Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Y sẽn tõe n maan tɩ y vɩɩmã yɩ sõma

Y sẽn tõe n maan tɩ y vɩɩmã yɩ sõma

 Y sẽn tõe n maan tɩ y vɩɩmã yɩ sõma

WALA roagdb sẽn get b kamb yell n dat tɩ b vɩɩmã yɩ sõma wã, tõnd Ba sẽn be saasẽ wã me geta tõnd yell n dat tɩ d vɩɩmã yɩ sõma. A sẽn nong tõndã yĩnga, a wilgda tõnd d sẽn tõe n maan to-to tɩ d vɩɩmã yɩ sõma, la a kɩtdẽ tɩ d bãngd bũmb nins me sẽn tõe n kɩt tɩ d vɩɩmã pa yɩ sõma wã. Sɩda, Biiblã gomda ned ning sẽn tũud Wẽnnaam saglsã yelle, n yet woto vẽenega: “Bũmb nins fãa yẽ sẽn maanda na n zĩnda barka.”—Yɩɩl Sõamyã 1:3.

Sã n yaa woto, bõe yĩng tɩ neb wʋsg vɩɩm pa tar bark la sũ-noogo? D sã n bʋgs Yɩɩl Sõamyã kãngã zug sõma, na n sõng-d lame tɩ d paam sokrã leoore, la d bãng d sẽn na n maan to-to tɩ d vɩɩmã yɩ sõma.

‘Nin-wẽnsã saglse’

Yɩɩl-gʋlsdã keoogda tõnd ne yell ning sẽn tõe n paam-do, d sã n tũ ‘nin-wẽnsã saglgo.’ (Yɩɩl Sõamyã 1:1) Yaa a Sʋɩtãan la nin-wẽnsã fãa naaba. (Matɩe 6:13) Biiblã wilgdame tɩ yẽ la “dũni kãngã naaba,” la tɩ “dũniyã fãa bee wẽng soaba nugẽ.” (Zã 16:11; 1 Zã 5:19) Dẽnd sagls nins tõnd sẽn wʋmd rũndã-rũndã sẽn yit wẽng soabã nengẽ wã pa ling tõnd ye.

Sagl-bʋs buud la nin-wẽnsã kõta? Naoor wʋsgo, nin-wẽnsã paoogda Wẽnnaam. (Yɩɩl Sõamyã 10:13) D wʋmda b saglsã sẽn paoogd la sẽn kɩɩsd Wẽnnaamã zĩig fãa. Rũndã-rũndã, nebã kɩtame tɩ “yĩng ratem wẽngã la nin datem wẽngã ne tɩtaamã” paam pãng wʋsgo. (1 Zã 2:16) Televiziõ wã, radio rãmbã la zʋrno rãmbã pʋsẽ, b sagenda nebã tɩ b modg n maan b sẽn tõe fãa n paam laog wʋsg b vɩɩmã pʋgẽ. Dũniyã gill zugu, yʋʋmd a ye pʋgẽ, luzin dãmbã yiisda sẽn yiid milyaar 500 dolaarã ligd n maand piblisite n wilgd nebã tɩ b ra bãmb teedã, baa te-kãens pa tar yõod ne nebã. La piblisite wã kɩtame tɩ nebã raad teedã yaare. A leb n kɩtame tɩ nebã pa mi tõog tɩ f vɩɩm yɩ sõma sẽn dat n yɛɛlg ye.

Rẽ kɩtame tɩ baa neb nins sẽn zoe n tar teed wʋsgã ket n dat teed n paase. B tagsdame tɩ ned sã n pa tar te-kãensa, a pa tõe n paam sũ-noog ye. La tagsa woto buud yaa ziri, la b “ka yit tõnd Ba nengẽ ye. Bãmb yaa dũniyã rẽnda.”—1 Zã 2:16.

 Tõnd Naandã mii bũmb ning sẽn sɩd tõe n kɩt tɩ d vɩɩmã yɩ sõma. A saglsã ne nin-wẽnsã rẽnd pa a yembre ye. Dẽnd ned sã n dat n paam Wẽnnaam barkã la a rat n yɩ sõma wala dũniyã neb sẽn tagsdã, a wõnda wa ned sẽn dat n tũ soay a yiib wakat yɛnga. Yaa bũmb sẽn pa tõe. Yaa rẽ n so tɩ Biiblã keoogd tõnd tɩ d “ra yɩ wa dũniyã rãmb ye.”—Rom dãmba 12:2.

Ra bas-y tɩ dũniyã wilg-y bũmb ning y sẽn segd n maan ye

A Sʋɩtãan dũniyã maanda wala a rata tõnd neere. La d segd n gũusa sõma. D tẽeg t’a Sʋɩtãan belga a Hawa, sẽn na yɩl n naf a meng bala. A tũnuga ne a Hawa n kɩt t’a Ãdem maan yel-wẽnde. Rũndã-rũndã me, a Sʋɩtãan tũnugda ne nebã n kõt sagl-yoodo.

Makre, a Davɩɩd yell d sẽn zoe n gom sõsg ning sẽn loogã pʋgẽ wã ra tʋmda wʋsg tɩ yɩɩg wakat ning a sẽn da segd n tʋmã, la a togd sor a tʋʋmã yĩnga. A Davɩɩd yeela woto: “Mam yita zakẽ tẽnẽ yibeoog pĩnda, n lebg n wa lamus zaabre.” A zo-rãmbã, a tʋmd-n-taasã la a buudã neb sẽn tẽed t’a sẽn modgd woto wã, na n kɩtame t’a vɩɩmã yɩ sõma wa dũniyã rãmb sẽn tagsd to-to wã, b sagl-a lame t’a kell n modg woto a zaka rãmb yĩnga. Sã n yaa ne nin-kãensã, yaa a modg yʋʋm a wãn bal n paam a sẽn datã fãa, n wa zĩ n dɩtẽ masã. A Davɩɩd yeela woto: “B ra yetame tɩ woto na n manega m zaka rãmba, bala m da tõe n waa ne ligd wʋsgo, tɩ m vɩɩmã yɩ sõma. Baa mam sẽn da ka be ne m zaka rãmbã, m zo-rãmbã yeelame tɩ mam da sõngda m zaka rãmb wʋsgo.” Wala a Davɩɩde, neb wʋsg tʋmdame sẽn na yɩl n kõ b zaka rãmb bũmb nins fãa b sẽn tagsd tɩ yaa tɩlae ne-bã. La rẽ yĩnga woto tõe n sɩd kɩtame tɩ ned vɩɩm yɩ sõma bɩ? Bõe n sɩd yaa tɩlae ne zak rãmba?

A Davɩɩd sẽn wa n togd sor a tʋʋmã yĩng raar a yembre, a bãnga a zaka rãmb sẽn da sɩd rat bũmb ninga. A yeela woto: “Mam bipugl a Angelica boola maam telefonnẽ n yeel maam woto: ‘M baaba, bõe yĩng tɩ fo pa rat n zĩnd ne tõnd zakẽ?’ Mam biigã gom-kãensã sãama m sũur hal wʋsgo.” A bipuglã goam kɩtame t’a bas a tʋʋmã. A Davɩɩd yãka yam n na n zĩnd ne a zaka rãmb n ges b yelle, bala yaa rẽ la b ra sɩd rata.

Wẽnnaam noyã tũub kɩtdame tɩ ned vɩɩm yɩ sõma

Wãn to la d tõe n kogl d mens tɩ dũniyã sagl-yoodã ra tugd-du? Yɩɩl-gʋlsdã wilgame tɩ ned ning sẽn tõog t’a vɩɩm yaa sõma yaa ned ning sẽn ‘nong Zusoaba tõogo, n tagsd a yell wĩntoog ne yʋngo.’—Yɩɩl Sõamyã 1:2.

Wẽnnaam sẽn wa n yãk a Zozue t’a lʋɩ Israɛll nebã taoorã, a yeel-a-la woto: “Tags [Wẽnnaam Gomdã] yell wĩntoog ne yʋngo.” Yaa sɩd tɩ ra yaa tɩlae t’a Zozue  karem Wẽnnaam Gomdã la a bʋgs a zugu. La a ra segdame me n ‘maan bũmb nins fãa sẽn gʋls a pʋgẽ wã’ sõma. Vẽenega, pa Biiblã kareng bal n na n kɩt tɩ d vɩɩmã yɩ sõma ye. D segd n tũu bũmb ning d sẽn karemdã. Wẽnnaam da yeela a Zozue woto: “Yaa woto la f zug na n yɩ noog tɩ f tõog ne tʋʋmã.”—Zozue 1:8.

Mams-y n ges biig sẽn zao a roagd nao tɩ b karemd kiba-noogo. Baa b sã n karma kibarã naoor wʋsgo, b sã n ye wa karemd-a sasa fãa b sũurã nooma wʋsgo. Woto me, ned ning sẽn nong Wẽnnaam nonga Biiblã kareng daar fãa, bala wõnda a zĩi ne a saasẽ Ba wã n sõsd tɩ noome. Ned sã n tũud a Zeova noyã, a lebgda “wa tɩɩg sẽn be kʋɩlg noore n womd a biis a womb wakate, la a vãada ka kʋɩt ye. Bũmb nins fãa yẽ sẽn maanda na n zĩnda barka.”—Yɩɩl Sõamyã 1:3.

Tɩɩg ning yell yɩɩl-gʋlsdã sẽn gomdã pa tɩɩg sẽn yi yaar ye. Yaa ned n sel-a koom noore, n get a yelle. Woto me, tõnd saasẽ Ba wã tũnugda ne sagls nins sẽn be Biiblã pʋgẽ wã n demsd tõnd tagsa wã. Rẽ kɩtdame tɩ d paamd zʋg-sõma nins sẽn tat Wẽnnaam yamã.

La ‘pa woto ne nin-wẽnsã ye.’ Yaa sɩd tɩ tõe n wõnda b vɩɩmã yaa sõma, la pa kaoosd ye. B na n baasa wẽnga. B ‘kõn tol n paam bʋʋm bʋʋdã daar ye.’ Vẽenega, ‘nin-wẽnsã sor na n sãamame.’—Yɩɩl Sõamyã 1:4-6.

Woto yĩnga, ra bas-y tɩ dũniyã wilg-y y sẽn segd n maan bũmb ninsi, la noy nins y sẽn segd n tũ ye. Baa yãmb sã n tar minim la tõog sẽn tõe n kɩt tɩ y vɩɩmã yɩ sõma wa dũniyã rãmb sẽn tagsd to-to wã, bɩ y gũus ne y sẽn dɩkd y minimã n maan bũmb ningã. Ned sã n pʋgd laogã, tõe n kɩtame t’a “kʋɩ,” bɩ sãam a vɩɩmã. La tõnd sã n tar zems-n-taar ne Wẽnnaam, d vɩɩmã na n yɩɩ sõma, tɩ d paam sũ-noogo.

D sẽn tõe n maan tɩ d vɩɩmã yɩ sõma

Bõe yĩng tɩ ned sã n tũud Wẽnnaam noyã, a sẽn maandã fãa na n zĩnd barka? Yɩɩl-gʋlsdã ra pa gomd bark ning dũniyã rãmb sẽn tagsdã yell ye. Wẽn-tũud sẽn paamd bark ningã bee ne a sẽn na n maand Wẽnnaam daabã, la Wẽnnaam daabã pidsda wakat fãa. Bɩ d ges Biiblã noy tũub sẽn tõe n kɩt tɩ d vɩɩmã yɩ sõma to-to.

Zaka pʋgẽ: Biiblã sagenda sɩdbã tɩ b “nong b pagbã wa bãmb mens yĩnsi,” la tɩ kiris-nin-pogsã ‘waoog b sɩdbã.’ (Efɛɛz rãmba 5:28, 33) A sagenda roagdbã tɩ b sõsd ne b kambã, n laad ne-ba, la b zãms-b bũmb nins sẽn tar yõod vɩɩmã pʋgẽ wã. (Tõodo 6:6, 7; Koɛɛg Soaba 3:4) Biiblã leb n sagenda roagdbã woto: “Bɩ y ra maan bũmb sẽn yikd yãmb kamba sũy ye.” B sã n tũud sagl-kãngã, yaa nana ne kambã tɩ b sak Wẽnnaam sẽn yet tɩ f “waoog f ba la f ma” wã. (Efɛɛz rãmba 6:1-4) Woto fãa tõe n kɩtame tɩ zaka rãmb vɩɩm yɩ sõma.

Zo-rãmbã: Neb wʋsg rata zo-rãmba. Wẽnnaam naana tõnd tɩ d tõe n nong d taabã, la d rat tɩ b nong-do. A Zezi yeela a  karen-biisã tɩ b segd n ‘nonga taaba.’ (Zã 13:34, 35) Kiris-nebã sʋka, d tõe n paama zo-rãmb d sẽn nong la d tõe n kɩs sɩd ne, hal n tõe n togs-b d sũur gomde. (Yelbũna 18:24) Sẽn tɩ yɩɩd fãa, d sã n tũud Biiblã noyã d tõeeme n “kolg Wẽnnaam,” hal n yɩ a zoa wala a Abrahaam.—Zak 2:23; 4:8.

D vɩɩmã na n talla võore: Neb nins vɩɩm sẽn sɩd yaa sõma wã wʋmda b vɩɩmã võore. B vɩɩmã pa tik dũni kãngã yɛl sẽn tar toeengã zug ye. Bũmb nins b sẽn maand b vɩɩmã pʋgẽ wã kɩtdame tɩ b paamd sũ-noog hakɩk sẽn kaoosde, bala b vɩɩmã tika bũmb ning sẽn sɩd kɩtd tɩ ninsaal vɩɩm tall võorã zugu. Bõe n kɩtd tɩ f vɩɩm tall võore? Yaa f sẽn na n “zoe Wẽnnaam la f sak bãmb tõodo. Tɩ bõe, ninsaal fãa tog n maana woto.”—Koɛɛg Soaba 12:13.

Saagre: Wẽnnaam sã n yaa tõnd zoa, d tara saagr beoog-daar yĩnga. Tʋm-tʋmd a Poll yeela kiris-nebã tɩ b ‘ra teeg arzɛg-sɛtmã ye, la tɩ b teeg Wẽnnaam.’ B sã n maan woto, b ‘na n bĩnga arzɛgs beoog yĩnga, yẽbgr ninga sẽn tar pãnga zugu, n tõog n paam vɩɩm sẽn yaa sɩdã.’ (1 Tɩmote 6:17-19) Wẽnnaam Rĩungã sã n wa kɩt tɩ tẽngã lebg arzãn ka la bilfu, b na n paama vɩɩm hakɩkã.—Luk 23:43.

Yãmb sã n tũud Biiblã noyã, pa rat n yeel tɩ y pa na n paam zu-loees lae-lae ye, la y na n tõog n gila sũ-sãams nins sẽn paamd nin-wẽnsã. A Davɩɩd yell d sẽn zoe n gomã, la neb milyõ a taab me bãngame tɩ Biiblã noy tũub tara yõodo. A Davɩɩd sẽn paam tʋʋmd sẽn pa rɩkd a sẽk wʋsgã poore, a yeela woto: “Mam sũurã nooma wʋsgo, bala maam ne m pagã la m kambã tara zems-n-taare. Sẽn paase m tara zu-noog n yaa kãsem soab n balemd a Zeova tiging a ye pʋgẽ.” Vẽenega, bũmb ning yɩɩl-gʋlsdã sẽn yeel ned ning sẽn tũud Wẽnnaam noyã wɛɛngẽ wã yaa sɩda: “Bũmb nins fãa yẽ sẽn maanda na n zĩnda barka.”

[Taablo, seb-neng a 6]

SAGLS A NU D SẼN TÕE N TŨ TƖ D VƖƖMÃ YƖ SÕMA

1 Ra bas-y tɩ dũniyã wilg-y bũmb ning y sẽn segd n maan ye.

Yɩɩl Sõamyã 1:1; Rom dãmba 12:2

2 Karemd-y Wẽnnaam Gomdã la y bʋgsd a zug daar fãa.

Yɩɩl Sõamyã 1:2, 3

3 Tũ-y Biiblã saglse.

Zozue 1:7-9

4 Yɩ-y Wẽnnaam zoa.

Zak 2:23; 4:8

5 Zoe-y Wẽnnaam la y sak a noyã.

Koɛɛg Soaba 12:13

[Foto rãmba, seb-neng a 7]

D tũuda sagls nins sẽn tõe n kɩt tɩ d vɩɩmã yɩ sõma wã bɩ?