Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

“Dẽenem vʋʋgrã” zoe n sɩngame!

“Dẽenem vʋʋgrã” zoe n sɩngame!

 “Dẽenem vʋʋgrã” zoe n sɩngame!

“Neb nins sẽn ki Kirist tũudmã pʋgẽ wã n na n deng n vʋʋge.”—1 TESALONIK RÃMBA 4:16, Kãab-paalgã Koe-noogo.

1, 2. a) Saagr bʋg n be sẽn ki-bã yĩnga? b) Bõe zug la yãmb tik n tẽed vʋʋgrã? (Ges-y tẽngr vẽnegrã.)

A ÃDEM sẽn maan yel-wẽndã tɛka, ‘nin-vɩɩsã miime tɩ b na n kiime.’ Hal pĩnd wẽndẽ n wa tãag masã, nebã fãa miime tɩ b na n wa kiime. Neb wʋsg sokda b mens woto: ‘Bõe n be kũum poore? Sẽn ki-bã ket n vɩɩme bɩ?’ Biiblã leokda woto: “Kũum ka mi bũmb ye.”—Koɛɛg Soaba 9:5.

2 La saagr bee sẽn ki-bã yĩng bɩ? Sẽn na yɩl tɩ Wẽnnaam sẽn sɩng n dat bũmb ning ninsaalbã yĩngã pidsi, saagr segd n bee sẽn ki-bã yĩnga. Hal pĩnd n wa tãag masã, Wẽnnaam sõgen dãmb nins sẽn yaa sakdbã tẽeda a Zeova sẽn kãab tɩ yageng n na n wa sãam a Sʋɩtãan la a maneg bũmb nins a Sʋɩtãan sẽn sãamã. (Sɩngre 3:15) Neb wʋsg kiime, la b sã n na n yãa Wẽnnaam kãabg kãngã la a taab pidsgu, rẽnd b segd n vʋʋg-b lame. (Hebre dãmba 11:13) Rẽ yĩnga b na n sɩd vʋʋgame bɩ? N-yẽe. Tʋm-tʋmd a Poll yeela woto: “Kũum fãa na n vʋʋgame, nin-wẽnsa ne nin-tɩrsa fãa.” (Tʋʋma 24:15) A Poll  ra vʋʋga bɩ-bɩɩg a ye yʋʋr sẽn boond t’a Etikus. Bi-kãng ra yii yĩngr doog a tãab-n-soab zug n lʋɩ n ki. Vʋʋgr a wɛ nins yell Biiblã sẽn gomdã sʋka, yaa bi-kãngã vʋʋgrã la yaoolem soaba.—Tʋʋma 20:7-12. *

3. Gomd ning a Zezi sẽn togs tɩ be Zã 5:28, 29 pʋgẽ wã kõ-y-la belsg bʋgo, la bõe yĩnga?

3 Vʋʋgr a wɛ nins yell Biiblã sẽn gomdã kɩtdame tɩ d tẽed a Poll sẽn yeel bũmb ningã. Leb n paasda tõnd bas-yardã ne gomd ning a Zezi sẽn togsã. A yeela woto: ‘Wakat watame tɩ neb nins fãa sẽn be yaad pʋsẽ na n wʋm [a Zezi] koɛɛg n yi.’ (Zã 5:28, 29) Gomd kãnga sɩd kengda pɛlga! Leb n yaa belsg meng-meng n kõ neb milyõ rãmb nins neb sẽn ki wã!

4, 5. Vʋʋg-bʋs yell la Biiblã gomda, la bʋg yell la d na n gom sõs-kãngã pʋga?

4 Sẽn na n vʋʋg-bã sʋka, neb wʋsg na n vɩɩmda tẽngã zugu. Ne Wẽnnaam Rĩungã maasem, laafɩ na n zĩnda tẽngã zug sasa kãngã. (Yɩɩl Sõamyã 37:10, 11, 29; Ezai 11:6-9; 35:5, 6; 65:21-23) La nanand tɩ yɩ woto, neb kẽer n segd n deng n vʋʋge. Pipi, a Zezi Kirista ra segd n vʋʋgame n tɩ wilg Wẽnnaam a maoongã yõod tõnd yĩnga. A sɩd kii yʋʋmd 33 wã tɩ Wẽnnaam vʋʋg-a.

5 Sẽn pʋgde, neb nins sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã, sẽn yaa “Israɛll sẽn yaa Wẽnnaam dẽnda” me segd n tɩ naaga a Zezi Kirist saasẽ, la beene b “na n paa ne Zusoaba daar fãa.” (Galat dãmba 6:16; 1 Tesalonik rãmba 4:17) Yaa rẽ la b sẽn boond tɩ “dẽenem vʋʋgrã.” (Wilgri 20:6, Kãab-paalgã Koe-noogo.) Dẽenem vʋʋgrã loogr poore, neb milyõ rãmb la b na n vʋʋg tɩ b vɩɩmd tẽngã zug arzãn pʋgẽ wakat sẽn kõn sa yĩnga. Yaa tẽngã zug bɩ yaa saasẽ la d saagd n na vɩɩmde, “dẽenem vʋʋgrã” tara yõod ne-do. La dẽenem vʋʋgrã yaa bõe? Wakat bʋg la a sɩng-yã?

Ne yĩn-bʋg buud la b na n vʋʋge?

6, 7. a) Nand tɩ kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã rʋ saasẽ, bõe n segd n paam-ba? b) Yaa ne yĩn-bʋg buud la b na n vʋʋge?

6 A Poll pipi lɛtr ning a sẽn gʋls Korẽnt rãmbã pʋga, a soka woto dẽenem vʋʋgrã zugu: “Sẽn ki-bã na n vʋʋga wãn-wãna, la b na n talla yĩn-bʋg buudu?” Rẽ poore, a meng leoka woto: “Bũmb ning fo sẽn bʋd ka yita, a sã n ka ki ye. . . . La Wẽnnaam kõt-a la yĩng ning bãmb sẽn data . . . [Saasẽ] yĩngã neerem yaa toor ne tẽng zug ka yĩngã.”—1 Korẽnt dãmba 15:35-40, Kãab-paalgã Koe-noogo.

7 A Poll gomdã wilgdame tɩ kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã segd n deng n kiime n yaool n vʋʋg n dʋ saasẽ. B sã n ki, b yĩn-nemsã lebgda tẽng tom. (Sɩngre 3:19) Wẽnnaam sẽn yãk wakat ningã sã n ta, b na n vʋʋga ne yĩng buud sẽn tõe n vɩɩmd saasẽ. (1 Zã 3:2) Wẽnnaam leb n kɩtame tɩ b le pa kiidẽ ye. B pa rog woto tɩ wõnd b tara sɩɩg sẽn pa kiid ye. A Poll yeelame tɩ yĩn-kãngã sẽn kiidã na n teka ne yĩng sẽn ka kiidi. Neb nins sẽn na n paam dẽenem vʋʋgrã pa na n tol n le ki yɛs ye. Woto yaa kũun sẽn yit Wẽnnaam nengẽ.—1 Korẽnt dãmba 15:50, 53; Sɩngre 2:7; 2 Korẽnt dãmba 5:1, 2, 8.

8. Bõe n wilgd tɩ Wẽnnaam pa tũus neb 144000 tũudum toɛy-toɛy pʋsẽ?

8 Yaa neb 144000 bal n paamd dẽenem vʋʋgrã. Yaa a Zezi vʋʋgrã poor bala, sẽn dat n yeel tɩ yʋʋmd 33 Pãntekot daarã la a Zeova sɩng nin-kãensã tũusgu. B gʋlsa a a Zezi yʋʋr la bãmb Ba yʋʋr b fãa rĩyẽ wã. (Wilgri 14:1, 3) Woto yĩnga, b pa tũus nin-kãensã tũudum toɛy-toɛy pʋsẽ ye. B fãa yaa kiris-neba, la b sũur nooma b sẽn gomd b Ba a Zeova yʋʋr yĩngã. B sã n vʋʋge, b bobend-b-la tʋʋmd saasẽ. B sẽn be Wẽnnaam taoor n balemd-a wã kot-b-la sũ-noog wʋsgo.

Dẽenem vʋʋgrã zoe n sɩngame bɩ?

9. Wãn to la Wilgr 12:7 la 17:14 sõngd tõnd tɩ d bãng dẽenem vʋʋgrã sɩngr sasa?

9 Wakat bʋg la dẽenem vʋʋgrã sɩng-yã?  Bũmb n be n wilgdẽ tɩ zoe n sɩngame. Wala makre, d ges Wilgr sebrã sags a yi sẽn yet bũmb ninga. Pipi, d ges Wilgr sak 12. Beene b wilgame t’a Zezi sẽn deeg naamã paalmã, yẽ ne a malɛgsã zaba ne a Sʋɩtãan la a zĩn dãmbã. (Wilgri 12:7-9) Wala Gũusg Gasgã sẽn mii n wilgdẽ wã, zab-kãng sɩnga yʋʋm 1914. * D bãng tɩ b pa yeel tɩ kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã naaga a Zezi saasẽ n zab zab-kãngã ye. Masã, d ges Wilgr sak 17 wã pʋgẽ. Beene b wilgame tɩ “Babilon kãsengã” sãang poore, Pe-bilã na n tõoga tẽn-tẽnsã. B paasame tɩ ‘neb nins sẽn paam boolgã la b sẽn tũus b rãmbã ne sɩd dãmbã na n tõoga bãmba.’ (Wilgri 17:5, 14) Nin-kãensã sã n na n naag a Zezi n sãam a Sʋɩtãan dũniyã, dẽnd wakat kãng tɩ b zoe n vʋʋgame. Woto yĩnga, sẽn paam b zaeebã n kiid tɩ Armagedõ nan pa ta wã vʋʋgda yʋʋmd 1914 ne Armagedõ sʋka.

10, 11. a) Kãsem dãmb 24 makda ãnd dãmba, la bõe la kãsem soab a ye wilg a Zã? b) Sẽn mik tɩ yaa woto wã, bõe la d tõe n yeele?

10 Rẽ yĩnga, tõnd tõe n bãnga dẽenem vʋʋgrã sẽn sɩng wakat ning takɩ bɩ? Gomd a ye n be Wilgr 7:9-15 wã pʋgẽ sẽn tõe n sõng-d tɩ bãng rẽ. Beene, tʋm-tʋmd a Zã wilgame t’a yãa ‘kʋʋng kãseng tɩ ned ka tõe n sõd n sɛ ye.’ Yaa kãsem dãmb 24 nin-yend n wilg a Zã kʋʋng kãsengã neb sẽn yaa b rãmba. Kãsem dãmb 24 makda Kirist na-rɩt-n-taas nins sẽn zoe n be saasẽ wã. * (Luk 22:28-30; Wilgri 4:4) A Zã me ra saagdame n na n tɩ vɩɩmd saasẽ, la kãsem soabã sẽn wa n gomd ne-a t’a ra ket tẽngã zugã yĩngã, a Zã ra makda sẽn zae-bã fãa sẽn ket tẽngã zug n nan pa rʋ saasẽ wã.

11 Sẽn mik tɩ yaa kãsem dãmb 24 nin-yend n wilg a Zã kʋʋng kãsengã neb sẽn yaa b rãmbã, bõe la d tõe n yeele? Wõnda wa neb nins sẽn vʋʋg n tɩ be kãsem dãmbã sull pʋgẽ wã me taasda nebã sɩd ning sẽn yit Wẽnnaam nengẽ wã rũnda-rũndã. Bõe yĩng tɩ rẽ tar yõodo? Bala yaa yʋʋmd 1935 wã la Wẽnnaam sõgen dãmb nins sẽn paam vʋʋsem sõng zaeeb n ket tẽngã zugã bãng kʋʋng kãsengã neb sẽn yaa b rãmba. Sã n mikame tɩ yaa kãsem dãmb 24 nin-yend n vẽneg-b tɩ b bãng kʋʋng kãsengã neb sẽn yaa b rãmbã, yaa vẽeneg tɩ pa yʋʋmd 1935 wã poor la kãsem soab-kãng vʋʋgẽ ye. Woto wilgdame tɩ dẽenem vʋʋgrã sɩnga yʋʋmd 1914 la yʋʋmd 1935 wã sʋka. La rẽ yĩnga d tõe n wilga sẽn yaa yʋʋmd ning takɩ bɩ?

12. Bilg-y bũmb ning sẽn kɩt tɩ d tõe n yeel tɩ dẽenem vʋʋgrã sɩnga yʋʋmd 1918 tʋʋl-nif kiuugã tɛka.

12 Yaa sõma tɩ d ges kibay sẽn be Biiblã pʋgẽ sẽn dat n wõneg taaba. Yʋʋmd 29 zĩ-likr kiuugã sasa, a Zezi Kirist paama vʋʋsem sõng zaeeb n na n wa lebg Wẽnnaam Rĩungã Rĩma. Yʋʋm a tãab la pʋɩ-sʋk loogr poore, sẽn dat n yeel tɩ yʋʋmd 33 tʋʋlg kiuugã sasa, Wẽnnaam vʋʋg-a lame t’a lebg malɛk sẽn tar pãnga. Sẽn mik t’a Zezi reega naam yʋʋmd 1914 zĩ-likr kiuugã sasa wã, rẽ yĩnga, d tõe n yeelame t’a karen-biis nins sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã vʋʋgr sɩnga yʋʋm a tãab la pʋɩ-sʋk rẽ loogr poore, sẽn dat n yeel tɩ yʋʋmd 1918 tʋʋl-nif kiuugã tɛk bɩ? Tõe n yɩɩ woto. Baa ne Biiblã sẽn pa yet woto vẽenegã, rẽ pa kɩɩsd Biiblã verse rãmb nins sẽn wilgd tɩ dẽenem vʋʋgrã sɩnga Kiristã sẽn deeg a naamã poor balã sẽn dat n yeel t’a belmã sasa wã ye.

13. Wãn to la 1 Tesalonik rãmba 4:15-17 wã wilgd tɩ dẽenem vʋʋgrã sɩnga Kiristã naamã reegr poor bilf bala?

13 Wala makre, a Poll gʋlsa woto: “Tõnd sẽn ket n vɩ Zusoaba waoong wakate, tõnd kõn deng neb nins sẽn ki wã ye. Tɩ bõe, Zusoaba meng na n yii [saasẽ] n sig ne rãamde la ne  malɛk rãmba naab koɛɛga la ne Wẽnnaam baorgo, la neb nins sẽn ki Kirist tũudma pʋgẽ wã na reng n vʋʋge. Dẽ, tõnd sẽn ket n vɩ wã, b na n lagma tõnd ne bãmba n zẽk tõnd yĩngr sawat pʋsẽ tɩ d seg Zusoaba yĩngri. La woto, tõnd na n paa ne Zusoaba daar fãa.” (1 Tesalonik rãmba 4:15-17) Gɛrk gom-biig ning b sẽn lebg tɩ ‘Zusoaba waoongã’ võor meng-meng yaa ‘Zusoabã belem.’ La yaa d bãng t’a Poll ra pa gomd a belmã baasg yell ye. Dẽnd kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõngã zaeebã sʋka, yaa sẽn ki-b nand t’a Zezi reeg naamã n dengd vʋʋgre, tɩ sẽn da ket n vɩ-b a Zezi naamã reegr tɛkã yaool n vʋʋge. Woto wilgdame tɩ yaa a Zezi naamã reegr poor bilf bal la dẽenem vʋʋgrã sɩng-yã, la hal ne masã a nan ka sa ye. (1 Korẽnt dãmba 15:23) Dẽnd sẽn paam-b vʋʋsem sõngã zaeeb pa naagd taab n vʋʋg wakat yɛng ye.

B kõo bãmb ned kam fãa fu-pɛɛlga

14. a) Wakat bʋg la gomd ning sẽn be Wilgr sak a 6 pʋgẽ wã pids-yã? b) Bõe la b bilg Wilgr 6:9 wã pʋgẽ?

14 Ges-y gomd ning sẽn be Wilgr sak a 6 pʋgẽ wã me. Beene b wilgame t’a Zezi zao weefo, n yaa na-tõaagda. (Wilgri 6:2) Zab-kãsems n be tẽn-tẽnsã ne taab sʋka. (Wilgri 6:4) Komã bee zĩig-zãnga. (Wilgri 6:5, 6) Bãasã kʋʋda nebã yaare. (Wilgri 6:8) Yel-kãensã fãa b sẽn pĩnd n togsã sɩnga dũniyã zug yʋʋmd 1914 tɛk bal kɛpɩ. Bũmb a to yɛs n be. B goma maoong tẽn-kugr yelle. “Neb nins b sẽn da kʋ Wẽnnaam goama yĩnga la b sẽn kɩs kaseta yĩnga sɩɩs [bɩ b vɩɩm bee] tẽn-kugra tẽngre.” (Wilgri 6:9) Sẽn mik tɩ “vɩɩm [bɩ sɩɩg] bee zɩɩm pʋgẽ” wã yĩnga, bũmb ning sẽn be tẽn-kugrã tẽngrã makda a Zezi karen-biis nins b sẽn kʋ wã zɩɩm. Yaa b sẽn da kɩs sɩd ne a Zezi n moond ne raood la yẽesmã n kɩt tɩ b kʋ-bã.—Maankʋʋre 17:11.

15, 16. Bilg-y bũmb ning sẽn kɩt tɩ d tõe n yeel tɩ Wilgr 6:10, 11 wã gomda dẽenem vʋʋgrã yelle.

15 Wa nin-tɩrg a Abɛll zɩɩmã sẽn da kelemdã, kiris-neb nins sẽn sak n ki a Zezi yʋʋrã yĩngã zɩɩm me kelemdame n baood tɩ Wẽnnaam kao bʋʋdo. (Sɩngre 4:10) “La bãmb zẽka b koees n kelem n  yeele: ‘Zusoaba, sõngo la sɩda, yãmb na n kell n kaoosame tɩ ta dabʋre n yaool n dok y sũura ne neb nins sẽn be dũniyã zuga tõnd zɩɩma yĩnga?’” Rẽ poore, “b kõo bãmb ned kam fãa fu-pɛɛlga n yeel bãmb tɩ b yaas bilf nand tɩ b kʋ bãmb tʋmd-n-taasa ne b ba-biisã wa b sẽn da kʋ bãmba tɩ b sõor pidi.”—Wilgri 6:10, 11.

16 Rẽ yĩnga yaa zɩɩmã sẽn daag tẽn-kugrã tẽngrã la b sẽn dɩk fu-peelsã n kõ wã bɩ? Ayo! Yaa neb nins zɩɩm sẽn daag tɩ b yeel tɩ raaga tẽn-kugr tẽngrã la b sẽn dɩk fu-peelsã n kõ wã. B sakame n ki a Zezi yʋʋrã yĩnga, la masã b vʋʋg-b lame tɩ b lebg bõn-naands sẽn be saasẽ tɩ ninsaal nif pa tõe n yã-b ye. Wãn to la d mi rẽ? Wilgr sebrã yeta woto: “Ned ninga sẽn na n tõoge, yẽ me na yeelga fu-peels woto, la mam kõn yẽes yẽ yʋʋr vɩɩm sebra pʋgẽ ye.” D ra yĩm me tɩ kãsem dãmb 24 ra “yeelga fu-peelse n fõgen sãnem maanf rãmba.” (Wilgri 3:5; 4:4) Dẽnd zabã, komã la bãasã sẽn sɩng nebã kʋʋb dũniyã zugã poore, neb nins sẽn paam vʋʋsem sõngã zaeebã sẽn da ki wã vʋʋgame n kẽng saasẽ tɩ b tɩ yelg-b fu-peelse. Fu-kãens pa fut sɩd-sɩd ye, b sẽn yeel woto wã bilgda bũmbu. Zɩɩm ning sẽn da be tẽn-kugrã tẽngrã me makda nin-kãensã sẽn ki wã.

17. B sẽn yeel tɩ neb nins sẽn yer fu-peelsã segd n yalsa bilfã rat n yeelame tɩ bõe?

17 Neb nins b sẽn vʋʋg paalmã segd n ‘yaasa bilf’ n gũ Wẽnnaam sũ-dokrã raare. B “tʋmd-n-taasa” sẽn yaa kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõngã zaeeb n ket tẽngã zugã segd n wilga b burkĩndã toog pʋgẽ. Wakat ning Wẽnnaam sẽn yãk n na n kao bʋʋdã sã n wa ta, b pa na n yeel-b tɩ b yaas tɩ yɩ bilf yɛs ye. (Wilgri 7:3) Wakat kãnga, sẽn vʋʋg-bã na n naaga Zusoab a Zezi Kirist n sãam nin-wẽnsã n naag neb nins sẽn kʋ kiris-neb hakɩkã.—2 Tesalonik rãmba 1:7-10.

A võorã ne tõndo

18, 19. a) Bõe ne bõe n kɩt tɩ y tõe n yeel tɩ dẽenem vʋʋgrã zoe n sɩngame? b) Yãmb sẽn wʋm dẽenem vʋʋgrã võorã, nafda yãmb wãn-wãna?

18 Wẽnnaam Gomdã pa wilgd dẽenem vʋʋgrã sẽn sɩng wakat ning takɩ ye, la a wilgdame tɩ yaa Kiristã naamã reegr tɛk la a sɩng-yã. Yaa kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã sẽn ki nand tɩ Kiristã reeg naamã n na n deng n vʋʋge. Kiristã naamã reegr tɛka, kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõng zaeeb n ket tẽngã zug rũndã-rũndã wã sã n ki, ne “nif kamsg pʋgẽ,” b rʋʋda saasẽ n lebg bõn-naands sẽn tar pãng wʋsgo, la ninsaal nif pa tõe n yã-b ye. (1 Korẽnt dãmba 15:52) Rẽ yĩnga, kiris-neb nins fãa sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã na n dʋʋ saasẽ nand tɩ Armagedõ zabrã ta bɩ? D pa mi rẽ ye. La d miime tɩ wakat ning Wẽnnaam sẽn yãkã sã n ta, na n mikame tɩ neb 144000 fãa yasa saasẽ Siõ tãngã zugu.

19 D leb n miime tɩ neb 144000 sʋkã, wʋsg zoe n bee ne Kiristã. Sẽn ket-b tẽngã zugã pa waoog ye. Hakɩka woto wilgdame tɩ Wẽnnaam bʋ-kaoorã raar sɩd ta n saame! Ka la bilfu, b na n sãama a Sʋɩtãan dũni-wẽngã, la b lob a Sʋɩtãan meng bog-zulung pʋgẽ. Rẽ poore, b na n sɩnga neb a taabã me vʋʋgre. La ne a Zezi maoongã maasem, wẽn-sakdbã na n lebga neb sẽn zems zãng wa a Ãdem sẽn da zems zãng sɩngrẽ wã. Bãngr gomd ning a Zeova sẽn pĩnd n togs Sɩngr 3:15 pʋgẽ wã kell n pidsda kɛpɩ. D sẽn paam n vɩ bãngr-gomd kãngã pidsg wakatã sɩd yaa zu-noog meng-menga!

[Tẽngr note]

^ sull 2 Sẽn na yɩl n bãng vʋʋgr a nii wã sẽn ketã, ges-y 1 Rĩm dãmba 17:21-23; 2 Rĩm dãmba 4:32-37; 13:21; Mark 5:35, 41-43; Luk 7:11-17; 24:34; Zã 11:43-45; Tʋʋma 9:36-42.

^ sull 9 Sẽn na yɩl n bãng tɩ Biiblã sɩd wilgdame tɩ Kiristã bee a naamã pʋgẽ yʋʋmd 1914 tɛka, bɩ y ges Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã, a neng 215-18 pʋgẽ, a Zeova Kaset rãmbã sẽn yiisã.

^ sull 10 Sẽn na yɩl n bãng bũmb ning sẽn kɩt tɩ d mi tɩ kãsem dãmb 24 makda kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõng zaeeb n be saasẽ wã, ges-y La Revelation — le grand dénouement est proche ! sebrã, a neng 77, a Zeova Kaset rãmbã sẽn yiisã.

Y tõe n wilga a võor bɩ?

Wãn to la verse rãmb nins sẽn pʋgdã sõngd tõnd tɩ d bãng “dẽenem vʋʋgrã” sẽn sɩng wakat ninga?

Wilgri 12:7; 17:14

Wilgri 7:13, 14

1 Korẽnt dãmba 15:23; 1 Tesalonik rãmba 4:15-17

Wilgri 6:2, 9-11

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto rãmba, seb-neng 31]

Nand tɩ nebã fãa vʋʋge, vʋʋg-bʋg n yɩt pipi?