Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

A Zeova sũur nooma ne a nin-buiidã tʋʋmã

A Zeova sũur nooma ne a nin-buiidã tʋʋmã

 A Zeova sũur nooma ne a nin-buiidã tʋʋmã

“Wẽnnaam yaa tɩrga, la bãmb kõn yĩm yãmb tʋʋmda ne y nonglma yãmb sẽn wilg bãmb yʋʋra yĩnga ye.”—HEBRE DÃMBA 6:10.

1. Wãn-wãn la a Zeova wilg t’a sũur yɩɩ noog ne Moaab poak a Ruti?

A ZEOVA sũur nooma wʋsg ne neb nins sẽn modgd ne b sũy fãa n maand a raabã, t’a pẽgd-b la a ningd-b bark wʋsgo. (Hebre dãmba 11:6) Wẽn-sakd a Boaaz ra mii rẽ. Yaa rẽ n so t’a yeel Moaab poak a Rut sẽn da get a sɩdã ma sẽn yaa pʋg-kõorã yell sõma wã woto: ‘Bɩ Zusoaba lebs foom tɩ zems wa fo sẽn maanã. Bɩ Zusoaba rol foom f tʋʋmda zãnga.’ (Rut 2:12) Rẽ yĩnga Wẽnnaam ninga a Rut bark bɩ? Vẽenega! A kibarã meng bee Biiblã pʋgẽ! Sẽn paase, a lebga a Boaaz paga, n yɩ rĩm a Davɩɩd ne a Zezi Kirist yaaba. (Rut 4:13, 17; Matɩe 1:5, 6, 16) Makr wʋsg bee Biiblã pʋgẽ n wilgdẽ t’a Zeova sɩd pẽgda a sõgen dãmbã tʋʋm la a ningd-b barka. A Rut kibarã bee mak-kãens sʋka.

2, 3. a) Bõe n kɩt t’a Zeova sẽn pẽgd-dã noom-do? b) Bõe yĩng t’a Zeova sɩd tõe n bãng n pẽg tõndo? Rɩk-y makre.

2 A Zeova getame t’a sã n pa wilg a nin-buiidã t’a sũur nooma ne b tʋʋmã, yaa kɛgre. Hebre rãmb 6:10 yeta woto: “Wẽnnaam yaa tɩrga, la bãmb kõn yĩm yãmb tʋʋmdã ne y nonglmã yãmb sẽn wilg bãmb yʋʋrã yĩngã, yãmb sẽn sõng bãmb nebã n ket n sõngdẽ wã ye.” Bũmb ning sẽn noom-d wʋsg gom-kãensã pʋgẽ yaa tɩ b wilgdame tɩ baa ne neb nins sẽn modgd n sakd Wẽnnaamã sẽn yaa yel-wẽn maandbã, a pẽgda b tʋʋmã la a ning-b barka.—Rom dãmba 3:23.

3 Tõnd sẽn yaa pãn-komsem dãmbã yĩnga, d tõe n tagsdame tɩ d sẽn maand bũmb nins n wilgd d wẽn-sakrã paoodame, la tɩ rẽ pa sek na kɩt tɩ d paam Wẽnnaam bark ye. La a Zeova miime tɩ d tʋll n sak-a-la zãng-zãnga, la a mi d yɛlã sẽn yaa to-to wã me. Rẽ kɩtame tɩ d sẽn maand a raabã ne d sũy fãa wã noom-a wʋsgo. (Matɩe 22:37) Makre, yaa wa kamb ma sẽn na n wa yã kĩndf a sẽn mi t’a ligdã pa zem bũmb tɩ rog a taabl zugu, tɩ b gʋls sebr n paase. Tõe t’a pa nan kĩndfã ye. La a sã n karem sebr ning b sẽn gʋls n paasã n bãng tɩ yaa a bi-pugl kɩdgã n tigs a ligd n da n na n kõ-a, a sẽn da tagsd to-to kĩndfã zugã na n toeemame. A sũur na n yɩɩ noog wʋsg hal t’a pẽg biigã meng n pʋʋs-a bark n yɩlme.

4, 5. Wãn to la a Zezi rɩk a Zeova togs-n-taar nebã pẽgr wɛɛngẽ?

4 A Zeova sẽn mi tɩ d tʋll n sak-a-la ne d sũur fãa la a mi d pãn-komsmã me tiirã, bũmb ning d sẽn tõog n maan ne d sũur fãa n kõ-a, baa paooda, a sũur nooma  ne-do. Wala a Ba wã, a Zezi me sũur da nooma ne neb nins sẽn modgd n maand Wẽnnaam daabã. Tẽeg-y pʋg-kõorã sẽn da kõ kũunã kibare. Rẽ wɛɛngẽ, Biiblã yeela woto: “A Zezi zẽka b neng n yã arzɛgs rãmb sẽn ningd bãmb kũun ligdã ningr zĩiga. Bãmb yãa pʋg-kõor a ye me sẽn yaa naong soaba t’a ningd ligd bõoneg a yiib be. La bãmb yeelame: ‘Mam yeta yãmb sɩda tɩ pʋg-kõ-kãngã sẽn yaa naong soabã ningame n yɩɩd neb a taabã fãa. Tɩ bõe, bãmb fãa ligd sẽn yaa wʋsgã, bãmb yãka kũun n ning ligdã ningr zĩigẽ, la yẽ sẽn ka tarã, a ninga a sẽn tarã tɛka, hal a rɩɩbã ligd fãa.’”—Luk 21:1-4.

5 A Zezi sẽn da mi tɩ pagã ra yaa pʋg-kõor la naong soabã yĩnga, a bãngame t’a kõ a sẽn tõe tɛka, la a sũur yɩɩ noog ne a kũunã hal wʋsgo. D tõe n yeelame t’a Zeova sũur me yɩɩ noog ne pagã. (Zã 14:9) Rẽ yĩnga d sẽn mi tɩ baa d yɛlã sẽn yaa to-to fãa, d tõe n paamame t’a Zeova ne a Bi-riblã pẽg d sẽn maandã, pa kengd d raood sɩda?

A Zeova ninga Etiopi ned sẽn yaa wẽn-zoɛt barka

6, 7. Bõe yĩnga, la wãn-wãn la a Zeova wilgẽ t’a Ebɛd-Melɛk sẽn maan bũmb ningã yɩ-a-la noogo?

6 Kaset wʋsg bee Biiblã pʋgẽ n wilgdẽ t’a Zeova sɩd ningda neb nins sẽn maand a raabã barka. Wala makre, d ges a sẽn maan Etiopi ned a Ebɛd-Melɛk sẽn yɩ wẽn-zoɛtã bũmb ningã. A Ebɛd-Melɛk zĩnda a Zeremi wakatẽ wã. A ra tʋmda Zida rĩm a Sedesias sẽn da pa sakd Wẽnnaamã zakẽ. A ra wa n bãngame tɩ Zida na-biisã rõda no-rɛɛs a Zeremi t’a rat n komsa tẽngã neb raood n sõng b bɛɛbã, tɩ kɩt tɩ b yõk-a n los bulg pʋgẽ n dat t’a ki kom. (Zeremi 38:1-7) A Ebɛd-Melɛk sẽn da mi tɩ yaa b sẽn kis a Zeremi koɛɛg ning a sẽn moonã yĩng n kɩt tɩ b rõd-a wã, a kẽnga rĩmã nengẽ n pa zoe kũum ye. Ne raoodo, Etiopi nedã tɩ yeela rĩma woto: “M soaala, nebã maana Wẽnnaam no-rɛɛs a Zeremi wẽng wʋsgo. Bãmb yõk-a lame n los bulg pʋgẽ. La  rɩɩb sã n sɛ tẽnga pʋgẽ, a na n kii be bala.” Rĩmã kõ-a-la noor t’a bao neb 30 tɩ b tɩ sõng-a tɩ b yiis Wẽnnaam no-rɛɛsã bulgã pʋgẽ.—Zeremi 38:8-13.

7 A Zeova yãame t’a Ebɛd-Melɛk talla tẽeb tɩ sõng-a t’a pa zoe rabeem ye. Rẽ kɩtame t’a tũnug ne a Zeremi n wilg a Ebɛd-Melɛk t’a sẽn maanã yɩ-a-la noogo, n yeel-a woto: “Gese, mam na n pidsa bũmb nins mam sẽn da gom tẽng kãnga poorẽ wã tɩ yi sãoongo, ka na n yɩ noog ye. . . . Baraare, mam na n fãaga foom tɩ b ra bas foom ne neb nins fo sẽn zoetã ye. . . . Tɩ bõe, mam na n fãaga foom. B ka na n kʋ foom ye. Fo na n paama f vɩɩm fo sẽn teeg maama yĩnga.” (Zeremi 39:16-18) A Zeova sɩd fãaga a Ebɛd-Melɛk ne a Zeremi Zida na-biisã sẽn da yaa wẽnsã nusẽ, la a fãag-b Babilon nebã sẽn wa n na n sãam Zerizalɛmmã sasa. Yɩɩl Sõamyã 97:10 yeelame t’a Zeova “gũuda neb nins sẽn yaa bãmb dẽndã n yiisd bãmb nin-wẽns nusẽ.”

‘Fo Ba sẽn be zĩig sẽn solgã na n keo-f lame’

8, 9. Wala a Zezi sẽn wilgã, yaa pʋʋs-bʋs buud la a Zeova nanda?

8 Biiblã sẽn yet bũmb ning pʋʋsgã wɛɛngẽ wã me sõngd-d lame tɩ d bãng t’a Zeova sũur yaa noog ne d sẽn maand bũmb nins n wilgdẽ tɩ d sakd-a lame wã. Yam soabã yeelame tɩ “[Wẽnnaam] nonga nin-tɩrs pʋʋsgo.” (Yelbũna 15:8) A Zezi wakatẽ wã, tũudmã taoor dãmb da nong n pʋʋsda zãma sʋka, la b ra pa maand rẽ ne wẽn-zoeer hakɩk ye. Ra yaa sẽn na yɩl tɩ nebã pẽg-b bala. Rẽ n so t’a Zezi gom b yell n yeel woto: “Mam yeta yãmb sɩda tɩ bãmb paamda b keoore.” La a sagl a karen-biisã n yeele: “Fo sã n pʋʋsdẽ, kẽ f roogẽ n pag kʋɩlenga n pʋʋs fo Ba sẽn be zĩig sẽn solge. La fo Ba sẽn yã tɩ fo soosame n pʋʋse, bãmb na keo foom.”—Matɩe 6:5, 6.

9 Yaa vẽeneg t’a Zezi ra pa rat n yeel tɩ d pa segd n pʋʋs zãma sʋk ye. Bala sasa ninga, yẽ meng pʋʋsa zãma sʋka. (Luk 9:16) A Zeova nanda tõnd pʋʋsgã d sã n pʋʋsd-a ne pʋ-peelem, n pa maand rẽ sẽn na yɩl tɩ nebã pẽg-d ye. Pʋʋsg nins tõnd sẽn pʋʋsd Wẽnnaam d sẽn wat n yaa d ye wã wilgda tõnd sẽn nong-a to-to wã la d sẽn teeg-a tɩ ta zĩig ninga sõma. Woto yĩnga, d wʋmda a Zezi sẽn da mi n bao zĩig n pʋʋs a ye wã võore. Daar a yembre, ‘a sãda beoog n kẽng zĩig neb sẽn ka be n tɩ pʋʋse.’ Daar a to me, a ‘rʋʋ tãng zug neb sẽn ka be n pʋʋse.’ Nand t’a Zezi yãk a tʋm-tʋmdb 12 wã me, a rɩka yʋng tõr n pʋʋs a ye.—Mark 1:35; Matɩe 14:23; Luk 6:12, 13.

10. D sã n pʋʋsd ne d sũur fãa, d tõe n kɩsa sɩd ne bõe?

10 D sã n tagse, d miime t’a Zeova sũur da yaa noog wʋsgo, a Bi-riblã sã n da wa pʋʋsd-a ne a sũur fãa. Sɩd-sɩda, sasa ninga, a Zezi kelem n pʋʋsa ne kosg la nintãm tɩ Wẽnnaam leok-a a sẽn sakd-a wã yĩnga. (Hebre dãmba 5:7; Luk 22:41-44) D sã n pʋʋsd ne d sũur fãa wa a Zezi, d tõe n kɩsa sɩd tɩ d saasẽ Ba wã kelgd-d-la neere. Sɩd-sɩda, ‘Zusoaba pẽnegda neb nins sẽn boond bãmb ne sɩdã.’—Yɩɩl Sõamyã 145:18.

11. Bõe la a Zeova tagsd ne bũmb nins tõnd sẽn maand d sẽn wat n yaa d yembrã?

11 A Zeova sũur sã n nooma ne pʋʋsg nins tõnd sẽn pʋʋsd tɩ neb a taab pa miẽ wã, a sũur yaa noog d sẽn sakd-a tɩ neb a taabã pa miẽ wã me wʋsgo! Sɩd me, a mii bũmb nins d sẽn maand d sẽn wat n yaa d ye wã. (1 Pɩɛɛr 3:12) D sã n maand a Zeova raabã wakat kãense, wilgdame tɩ d sakd-a-la ne d sũur fãa. Sẽn dat n yeel tɩ d sakd-a-la ne sũur sẽn pa tar zãmbo. (1 Kibaya 28:9) D sã n maand woto, noogda a Zeova sũuri!—Yelbũna 27:11; 1 Zã 3:22.

12, 13. Wãn-wãn la d tõe n kogl d yamã ne d sũurã n yɩ wa karen-biig a Natanayɛlle?

12 Woto yĩnga, kiris-neb nins sẽn sakd Wẽnnaamã gũusda b mens ne yel-wẽn b sẽn tõe n maan tɩ ned pa bãnge. Bala b miime tɩ tõe n kɩtame tɩ b wa pa ye get rẽ wa yel-wẽn ye. Wala makre, b pa get yoob yɛl la  nen-kɛglem tʋʋm ye. Baa ne f sẽn tõe n maan yel-wẽn kẽer tɩ ned pa yã wã, d miime tɩ “bũmb fãa yaa bɛɛl la vẽenes ne tõnd sẽn na n togs a soab tõnd yɛla fãa wã.” (Hebre dãmba 4:13; Luk 8:17) D sã n maood n lakd d mens ne bũmb nins a Zeova sẽn kisã, d sũurã pa na n ningd-d taal ye. Sẽn paase, d sũur na n nooma d sẽn mi tɩ d tata Wẽnnaam yamã yĩnga. Hakɩka, yaa vẽeneg t’a Zeova sɩd pẽgda “ned ninga sẽn kẽnd ne pʋ-peelem la a maand tɩrga la a gomd sɩd ne a sũur fãa.”—Yɩɩl Sõamyã 15:1, 2.

13 Woto yĩnga, wãn-wãn la d tõe n kogl d sũyã la d yamã dũni kãngã sẽn pid ne wẽng woto wã pʋgẽ? (Yelbũna 4:23; Efɛɛz rãmba 2:2) D segd n dɩɩ bũmb nins a Zeova sẽn kõt-d n na n keng d tẽebã nafa. D leb n segd n modg n kisga wẽng la d maand sẽn yaa neere, tɩ tʋlsem buud fãa sẽn tõe n wa kɩt tɩ d maan yel-wẽnd sẽn kẽ d sũurẽ wã, bɩ d yɩ tao-tao n yiis-a. (Zak 1:14, 15) A Zezi ra goma a Natanayɛll yell n yeel t’a yaa “[rao] sẽn ka tar zãmbo.” Tags-y n ges-y y sũur sẽn na n yɩ noog to-to, a Zezi sã n yeel tɩ yãmb me pa tar zãmb ye. (Zã 1:47) Kaoosg zugẽ, a Natanayɛll b sẽn leb n da boondẽ t’a Bartelemi wã paama zu-noog n yɩ a Zezi tʋm-tʋmdb 12 wã nin-yɛnga.—Mark 3:16-19.

Maan-kʋʋdb kãsem sẽn yaa nimbãan-zoɛt la sɩd soaba’

14. A Zezi gesa bũmb ning a Maari sẽn maanã wãn-wãn tɩ yɩ toor ne neb a taabã?

14 A Zezi sẽn yaa Wẽnnaam a Zeova d sẽn pa tõe n yã wã wõnegã ra maanda wa a Ba wã kɛpɩ. A ra pẽgda neb nins fãa sẽn sakd Wẽnnaam ne sũy sẽn yaa yɩlmã. (Kolos rãmba 1:15) Wala makre, rasem a nu sẽn deng t’a Zezi rɩk a vɩɩmã n kõ tɩ yɩ maoongã, Betani rao a ye yʋʋr sẽn boond t’a Sɩmo reega yẽ ne a karen-biis kẽer sãando. B sẽn zĩ n sõsda, a Maari sẽn yaa a Lazaar ne a Mart tãoã “rɩka tɩdar kaam sẽn maan ne naar halaal sẽn kolg kɩlo pʋɩ-sʋka, t’a raab yaa toog wʋsgo,” bala a ligdã taa yʋʋm-tõr tʋʋm yaoodo, n walg a Zezi zugã la a naoã. (Zã 12:3) Sãnda sokame tɩ “bõe tɩ b sãam tɩdarã?” La sã n yaa ne a Zezi, a Maari ra pa sãamd kaamã ye. A yeelame t’a Maari sẽn maan woto wã a maana yẽ yel-sõmde, bala a zaeya yẽ a kũumã la mumbã daar yĩnga. Rẽ n so t’a pa zab a Maari ye. A pʋd n pẽg-a lame n yeel woto: “Zĩig ninga fãa Koe-noogã sẽn na n moon dũniyã tɛk fãa, b na n togsa pʋg-kãngã sẽn maan bũmb ningã tɩ yɩ a tẽegre.”—Matɩe 26:6-13.

15, 16. Wãn to la a Zezi sẽn yɩ ninsaalã n maan Wẽnnaam daabã nafd tõndo?

15 Ad sɩd yaa zu-noog meng n kõ-do, d sẽn paam t’a Zezi sẽn mi neb pẽgbã yaa d Zusoabã! Sɩd me, a sẽn yɩ ninsaalã, kɩtame t’a bãng a sẽn na n wa tʋm tʋʋm nins a Zeova sẽn da na n wa bobl-a wã to-to tɩ yɩ sõma. A ra segd n wa yɩɩ Maan-kʋʋdb Kãsem la Rĩm n dɩ naam kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõngã zaeebã zut nanda, la a yaool n wa yɩ ãndũniyã fãa Rĩma.—Kolos rãmba 1:13; Hebre dãmba 7:26; Wilgri 11:15.

16 Nand t’a Zezi wa tẽngã zug menga, a ra nonga ãdem-biisã wʋsgo. (Yelbũna 8:31) A sẽn yɩ ninsaalã, a bãnga namsg nins d sẽn paamd Wẽnnaam daab maaneg pʋgẽ wã neere. Tʋm-tʋmd a Poll gʋlsame tɩ ‘yɩɩ tɩlae [t’a Zezi] lebg wa a ba-biisã ne bũmb fãa la a yɩ maan-kʋʋdb kãsem sẽn yaa nimbãan-zoeta. . . . Tɩ bõe, yẽ mengã sẽn paam makr n namsã, a tõe n sõnga neb nins sẽn tar makrã.’ A Zezi tõe n ‘zoee tõnd nimbãaneg tõnd pãn-komsmã pʋgẽ’ bala yẽ meng ‘rag n paama makr ne bũmb fãa wa tõndo, la a ka maan yel-wẽn baa bilf ye.’—Hebre dãmba 2:17, 18; 4:15, 16.

17, 18. a) Wãn-wãn la lɛta nins a Zezi sẽn tool Aazi Mineer tigims a yopoeyã wilgd t’a sɩd mii b sẽn modgd to-to n sakd Wẽnnaamã? b) B ra segenda kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõngã zaeebã bõe yĩnga?

17 A Zezi vʋʋgrã poore, a wilga vẽeneg t’a miime t’a karen-biisã namsdame. Lɛta nins a sẽn kɩt tɩ tʋm-tʋmd a Zã gʋls Aazi Mineer  tigims a yopoeyã sɩd wilgda rẽ. A Zezi yeela Smirn tigingã neb woto: “Mam bãnga yãmb tooga ne y naongã.” D tõe n lebga a gom-kãensã woto: ‘Mam mii yãmb sẽn maood ne zu-loees ninsã, m nee y sẽn namsd to-to wã hal sõma.’ Rẽ n so tɩ nimbãan-zoeer yĩnga, n paas yẽ meng sẽn da nams n tãag kũumã yĩng kɩt t’a yeel-b woto: “Bɩ y maan neer hal tɩ ta kũum, la mam na kõ yãmb vɩɩm maanfo.”—Wilgri 2:8-10.

18 Lɛta nins b sẽn taas tigims a yopoeyã pida ne goam sẽn wilgd t’a Zezi sɩd mii a karen-biisã sẽn maood ne zu-loees ninsã neere, la leb n wilgdẽ t’a pẽgd-b-la b sẽn modgd to-to n sakd Wẽnnaamã yĩnga. (Wilgri 2:1–3:22) D tẽeg t’a Zezi sẽn da gomd ne neb nins lɛta kãensã pʋsẽ wã yaa kiris-neb sẽn paam vʋʋsem sõngã zaeebo, n segd n tɩ rɩ naam ne-a saasẽ. Wala b Zusoabã, b ra segenda bãmb me sẽn na yɩl tɩ b wa tõog n tɩ tʋm tʋʋm kãseng ning b sẽn da na n wa bobl-bã ne nonglem. Tʋʋm-kãng yaa sõng ãdem-biisã sẽn namsã tɩ b rɩ Kiristã maoong nafa.—Wilgri 5:9, 10; 22:1-5.

19, 20. Wãn-wãn la ‘kʋʋn-kãsengã’ neb wilgd a Zeova ne a Bi-riblã b mi-beoogo?

19 Yaa vẽeneg t’a Zezi pa nong a karen-biis nins sẽn paam vʋʋsem sõngã zaeebã bal ye. A nonga a piis a taabã me. Yaa bãmb sʋkã neb milyõ rãmb la sẽn na n yɩ ‘kʋʋn-kãsengã sẽn yi soolem fãa’ wã, sẽn na n põs “to-kãsengã” sasa wã. (Zã 10:16; Wilgri 7:9, 14) Nin-kãensã kaoogd n wata a Zezi nengẽ, bala b tara mi-beoog ne a maoongã sẽn yɩ rond b yĩngã, n paas vɩɩmd wakat sẽn kõn sa wã saagr b sẽn tarã yĩnga. B wilgda b mi-beoogã wãn-wãna? B ‘maanda [Wẽnnaam] tʋʋmdã wĩntoog ne yʋng’ n wilgd rẽ.—Wilgri 7:15-17.

20 Seb-neng 27 n tɩ tãag 30 wã wilgda koɛɛgã b sẽn moon dũniyã gill zug rɩẽ wã kibay. Kiba-kãens sɩd wilgda vẽeneg tɩ koe-moondb kãensã sẽn sakd a Zeova wã tʋmda a ‘tʋʋmdã wĩntoog ne yʋngo.’ Sɩd me, rɩẽ, bãmb ne kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõngã zaeebã sõor sẽn yaa bilfã rɩka sẽn ta lɛɛr 1333966199 n moon koɛɛgã, tɩ d sã n geele, d tõe n yeel tɩ b rɩka sẽn yɩɩd yʋʋm 150000!

D ket n wilgd d mi-beoogo!

21, 22. a) Rũndã-rũndã, bõe yĩng tɩ tõog n yɩ mi-beoog soab baood modgre? b) Bõe yell la d na n gom sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ?

21 A Zeova ne a Bi-riblã wilgda ne b sẽn get ãdem-biisã sẽn yaa pãn-komsem dãmbã yell to-to wã tɩ b nanda modgr ning b sẽn maandã hal wʋsgo. La bʋko, neb wʋsg pa tagsd Wẽnnaam yell ye. Yaa b mensã yell bal n pak-ba. A Poll sẽn da bilg nebã manesem sẽn na n yɩ to-to ‘yaoolem wakatã,’ a yeelame tɩ b na n yɩɩ neb sẽn nong b mens bal bɩ “beed dãmba, ligd noangdba . . . zɩ-beoog rãmba.” (2 Tɩmote 3:1-5) Kiris-neb hakɩkã yẽ pa maand wa nin-kãensã lae-lae ye! B wilgda Wẽnnaam b mi-beoog bũmb nins fãa a sẽn maan n kõ-bã yĩnga, n pelgd b pʋs n pʋʋsd-a, n sakd-a ne yamleoog la b tʋmd a tʋʋmdã ne b sũy fãa.—Yɩɩl Sõamyã 62:9; Mark 12:30; 1 Zã 5:3.

22 Sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ, d na n goma bũmb nins a Zeova sẽn maan n na n sõng-d tɩ d tõog n tũ-a wã yelle. D sã n wa bʋgsd “kũun sõama” kãens fãa zut neer bɩ d kɩt tɩ mi-beoog ning d sẽn tar ne a Zeova wã paase.—Zak 1:17.

Y na n leokame tɩ bõe?

• Wãn to la a Zeova wilgẽ t’a sũur yaa noog ne a nin-buiidã tʋʋmã?

• D sã n wa yaa d ye tɩ ned pa ne-do, wãn-wãn la d tõe n noog a Zeova sũuri?

• Wãn to la a Zezi wilgẽ t’a sũur nooma ne a karen-biisã?

• A Zezi sẽn yɩ ninsaalã, wãn-wãn la sõng-a t’a yaa naab sẽn yaa nimbãan-zoɛt la sẽn pẽgd modgr nins d sẽn maandã?

[Zãmsgã sogsgã]