Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yɛ la d tõe n paam sagls sẽn yaa sõma?

Yɛ la d tõe n paam sagls sẽn yaa sõma?

 Yɛ la d tõe n paam sagls sẽn yaa sõma?

Wãn to la m tõe n kogl m laafɩ wã?

Bõe la m tõe n maan n paas m zakã sũ-noogo?

Bõe la m tõe n maan n da wa kɩt tɩ b yiis-m tʋʋma?

RẼ YĨNGA yãmb zoe n soka y meng sogs-kãensã bɩ? La y paama leoor sẽn sɩd sõng-y bɩ? Yʋʋmd fãa, sɛb toɛy-toɛy sẽn na maan bãmb 2000 sẽn kõt sagls sogs-kãensã la b taab sẽn tar yõod zut la b yiisda. Wala makre, Gãrãnd Bertayn soolmẽ wã bala, yʋʋmd fãa, nebã yiisda hal sẽn yɩɩd b tẽngã ligd milyõ 80 n daad sɛb sẽn kõt sagls sẽn na sõng-b tɩ b mao ne zu-loeesã. Yʋʋmd fãa me, Etazĩni, seb-kãens buudã koaasdb paamda yõod sẽn na ta dolaarã milyõ 600. Yaa vẽeneg tɩ y pa y yembr n dat sagl-sõma sẽn na yɩl n welg y zu-loeesã ye.

Seb-kãensã sõor ka tɛkã sẽn kõt sagls ninsã wɛɛngẽ, seb-gʋlsd a yembr yeela woto: “Seb-paal wʋsg sẽn kõt sagls ninsã yaa sagls sẽn da zoe n beẽ.” Sɩd me, sagl-kãens yaa sagls sẽn zoe n be seb-kʋdr a ye pʋgẽ. Seb-kãng yaa b sẽn pʋɩt a soab n yɩɩd dũniyã gill zugã. B lebga a gillã wall a babs ne buud goam sẽn na n maan 2400. Sẽn paase, b yiisa a gillã hal sẽn yɩɩd bãmb milyaar a 4 la pʋɩ-sʋka. Seb-kãngã pa a to n zʋʋg Biiblã ye.

Biiblã meng yeta woto vẽenega: “Gʋlsg Sõamyã zãng yaa Wẽnnaam n kõ tõndo: la a bee bark zãmsg yĩnga, la tɩ wilg ned a kongre, la saglg yĩnga, la tɩ zãms tɩrlem.” (2 Tɩmote 3:16) Yaa sɩd tɩ pa sẽn na yɩl n kõ-d sagls yĩng bal la b gʋls Biiblã ye. Sẽn yɩɩd fãa, b gʋls-a lame n na n wilg ãdem-biisã Wẽnnaam sẽn na n maan bũmb ning n kõ-ba. La baa ne rẽ, Biiblã tara sagls wʋsg sẽn wilgd d sẽn tõe n mao ne zu-loeesã to-to. A leb n wilgdame tɩ neb nins sẽn tũud a saglsã tũud-b-la b mens nafr yĩnga. (Ezai 48:17, 18) Baa y sẽn yaa buud ning ned la b sẽn wub-y to-to fãa, pa rẽ bɩ y bãngrã sẽn yaa to-to fãa, y sã n tũ Biiblã saglsã, y na n nafame.