a Poll lɛtr ning a sẽn tool Efɛɛz kiris-nebã pʋgẽ, a kõo pʋg-sɩdbã sagls sẽn yaa vẽenese. A yeel-b-la woto: “Rapa, bɩ y nong y pagbã wa Kirist sẽn nong bãmb tẽedbã n kõ bãmb meng bãmb yĩngã. Yaa woto, rapã tog n nonga b pagbã wa bãmb mens yĩnsi. Ned ninga sẽn nong a paga, a nonga a menga. Tɩ bõe, ned nan ka kisg a meng yĩng abada. La a rɩlgd-a lame la a geta a meng yell wa Kirist sẽn maand bãmb nebã. Baasgo, bɩ yãmb ned kam fãa nong a pag wa a menga.”—Efɛɛz rãmba 5:25, 28, 29, 33.

7. a) Kiris-neb kãadem pʋgẽ, bõe n segd n zĩnd n yɩɩda? b) B sẽn yeel pʋg-sɩdbã tɩ b ket n nong b pagbã rat n yeelame tɩ bõe?

7 A Poll pa gom zu-loɛɛg buud fãa sẽn tõe n zĩnd pag ne a sɩd sʋk yell ye. Yaa bũmb ning sẽn tõe n sõng kiris-nebã n yɩɩd b kãadem pʋgẽ tɩ b welg zu-loeesã yell la a sẽn gomã, rat n yeel tɩ nonglmã. Sɩd me, saglg ning a sẽn kõ pʋg-sɩdbã pʋgẽ, yaa hal sẽn na ta naoor a yoob la a gom nonglmã yelle. Tẽeg-y me t’a Poll yeela pʋg-sɩdbã tɩ b ‘nong b pagbã.’ La gɛrk goam nins b sẽn lebg woto wã pʋgẽ, a pʋd n yeelame tɩ rapã ket n nong b pagbã. Yaa vẽeneg t’a Poll sak n deegame tɩ rao sã n nan baood paga, yaa nana ne-a t’a nong-a, la tɩ kaoosg zugẽ, yɩl n ket n nong-a wã baooda modgre. Sẽn yɩɩd fãa, “yaoolem wakat” kãensã pʋgẽ, d neeme tɩ woto sɩd yaa sɩda. Bala neb wʋsg yaa “sũ-to-neb” la neb sẽn nong b mens bala. (2 Tɩmote 3:1-3) Rũndã-rũndã, zʋg-wẽn-kãensã kɩtdame tɩ kãadmã pʋgẽ zĩid-n-taarã yaa toogo. La rao sẽn nong a pag pa na n sak n tags la a maan wa neb nins sẽn maand woto wã ye.—Rom dãmba 12:2.

 Wãn-wãn la y segd n ges y pagã yelle?

8, 9. Wãn-wãn la pʋg-sɩd sẽn yaa kiris-ned segd n ges a pag yelle?

8 Y sã n yaa pʋg-sɩd sẽn yaa kiris-neda, wãn-wãn la y tõe n wilg tɩ y sɩd nonga y pagã, la tɩ y pa tagsd y mengã yell bala? A Poll lɛtrã pʋgẽ, a wilga bũmb a yiib y sẽn segd n maane. Pipi, a yeelame tɩ y ges y pagã yelle, la a paas tɩ y nong y pagã wa y sẽn nong y mengã to-to wã. Wãn-wãn la y tõe n ges y pagã yelle? Pipi, d segd n gesame t’a paam bũmb nins fãa sẽn yaa tɩlae ne a vɩɩmã. Sɩd me, a Poll gʋlsa a Tɩmote n yeel-a woto: “Ned sã n ka ges a neb yelle, la sẽn yɩɩda, a meng zak rãmba, yẽ soab yii tẽeb pʋgẽ, la a yaa wẽng n yɩɩd ned ninga sẽn ka be tẽeb pʋgẽ wã.”—1 Tɩmote 5:8.

9 La pagã yell gesgã pa tek modg t’a paam rɩɩbo, fut la ro-gãag bal ye. Bõe yĩnga? Bala, pʋg-sɩd ning tõe n modgdame t’a pag paamd bõn-kãensã fãa hal tɩ sekd-a, n yaool n pa belsd-a la a get a tẽebã yell ye. La pagã belsg la a tẽebã yell gesg yaool n tara yõod wʋsgo. Yaa sɩd tɩ kiris-neb nins sẽn yaa pʋg-sɩdbã sʋka, wʋsg rɩkda sẽk n tʋmd tigingã tʋʋmã. La y tʋʋm sẽn waoog tigingã pʋgẽ yĩng pa kõt y sor tɩ y ra ges y zakã rãmb yell wa Wẽnnaam sẽn dat to-to wã ye. (1 Tɩmote 3:5, 12) Yʋʋm sẽn looge, Gũusg Gasgã goma yel-kãngã yell n yeel woto: “Biiblã sẽn baood tɩ kãsem soab maan bũmb ninsã kɩtame tɩ d tõe n yeel tɩ yel-gɛt tʋʋmdã sɩngda a meng zakã pʋgẽ. Kãsem soab sã n pa get a zak yell sõma, tõe n kɩtame tɩ b reeg a kãsem-sobendã.” * Woto wilgda vẽeneg tɩ tara yõod tɩ y getẽ tɩ pagã paamd bũmb nins sẽn yaa tɩlae ne a vɩɩmã la y belsd-a, la leb n wilgdame tɩ sẽn yɩɩd fãa, y segd n gesa a yell tẽebã wɛɛngẽ.

Nong f pagã rat n yeelame tɩ bõe?

10. Nong f pagã rat n yeelame tɩ bõe?

10 Ned sã n nong a paga, a geta a yell sõma. Bũmb wʋsg n be y sẽn tõe n maan n wilg tɩ y nonga y pagã. Pipi, rɩkd-y sẽk n yẽsd ne-a. Y sã n pa maand woto, a sẽn nong-y to-to wã tõe n wa boogame. Bãng-y me tɩ y tõe n tagsdame tɩ y sẽn dɩkd sẽk ning ne y pagã yaa wʋsgo, t’a yaool n getẽ tɩ pa sekd ye. Nong f pagã pa rat n yeel tɩ f yet-a bal tɩ f nong-a lame ye. Y segd n modg n kɩtame t’a ne vẽeneg tɩ y sɩd nong-a lame. A Poll gʋlsa woto: “Bɩ ned baa a ye da bao sẽn manegd a meng ye; a bao sẽn manegd a taaba.” (1 Korẽnt dãmba 10:24, Sebr Sõngo) Y sã n nonga y pagã, y na n baood n bãngda bũmb nins a sẽn sɩd ratã n maand rẽ.—Filip rãmba 2:4.

11. Kiris-ned sã n namsd a paga, wãn-wãn la tõe n sãam zems-n-taar ning a sẽn tar ne Wẽndã? (Ges-y vẽnegrã sẽn be tẽngrã me.)

 11 Bũmb a to me y sẽn tõe n maan n wilg tɩ y nonga y pagã, yaa y sẽn na n bao n yɩ nin-bʋgsg ne-a, n wilgd rẽ ne y goamã la y manesmã. (Yelbũna 12:18) A Poll yeela Kolos kiris-nebã woto: “Rapa, bɩ y nong y pagba, la y ra maan gãgs ne bãmb ye.” (Kolos rãmba 3:19) Sebr a yembr wilgame t’a Poll gom-kãensã rat n yeelame tɩ “rao ra zã a pag wa tʋʋm-biig” bɩ ‘wa yemb-poak ye.’ Rao sã n namsd a paga, yaa zãma sʋk tɩ yaa b sẽn wat n yaa b yiib balã me, wilgdame t’a pa nong a pagã ye. A sã n yaa nin-toaaga, a tõe n sãama zems-n-taar ning a sẽn tar ne Wẽnnaamã. Tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr yeela pʋg-sɩdbã woto: “Rapa, bɩ y zĩnd ne yãmb pagbã n bãng tɩ bãmb ka pãng wa yãmb ye. La y maan bãmb sẽn zemse yãmb sẽn yaa pʋɩt-n-taas ne vɩɩm barka kũuna yĩnga. Bɩ a yɩ woto tɩ bũmb da gɩdg yãmb pʋʋsg ye.” *1 Pɩɛɛr 3:7.

12. A Zezi sẽn ges tigingã yell to-to wã wilgda kiris-neb nins sẽn yaa pʋg-sɩdbã bõe?

12 Ra n tags-y t’a sẽn yaa yãmb pagã yĩnga, bũmb pa tõe n wa kɩt t’a pa nong-y ye. Y segd n wilgd-a lame tɩ y ket n nong-a lame. A Zezi sẽn ges tigingã yell to-to wã yaa mak-sõng n kõ pʋg-sɩdbã. A ra yaa bʋgsg ne a karen-biisã la a kõt-b sugri, baa b sẽn da mi n maan sẽn pa zems n yɩlmã. Rẽ n so t’a Zezi sẽn yeel bũmb ningã sɩd yaa sɩda. A yeela woto: “Bɩ y wa mam nengẽ, . . . Tɩ bõe, mam yaa sũ-mar soaba la m yaa nin-nana la yãmb na paam vʋʋsgo.” (Matɩe 11:28, 29) Pʋg-sɩd sẽn yaa kiris-ned rɩkda a Zezi togs-n-taar n get a pagã yell wa a Zezi sẽn ges tigingã yell to-to wã. Rao sã n sɩd nong a pag n wilgd rẽ ne a no-goam la ne a tʋʋma, a pagã sũur na n nooma ne-a.

Pagb sẽn tũud Biiblã noyã

13. Biiblã no-bʋs n tõe n sõng pagbã?

13 Biiblã tara noy me sẽn tõe n sõng pagbã. Efɛɛz rãmba 5:22-24, 33 yeta woto: “Pagba, bɩ y sak y sɩdba wa yãmb sẽn sakd Zusoabã. Tɩ bõe, sɩd yaa pag zu-soab wa Kirist sẽn yaa bãmb neba zu-soabã, bãmb neba sẽn yaa bãmb yĩnga, la bãmb yaa fãagda. La woto me, wa a Zezi tẽedba sẽn sakd Kiristã, bɩ pagba me sak b sɩdba woto ne bũmb fãa. Baasgo, . . . bɩ pag waoog a sɩda.”

14. Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ Biiblã sẽn yet tɩ pagbã sak b sɩdbã, pa paoogre?

 14 Gũus-y n ges-y-yã a Poll sẽn dɩk makr n na n wilg tɩ sakrã la waoogrã segdame wã. A tẽega pag fãa t’a segd n saka a sɩda. Yaa Wẽnnaam n dat tɩ pagbã maan woto. Malɛgsã la ninsaalbã fãa tara zu-soben dãmba. A Zezi meng sakda Wẽnnaam a Zeova. (1 Korẽnt dãmba 11:3) Yaa vẽeneg tɩ rao sã n pidsd a zu-sobend sõma, yɩta nana ne a pagã t’a sak-a.

15. Sagls kẽer Biiblã sẽn kõt pagbã la bʋse?

15 A Poll leb n yeelame tɩ pag segd n ‘waooga a sɩd’ wʋsgo. Pag sẽn yaa kiris-ned segd n tara sũ-mar n yaa bʋgsga. A pa segd n wukd a meng n kɩɩsd a sɩdã zu-sobend bɩ n maand a sẽn dat ye. (1 Pɩɛɛr 3:4) Pag sẽn yaa wẽn-zoɛt tʋmda sõma a roogã neb neer yĩnga, tɩ kɩtdẽ tɩ nebã waoogd a zu-soabã. (Tɩt 2:4, 5) A gomd n pẽgda a sɩdã la a modgd sẽn na yɩl n da maan bũmb sẽn tõe n kɩt tɩ b paoog a sɩdã ye. A sɩdã sã n dɩk noore, a modgd n sõng n kɩtame tɩ pidsi.—Yelbũna 14:1.

16. A Saara ne a Rebeka makrã zãmsda pagb nins sẽn yaa kiris-nebã bõe?

16 B sẽn yet tɩ pag sẽn yaa kiris-ned segd n tara sũ-mar n yaa bʋgsgã, pa rat n yeel t’a pa tar noor n wilgd a sɩdã a sẽn tagsde, bɩ t’a tagsg pa tar yõod ye. Pĩnd wẽndẽ, pagb wa a Saara ne a Rebeka sẽn yɩ wẽn-zoɛtbã togsa b sɩdbã b tagsg yɛl zutu, la Biiblã kiba-kãens pʋgẽ, a Zeova wilgame tɩ b sẽn tags bũmb ningã zemsame. (Sɩngre 21:8-12; 27:46–28:4) Dẽnd pag sẽn yaa kiris-ned me tõe n togsa a sɩd a tagsgo. La baasgo, a tog n maana rẽ ne waoogr n da paoog a sɩdã ye. A sã n maan woto, na n yɩ a sɩdã noog n kɩt t’a kelg a goamã.

Kãadem segd n kaoosa wakat a wãna?

17, 18. Wilg-y bũmb kẽer pagbã ne b sɩdbã sẽn tõe n maan t’a Sʋɩtãan ra tõog n sãam b kãadmã ye.

17 Kãadem yaa yõor tɛk yelle. Woto yĩnga rapã ne b pagbã fãa segd n modg n kɩtame tɩ b kãadmã yɩ sõma. La kãadem pʋgẽ, neb a yiibã sã n pa pelgd b pʋs n yẽsd ne taaba, b zu-loeesã tõe n kengame. Naoor wʋsgo, mo-yõsr sã n kẽ kãadem pʋgẽ, neb a yiibã mi n basda ne taab yẽsgo, tɩ wat ne sũ-kẽka. Kẽer meng wat n dat n tolg n kaoa kãadmã tɩ kɩt tɩ b yit n dood ned a to yɩnga. La a Zezi keooga woto: “Ned ninga fãa sẽn get pag ne datem wẽnga, a maana yoob ne yẽnda a sũur pʋgẽ.”—Matɩe 5:28.

18 Tʋm-tʋmd a Poll sagla kiris-nebã fãa, sẽn kẽ-b kãadmã sẽn naage, n yeel-b woto: ‘Yãmb sũyã sã n yik bɩ y ra maan yel-wẽn ye, la y ra sak tɩ wĩndg lʋɩ tɩ yãmb sũyã ket n ka sig ye. La bɩ y ra kõ Sʋɩtãanã weer ye.’ (Efɛɛz rãmba 4:26, 27) Tõnd sẽn yaa kiris-nebã, d bɛ-kãseng a Sʋɩtãan tũnugda ne mo-yõs nins sẽn mi n kẽ d sʋkã n dat n saam-do. D ra tol n bas t’a tõog-d ye. Mo-yõsr sã n wa kẽ d sʋk bɩ d vaees sɛb nins b sẽn tik Biiblã n yiisã n bao n bãng a Zeova tagsg yellã zug n welg-a. D pelg d pʋs n yẽs ne taab ne sũ-bʋgsem n modg n tũ a Zeova noyã d sẽn mi wã n maneg d mo-yõsrã. (Zak 1:22-25) Sã n yaa y kãadmã pʋgẽ me, bɩ y yiibã fãa kell n modg n tũ Wẽnnaam noyã n bao yellã manegre, la d ra bas tɩ bũmb wall ned welg bũmb nins Wẽnnaam sẽn lagem ne taabã ye!—Miise 6:8.

[Tẽngr not rãmbã]

^ sull 3 Ges-y yʋʋmd 2002 wao-fugdg kiuug rasem a 8 Réveillez-vous ! wã a Zeova Kaset rãmbã sẽn yiisã, a seb-neng 10, b sẽn gʋlsẽ tɩ “Divorce et séparation” wã.

^ sull 9 Ges-y yʋʋmd 1989 sig-noy kiuug rasem 15 Gũusg Gasgã seb-neng 12 wã.

^ sull 11 Rao sã n dat zu-noog tʋʋmd tigingã pʋgẽ, a pa segd n yɩ zab-zabd wall ned sẽn gomd a taabã põos ye. Rẽ wɛɛngẽ, yʋʋmd 1990 bõn-bɩʋʋng kiuug pipi raar Gũusg Gasgã seb-neng 25 wã yeela woto: “Rao sã n maand nebã nifẽ wa a yaa wẽn-zoɛt n yaool n yaa nin-toaag a zakẽ, b pa tog n yãk-a t’a yɩ kãsem soab tigingã pʋgẽ ye.”—1 Tɩmote 3:2-5, 12.

Y ket n tẽrame bɩ?

• Bõe yĩng tɩ baa kiris-nebã segd zu-loees b kãadmã pʋgẽ?

• Wãn to la pʋg-sɩd tõe n ges a pag yell la a wilg t’a nong-a lame?

• Bõe la pag tõe n maan n wilg t’a waoogda a sɩd wʋsgo?

• Bõe la rapã ne b pagbã tõe n maan n paas b kãadmã pãnga?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 24]

Pʋg-sɩd segd n gesa a pag yelle, sẽn yɩɩd fãa, a tẽebã yelle

[Foto, seb-neng 25]

Rao sã n sɩd nong a paga, pagã sũur na n nooma ne-a

[Foto, seb-neng 26]

Pag sẽn yaa kiris-ned togsda a sɩd a tagsg ne waoogre