Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Y sẽn tõe n bãng tũudum hakɩkã to-to

Y sẽn tõe n bãng tũudum hakɩkã to-to

 Y sẽn tõe n bãng tũudum hakɩkã to-to

TŨUDUM wʋsg taoor dãmb yetame tɩ b sẽn zãmsd nebã bũmb ninsã yita Wẽnnaam nengẽ. Woto yĩnga, d segd n tũu a Zezi tʋm-tʋmd a Zã sẽn yeel bũmb ningã. A gʋlsa woto: “Mam kom-nongdse, bɩ y ra tẽ [goamã, NW] fãa ye, la bɩ y mak [goamã, NW] n ges n bãng sẽn yaa Wẽnnaam dẽnda, tɩ bõe, zãmb bãngdb wʋsg waa dũniyã pʋgẽ.” (1 Zã 4:1) Wãn to la d tõe n mak gomd n bãng a sã n sɩd yita Wẽnnaam nengẽ?

Bũmb ning fãa sẽn yit Wẽnnaam nengẽ, wilgda Wẽnnaam mengã sẽn yaa a soabã, sẽn yɩɩd fãa, a nonglmã. Wala makre, tõnd sẽn tõe n wʋm zẽ-noog yũugu, tɩ-puud wall bur sẽn nan yi fuurẽ yũug tɩ noom-dã wilgdame tɩ Wẽnnaam nong-d lame. D sẽn leb n tõe n ges wĩndgã sẽn wat n lʋɩtẽ tɩ be rasãndã, liuun-neeba, pa rẽ bɩ bi-pɛɛlg laad sẽn noogd d sũurã wilgdame tɩ Wẽnnaam nong-d lame me. D sẽn tõe n wʋm yɩɩl sẽn noom-do, liuul kʋnkʋm wall ned d sẽn nong koɛɛg tɩ yɩ-d noogã leb n wilgdame tɩ Wẽnnaam nong-d lame. Baa tõnd sẽn yaa ninsaalb sẽn pa zems zãngã, Wẽnnaam sẽn naan-d to-to wã wilgdame t’a sɩd nong-d lame. Yaa rẽ n so tɩ naoor wʋsgo, d neẽ t’a Zezi gom-kãensã yaa sɩda. A yeela woto: “Sẽn kõt-a sũ-noog yɩɩda sẽn deegd-a.” (Tʋʋma 20:35, Sebr Sõngo) D nong n wilgda nebã tɩ d nong-b lame, bala Wẽnnaam naana tõnd n wõneg a menga. (Sɩngre 1:27) Yaa sɩd t’a Zeova tara zʋg-sõma a taaba, la yaa a nonglmã n yaa kãseng n yɩɩda.

Sɛb sẽn yit Wẽnnaam nengẽ segd n gomda a nonglmã yelle. Dũniyã tũudum toɛy-toɛyã tara seb-kʋd wʋsgo. La rẽ yĩnga seb-kãens gomda Wẽnnaam nonglmã yell bɩ?

Sɩd-sɩda, tũudmã seb-kʋd wʋsg pa wae n wilgd Wẽnnaam sẽn nong tõnd to-to wall tõnd sẽn tõe n wilg to-to tɩ d nong-a lame ye. Wala makre, namsgã la wẽnemã sẽn ket n beẽ tɩ bũmb nins fãa Wẽnnaam sẽn naanã yaool n wilgdẽ t’a nonga ninsaalbã, kɩtame tɩ neb sẽn na maan milyõ rãmb tʋll n bãng rẽ võore. Tũudmã seb-kʋdã fãa sʋka, yaa Biiblã bal n wilgd Wẽnnaam nonglmã sõma. A leb n wilgda tõnd d sẽn tõe n maaneg n nong Wẽnnaam la nebã to-to.

Sebr ning sẽn gomd Wẽnnaam nonglmã yellã

Biiblã sẽn yaa Wẽnnaam a Zeova Gomdã wilgdame t’a ‘yaa nonglem soaba.’ (2 Korẽnt dãmba 13:11) Biiblã wilgdame tɩ nonglem yĩng n kɩt t’a Zeova naan pipi raoã ne a pagã tɩ b ra pa lʋɩt bãas la b pa kiidẽ wã. La nin-kãensã b yiibã sẽn tõdg tɩ Wẽnnaam kõn soog-bã, waa ne namsg n kõ ãdem-biisã fãa. (Tõodo 32:4, 5; Rom dãmba 5:12) A Zeova maana bũmb n na n kɩt tɩ ninsaalbã lebs n yɩ wa sɩngrẽ wã n paam b mens ne bãasã la kũumã. Wẽnnaam Gomdã yeela woto: “Wẽnnaam nonga dũniyã hal tɩ b kõ b Biigã sẽn ka to, tɩ ned  ninga fãa sẽn tẽed bãmb kõn sãam ye, la a na paam vɩɩm sẽn ka sɛta.” (Zã 3:16) Gʋlsg Sõamyã pʋd n wilga Wẽnnaam nonglmã n bilg a sẽn maan to-to n lugl goosneema sẽn yaa sõma t’a Zezi yaa a Rĩma, n na n kɩt tɩ sakdbã fãa lebs n vɩɩmd bãan pʋgẽ.—Daniɛll 7:13, 14; 2 Pɩɛɛr 3:13.

Biiblã wilga ãdem-biig fãa sẽn segd n maan bũmb ningã koɛɛg-koɛɛga. A yeela woto: “‘Nong Zusoaba fo Wẽnnaam ne f sũur fãa, la ne f sɩɩga fãa, la ne f yam fãa.’ Ada yaa pipi tõogo, la a yaa tõog sẽn yaa kãseng n yɩɩd tõoda fãa. La ad a yiib soab sẽn wẽnd yẽnda: ‘Nong f yak wa f menga.’ Tõodã fãa ne Wẽnnaam no-rɛɛsdbã koees yẽbga tõod a yiib kãens zutu.” (Matɩe 22:37-40) Biiblã gʋlsdb meng yeelame t’a yita Wẽnnaam nengẽ. Seb-kãngã sẽn sɩd wilgd Wẽnnaam sẽn yaa a soab vẽenegã, d tõe n kɩsa sɩd t’a yita ‘Wẽnnaam sẽn yaa nonglem soabã’ nengẽ.—2 Tɩmote 3:16.

D sã n na n tik d sẽn mi tɩ Wẽnnaam yaa nonglem soabã n vaees seb-kʋdã fãa, d na n bãnga sebr ning sẽn sɩd yit Wẽnnaam nengẽ wã. Leb n yaa nonglmã n kɩtd tɩ b mi tũudum hakɩkã neb n welge, bala b rɩkda Wẽnnaam togs-n-taar nonglmã wɛɛngẽ.

Y sẽn tõe n bãng neb nins sẽn nong Wẽnnaamã to-to

B mii neb nins sẽn sɩd nong Wẽndã vẽenega, sẽn yɩɩd fãa, tõnd sẽn vɩ wakat ning Biiblã sẽn boond tɩ “yaoolem wakatã.” Neb wʋsg lebgda beed dãmba, ligd noangdb la neb sẽn nong dũniyã sũ-noog n yɩɩd b sẽn nong Wẽnnaam.—2 Tɩmote 3:1-4.

Wãn-wãn la y tõe n bãng neb nins sẽn nong Wẽndã? Biiblã yeta woto: “Wẽnnaam nonglem yaa tɩ tõnd sak bãmb tõogo.” (1 Zã 5:3) Neb nins sẽn nong Wẽndã tũuda Biiblã noyã. Wala makre, Wẽnnaam Gomda tara noy pag ne dao lagengã wɛɛngẽ, la kãadmã wɛɛngẽ. Yaa pag ne rao sã n kẽ kãadem bal la b tar sor n tõe n lagem taaba, la kãadem me segd n kaoosa wakat fãa. (Matɩe 19:9; Hebre dãmba 13:4) Ɛspayne, pag a ye sẽn da paam zãmsg tũudmã zug wa n kẽnga a Zeova Kaset rãmbã tigisgẽ n tɩ mik b sẽn zãmsd Biiblã noy ne b sũy fãa. A yeela woto: “Mam sẽn kẽng tigisgã, pa zãmsgã sẽn tik Biiblã zugã bal n keng m daood ye. Zems-n-taar ning sẽn be Kaset rãmbã ne taab sʋkã, b manesmã sẽn yaa sõma hal wʋsgã me yɩ-m-la noogo.”

Kiris-neb hakɩkã sẽn nong Wẽndã toor sẽn ka be, b sẽn nong nebã me kɩtame tɩ y tõe n bãng-b n welg nana-nana. B tʋʋmd ning sẽn tar-a yõod n yɩɩdã yaa wilg nebã tɩ Wẽnnaam Rĩungã bal la d segd n teeg n paam d yɛlã fãa manegre. (Matɩe 24:14) Bũmb pa be n tõe n naf nebã wakat fãa yĩng n yɩɩd b sẽn na n sõng-b tɩ b bãng Wẽnnaam ye. (Zã 17:3) Kiris-neb hakɩkã leb n wilgda ne manesem a taab tɩ b nonga nebã. B tʋmdame n sõngd neb nins sẽn namsdã. Wala makre, tẽngã sẽn da wa n digimd Itali soolmẽ wã n sãam teed wʋsgo, b goma a Zeova Kaset rãmbã yell zʋrnall a ye pʋgẽ n yeel tɩ b “tʋmame n sõng neb nins fãa toogã sẽn paamã n pa bao n bãng b sẽn yaa tũudum ning neb meng ye.”

Kiris-neb hakɩkã pa nong Wẽnnaam la nebã bal ye, b nonga b tẽed-n-taasã me. A Zezi yeela woto: “Mam kõta yãmb tõog paalga. Bɩ yãmb nong taaba. Bɩ y nong taab wa mam sẽn nong yãmbã. Yãmb sã n nong taaba, neba fãa na n bãngame tɩ yãmb yaa mam karen-biisi.”—Zã 13:34, 35.

Rẽ yĩnga kiris-neb hakɩkã sẽn nong taab to-to wã sɩd kɩtdame tɩ nebã tõe n bãng-b n welg bɩ? Pag a yembr yʋʋr sẽn boond t’a Ema n yaa tʋʋm biig leokame tɩ n-ye. A Ema tʋmda Lapaaz sẽn yaa Bolivi na-tẽngã pʋgẽ. Bee, buud nins neb sẽn yaa arzɛgs rãmbã nong n welgda buud nins neb sẽn yaa talsã. A yeela woto: “Mam sẽn kẽng a Zeova Kaset rãmbã tigisgẽ pipi wã, m yãa rao sẽn maneg a meng sõma sẽn zĩ n yɛg pag sẽn yaa talg tɩ b sõsda, la mam da zɩ n yã a buud nand ye. Rẽ tɛkã bala, m bãngame tɩ nin-kãensã segd n sɩd yaa Wẽnnaam neba.” Berzill pʋg-bɩɩg a ye me yʋʋr sẽn boond t’a Miriam yeela woto: “Mam da pa mi m sẽn na maaneg n tall sũ-noog ye. Baa m zakã pʋgẽ menga. Pipi mam sẽn na n yã neb sẽn wilgd tɩ b nonga b taab yaa a Zeova Kaset rãmbã.”  Etazĩni, televiziõ taoor soab a yembr gʋlsa woto: “Neb wʋsg sã n da tũudẽ yãmb sorã, tẽn-kãngã yɛlã ra kõn yɩẽ wẽng woto ye. Mam yaa kiba-kɩt sẽn mi tɩ yãmb siglgã sɩd yẽbga nonglem zugu, la tẽeb sẽn tar pãng ne Naandã me zugu.”

Bao-y tũudum hakɩkã

Tũudum hakɩkã neb sẽn nong taabã yĩng kɩtame tɩ b bãngd-b welge. A Zezi maka tũudum hakɩkã baoob ne sor sẽn yaa sõma baoob la a tũubu. Yaa tũudum hakɩkã bal n dabd vɩɩm sẽn-kõn-saẽ wã. A Zezi yeelame: “Bɩ y kẽ zak noor sẽn yaa sẽka. Tɩ bõe, zak noor sẽn yaa yalenga la sor sẽn yaa yalenga rabda sãoong zĩiga, la neb wʋsg kẽeda beenẽ. La zak noor sẽn yaa sẽka la sor sẽn yaa bãanegã rabda vɩɩm zĩigẽ, la a yãtb yaa bilfu.” (Matɩe 7:13, 14) Yaa kiris-neb hakɩk sull a ye tãa neb n naag taab n tũud tũudum hakɩkã. Rẽ n so tɩ tũudum ning y sẽn yãkdã tar yõod Wẽnnaam nifẽ. Y sã n yã-a la y tũud-a, y yãa sor ning sẽn yaa-a sõma n yɩɩdã, bala a yaa nonglem sore.—Efɛɛz rãmba 4:1-4.

Tags-y n ges-y sũ-noog ning y sẽn na n paame, y sã n tũud tũudum hakɩkã! Yaa wala y sẽn kẽnd ne Wẽnnaam bala. Wẽnnaam na n sõng-y lame tɩ y paam yam la nonglem sẽn na yɩl n tall zems-n-taar ne nebã. A leb n na n kɩtame tɩ y bãng vɩɩmã võore. Sẽn paase, y na n bãnga bũmb nins Wẽnnaam sẽn kãabã la y tall bas-m-yam beoog daarã yĩnga. Y sã n bao tũudum hakɩkã, y pa na n wa maan y bãngẽ abada.

[Foto, seb-neng a 3]

Tũudmã seb-kʋdã fãa sʋka, yaa Biiblã bal n wilgd Wẽnnaam nonglmã

[Foto rãmba, seb-neng a 5]

Kiris-neb hakɩkã sẽn nong taabã yĩng kɩtame tɩ b mi-b n welge