Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Kamba, bɩ y sak y ba rãmbã ne y ma rãmbã

Kamba, bɩ y sak y ba rãmbã ne y ma rãmbã

 Kamba, bɩ y sak y ba rãmbã ne y ma rãmbã

“Kamba, yãmb sẽn tũud Zusoabã bɩ y sak y ba rãmbã ne y ma rãmbã.”—EFƐƐZ RÃMBA 6:1.

1. Wãn-wãn la sakr tõe n kogl-yã?

TÕE tɩ d ra wa n yãa saag sẽn kʋɩ n sobg tɩ d tʋbr wʋm sa-kelemse, tɩ sebg sɩng fugbu. Neb b sẽn da wilg tɩ b sã n wa yã bõn-kãensã bɩ b bãng tɩ saag sẽn na n tall seb-kẽeng la sa-tãs sẽn tõe n yãk yõor n wat na n zoe n baoa b mense. Sɩd tõeeme tɩ d sẽn ket n vɩ rũndã-rũndã wã yaa d sẽn sak keoogr yĩnga, tɩ neb kẽer me sẽn kae yaa b sẽn pa sak keoogre.

2. Bõe yĩng tɩ b segd n keoog kambã, la bõe yĩng tɩ b tog n sak b ba rãmbã la b ma rãmbã?

2 Segdame tɩ b pĩnd n keoog yãmb a kambã tɩ y gũus ne yɛl kẽer sẽn yaa wẽnse, la yaa y ba rãmbã ne y ma rãmbã n segd n keoog-yã. Tõeeme tɩ y tẽra b sẽn da mi n yet-y woto: “Ra sɩɩs ka wã tɩ tʋʋlame.” “Ra pẽneg kʋɩlgã ye.” “F sã n dat n pɩʋʋg sorã bɩ f reng n ges f goabg la f rɩtgo.” Bʋko, kamb kẽer paama sãmpoag tɩ kẽer meng maan yõore, b sẽn pa sak n kelg yĩnga. Togame la segdame tɩ y sak y roagdbã. Rẽ leb n yaa yam tʋʋmde. (Yelbũna 8:33) Biiblã verse a to yeelame tɩ rẽ tata tõnd Zusoab a Zezi Kirist yam. Sɩd me, Wẽnnaam yeelame tɩ y sak y ba rãmbã ne y ma rãmbã.—Kolos rãmba 3:20; 1 Korẽnt dãmba 8:6.

Sakr nafda ned wakat fãa yĩnga

3. ‘Vɩɩm hakɩk’ ning tõnd wʋsg sẽn na n paamã yaa bʋgo, la bõe la kambã segd n maan n paam-a?

3 Y sã n sakd y roagdbã, kogenda y ‘vɩɩmã masã,’ la leb n na n kɩt tɩ y wa paam “vɩɩm ninga sẽn watã” b sẽn boond tɩ “vɩɩm hakɩkã.” (1 Tɩmote 4:8; 6:19, Kãab-paalgã Koe-noogo) Vɩɩm hakɩk ning tõnd wʋsg sẽn na n paamã yaa vɩɩmd wakat sẽn-kõn-sa tẽngã zug Wẽnnaam dũni paalgã pʋgẽ. A kãaba dũni kãng neb nins sẽn sakd a noyã ne b sũy fãa wã. No-kãens sʋkã a ye me sẽn yaa kãseng yeta woto: “Waoog f ba la f ma, tɩ fo tõe n zĩnd ne laafɩ, la tɩ fo tõe n kaoos dũniyã zugu.” Woto yĩnga, y sã n tũ no-kãngã, y na n paama sũ-noogo. Sẽn paase, y na n basa y yam ne beoog daarã, la y tõog n wa paam vɩɩm sẽn-kõn-sa wã me tẽng zug arzãnã pʋgẽ!—Efɛɛz rãmba 6:2, 3.

4. Wãn to la kambã tõe n waoog Wẽnnaam tɩ naf-ba?

4 Y sã n waoogd y ba rãmbã la y ma rãmbã n sakd-ba, y waoogda Wẽnnaam me. Bala yaa yẽ n kõ y noor tɩ y waoog-ba. Sẽn paase, rẽ na n naf-y lame. D karemda Biiblã pʋgẽ woto: “Mam yaa [a Zeova] yãmb Wẽnnaam. Mam zãmsda yãmb y meng sõngr yĩnga.” (Ezai 48:17; 1 Zã 5:3) Wãn-wãn la y roagdbã sakr nafd-yã? Wala makre, y sã n sakd-ba, noom-b lame, la b sẽn na n wilg-y to-to me tɩ b sũy nooma ne-yã na n kɩtame tɩ yɩ vɩɩmã yɩ-y noogo. (Yelbũna 23:22-25) La sẽn yɩɩd fãa, y saasẽ Ba wã sũur na n yɩɩ noogo, la a na n dol-y-la hal wʋsg me! A Zezi ra yeelame tɩ yẽ ‘maanda bũmb nins sẽn tat a Ba wã yam daar fãa.’ Bɩ d ges a Zeova sẽn kogl-a la a ning-a bark to-to a sakrã yĩnga.—Zã 8:29.

A Zezi ra nonga tʋʋma

5. Bõe n kɩt tɩ d tõe n yeel t’a Zezi ra nonga tʋʋma?

5 A Zezi yɩɩ a ma a Maari bi-kãsenga, la a ba wubdg a Zozɛf ra yaa ra-wãada. A  Zezi me wa n lebga ra-wãada, la tog n yaa a Zozɛf n zãms-a tʋʋmdã. (Matɩe 13:55; Mark 6:3; Luk 1:26-31) Yãmb tagsdame t’a Zezi yɩɩ ra-wãad sẽn da tʋmd a tʋʋmdã sõma bɩ? A sẽn da wa n be saasẽ n nan pa wa tẽng zug tɩ b bilg-a wa yam sẽn gomdã, a yeela woto: “Mam bee [Wẽnnaam] sɛɛgẽ wa tʋʋm-mit n kõt bãmb sũ-noog raar fãa.” Wẽnnaam sũur da nooma ne a Zezi a sẽn da be saasẽ n yaa tʋʋm-mitã. Yaa vẽeneg t’a sẽn wa n be tẽng zugã me, a bi-bɩɩlmã sasa, a ra modgame n bãng raadã wãab hal sõma.—Yelbũna 8:30; Kolos rãmba 1:15, 16.

6. a) Bõe yĩng tɩ d tõe n tẽ t’a Zezi sẽn da wa n yaa biiga, a ra tʋmda zak tʋʋma? b) Bõe la kambã tõe n maan n dɩk a Zezi togs-n-taare?

6 Yaa vẽeneg t’a Zezi sẽn da wa n yaa biiga, a ra mi n deemdame, bala Biiblã gomda reem kẽer a wakatẽ kambã sẽn da reemd yelle. (Zakari 8:5; Matɩe 11:16, 17) La y tõe n kɩsa sɩd t’a sẽn da yaa bi-kãseng n tar yap wʋsg tɩ b leb n da yaa talsã, raadã wãab a Zozɛf sẽn da zãmsd-a wã toor sẽn ka be, a ra segd n tʋmda zakã tʋʋm a taab me. Kaoosg zugẽ, a Zezi lebga koe-moonda, hali n bas naar baoob n kẽes a meng zãng a tʋʋmdã pʋgẽ. (Luk 9:58; Zã 5:17) Rẽ yĩnga yãmb nee y sẽn tõe n dɩk a Zezi togs-n-taar to-to bɩ? Yãmb ba wã bɩ y ma wã mi n kos-y lame tɩ y pɩɩg roog wall y tʋm tʋʋm a taab bɩ? B sagend-y lame tɩ y kẽes y mens Wẽnnaam balengã pʋgẽ n kẽngd tigissã la y gomd y tẽebã yell ne nebã bɩ? Yãmb tagsdame t’a Zezi roagdbã sã n da kos-a t’a tʋm tʋʋm sẽn wõnd woto, a ra maanda wãna?

Ned sẽn da zãmsd Biiblã wʋsgo, la karen-saam-sõngo

7. a) Wõnda yaa a Zezi ne ãnd dãmb n kẽng Pak kibsã? b) A Zezi ra bee yɛ nebã sẽn wa n lebg n kuusẽ wã, la bõe la a ra tɩ maand be?

7 A Zeova ra kõo Israɛll rapã la a kom-dibli wã fãa noor tɩ b kẽng Zerizalɛm wẽnd-doogẽ wã naoor a tã yʋʋmd fãa pʋgẽ n tɩ balm-a la b maan kibsa. (Tõodo 16:16) A Zezi sẽn da wa n tar yʋʋm 12 wã, wõnda a zakã neb fãa n paas a ma-bi-rap la a ma-bi-pogs tũ n kẽnga Zerizalɛm n na n tɩ maan Pak kibsã. Tõe meng t’a Salome sẽn tog n da yaa a Maari tãoã n paas a sɩd a Zebede ne b kamb a Zak la a Zã sẽn wa n lebg a Zezi tʋm-tʋmdbã me tũume. * (Matɩe 4:20, 21; 13:54-56; 27:56; Mark 15:40; Zã 19:25) B sẽn wa n yi Zerizalɛm n lebg n kuusẽ wã, a Zozɛf ne a Maari ra basa b yam n tẽed t’a Zezi bee b nebã sʋka, la b wa n bao-a lame n pa yã ye. Rasem a tãab poor b sẽn wa n tɩ yã-a wẽnd-doogẽ wã, ‘a ra zĩi karen-saam dãmbã  sʋk n kelgd bãmb la a sokd bãmb bũmb wʋsgo.’—Luk 2:44-46.

8. Bõe la a Zezi ra maand wẽnd-doogẽ wã, la bõe yĩng tɩ nebã yaeese?

8 Wãn to la a Zezi ra sogsd karen-saam dãmbã? Tõe t’a sẽn da sogsd-b to-to wã pa sẽn na yɩl n paam bãngr bal ye. Gɛrk gom-biig ning b sẽn lebg ka tɩ sogsgã tõe n yaa sogsg buud nins b sẽn nong n sogsd ned bʋʋd zĩigẽ n feesd-a n dat n wʋm yɛlã fãa võorã. Baa a Zezi sẽn da wa n yaa biiga, a ra zoe n mii Biiblã sõma hal tɩ ra yaeesd tũudmã karen-saam dãmb sẽn da tar bãngr wʋsgo! Biiblã wilgame t’a Zezi “bãngrã ne a leokra yɛɛsa neb nins fãa sẽn wʋmã.”—Luk 2:47.

9. Wãn to la y tõe n dɩk a Zezi togs-n-taar Biiblã zãmsg wɛɛngẽ?

9 Yãmb tagsdame tɩ bõe n kɩt tɩ baa a Zezi sẽn da wa n yaa biigã, a ra mi Biiblã sõma hal tɩ yaeesd karen-saam dãmb sẽn da tar bãngr wʋsgã? Vẽenega, yaa a ba wã ne a ma wã sẽn da yaa wẽn-zoɛtbã n zãms-a Wẽnnaam Gomdã hal a yãadmẽ wã. (Yikri 12:24-27; Tõodo 6:6-9; Matɩe 1:18-20) D tõe n kɩsa sɩd t’a Zozɛf ra tallda a Zezi n kẽngd karen-dotẽ wã n kelgd sõss sẽn tik Gʋlsg Sõamyã zugu. Rẽ yĩnga yãmb me paamame tɩ y ba rãmbã ne y ma rãmbã yaa kiris-neb n zãmsd-y Biiblã la b talld-y n kẽngd tigissã bɩ? Y nanda modgr ning b sẽn maandã wa a Zezi sẽn da nand a roagdbã modgrã bɩ? Y sõsda bũmb nins y sẽn zãmsdã zug ne nebã wa a Zezi bɩ?

A Zezi yɩɩ sakda

10. a) Bõe yĩng tɩ ra segd t’a Zezi roagdbã bãng a sẽn beẽ? b) Mak-sõng bʋg la a Zezi kõ kambã?

10 Yãmb tagsdame t’a Zozɛf ne a Maari sẽn gẽes a Zezi rasem a tãab n wa tɩ yã-a wẽnd-doogẽ wã, b tagsg yɩɩ wãna? Yaa vẽeneg tɩ b sũy ra segd n yaa noog wʋsgo! La a Zezi yeela a roagdbã tɩ b sẽn da pa mi a sẽn beẽ wã, ling-a lame. B yiibã fãa ra miime t’a Zezi rogmã yɩɩ yel-solemde. Sẽn paase, baa b sã n da pa mi yɛlã fãa a zug me, b ra segd n miime t’a na n wa yɩɩ Fãagd la Wẽnnaam Rĩungã Rĩmã. (Matɩe 1:21; Luk 1:32-35; 2:11) Rẽ n so t’a Zezi sok-b woto: “Yaa bõe tɩ yãmb da baood maam? Yãmb ka mi tɩ yaa tɩlae tɩ m ges m Ba tʋʋmd yell la?” La baasgo, a Zezi saka a ba wã ne a ma wã n yik n tũ-b n leb Nazarɛte. Biiblã yeelame t’a kell n “saka bãmb noore.” Sẽn paase, “a ma wã bĩnga bõn-kãens fãa a sũur pʋgẽ.”—Luk 2:48-51.

11. A Zezi sẽn yɩ sakdã kõt-y-la sagl-bʋgo?

11 Rẽ yĩnga y getame tɩ yaa nana ne-y wakat fãa tɩ y rɩk a Zezi togs-n-taar n sak y ba wã ne y ma wã bɩ? Bɩ wakat ninga, y tagsdame tɩ y ba rãmbã ne y ma rãmbã pa mi rũndã zãmaanã yɛl sõma n ta yãmba? Yaa sɩd tɩ tõe tɩ y mii yɛl kẽer n yɩɩd-ba. Makre, y tõe n mii rũndã-rũndã teed wa selilɛɛr dãmbã la ordinatɛɛr dãmbã la teed a taab sõma n yɩɩd-ba. La tags-y-yã a Zezi yelle. A “bãngrã ne a leokrã” ra yaeesda karen-saam dãmb sẽn tar bãngr wʋsgo. Yaa vẽeneg tɩ y bãngr pa ta a Zezi ye. La a yaool n da sakda a ba wã ne a ma wã. Woto pa rat n yeel tɩ b sẽn da baood t’a maan bũmb ninsã zemsa ne a tagsg wakat fãa ye. La a Zezi bi-bɩɩlmã tõr fãa, a kell n “saka bãmb noore.” Sagl-bʋg la a makrã kõt-yã?—Tõodo 5:16, 29.

Sakr baooda modgre

12. Wãn to la sakr tõe n kogl y yõore?

12 Sakr pa nana wakat ning ye. Bũmb sẽn paam kom-pugli a yiib yʋʋm a wãn sẽn loog pʋgẽ n sɩd wilgd rẽ. Kom-pugli kãens basa b na tũ nao rãmb sor sẽn yit põ zugu, n na n pɩʋʋg mobila sor sẽn tũud põ kãng tẽngre. B sẽn wa n dat n pɩʋʋgã, b pẽdga b tũud-n-taag sẽn kẽng t’a na n yi naoã rãmb zĩigẽ n yeel-a woto: “John, wa tɩ d tũ ka wɛ!” La b sẽn yã t’a John yam yoodame, b nin-yend maka a na kɩt t’a sak n tũ-b n yeel-a woto: “Fo yẽ pʋd n yaa rabɛɛm bala!”  La ne raoodo, a John leok-b lame t’a ma sagla yẽ t’a ra pɩʋʋg so-kãng ye. A sẽn loog n dʋʋg sorã bilf bala, a wʋma mobil sẽn fão põ wã tẽngre. A sẽn sulg n gese, a mikame tɩ yaa kom-pugli wã. Yembr kiime t’a to wã naoor kao n zags hal tɩ b segd n fiuugi. Kaoosg zugẽ, b ma wã sẽn yaool n da sagl-b tɩ b tũud põ wã zugã yeel-a a John ma woto: “M da tʋlla ne m sũur fãa tɩ b ra yɩẽ sakdb wa fo biigã.”—Efɛɛz rãmba 6:1.

13. a) Bõe yĩng tɩ y segd n sak y roagdbã? b) Wakat bʋg la biig tõe n tõdg a ba bɩ a ma noore?

13 Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam yeel tɩ ‘kambã sak b ba rãmbã ne b ma rãmbã’? A võorã yaa tɩ y sã n sakd y ba wã ne y ma wã, yaa Wẽnnaam la y sakda. Sẽn paase, y roagdbã minim yɩɩd-y lame. Wala makre, yʋʋm a nu nand tɩ agsɩdã ning yell d sẽn gom zugẽ wã maane, a John ma wã zoa biig me n da mak mobila wã sor pɩʋʋgr tɩ tũ ne a yõore. Yaa sɩd tɩ tõe tɩ pa wakat fãa la y roagdbã sakr na n yɩ nana ne-y ye. La Wẽnnaam yeelame tɩ y segd n sak-b lame. La y ba wã bɩ y ma wã wall neb a taab sã n yeel-y tɩ y yag wall y zu, pa rẽ bɩ y maan bũmb a to Wẽnnaam sẽn kisi, y togame n ‘sak Wẽnnaam n yɩɩda.’ Yaa rẽ n so tɩ nand tɩ Biiblã yeel tɩ y “sak y ba rãmbã ne y ma rãmbã,” a reng n yeel tɩ “yãmb sẽn tũud Zusoabã.” Sẽn dat n yeel tɩ y segd n saka y roagdbã noy nins sẽn pa kɩɩsd Wẽnnaam noyã bala.—Tʋʋma 5:29.

14. Bõe yĩng tɩ sakr yaa nana ne ned sẽn zems zãnga, la bõe yĩng t’a segd n kell n zãms sakre?

14 Rẽ yĩnga y tagsdame tɩ y sã n da zemsẽ zãng wa a Zezi sẽn da ‘ka tar dẽgd n bak ne yel-wẽnã rãmbã,’ yɩtẽ-la nana ne-y tɩ y sak y roagdbã wakat fãa bɩ? (Hebre dãmba 7:26) Yãmb sã n da zemsẽ zãnga, y ra pa na n maand kɛg nins y sẽn maand rũndã-rũndã wã ye. (Sɩngre 8:21; Yɩɩl Sõamyã 51:7) La baa a Zezi meng zãmsa sakre. Biiblã yeela woto: “Baa [a Zezi] sẽn yaa Wẽnnaam Biigã, bãmb zãmsa sakr ne namsg nins bãmb sẽn namsã.” (Hebre dãmba 5:8) Wãn-wãn la namsgã sõng a Zezi t’a zãms sakre, t’a yaool n da zoe n yaa sakd saasẽ?

15, 16. Wãn-wãn la a Zezi zãms sakre?

15 A Zeova ra wilga a Zozɛf ne a Maari yam tɩ b kogl a Zezi ne yell a sẽn wa n nan yaa biigã. (Matɩe 2:7-23) La Wẽnnaam da wa n ye pa kogend a Zezi ne yel-soalem ye. Wakat kãnga, a Zezi sũ-sãamsã la a toogã lebga wʋsg hal tɩ Biiblã yetẽ meng t’a “kelem n pʋʋsa ne kosg la nintãm.” (Hebre dãmba 5:7) Rẽ yɩɩ wakat bʋgo?

16 Sẽn yɩɩd fãa, yaa sẽn da wa n ket bilf t’a Zezi ki t’a Sʋɩtãan mak-a a tɛkem-tɛkem sẽn na yɩl t’a bas Wẽnnaam sakrã. A Zezi sẽn da get b sẽn na n kʋ-a wa nin-wẽngã sẽn tõe n sãam a Ba wã yʋʋre to-to wã, sãama a sũur wʋsgo. Kɩtame t’a pʋʋs ne a sũur fãa Gɛtsemane zẽedẽ wã hal t’a ‘tʋʋlgã lebg wa zɩɩm n tosd bɛd-bɛda n lʋɩt tẽnga.’ Lɛɛr a wãn dẽ loogr poore, b sẽn wa n na n kʋ-a to-to namsg ra-lukã zugã wʋm-a lame tɩ looge, hal n kɩt t’a ‘kelem ne nintãm.’ (Luk 22:42-44; Mark 15:34) Ne rẽ a Zezi ‘zãmsa sakr ne namsg nins a sẽn namsã’ n noog a Ba wã sũuri. A sẽn be saasẽ masã wã, a sã n ne d sẽn maood n dat n kell n yɩ sakdba, a wʋmda võore.—Yelbũna 27:11; Hebre dãmba 2:18; 4:15.

Bãng-y y sẽn segd n sak y roagdbã võore

17. B sã n kibl-du, d tagsg segd n yɩɩ wãn ne rẽ?

17 Y ba wã ne y ma wã sã n wa kibind-yã, yaa  b sẽn dat y neer la b sẽn nong-y yĩnga. Biiblã sokda woto: “Bi-ribl bʋg la a ba ka sɩbgda?” Rẽ yĩnga y roagdbã sã n da pa nong-y n sakd n dɩkd sẽk la b modg n kibind-yã, ra kõn yɩẽ wẽng sɩda? Yaa a Zeova sẽn nong yãmbã yĩng me la a sẽn kibind-yã. “Yaa sɩd tɩ sɩbgr fãa wakate wẽnda toogo la sũ-sãoongo, la baoosgo, a yaool n wata ne tɩrlem la laafɩ neb nins sẽn sakda yĩnga.”—Hebre dãmba 12:7-11.

18. a) B sã n kibind neda, wilgda bõe? b) Yãmb mii neb b sẽn kibl woto tɩ naf-b bɩ?

18 Pĩnd wẽndẽ Israɛllã rĩm a Salomo sẽn tall yam wʋsg t’a Zezi gom a yamã yellã wilgame tɩ roagdbã sã n sɩd nong b kambã, b segd n kibl-b lame. A gʋlsa woto: “Sẽn kisgd-a sãbsg maanda a biig pʋ-toogo. Ned sã n nong a biiga, a sagend-a lame.” A paasame meng tɩ b sã n sɩbg-a ne nonglem, tõe n fãag-a-la ne kũum. (Yelbũna 13:24; 23:13; Matɩe 12:42) Pag a ye sẽn yaa kiris-ned tẽrame t’a sẽn da wa n yaa biiga, a sã n da maan kɛgr tigissã sasa, a ba wã yet-a lame tɩ b sã n leb yiri, a na n sɩbg-a lame. Rũndã-rũndã, a tẽegda a ba wã yell t’a sũur nooma ne-a, a sẽn kibl-a tɩ kɩt t’a vɩɩmã yaa sõma to-to wã yĩnga.

19. Bõe yĩng tɩ y segd n sak y roagdbã?

19 Y sã n tara ba bɩ ma sẽn nong-y wʋsg tɩ kɩt tɩ b rɩkd sẽk la b modgd n kibind-y bɩ y tall mi-beoog ne-ba. Sak-y-b wa tõnd Zusoab a Zezi Kirist sẽn da sakd a ba a Zozɛf ne a ma a Maari to-to wã. La sẽn yɩɩd fãa, sak-y-b tɩ bala yaa Wẽnnaam a Zeova sẽn yaa y saasẽ Ba wã n kõ-y noor tɩ y sak-ba. Y sã n maan woto, na n naf-y lame. Y na n tõog n zĩnda ne laafɩ, la y na n kaoosa dũniyã zug me.—Efɛɛz rãmba 6:2, 3.

[Tẽngr note]

^ sull 7 Ges-y Étude Perspicaces des Écritures, volim a 2, seb-neng 869. A Zeova Kaset rãmbã n yiis seb-kãngã.

Wãn to la y na n leoke?

• Kambã sã n sakd b ba rãmbã ne b ma rãmbã, nafa bʋs la b tõe n paame?

• A Zezi sẽn da wa n yaa biigã, wãn-wãn la a sak a ba wã ne a ma wã tɩ yaa mak-sõngo?

• Wãn-wãn la a Zezi zãms sakre?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 20]

A Zezi sẽn da wa n tar yʋʋm piig la a yi, a ra mii Gʋlsg Sõamyã neere