Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

A Zeova na n kaoa bʋʋd n sõng a nin-buiidã

A Zeova na n kaoa bʋʋd n sõng a nin-buiidã

 A Zeova na n kaoa bʋʋd n sõng a nin-buiidã

“Wẽnnaam kõn sõng bãmb nin-tũusdsã sẽn zẽkd b koees n kot bãmb wĩntoog ne yʋnga bɩ?”—LUK 18:7.

1. Ãnd soab tẽeb n kengd yãmb raoodo, la bõe yĩnga?

DŨNIYÃ gill zugu, a Zeova Kaset rãmbã sʋka, rap la pagb wʋsg n sɩng n maand a Zeova raabã ne b sũy fãa hal sẽn na maan yʋʋm wʋsgo. Rẽ yĩnga yãmb meng pa mi saam-biis a woto buud sɩda? Tõe tɩ y tagsda saam-bi-poak sẽn kʋʋl yelle. A reega lisg hal sẽn kaoose, la a pa wae n vaand tigissã kẽngr ye. Wall tõe tɩ y tagsda saam-biig sẽn kʋʋl la sẽn sɩng n yit koe-moonegã ne tigingã neb semen ne a to fãa hal sẽn na maan yʋʋma. Yaa sɩd tɩ saam-bi-kãensã wʋsg ra tagsdame tɩ woto wẽnd tɩ Armagedõ ra pĩnd n waame. La baa dũni wẽn-kãngã sẽn ket n beẽ wã, pa koms bas-yard ning b sẽn tar ne a Zeova pʋlemsã ye. Ne rẽ fãa, b ket n tʋlla ne b sũy fãa n ‘tall b tẽebã hal tɩ wakatã ta.’ (Matɩe 24:13) Hakɩka, saam-bi-kãensã tẽebã sẽn tar pãng to-to wã kengda tigingã neb fãa raoodo.—Yɩɩl Sõamyã 147:11.

2. Bõe n sãamd d sũy wʋsgo?

2 La wakat ninga, d yãtame tɩ b sãnda nengẽ pa woto. A Zeova Kaset rãmb kẽer sẽn da moond koe-noogã hal sẽn na maan yʋʋm wa n basame tɩ b tẽebã boog tɩ b pa le wat tigissã ye. D saam-biis kẽer sẽn bas a Zeova wã, sãamda d sũy wʋsgo, la d tʋlla ne d sũy fãa n sõng nin-kãensã sẽn wõnd ‘piis sẽn menemã’ tɩ b lebg n wa d sʋka. (Yɩɩl Sõamyã 119:176; Rom dãmba 15:1) Baasg zãnga, kẽer sẽn ket n tar tẽeb tɩ sãnda tẽeb menemã kɩtame tɩ d sokd d mens woto: Bõe n kɩt t’a Zeova Kaset rãmb wʋsg ket n tar bas-yard ne a Zeova pʋlemsã tɩ kẽer tẽeb yaool n meneme? Bõe la tõnd ned kam fãa tõe n maan n tõog n kell n tẽ ne a sũur fãa ‘t’a Zeova ra-kãsengã’ sɩd kolgdame? (Sofoni 1:14) D ges makr a ye sẽn be a Luk sebrã pʋgẽ n tõe n sõng-do.

Keoogr neb nins ‘ninsaal biigã sẽn na n wa’ mikã yĩnga

3. Ãnd rãmb la pʋg-kõorã ne bʋ-kaoodã makrã sõngd n yɩɩda, la bõe yĩnga?

3 Luk sebrã sak 18 wã pʋgẽ, a Zezi rɩka makr sẽn gomd pʋg-kõor ne bʋ-kaood yelle. Mak-kãng me wõnda makr ning sẽn gomd rao sẽn kos bur ne pẽdgr tɩ d gom a yell sõsg ning sẽn loogã pʋgẽ wã. (Luk 11:5-13) La Luk sak 17 wã verse rãmb kẽer sõngd-d lame tɩ d bãng tɩ sẽn yɩɩd fãa, pʋg-kõorã ne bʋ-kaoodã makrã gomda neb nins ninsaal biigã sẽn da na n wa mik a naamã reegr sasa wã yelle. La wakat kãng sɩnga yʋʋmd 1914 tɛka.—Luk 18:8. *

4. Bõe yell la a Zezi gom n yaool n na n dɩk makr ning sẽn be Luk sak 18 wã?

4 Nand t’a Zezi rɩk makrã, a yeelame tɩ bũmb nins sẽn na n wilg tɩ ninsaal biigã reega a naamã na n yɩɩ vẽeneg ne nebã fãa “wa sa-yãgb sẽn yit yĩngr zĩig a yembre, n yãgd tɩ ta zĩig a to wã.” (Luk 17:24; 21:10, 29-33) La neb wʋsg sẽn na n vɩɩmd ‘sɛɛbã wakat’ n pa na n sak n deeg bõn-kãens sẽn  na n yɩ vẽenesã ye. (Daniɛll 12:4) Bõe n na n kɩt tɩ b pa reege? Yaa bũmb nins sẽn kɩt t’a Nowe la a Lot wakatẽ nebã pa kelg a Zeova keoogrã. A Nowe la a Lot wakatẽ wã, nebã ‘ra rɩtame la b yũuda, b ra raadame la b koosdẽ, b ra bʋtame la b metẽ hal tɩ ta daar ning b sẽn sãam bãmb fãa’ wã. (Luk 17:26-29) Yaa nin-kãens sẽn bas tɩ b tʋʋmã yell bal pak-b tɩ b pa kelg keoogrã yĩng la b sẽn sãamã. (Matɩe 24:39) Rũndã-rũndã me, nebã basame tɩ yaa b daar buud fãa tʋʋmã yell bal n pak-ba, tɩ kɩt tɩ b pa ne bũmb nins sẽn wilgd vẽeneg tɩ dũni wẽn-kãngã saab kolgame wã ye.—Luk 17:30.

5. a) Ãnd rãmb la a Zezi keoog-yã, la bõe yĩnga? b) Bõe n kɩt tɩ neb kẽer tẽeb meneme?

5 Vẽenega, a Zezi sẽn da mi t’a Sʋɩtãan dũniyã tõe n wa tiisa a karen-biisã hal n wa kɩt meng tɩ b “leb poorẽ” wã, ra sãamda a sũuri. (Luk 17:22, 31) A Sʋɩtãan ne a dũniyã sɩd tõog n kɩtame tɩ kiris-neb kẽer leb poorẽ. Kiris-nin-kãens gũu daar ning a Zeova sẽn na n sãam dũni wẽn-kãngã wã ne b sũy fãa n kaoos yʋʋma. La Armagedõ sẽn pa wa wakat ning bãmb sẽn da tẽed t’a na n waame wã, sãama b sũyã. Rẽ kɩtame tɩ b wa bas n pa ye tẽed ne b sũy fãa t’a Zeova bʋ-kaoorã raar kolgame ye. B sɩnga koe-moonegã basg bilf-bilfu, n wa tolg n bas tɩ b daar buud fãa tʋʋmã yell pak-b n yɩɩda, tɩ b pa ye tar sẽk n tʋmd tẽebã tʋʋm ye. (Luk 8:11, 13, 14) B wa n tolg n ‘leba poorẽ.’ Ad sɩd yaa kaeto!

D segd n ‘pʋʋsa daar fãa’

6-8. a) Togs-y pʋg-kõorã ne bʋ-kaoodã kibarã. b) A Zezi wilga bõe ne kiba-kãngã?

6 Bõe la d tõe n maan tɩ bas-yard ning d sẽn tar ne a Zeova kãabsã ra wa booge? (Hebre dãmba 3:14) A Zezi sẽn keoog a karen-biisã tɩ b ra leb a Sʋɩtãan dũniyã pʋgẽ wã poor bala, a goma rẽ yelle.

7 A Luk yeelame t’a Zezi “wẽe yel-bũnd ne bãmba n wilg t’a zemsame tɩ neba pʋʋs daar fãa n da yɛ ye.” A yeel-b-la woto: “Bʋ-kaood a ye n da be tẽng a yembr pʋgẽ n ka zoet Wẽnnaam ne neba nif me ye. La pʋg-kõor a yembr me n be tẽng kãng pʋgẽ n wa yeel bʋ-kaoodã: ‘Bɩ y sõng-m tɩ ned n zabd ne-ma.’ Bʋ-kaooda zãgsame n yeel t’a ka na n sõng-a ye. La a yaool n tagsame n yeel yaa: ‘Baa mam sẽn ka zoet Wẽnnaam ne neba nifã, baoosgo, pʋg-kõ-kãnga sẽn pẽdgd maamã, mam na n sõng-a lame t’a ra wat daar fãa n namsd maam ye.’”

8 A Zezi sẽn kõ kiba-kãngã wã poore, a togsa a sẽn dɩk-a n na n wilg bũmb ningã. A yeela woto: “Kelg-y bʋ-kaood sẽn ka tɩrga sẽn yeele. La Wẽnnaam kõn sõng bãmb nin-tũusdsa sẽn zẽkd b koees n kot bãmb wĩntoog ne yʋnga bɩ? B na kaoos n sõng bãmb sɩda? Mam yeta yãmba tɩ b na n sõnga bãmb tao-tao. La Ninsaal Biiga sã n wa, b na n yãa tẽeb dũniyã zugu?”—Luk 18:1-8.

 ‘Bɩ y sõng-ma’

9. Bõe la pʋg-kõorã ne bʋ-kaoodã makrã wilgda?

9 Kiba-kãngã sẽn tar pãngã sẽn wilgd bũmb ning takɩ wã yaa vẽenega. A sẽn gomd pʋg-kõor la bʋ-kaood yellã n paas a Zezi meng sẽn yeelã kɩtame tɩ d wʋmd a võorã vẽenega. Pʋg-kõorã bõosa bʋ-kaoodã woto: “Bɩ y sõng-m tɩ ned n zabd ne-ma.” Tɩ bʋ-kaoodã yeele: “Mam na n sõng-a lame.” A Zezi yaool n soka woto: ‘Wẽnnaam kõn sõng bãmb nin-tũusdsã bɩ?’ A sẽn sok woto wã yaa sẽn na yɩl n wilg tɩ Wẽnnaam na n bʋʋ bʋʋdã tɩrg n sõng a nin-tũusdsã. A paasame t’a Zeova “na n sõnga bãmb tao-tao,” sẽn dat n yeel t’a na n bʋʋ bʋʋdã tao-tao. (Luk 18:3, 5, 7, 8) Sẽn yɩɩd fãa, yaa wakat bʋg la “Wẽnnaam na n sõnga” a nin-buiidã?

10. a) Pipi kiris-nebã zamaanẽ, yɩɩ wakat bʋg la Wẽnnaam sõng a nin-buiidã? b) Rũndã-rũndã, yaa wakat bʋg la wãn-wãn la Wẽnnaam na n sõng a nin-buiidã?

10 Pipi kiris-nebã zamaanẽ, ‘sũ-dokr daarã’ bɩ bʋ-kaoorã daarã, rat n yeel tɩ daar ning Wẽnnaam sẽn sõng a nin-buiidã, yɩɩ yʋʋmd 70 pʋgẽ wã b sẽn wa n sãam Zerizalɛm ne a wẽnd-doogã. (Luk 21:22, Kãab-paalgã Koe-noogo) Rũndã-rũndã wã, yaa ‘a Zeova ra-kãsengã’ raar la a na n kao bʋʋdã n sõng a nin-buiidã. (Sofoni 1:14; Matɩe 24:21) Wakat kãnga, a Zeova na n sɩbga neb nins sẽn namsd a nin-buiidã n lebse, bala “[a Zezi Kirist] na n sɩbga neb nins sẽn ka mi Wẽnnaam la sẽn ka sakd tõnd Zusoab a Zezi Koe-noogã.”—2 Tesalonik rãmba 1:6-8; Rom dãmba 12:19.

11. B sẽn yeel t’a Zeova na n sõnga a nin-buiidã tao-tao wã võor yaa bõe?

11 La a Zezi sẽn yeel t’a Zeova na n sõnga a nin-buiidã “tao-tao” wã võor yaa bõe? Wẽnnaam Gomdã wilgdame tɩ baa a Zeova sẽn tar sũ-marã, a bʋ-kaoor fãa pidsda tao-tao wakat ning a sẽn yãkã bal takɩ. (Luk 18:7, 8; 2 Pɩɛɛr 3:9, 10) A Nowe wakatẽ wã, sãoong sa-kãsengã sãama nin-wẽnsã wakat ning Wẽnnaam sẽn yãkã. A Lot wakatẽ wã me, yɩɩ woto. A kɩtame tɩ bugum ni wa saag n sãam nin-wẽnsã fãa. A Zezi yeela woto: “A na n yɩɩ woto me daar ninga Ninsaal Biiga sẽn na n pukã.” (Luk 17:27-30) Rũndã-rũndã wã me, nin-wẽnsã sãoong na n ling-b lame. (1 Tesalonik rãmba 5:2, 3) D tõe n kɩsa sɩd zãng-zãng t’a Zeova tɩrlmã yĩnga, a na n sãama a Sʋɩtãan dũniyã n pa bas baa daar a ye meng tɩ rogl ye.

‘A na n sõnga bãmba’

12, 13. a) A Zezi sẽn dɩk bʋ-kaoodã ne pʋg-kõorã makrã yaa sẽn na n wilg tõnd bõe? b) Bõe yĩng tɩ d tõe n kɩs sɩd t’a Zeova na n kelga d pʋʋsgã la a sõng-do?

12 Pʋg-kõorã ne bʋ-kaoodã makrã a Zezi sẽn dɩkã wilgd-d-la bũmb a taab me sẽn yaa sɩda, la sẽn tar yõodo. A Zezi wilga makr ning a sẽn dɩkã sẽn dat n yɛɛlgã n yeel woto: “Kelg-y bʋ-kaood sẽn ka tɩrga sẽn yeele. La Wẽnnaam kõn sõng bãmb nin-tũusdsa sẽn zẽkd b koees n kot bãmb wĩntoog ne yʋnga bɩ?” Yaa vẽeneg t’a Zezi pa mak bʋ-kaoodã ne a Zeova, wa a Zeova maanda a nin-buiidã wala bʋ-kaoodã sẽn maan pʋg-kõorã to-to wã ye. A Zezi tũnuga ne kiba-kãngã n na n wilg a karen-biisã tɩ Wẽnnaam a Zeova pa wa bʋ-kaoodã ye. Bõe n wilgd t’a pa wa bʋ-kaoodã?

13 A Zezi makrã pʋgẽ bʋ-kaoodã ra pa ‘nin-tɩrg’ ye. La “Wẽnnaam yaa bʋ-kaood sẽn yaa tɩrga.” (Yɩɩl Sõamyã 7:12; 33:5) Sẽn paase, pʋg-kõorã yell da pa pak bʋ-kaoodã ye, la a Zeova nin-buiidã ned kam fãa yell pak-a lame. (2 Kibaya 6:29, 30) Bʋ-kaoodã leb n da pa rat n sõng pʋg-kõorã ye, la a Zeova tʋll n sõnga a nin-buiidã ne a sũur fãa. (Ezai 30:18, 19) Bõe la bʋ-kaoodã ne  pʋg-kõorã makr wilgd tõndo? Kiba-kãngã wilgdame tɩ bʋ-kaoodã ne a pa nin-tɩrgã sẽn sak n kelg pʋg-kõorã n sõng-a wã, a Zeova na n kelga a nin-buiidã la a sõng-b n yɩɩda.—Yelbũna 15:29.

14. Bõe yĩng tɩ d segd n ket n tẽed tɩ Wẽnnaam bʋ-kaoorã raar watame?

14 Dẽnd neb nins sẽn bas n pa ye tẽed t’a Zeova ‘ra-kãsengã kolgame’ wã tudga wʋsgo. Bõe yĩnga? Bala b wilgda ne rẽ tɩ b yam yooda a Zeova sã n sɩd na n pidsa a sẽn pʋlem bũmb ninsã. La ned baa a ye yaool n pa segd n tags tɩ d pa tõe n kɩs a Zeova sɩd ye. (Zoob 9:12) La rẽ yĩnga, b tõe n kɩsa sɩd tɩ tõnd yẽ na n kell n talla d tẽebã bɩ? Yaa rẽ la a Zezi sok pʋg-kõorã ne bʋ-kaoodã makrã baasgẽ.

‘Ninsaal biigã na n yãa tẽeb-kãngã buud dũniyã zug bɩ?’

15. a) Sok-bʋg la a Zezi sok-yã, la bõe yĩnga? b) Sok-bʋg la d segd n sok d mense?

15 A Zezi soka sokr sẽn pak tõndo. A soka woto: “Ninsaal Biiga sã n wa, a na n yãa [“tẽeb-kãngã buud,” NW] dũniyã zug bɩ?” (Luk 18:8) Yaa pʋg-kõorã tẽebã buud yell la a Zezi sẽn gom ka wã. A Zezi pa leok a sokrã ye. A sok-a-la sẽn na yɩl t’a karen-biis bao n bãng b tẽebã sẽn yaa to-to. Rẽ yĩnga b tẽebã ra boogdame tɩ tõe n wa kɩt tɩ b lebg n pʋg bũmb nins b sẽn da basã bɩ, bɩ b ra tara pʋg-kõorã tẽebã buudu? Rũndã-rũndã, tõnd ned kam fãa me segd n soka a meng woto: ‘Tẽeb bʋg buud la “ninsaal biigã” yãt mam sũurẽ wã?’

16. Pʋg-kõorã tẽebã ra yaa wãn-wãna?

16 D sã n dat n zĩnd neb nins a Zeova sẽn na n sõng bʋ-kaoorã raarã sʋka, d segd n maana wa pʋg-kõorã. A maana wãna? A yõka bʋ-kaoodã nengẽ kẽngre, n tʋgd n pẽdgd-a ‘t’a sõng-a.’ Woto wilgdame t’a ra tẽeda ne a sũur fãa t’a yellã na n manegame. A pẽdga nin-kãngã sẽn pa tɩrgã hal t’a wa sak n sõng-a. Woto me, rũndã-rũndã, baa sã n wõnd kaoosdame, Wẽnnaam a Zeova nin-buiidã tõe n kɩsa sɩd t’a na n sõng-b lame. Sẽn paase, b pẽdgda ne Wẽnnaam kosgo. B sɩd ‘zẽkda b koees n  kot-a wĩntoog ne yʋngo,’ tɩ wilgdẽ tɩ b tẽeda ne b sũy fãa t’a na n pidsa bũmb nins a sẽn pʋlem-bã. (Luk 18:7) Hakɩka, kiris-ned sã n bas n pa ye pʋʋsd a Zeova n kot a sõngre, wilgdame t’a ye pa tẽed t’a Zeova na n sɩd sõnga a nin-buiidã ye.

17. Bõe yĩng tɩ d segd n kell n pẽdg ne pʋʋsg la d tẽ t’a Zeova bʋ-kaoorã daar sɩd watame?

17 Sẽn paase, pʋg-kõorã yɛlã sẽn da yaa to-to wã wilgdame tɩ d sɩd segd n pẽdga ne pʋʋsgo. A yɛlã ra pa wõnd tõnd dẽndã sẽn yaa to-to rũndã-rũndã wã ye. Bõe n wilgd rẽ? A ra pa tar ned sẽn na keng a raood t’a wɩng bʋ-kaoodã nengẽ kẽngre ye, la a kell n maana woto. Tõnd yaool n tara Wẽnnaam Gomdã sẽn sagend-d tɩ d ‘pʋʋs n da basã.’ (Rom dãmba 12:12) Sẽn paase, bũmb da pa wilgd pʋg-kõorã t’a na n paamã sõngr ning a sẽn datã ye. La a Zeova yeta tõnd t’a na n sõng-d lame. A kɩtame t’a no-rɛɛsdbã yeel woto: “Baa a sã n wẽnd wa a kaoosdame, bɩ f gũ-a. Wakat ninga mam sẽn na n yãkã, a na n maaname n ka vaal ye.” (Habakuk 2:3; Yɩɩl Sõamyã 97:10) Pʋg-kõorã leb n da pa tar ned sẽn na sõng-a t’a paam tɩ bʋ-kaoodã reeg a kosgã ye, la tõnd tara sõngd sẽn yaa kãseng sẽn yaa a Zezi. A “bee Wẽnnaam dɩtg n yõkd bãmb sɛɛg tõnd yĩnga.” (Rom dãmba 8:34; Hebre dãmba 7:25) Baa pʋg-kõorã sẽn da pa tar teelg baa bilfã, a kell n pẽdga ne bʋ-kaoodã kosg n saagdẽ t’a na n sõng-a lame. Woto yĩnga, tõnd sẽn tar sõngr toor-toorã, d segd n kell n tẽeme t’a Zeova bʋ-kaoorã daar sɩd watame!

18. Wãn-wãn la pʋʋsgã tõe n keng d tẽebã la kɩt tɩ d paam tɩ Wẽnnaam sõng-d a bʋ-kaoorã raare?

18 Pʋg-kõorã makrã wilgda tõnd tɩ pʋʋsgã tara yõod wʋsg tẽebã pʋgẽ, la tɩ d sã n pẽdgd ne pʋʋsgo, tõe n kogl-d-la ne bũmb nins sẽn tõe n koms d tẽebã. La yaa vẽeneg tɩ woto pa rat n yeel tɩ yaa pʋʋsg f sẽn pʋʋsd n pa satẽ n gomd gom-vɩɩdo, n kɩtd tɩ f tẽebã ra menem ye. (Matɩe 6:7, 8) Yaa d sã n pʋʋsd a Zeova d sẽn mi tɩ yaa yẽ bal n tõe n sõng-dã, la d pʋʋsgã na n pẽneg-d ne-a la paas d tẽebã. Sẽn mik tɩ sẽn na yɩl n paam fãagre, tẽeb yaa tɩlaeyã, a Zezi sẽn sagl a karen-biisã tɩ b “pʋʋs daar fãa n da yɛ” wã zemsame. (Luk 18:1; 2 Tesalonik rãmba 3:13) Yaa vẽeneg tɩ pa tõnd pʋʋsgã n na n kɩt ‘t’a Zeova ra-kãsengã’ wa ye. Tõnd pʋʋsd tɩ d pa pʋʋsd me, a na n waame. La yɩl tɩ tõnd ned kam fãa paam tɩ Wẽnnaam sõng-a baraar t’a põsã bee ne d tẽeba, d pʋʋsgã la tɩrlem tʋʋm nins d sẽn tʋmd rũndã-rũndã wã.

19. Wãn-wãn la d wilgd tɩ d tẽeda ne d sũy fãa tɩ ‘Wẽnnaam na n sõnga a nin-tũusdsã’ a bʋ-kaoorã daare?

19 D tẽrame t’a Zezi soka woto: “Ninsaal Biiga sã n wa, a na n yãa tẽeb dũniyã zugu?” Wãn-wãn la d leokd sok-kãngã sẽn pak-dã? D sũy yaa noog d sẽn tõe n leok tɩ n-ye wã. Bala a Zeova nin-buiidã na maan neb milyõ rãmbã sẽn be dũniyã gill zugã wilgda ne b pʋʋsgã, b sũ-marã la b sẽn ket n modgd to-to wã tɩ b tara tẽeb buud ning a Zezi sẽn baoodã. Sɩd-sɩda, baa ne a Sʋɩtãan dũniyã sẽn zabd ne tõnd rũndã-rũndã wã, d ket n tẽeda ne d sũy fãa tɩ ‘Wẽnnaam na n sõnga a nin-tũusdsã.’

[Tẽngr note]

^ sull 3 Sẽn na yɩl n wʋm mak-kãngã võor sõma, bɩ y karem Luk 17:22-33. Luk 17:22, 24, 30 sẽn gomd “ninsaal biigã” yellã sõngd-d lame tɩ d leok sokr ning sẽn be Luk 18:8 pʋgẽ wã.

Y tẽrame bɩ?

• Bõe n kɩt tɩ kiris-neb kẽer bas tɩ b tẽeb meneme?

• Bõe yĩng tɩ d tõe n tẽ ne d sũy fãa t’a Zeova bʋ-kaoorã daar sɩd watame?

• Bõe yĩng tɩ d segd n kell n pẽdg ne pʋʋsgo?

• D sã n pẽdgd ne pʋʋsgo, wãn-wãn la na n sõng-d tɩ d tẽebã ra meneme?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 19]

Bõe la pʋg-kõorã ne bʋ-kaoodã makrã wilgda?

[Foto rãmba, seb-neng 21]

Rũndã-rũndã, neb milyõ rãmb n tẽed ne b sũy fãa tɩ Wẽnnaam na n kaoa bʋʋd n sõng a nin-buiidã