Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Bas-y tɩ Wẽnnaam Gomdã wilg-y sore

Bas-y tɩ Wẽnnaam Gomdã wilg-y sore

 Bas-y tɩ Wẽnnaam Gomdã wilg-y sore

“Yãmb goama yaa mam nao fɩtla, la m sor vẽenem.”—YƖƖL SÕAMYÃ 119:105.

1, 2. Bõe yĩng tɩ ãdem-biis wʋsg pa tõog n paam sũ-noog la bãan hakɩka?

YÃMB tẽra y sẽn da tudg sor n kong n sok ned bɩ? Tõe tɩ y ra kolga y sẽn datẽ wã tɩ ket gõdems a wãn bal tɩ y ta, la y pa le mi zĩig ning y sẽn segd n gõdgã ye. Wall tõe tɩ y ra menema fasɩ menga. Sẽn yaa a soab fãa, yɩɩ tɩlae tɩ ned sẽn mi zĩigã sõma wilg-y sorã. Yaa ned a woto bal n da tõe n sõng-y tɩ y tõog n ta y sẽn datẽ wã.

2 Sẽn na maan yʋʋm tusa, ãdem-biisã fãa la bal tagsame tɩ b tõe n vɩɩmda wa b sẽn dat to-to n pa teeg Wẽnnaam ye. La b sẽn mak woto maanegã, b menema zãnga, bala b yaa pãn-komsem dãmba. B pa tol n tõog tɩ sũ-noog la bãan hakɩk zĩnd ye. Bõe yĩnga? Bala, hal sẽn kaoose, Biiblã yel-bũnd a yembr da yeela woto: “Yaa Zusoabã n wilgd ned sore. Ninsaal na n yɩɩ wãn n bãng a sore?” (Yelbũna 20:24) Hakɩka, ned ninga fãa sẽn makd n na n vɩɩmd wa a sẽn dat to-to n pa bao Wẽnnaam sõngre, a paamda zu-loees la sũ-sãamse. Yaa tɩlae tɩ ãdem-biisã bas tɩ Wẽnnaam wilg-b b sẽn segd n vɩɩmd to-to.

3. Bõe yĩng tɩ yaa Wẽnnaam a Zeova bal n tõe n wilg ãdem-biisã b sẽn segd n vɩɩmd to-to, la bõe la a pʋlmẽ t’a na n maaname?

3 Yaa Wẽnnaam a Zeova bal n tõe n wilg ned a sẽn segd n vɩɩmd to-to wã sõma n yɩɩda. Bõe yĩnga? Bala ned baa a ye pa mi ãdem-biisã sõma n ta-a ye. A mii bũmb ning sẽn kɩt tɩ ninsaalbã bʋdg n bas sor ning b sẽn da segd n tũ wã n menem zãngã, la a leb n mi b sẽn segd n maan to-to n lebs n dɩk so-sõngã. Sẽn paase, a Zeova sẽn yaa Naandã yĩnga, wakat fãa, a mi sẽn yaa sõma ne tõnd n yɩɩda. (Ezai 48:17) Woto yĩnga, d tõe n kɩsa sɩd zãng-zãng t’a na n maana wa a sẽn yeel Yɩɩl Sõamyã 32:8 pʋgẽ wã. Be a yeela woto: “Mam na n zãmsa foom n wilg foom sor ninga fo sẽn tog n tũ. Mam nif geta foom, la mam yaa fo sagenda.” Sãmbg sẽn ka be, yaa a Zeova bal n tõe n wilg tõnd d sẽn segd n vɩɩmd to-to. La wãn-wãn la a maand rẽ?

4, 5. Wãn-wãn la Wẽnnaam goamã tõe n wilg tõnd d sẽn segd n vɩɩmd to-to?

4 Yɩɩl-gʋlsd a yembr yeela a Zeova a pʋʋsg pʋgẽ woto: “Yãmb goama yaa mam nao fɩtla, la m sor vẽenem.” (Yɩɩl Sõamyã 119:105) Wẽnnaam goamã la a saglsã bee Biiblã pʋgẽ n tõe n sõng tõnd tɩ d gil zu-loeese. Hakɩka, d sã n karemd Biiblã la d tũud a sẽn yetã, bũmb ning b sẽn bilg Ezai 30:21 pʋgẽ wã na n pidsa d zugu. Be, b yeta woto: “Yãmb tʋba na n wʋma gomd sẽn gomd yãmb poorẽ wã n yetẽ: ‘Ad sore, bɩ y kẽne.’”

5 Yɩɩl Sõamyã 119:105 pʋgẽ wã, b maka Wẽnnaam Gomdã ne bõe? Pipi, b yeelame t’a yaa tõnd nao fɩtla. Daar buud fãa zu-loeesã taoore, d segd n tũuda Biiblã noy n tõogd n maand sẽn tat Wẽnnaam yam la d gind dũni kãngã bẽdsã. Yiib-n-soaba, b yeelame tɩ Wẽnnaam Gomdã sagls yaa tõnd sor vẽenem, bala b sõngd-d lame tɩ d bãngd n yãkd d sẽn na n wa maan bũmb ninsã tɩ wilgdẽ tɩ d saagdame n na n wa vɩɩmd wakat sẽn-kõn-sa arzãnã Wẽnnaam sẽn pʋlem-dã pʋgẽ. D sã n mi Wẽnnaam goamã sẽn yet bũmb ningã sõma, kɩtdame tɩ d sã n wa rat n maan bũmb bɩ d zoe n mi biis nins rẽ sẽn tõe  n wa ne wã sã n yaa sõma bɩ wẽnse. (Rom dãmba 14:21; 1 Tɩmote 6:9; Wilgri 22:12) Bɩ d ges Wẽnnaam saglsã sẽn be Biiblã pʋgẽ wã sẽn tõe n yɩ d nao fɩtla, la d sor vẽenem to-to wã ball-balle.

“Mam nao fɩtla”

6. Yel-bʋs pʋsẽ la Wẽnnaam goamã tõe n yɩ d nao fɩtla?

6 Daar fãa, d yãkda yam n maand yɛl toor-toore. Yam-yãkr-kãens sãnda tõe n yaa nana, la wakat ninga me yaa toogo. Wala makre, sasa ninga tõe n yɩɩ toog ne-d tɩ d bãng d sẽn na n maaneg n gil yoobo, n kell n yɩ pʋ-peelem soaba, pa rẽ bɩ d sẽn na n maaneg n da kẽes d toog dũniyã yell pʋgẽ ye. Sẽn na yɩl n tõog n maan sẽn tat Wẽnnaam yam yɛl a woto taoore, rẽndame tɩ d modg n mi ‘sẽn yaa sõma ne wẽng n bake.’ (Hebre dãmba 5:14) D sã n baood n bãngd Wẽnnaam Gomdã neer tɩ kɩtdẽ tɩ d mi a noyã sõma, sõngd-d lame tɩ d sã n wa rat n maan bũmb bɩ d zoe n mi d sẽn na n maan to-to tɩ ta a Zeova yam.—Yelbũna 3:21.

7. Wilg-y bũmb sẽn tõe n wa kɩt tɩ kiris-ned tʋll n tũ neb sẽn pa a tẽed-n-taase.

7 Rẽ yĩnga, y rata ne y sũur fãa n noog a Zeova sũur bɩ? (Yelbũna 27:11) Sã n yaa woto, y seka pẽgre. La bɩ d rɩk makr wa y sẽn na n yaa tʋm-tʋmda, tɩ y tʋmd-n-taas kõ-y tike n dat tɩ y wa tũ-b n tɩ ges ball bɩ reem buud a to. Y sẽn tʋmd ne taab tɩ b nong y zĩigẽ wã yĩng la b tʋll tɩ y wa tũ-b n tɩ kok pemsem. Y tõe n tẽeda ne y sũur fãa tɩ y tʋmd-n-ta-kãensã pa nin-yood ye. Hal me, b tõe n tara zʋg-sõma kẽer menga. Sã n yaa woto, y maanda wãna? Rẽ yĩnga y sã n sake, tõe n waa ne yell bɩ? Wãn-wãn la Wẽnnaam Gomdã tõe n sõng-y tɩ y bãng y sẽn na n maaneg yel-kãngã pʋgẽ?

8. Tũud-n-taasã yãkr wɛɛngẽ, Biiblã sagl-bʋs n tõe n sõng-do?

8 D ges sagls a wãn Biiblã sẽn kõt-do. Pipi saglg sẽn tõe n wa d yamẽ yaa sẽn be-a 1 Korẽnt dãmb 15:33 wã. Be b yetame tɩ “tũud-n-ta-wẽns sãamda nin-sõamyã.” Rẽ yĩnga, sagl-kãngã tũub baoodame tɩ d lak d meng fasɩ ne neb sẽn pa d tẽed-n-taas bɩ? Biiblã leokdame tɩ ayo. Tʋm-tʋmd a Poll meng wilgame t’a nonga neb buud fãa, baa neb sẽn pa a tẽed-n-taase. (1 Korẽnt dãmba 9:22) Kiris-ned hakɩk pʋd n segd n yɩɩ ned sẽn nong nebã fãa, baa neb nins sẽn pa a tẽed-n-taasã. (Rom dãmba 10:13-15) Sɩd me, d sã n lak d mens fasɩ ne neb nins sẽn tõe n dat tɩ d sõng-bã, d na tõog n tũ saglg ning sẽn yet tɩ d “maan nebã fãa yel-sõmdã” sɩda?—Galat dãmba 6:10.

9. Biiblã sagl-bʋs n tõe n sõng-d tɩ d bãng d sẽn tõe n nong d tʋmd-n-taag la d yaool n pa a zo-nongr to-to?

9 La nong f tʋmd-n-taag wa f sẽn nong neb a taabã yaa toor fasɩ ne yɩ a zo-nongre. Ka wã, Biiblã noor a to la d segd n tẽege. Tʋm-tʋmd a Poll sagla kiris-nebã woto: “Bɩ y  ra lagem ne neb nins sẽn ka tẽeba ye.” (2 Korẽnt dãmba 6:14) “Ra lagem ne” wã rat n yeelame tɩ bõe? Biibl kẽer pʋsẽ, b lebga gom-kãensã woto: “Da lagem-y ne bu-zẽmbã n dɩk so-yɛng ye,” la, “ra maan-y tũud-n-taar ne ned sẽn pa y tẽed-n-taag ye.” Bõe n tõe n wa kɩt tɩ d yeel tɩ kiris-ned ne a tʋmd-n-taag zood pa zemse? Sasa bʋg la b tõe n yeel tɩ d tʋmd-n-taag sẽn pa kiris-ned lebga d zo-nongre? Biiblã sẽn yaa Wẽnnaam Gomdã tõe n sõng-d lame tɩ d paam sogs-kãensã leoore.

10. a) Wãn-wãn la a Zezi ra yãkd a tũud-n-taasã? b) Sogs-bʋs n tõe n sõng-d tɩ d bãng tũud-n-taas sẽn yaa sõma?

10 D ges makr ning a Zezi sẽn sɩng n nong ninsaalbã hal b naanegã tɛkã sẽn kõ-d rẽ wɛɛngẽ. (Yelbũna 8:31) A sẽn da wa n be ne a karen-biisã tẽng zugã, a ra nong-b-la hal wʋsgo. (Zã 13:1) Daar a yembre, a wilgame t’a nonga rao sẽn da tudg tũudmã wɛɛngẽ menga. (Mark 10:17-22) La a Zezi me ra tũusda a tũud-n-taasã neere. A ra pa yõgd zood sõma-sõma ne neb sẽn pa tʋll n maan a Ba wã raab ye. Daar a yembre, a Zezi yeela woto: “Yãmb sã n maan bũmb nins fãa mam sẽn yeel yãmbã, yãmb yaa mam zo-rãmba.” (Zã 15:14) Yaa sɩd tɩ yãmb ne y tʋmd-n-taag tõe n nooma ne taaba. La sok-y y meng n gese: ‘Rẽ yĩnga, a tʋll n maana bũmb nins a Zezi sẽn wilg tõndã sɩda? A tʋll n bãnga a Zeova la a maan a raabã wa a Zezi sẽn wilg tõnd tɩ d maanã bɩ? A tũuda kiris-nebã sẽn tũud noy ninsã sɩda?’ (Matɩe 4:10) Y sã n sõsd ne y tʋmd-n-taasã Biiblã noyã zug la y wɩngd ne no-kãens tũubu, na n sõng-y lame tɩ y paam sogs-kãensã leoore.

11. Wilg-y yɛl kẽer d sẽn segd n bas tɩ Wẽnnaam goamã sõng-d tɩ d welge.

11 Yɛl a taab pʋsẽ me la Wẽnnaam goamã tõe n vẽneg-d wa fɩtla. Wala makre, b tõe n wa pʋlma kiris-ned sẽn dat tʋʋm ne a sũur fãa tʋʋmde. La tʋʋmdã na n dɩkda a sẽkã wʋsgo, hal t’a sã n sak bɩ na n wa kɩt t’a vaand tigissã kẽere, la a pa ye tõe n tʋm tẽebã tʋʋm sãnda me ye. (Yɩɩl Sõamyã 37:25) Kiris-ned ning me tõe n wa rat n gesa reem sẽn kɩɩsd Biiblã noy hal tɩ yaa toog ne-a t’a tõog a menga. (Efɛɛz rãmba 4:17-19) Wall nina me sũur  nong n yikda a tẽed-n-taasã kongr yĩnga. (Kolos rãmba 3:13) Yel-kãensã fãa pʋgẽ, d segd n basame tɩ Wẽnnaam Gomdã yɩ d nao fɩtla, n sõng-d tɩ d bãng d sẽn segd n welg-b to-to. Hakɩka, d sã n tũ Biiblã saglse, zu-loɛɛg pa be d sẽn kõn tõog n welg ye. Bala Wẽnnaam Gomdã “bee bark zãmsg yĩnga, la tɩ wilg ned a kongre, la saglg yĩnga, la tɩ zãms tɩrlem.”—2 Tɩmote 3:16.

“Mam sor vẽenem”

12. Wãn-wãn la Wẽnnaam goamã vẽnegd tõndo?

12 Yɩɩl Sõamyã 119:105 wã leb n yeelame tɩ Wẽnnaam goamã tõe n yɩɩ wa vẽenem n kɩt tɩ d yã yɩɩga. Yaa rẽ n so tɩ d mi beoog daarã sẽn na n yɩ to-to wã, bala Biiblã wilgd-d-la bũmb ning sẽn kɩt tɩ dũniyã pid ne zu-loeesã, la a wilgd a sẽn na n baas to-to me. Hakɩka d mii vẽeneg tɩ d vɩɩ dũni wẽn-kãngã “yaoolem wakate.” (2 Tɩmote 3:1-5) Tõnd sẽn mi bũmb ning sẽn watã segd n kɩtame tɩ d bãng d sẽn na n vɩɩmd to-to masã tɛka. Tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr gʋlsa woto: “Dẽ yĩnga, bõn-kãens fãa sẽn na n yẽnegã, yãmb ka rat n yɩ neba b yel-manesem sẽn yaa sõma la sẽn sakd Wẽnnaam n gũud bãmb daara ne datem kãseng bɩ?”—2 Pɩɛɛr 3:11, 12.

13. Wãn-wãn la d wilgd tɩ d kɩsa sɩd tɩ dũni kãngã tara loogre?

13 Tõnd sẽn tagsd to-to la d sẽn vɩ to-to wã segd n wilgda vẽeneg tɩ d kɩsa sɩd tɩ ‘dũniyã ne a ratem wẽnga loogdame.’ (1 Zã 2:17) D sã n tũud Biiblã noyã, na n sõngd-d lame tɩ d bãngd n yãkd bũmb nins d sẽn dat n wa maanã. Makre, a Zezi yeela woto: “Bɩ y reng n bao Wẽnnaam soolem ne bãmb tɩrlem, la bõn-kãens fãa na paas yãmba.” (Matɩe 6:33) Ad kom-bɩɩs wʋsg sẽn tũud a Zezi gom-kãensã n lebgd wakat fãa so-pakdbã sɩd seka pẽgre! Neb a taab ne b zags rãmb meng sak n kẽnga tẽn-zẽms koe-moondb raab sẽn beẽ, n na n tɩ sõng n moon koɛɛgã.

14. Wãn-wãn la zak a ye neb sẽn yaa kiris-neb yalg b koe-moonego?

 14 Wala makre, Etazĩni, pag a ye ne a sɩd n paas b kamb a yiib sak n kẽnga Repiblik Dominikɛn n na n tɩ sõng tiging a ye n moon koɛɛgã. Tẽn-kãng nebã sõor zãng yaa neb 50000. Tigingã koe-moondb yaa neb sõor sẽn na maan 130. La yʋʋmd 2006 tʋʋl-nif kiuug rasem 12 wã, yɩɩ neb sõor sẽn na maan 1300 n wa Kiristã kũumã Tẽegre! Tẽn-kãng pʋgẽ, ‘pʋtã pelgame n ta tigsgu,’ hal tɩ kɩt tɩ pagã ne a sɩdã la b kamb a yiibã sẽn ta wã, b kiis a nu poor bala, b sɩnga Biiblã zãmsg ne neb 30. (Zã 4:35) Sɩdã yeela woto: “Tigingã pʋgẽ, saam-biis sẽn yi tẽn-zẽmsẽ n wa n na n sõng yaa neb 30. B sʋkã neb 20 yita Etazĩni. Sẽn kellã yita Bahamas, Kanada, Itali, Nuvɛll Zelãnd la Ɛspayn. B sẽn ta wã bala, b tol n sɩnga koɛɛgã mooneg ne b sũy fãa tɩ kɩt tɩ tigingã saam-biis yẽesem lebs n paase.”

15. Bark bʋs la yãmb paam y sẽn lʋɩs Rĩungã yɛl taoor yĩnga?

15 Yaa sɩd tɩ neb wʋsg pa tõe n kẽng tẽn-zẽmsẽ n tɩ sõng n moon koɛɛgã ye. La sãmbg sẽn ka be, neb nins sẽn tõe n kẽng wall sẽn tõe n toeem b yɛl n tõog n kẽng tẽn-zẽmsẽ n yalg b koe-moonegã na n paama bark wʋsgo. La y sẽn beẽ fãa, y sã n maand a Zeova raabã wa y sẽn tõe tɛka, y na n paama sũ-noogo. A Zeova pʋlmame tɩ d sã n deng n bao a Rĩungã, a na n ning-d-la ‘bark wʋsg tɩ sek-do.’—Malaki 3:10.

A Zeova sor-wilgrã nafa

16. D sã n tũ Wẽnnaam goamã, nafa bʋs la d na n paame?

16 Wala d sẽn yã wã, a Zeova goamã nafd-d-la nens a yiib pʋsẽ. Pipi, b yaa wa fɩtl tõnd naoã yĩnga. B sõngd-d lame tɩ d mi d sẽn segd n vɩɩmd to-to, n kɩtdẽ tɩ d sã n yãk yam n na n maan bũmb bɩ d mi d sẽn na maaneg tɩ ta Wẽnnaam yam. Yiib-n-soaba, Wẽnnaam Gomdã vẽnegda tõnd sor n kɩtdẽ tɩ d tõe n yã yɩɩga. Rẽ sõngd-d lame tɩ d tõe n tũ saglg ning a Pɩɛɛr sẽn kõ-dã. A sagl-d-la woto: ‘Nek-y y yam la yõk-y y mense. Maan-y saagr ne kũun ning sẽn na n sig y zut Kirist a Zezi Waoongã’ sasa wã.—1 Pɩɛɛr 1:13, Sebr Sõngo.

17. Wãn-wãn la Biiblã zãmsg na n sõng-d tɩ d tũ Wẽnnaam noyã?

17 Yaa vẽeneg t’a Zeova wilgd-d-la sore. La sẽn be masã yaa d sok d mens n ges tõnd sã n na n sak n tũume. D sã n dat n bãng a Zeova sẽn wilgd tõnd a sẽn dat tɩ d vɩɩmd to-to wã, d segd n modgd n karemda Biiblã [baa yaa bilf] daar fãa, n bʋgsd d sẽn karemdã zug n baood n bãngd a Zeova raab yɛlã zutu, la d gẽesd n get d sẽn tõe n tũ rẽ to-to d vɩɩmã pʋgẽ. (1 Tɩmote 4:15) Woto yĩnga, d sã n wa rat n yãk yam n maan bũmb bɩ d tags neer n bãng sẽn tat Wẽnnaam yam.—Rom dãmba 12:1.

18. D sã n tũud Wẽnnaam Gomdã saglse, bark bʋs la d paamda?

18 D sã n tũud Wẽnnaam noyã sẽn be a Gomdã pʋgẽ wã, na n sõngd-d lame tɩ d sã n wa rat n maan bũmb bɩ d bãng sẽn tat Wẽnnaam yam. D sɩd tõe n kɩsa sɩd t’a Zeova goamã “kõta zɩɩlem soab yam.” (Yɩɩl Sõamyã 19:8) D sã n tũud Biiblã saglse, d sũur kasetã pa na n ningd-d taal ye. Sẽn paase, d sũur na n yaa noog d sẽn mi tɩ d sẽn maandã tata a Zeova yamã. (1 Tɩmote 1:18, 19) D sã n basdẽ tɩ Wẽnnaam a Zeova goamã wilgd-d sor daar buud fãa, a na n wa kõ-d-la vɩɩm sẽn-kõn-sa wã sẽn yaa bark tɛkã.—Zã 17:3.

Y ket n tẽrame bɩ?

• Bõe yĩng tɩ tar yõod tɩ d basdẽ tɩ Wẽnnaam a Zeova wilgd-d sore?

• Wãn-wãn la Wẽnnaam goamã tõe n yɩ d nao fɩtla?

• Wãn-wãn la Wẽnnaam goamã tõe n yɩ d sor vẽenem?

• Wãn-wãn la Biiblã zãmsg na n sõng-d tɩ d tũ Wẽnnaam noyã?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 19]

Sasa bʋg la b tõe n yeel tɩ kiris-ned ne a tʋmd-n-taag zood pa zemse?

[Foto, seb-neng 20]

A Zezi tũud-n-taas ra yaa neb nins sẽn maand a Zeova raabã

[Foto rãmba, seb-neng 21]

Rẽ yĩnga tõnd sẽn vɩ to-to wã wilgdame tɩ d lʋɩɩsda Rĩungã taoor bɩ?