Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

‘A Zeova ra-kãsengã kolgame’

‘A Zeova ra-kãsengã kolgame’

 ‘A Zeova ra-kãsengã kolgame’

‘A Zeova ra-kãsengã kolgame, a wata tao-tao wʋsgo.’—SOFONI 1:14.

1, 2. a) Ra-bʋg sẽn pa wõnd a taab la kiris-nebã gũuda? b) Sogs-bʋs leoor la d segd n bao, la bõe yĩnga?

PƲG-SAD n gũud a kãadem daar ne a sũur fãa. Pag sẽn tʋt me n gũud a biigã rogem daar ne a sũur fãa. Tʋm-tʋmd sẽn tʋm n ya n gũud t’a vʋʋsg sɩngr daar ta tao-tao. Bõe n wõnd taab nin-kãensã b tãabã nengẽ? B fãa gũuda daar sẽn pa wõnd a taaba, daar sẽn na n kɩt tɩ bũmb toeem b vɩɩmã pʋgẽ. Yaa sɩd tɩ b pa na n paam bõn-yɛng ye, la b fãa yãgdame n dat tɩ daar ning b sẽn gũudã ta. Ra-kãng sɩd na n taame, la b fãa saagdame tɩ raarã ne a ta tɩ b segla b mens n sa.

2 Rũndã-rũndã, kiris-neb hakɩkã me gũuda raar sẽn pa wõnd a taab ne b sũy fãa. Yaa ‘a Zeova ra-kãsengã.’ (Ezai 13:9; Zoɛll 2:1; 2 Pɩɛɛr 3:12) ‘A Zeova raarã’ yaa bõe, la a waoongã na n maana ãdem-biisã bõe? Sẽn paase, wãn to la d tõe n bãng tɩ d segla d mens n sa n gũud a waoongo? Tara yõod wʋsg tɩ d bao sogs-kãensã leoore, bala yɛlã wilgda vẽeneg tɩ Biiblã goam nins sẽn pʋgdã sɩd yaa sɩda. B yeta woto: ‘A Zeova ra-kãsengã kolgame, a wata tao-tao wʋsgo.’—Sofoni 1:14.

‘A Zeova ra-kãsengã’ sẽn yaa a soaba

3. ‘A Zeova ra-kãsengã’ yaa bõe?

3 A Zeova ra-kãsengã yaa bõe? Gʋlsg Sõamyã pʋgẽ, b sã n gomd ‘a Zeova raar’ yelle, b gomda wakat takɩ yelle. Yaa wakat a Zeova sẽn yãk n sãam a bɛɛbã n kɩt t’a yʋ-kãsengã paam pẽgre. Pĩnd wẽndẽ, a Zeova yãka wakat n sãam Zida la Zerizalɛm nin-buiid nins sẽn da bas a sakrã. A yãka wakat me n sãam Ezipt ne Babilon nin-buiidã sẽn da yaa toosã. (Ezai 2:1, 10-12; 13:1-6; Zeremi 46:7-10) La a Zeova ket n tara raar sẽn wate, n na n yɩ kãseng n yɩɩg a ra-kãsems a taabã fãa. Yaa “raar” a Zeova sẽn yãk n na n sãam neb nins sẽn sãamd a yʋʋrã. Ra-kãng na n sɩnga ne “Babilon kãsengã” sãoongo. “Babilon kãsengã” yaa dũni gill ziri tũudmã fãa. A Zeova raarã na n baasa ne dũni-wẽn-kãngã sãoong sẽn na n tũ ne zabr ning b sẽn boond tɩ Armagedõ wã.—Wilgri 16:14, 16; 17:5, 15-17; 19:11-21.

4. Bõe yĩng tɩ ãdem-biis wʋsg segd n zoe a Zeova raarã sẽn kolgd tao-tao wã?

4 Ãdem-biisã wʋsg mi tɩ b pa mi me, b segd n zoeya ra-kãngã sẽn wat tao-tao wã. Bõe yĩnga? Bala a Zeova kɩtame tɩ no-rɛɛs a  Sofoni togs woto: “Baraar na n yɩɩ sũ-puugr daare, na n yɩɩ toog ne yel-pakr daare, la sãoong ne sabaab raare, la libsg ne lik bida raare, la sawat ne wulug raare.” Ad ra-kãngã sɩd seka zoeese! Sẽn paase, no-rɛɛsã yeela woto: “Mam na n kɩtame tɩ toog paam ninsaalbã. . . . Bãmb beega maam.”—Sofoni 1:15, 17.

5. Bõe yĩng tɩ sẽn na maan neb milyõ rãmb gũud a Zeova raarã ne b sũy fãa?

5 La sẽn na maan neb milyõ rãmb n yaool n gũud a Zeova raarã ne b sũy fãa. Bõe yĩnga? Bala b miime tɩ yaa raar b sẽn na n fãag nin-tɩrsã tɩ b paam yolsgo, raar b sẽn na n kils a Zeova wʋsgo, la raar b sẽn na n kɩt t’a Zeova yʋʋrã paam pẽgre. (Zoɛll 4:16, 17; Sofoni 3:12-17) Ãdem-biisã sã n zoeta ra-kãngã rabeem wall b tʋllame t’a wa tao-tao, bee ne b sẽn maand bũmb nins rũndã-rũndã wã. Bõe la yãmb tagsd ra-kãngã sẽn kolgdã wɛɛngẽ? Y segl n saame bɩ? Rẽ yĩnga, bũmb nins y sẽn maand daar buud fãa masã wã wilgdame tɩ y gũuda a Zeova raarã bɩ?

‘Neb sẽn laad neb na n zĩndame’

6. Bõe la neb wʋsg tagsd ‘a Zeova raarã’ wɛɛngẽ, la bõe yĩng tɩ rẽ pa ling kiris-neb hakɩkã?

6 Baa ‘a Zeova raarã’ sẽn tar pẽnegrã, tẽngã zugu, neb wʋsg n tagsd tɩ pa pak-b ye. B laada neb nins sẽn keoogd-b tɩ raarã taa n saame wã, la b yaand-ba. La woto pa ling kiris-neb hakɩkã ye. B tẽra tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr sẽn da pĩnd n yeel bũmb ningã. A yeelame: “Sẽn yɩɩda, bɩ y bãng tɩ yaoolem wakate neb sẽn laad neba, la neb sẽn sakd bãmb mens wẽnga ratem na n zĩndame. La bãmb na n yeelame: ‘Bãmb waoong kãabg bee yɛ? Tɩ bõe, hal tõnd yaab rãmba sẽn ki tɩ ta masã, bũmb fãa ket n yaa wa dũniyã naaneg wakate.’”—2 Pɩɛɛr 3:3, 4.

7. Bõe n na n sõng-d tɩ d ra yĩm tɩ raarã sɩd kolgdame?

7 Bõe n na n sõng-d tɩ d ra wa tall tags-kɛg a woto buudu, la d kell n da yĩm tɩ raarã sɩd kolgdame? A Pɩɛɛr yeel-d-la woto: “Mam nekda yãmb yam sõma, mam sẽn tẽeg . . . yãmb bõn-kãensa yĩnga. A yaa tɩ yãmb na tẽeg Wẽnnaam no-rɛɛsdb sõamyã sẽn pĩnd n togsã, la tõnd Zusoaba la d Fãagda tõog tʋm-tʋmdba sẽn zãms yãmbã.” (2 Pɩɛɛr 3:1, 2) D sã n kelgd Biiblã sẽn da pĩnd n keoog tõnd bũmb ninsã, na n ‘neka d yamã sõma.’ Tõe tɩ d zoe n wʋma keoog-kãens n yɩlme, la tara yõod tɩ d ket n kelgd-b masã n yɩɩd pĩndã.—Ezai 34:1-4; Luk 21:34-36.

8. Bõe yĩng tɩ neb kẽer pa kelgd Biiblã sẽn keoogd bũmb ninsã?

8 Bõe yĩng tɩ neb kẽer pa kelgd keoogrã? A Pɩɛɛr goamã pʋgẽ, a paasame tɩ yaa ne yamleoog la b “ka rat n deeg tɩ yaa ne Wẽnnaam goama la yĩngr be hal pĩnda, la koom kɩtame tɩ tẽng puk yẽ pʋgẽ. La ne ko-kãnga dũniyã sẽn da be pĩnda sãama koom sẽn lim-a wã yĩng ye.” (2 Pɩɛɛr 3:5, 6) Sɩd-sɩda, neb n be n pa rat t’a Zeova raarã ta ye. B pa rat tɩ b yɛlã sẽn yaa to-to rũndã-rũndã wã toeem ye. B pa rat t’a Zeova wa sok-b b sẽn dɩk b vɩɩmã fãa n ges b mens yell balã yĩng ye! Wa  a Pɩɛɛr sẽn yeelã, b sakda bãmb mens ratem wẽnga.

9. A Nowe wakatã la a Lot wakatẽ wã, nebã manesem yɩɩ wãn-wãna?

9 Nin-kãensã sẽn yaa laadbã pa rat n sak n deeg t’a Zeova ra sãama nin-wẽns ‘a Nowe wakatẽ’ wã la ‘a Lot wakatẽ’ wã ye. A Zezi Kirist ne tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr fãa goma sãoong-kãensã b yiibã yelle. (Luk 17:26-30; 2 Pɩɛɛr 2:5-9) Sẽn deng sãoong sa-kãsengã niibu, a Nowe keooga nebã la b pa kelg ye. Nand tɩ b sãam Sodom la Gomoor me, a Lot sẽn keoog a reem dãmbã, b tẽeme tɩ yaa “kʋʋsem goama.”—Sɩngre 19:14.

10. Bõe la a Zeova na n maan neb nins sẽn pa kelgd keoogrã?

10 Rũndã-rũndã me nebã pa rat n kelg keoogrã ye. La kelg-y-yã a Zeova sẽn yet-b bũmb ninga. A yeelame: “Mam na n sɩbga neb nins sẽn zĩ bãan wa rãam sẽn ka tok sõama wã. Bãmb tagsdame [t’a Zeova] ka na n maan neer bɩ wẽng ye. La b na n wa wʋka bãmb paoonga fãa la b sãam b yiyã. La baa bãmb sã n me roto, b ka na n zĩnd b pʋsẽ ye. Bãmb sã n sel viyn tɩɩse, b ka na n yũ b rãam ye.” (Sofoni 1:12, 13) Nebã tõe n kell n tʋmda b daar buud fãa tʋʋmã, la b pa na n dɩ b naongã yõod wakat fãa ye. Bõe yĩnga? Bala a Zeova raarã na n ling-b lame, la arzɛgs nins b sẽn da paamã fãa pa na n tõog n fãag-b ye.—Sofoni 1:18.

D ket n gũudẽ

11. Gom-bʋs la d segd n ning d yamẽ?

11 Tõnd pa segd n maan wala dũni-wẽn-kãngã nebã ye. D segd n ninga no-rɛɛs a Habakuk goamã d yamẽ. A yeela woto: “Wakata nan ka ta ye, la a pidsga kolgda tao-tao. Mam sẽn na n wilg foom bũmb ninga ka na n vaal ye. Ba a sã n wẽnd wa a kaoosdame, bɩ f gũ-a. Wakat ninga mam sẽn na n yãkã, a na n maaname n ka vaal ye.” (Habakuk 2:3) Baa tõnd sẽn yaa ninsaalbã yĩng sã n kɩtame tɩ d tagsdẽ t’a raarã kaoosdame, d pa segd n yĩm t’a Zeova pa maas ye. A raarã waoong na n zemsa wakat ning a sẽn yãkã takɩ. A na n linga nebã.—Mark 13:33; 2 Pɩɛɛr 3:9, 10.

12. A Zezi pĩnd n wilgame tɩ karen-biis kẽer da na n maana bõe, la bõe la a karen-biis nins sẽn yaa sakdbã maan-yã?

12 Sẽn na yɩl n wilg tɩ tara yõod tɩ d ket n gũud a Zeova raarã, a Zezi wilgame t’a karen-biisã kẽer meng na n wa basa gũubu. A goma b yell n yeel woto: “Yẽ sã n yaa tʋm-tʋm wẽng sẽn yet a sũur pʋgẽ: ‘Mam Zusoaba kaoosda waoongo,’ la yẽ sã n sɩng n pãb a tʋmd-n-taasã n dɩ la a yũ ne  dã-yũudba, tʋm-tʋm kãng Zusoaba na n waa daar ninga a sẽn ka gũuda la wakat ninga a sẽn ka mi ye. Yẽ na n sɩbga yẽnda.” (Matɩe 24:48-51) La tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã kell n pa yĩm t’a Zeova raarã kolgame ye. A kell n paa gũusg pʋgẽ n segl a menga. Rẽ n so t’a Zezi kɩt t’a lebg a paoongã fãa sẽn be tẽng zugã yel-gɛta.—Matɩe 24:42-47.

B ra segd n paa gũusg pʋgẽ

13. Wãn-wãn la a Zezi wilg tɩ kiris-nebã ra segd n yii Zerizalɛm tao-tao?

13 Pipi kiris-nebã ra segd n kell n paa gũusg pʋgẽ tɩ b sã n da wa yã ‘sodaas wʋsg sẽn gũbg Zerizalɛm’ bɩ b zoe n yi tẽngã tao-tao. (Luk 21:20, 21) Rẽ pidsa yʋʋmd 66 pʋgẽ wã. Wãn-wãn la a Zezi wilg tɩ kiris-nebã ra segd n yii Zerizalɛm tao-tao? A yeelame: “Ned sã n be roog zugu, bɩ a ra sig n dɩk bũmb a roogẽ ye. La ned ninga sẽn be pʋʋgẽ, bɩ a ra lebg n tɩ rɩk a fuug ye.” (Matɩe 24:17, 18) La yɛlã sẽn yɩ to-to wã wilgame tɩ kell n maana yʋʋm a naas tɩ b yaool n sãam Zerizalɛmmã. Dẽnd bõe yĩng masã tɩ pipi kiris-nebã ra segd n tũ a Zezi saglgã tao-tao yʋʋmd 66 pʋgẽ wã?

14, 15. Bõe yĩng tɩ pipi kiris-nebã sã n da wa yã sodaas sẽn gũbg Zerizalɛm bɩ b ra segd n zoe tao-tao?

14 Yaa sɩd tɩ yɩɩ yʋʋmd 70 pʋgẽ wã la Rom sodaasã sãam Zerizalɛm. La yʋʋm a naas nins sẽn loog tɩ b na n yaool n sãam tẽngã, pa yɩ nana ye. Bala, yʋʋm kãens pʋgẽ wã, zɩɩm daaga wʋsgo. Sɩd pa yɩ nana ye! Kʋdemd yɛl mit a yembr bilga yɛlã sẽn yɩ to-to Zerizalɛm yʋʋm kãensã n yeel tɩ “tẽngã neb wẽneg n kʋʋ taab kʋ-beed n pa zoe taab nimbãaneg ye.” B yõga kom-bɩɩs n kɩt tɩ b kẽer maneg tẽngã lalsã, la b kẽes sãnda me sodaarã n da zãmsd-b sodaarã tʋʋmã daar fãa. B ra geta neb nins sẽn da pa teend Zerizalɛm nanambsã noyã wa bɛɛba. Kiris-nebã sã n da kaoosẽ tẽngã pʋgẽ, sɩd ra na n wa yɩɩ yel-pakr meng n kõ-ba.—Matɩe 26:52; Mark 12:17.

15 D tẽeg tɩ pa Zerizalɛm nebã bal la a Zezi sẽn keoogã ye. A yeelame tɩ ned ning fãa sẽn da be Zide me ra segd n zoe n yii tẽngã. Bala, kiuug a wãn Zerizalɛm lʋɩɩsã poore, Rom sodaasã longa tẽns a taaba. B reega Galile yʋʋmd 67 pʋgẽ wã n kell n deeg Zide yʋʋmd a ye rẽ poor bala. Woto kẽesa soolmã fãa neb nimbãaneg wʋsg pʋgẽ. Zerizalɛm yiib me ra lebga toog wʋsg ne Zʋɩf rãmbã n paase. Sodaasã ra gũuda tẽngã n da getẽ tɩ ned ning sẽn makd n na n yi fãa rat n saka Rom.

16. Bõe la pipi kiris-nebã ra segd n maan n põs toog ning sẽn zĩnd b wakatẽ wã?

16 Yel-kãensã fãa kɩtame tɩ d wʋmd bũmb ning sẽn kɩt t’a Zezi yeel-b tɩ b ra segd n yii tẽngã tao-tao wã võore. Kiris-nebã ra segd n saka bõn n da bas tɩ b paoongã bẽd-b ye. B ra segd n saka a Zezi saglgã n ‘bas b sẽn tarã fãa.’ (Luk 14:33) Neb nins sẽn sak n yi Zerizalɛm tao-tao n zoe n dʋʋg Zʋrdẽ kʋɩlgã põsa sãoongã.

D pa segd n yĩm t’a Zeova raarã kolgda tao-tao ye

17. Bõe yĩng tɩ d pa segd n yĩm t’a Zeova raarã kolgda tao-tao?

17 Biiblã sẽn da pĩnd n togs bũmb ninsã  sẽn pidsdã wilgda vẽeneg tɩ d vɩɩ dũniyã saab wakate. Yaa masã meng la d pa segd n yĩm t’a Zeova raarã kolgda tao-tao ye. Bãan wakate, sodaag pa tagsd zabr yell wa a sẽn da na n be zabr wakat ye. La rẽ sã n kɩt t’a yĩm tɩ zabr tõe n wa yikame, n zĩ n pa segend a menga, b sã n wa tiig n tʋm-a t’a kẽng zabre, a sẽn pa seglã yĩnga, a tõe n tɩ kiime. Yaa woto me ne kiris-nebã. D sã n yĩm n pa le tagsd a Zeova raarã sẽn kolgdã yelle, tõe n kɩtame tɩ d pa segl d mens n wa tõog n zab ne bũmb ning fãa sẽn dat n sãam d tẽebã, hal t’a Zeova raarã wa ling-du. (Luk 21:36; 1 Tesalonik rãmba 5:4) Neb kẽer sã n ‘da basa a Zeova,’ yaa masã meng la b segd n bao-a.—Sofoni 1:3-6; 2 Tesalonik rãmba 1:8, 9.

18, 19. Bõe n na n sõng-d tɩ d ket n ningd ‘a Zeova raarã’ d yamẽ?

18 Pa lingr la tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr sẽn sagl-d tɩ d ning a Zeova raarã d yamẽ wã ye. Wãn to la d tõe n maan rẽ? Pipi, yaa ne d sẽn na n tall yel-manesem sẽn yaa sõma, n yɩ neb sẽn sakd Wẽnnaam. (2 Pɩɛɛr 3:11, 12) D sã n maand woto, na n sõng-d lame tɩ d gũ ‘a Zeova raarã’ ne d sũy fãa. Gɛrk gom-biig ning b sẽn lebg tɩ ‘ning d yamẽ’ wã rat n yeelame tɩ “kɩt tɩ wa tao-tao.” Yaa sɩd tɩ d pa tõe n sɩd kɩt tɩ wakatã loog tao-tao t’a Zeova raarã ta ye. La d sẽn gũud ra-kãngã wã, d sã n tʋmd Wẽnnaam tʋʋmdã wʋsgo, na n yaa wa wakatã loogda tao-tao.—1 Korẽnt dãmba 15:58.

19 D sã n bʋgsd Wẽnnaam Gomdã la bũmb nins b sẽn tẽegd tõnd a pʋgẽ wã zutu, na n sõng-d lame tɩ d tõog n ‘gũ daarã ne ratem kãsenga,’ rat n yet tɩ d modg n kɩt t’a wa tao-tao. D segd n sɩd kell n gũ-a-la wakat fãa. (2 Pɩɛɛr 3:12) Pa a Zeova raarã waoong yell bal la b gomd Biiblã pʋgẽ ye. B leb n tẽegd-d-la bark nins fãa b sẽn pĩnd n wilg tɩ neb nins sẽn ‘gũud a Zeova wã’ na n paamame wã.—Sofoni 3:8.

20. Sagl-bʋg la d segd n tũ ne d sũy fãa?

20 Yaa masã la d segd n sɩd tũ saglg ning no-rɛɛs a Sofoni sẽn taas-dã. A sagl-d lame tɩ d rɩk yam t’a Zeova sũur nan ka yik t’a tãs-d ye. La a paas woto: “Tẽnga sik-m-mens rãmba fãa sẽn sakd Zusoaba tõodã, bao-y Zusoabã. La y bao tɩrlem ne sik-m-menga tɩ daar ninga, b na n lilla yãmb Zusoaba sũ-puugra raare.”—Sofoni 2:2, 3.

21. Yʋʋmd 2007 wã pʋgẽ, bõe la Wẽnnaam nin-buiidã tʋll n maan wakat fãa?

21 Woto yĩnga, yʋʋmdã verse b sẽn yãk tɩ na n zĩnd yʋʋmd 2007 kalãndirie wã pʋgẽ wã zemsame. Verse kãng la woto: ‘A Zeova ra-kãsengã kolgame.’ Hakɩka, Wẽnnaam nin-buiidã kɩsa sɩd t’a ‘kolgame. A wata tao-tao.’ (Sofoni 1:14) ‘A pa na n vaal ye.’ (Habakuk 2:3) D sẽn gũud ra-kãngã wã yĩng bɩ d ket n ningd d yamẽ wakat fãa tɩ gom-kãensã b sẽn pĩnd n togsã pidsg ta n saame!

Y tõe n leokame bɩ?

• ‘A Zeova ra-kãsengã’ yaa bõe?

• Bõe yĩng tɩ neb wʋsg pa rat n sak n deeg t’a Zeova raarã kolgdame?

• Bõe yĩng tɩ pipi kiris-nebã ra segd n zoe n yi tẽnga tao-tao?

• Wãn-wãn la d tõe n ket n ningd a Zeova raarã d yamẽ?

[Zãmsgã sogsgã]

[Goam sẽn tar pãngã, seb-neng 12]

Yʋʋmd 2007 wã verse la woto: ‘A Zeova ra-kãsengã kolgame.’ —Sofoni 1:14.

[Foto rãmba, seb-neng a 8, 9]

Wa a Nowe wakatẽ wã, a Zeova raarã na n linga laadbã

[Foto, seb-neng 10]

Kiris-nebã sã n da wa yã “sodaas sẽn gũbg” Zerizalɛm, b ra segd n zoe n yi a pʋgẽ tao-tao