Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sak-y-yã a Zeova kiblgã wakat fãa

Sak-y-yã a Zeova kiblgã wakat fãa

 Sak-y-yã a Zeova kiblgã wakat fãa

‘Ra paoog a Zeova [kiblg] ye.’—YELBŨNA 3:11.

1. Bõe yĩng tɩ d segd n sak Wẽnnaam kiblgã?

PĨND wẽndẽ Israɛll rĩm a Salomo wilgda tõnd ned kam fãa sẽn segd n sak Wẽnnaam kiblgã võore. A yeela woto: “M biiga, ra paoog Zusoaba [kiblg] ye, la ra zoe b tãsga ye. Tɩ bõe, Zusoaba sɩbgda b sẽn nong a soab wa ned sẽn sɩbgd a bi-nongre.” (Yelbũna 3:11, 12) Sɩd-sɩda, tõnd saasẽ Ba wã sã n kibind neda, yaa a sẽn nong-a yĩnga.

2. Kiblg yaa bõe, la wãn-wãn la b tõe n kibl-du?

2 Kibl ned rat n yeelame tɩ rems-a bɩ sɩbg-a a neer yĩnga. Leb n dat n yeelame tɩ wub ned bɩ wilg neda. Tʋm-tʋmd a Poll gʋlsa woto: “Yaa sɩd tɩ sɩbgr fãa wakate, wẽnda toogo la sũ-sãoongo, la baoosgo, a yaool n wata ne tɩrlem la laafɩ neb nins sẽn sakda yĩnga.” (Hebre dãmba 12:11) Ned sã n sak tɩ Wẽnnaam a Zeova kibl-a, a na n tũ a noyã tɩ rẽ kɩt t’a paam n pẽneg a Zeova sẽn yaa sõngã. (Yɩɩl Sõamyã 99:5) Wẽnnaam tõe n tũnuga ne tõnd tẽed-n-taasã n kibl-du. A leb n tõe n kibl-d-la ne tigissã maasem, ne d Biiblã zãmsg la “tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩdã” sẽn yiisd sɛb ninsã kareng maasem. (Luk 12:42-44) Ad b sã n wa sõng-d tɩ d bãng bũmb d sẽn segd n demse, d sũur segd n yɩɩ noogo! La ned sã n maan yel-wẽn-kãsenga, kibl-bʋg buud la a tõe n paame?

B sẽn yiisd neb kẽer tigingã pʋgẽ wã võore

3. Bõe yĩng la b yiisd ned tigingã pʋgẽ?

3 Kiris-nebã sẽn yaa Wẽnnaam sõgen dãmbã zãmsda Biiblã la sɛb a taab b sẽn yiisd b yĩnga. B zãmsda a Zeova noyã b tigissẽ wã la b tigis-kãsemsẽ wã. Rẽ kɩtame tɩ kiris-nebã mi a Zeova sẽn dat tɩ b maan bũmb ninsã. Yaa tigingã ned sã n wa maan yel-wẽn-kãseng  n pa rat n tek yam n kos sugr bal la b yiisd-a tigingã pʋgẽ.

4, 5. Biiblã kiba-bʋg sẽn wilgd ned b sẽn yiis tiging pʋgẽ yell la b gomd ka, la bõe yĩng tɩ b wa sagl tigingã neb tɩ b lebs n deeg-a?

4 D vaees Biiblã kibar a ye sẽn gomd kiris-ned b sẽn da yiis yelle. Korẽnt kiris-nebã ra basa ned sẽn yo yoob buud sẽn zɩ n zĩnd neb nins sẽn da pa pʋʋsd Wẽnnaamã meng sʋk t’a be tigingã pʋgẽ. Nin-kãngã ‘ra tara a ba paga.’ A Poll sagla Korẽnt tigingã neb tɩ b “bas-a Sʋɩtãana nugẽ, t’a yĩnga ratem sãam t’a sɩɩga paam fãagre.” (1 Korẽnt dãmba 5:1-5) B sẽn yiis sẽn maan-a yel-wẽndã n bas-a a Sʋɩtãan nugẽ wã, a ra ye lebga a Sʋɩtãan dũniyã neda. (1 Zã 5:19) B sẽn yiis nin-wẽn-kãng tigingã pʋgẽ wã, kɩtame tɩ tigingã neb a taabã ket n tat a yam.—1 Korẽnt dãmba 5:11-13.

5 Rẽ poore, pa kaoos la tʋm-tʋmd a Poll sagl Korẽnt kiris-nebã tɩ b lebs n deeg sẽn da maan-a yel-wẽndã tigingã pʋgẽ ye. Bõe yĩnga? A Poll yeelame tɩ yaa sẽn na yɩl t’a ‘Sʋɩtãan da tõog-b ye.’ Vẽenega, nin-kãngã ra teka yam n kos sugr la a toeem a vɩɩmã. (2 Korẽnt dãmba 2:8-11) Korẽnt tigingã neb sã n da pa sak n lebs n deeg nin-kãngã, b ra na n lʋɩya a Sʋɩtãan bẽdgẽ, bala b ra na n yɩɩ neb sẽn pa kõt b taab sugri. Yaa vẽeneg tɩ pa kaoos la b sak n ‘kõ-a sugr la b bels-a’ ye.—2 Korẽnt dãmba 2:5-7.

6. Ned sẽn maan yel-wẽnd yiisg tigingã pʋgẽ yõod yaa bõe?

6 Ned sẽn maan yel-wẽnd yiisg tigingã pʋgẽ yõod yaa bõe? B sã n yiis ned a woto tigingã pʋgẽ, kɩtdame t’a Zeova yʋ-sõngã ra sãame, t’a nin-buiidã yʋʋr me ra sãam ye. (1 Pɩɛɛr 1:14-16) B sã n yiis ned sẽn maan yel-wẽnd n pa rat n tek yam n kos sugr tigingã pʋgẽ, wilgdame tɩ b sɩd nonga Wẽnnaam noyã wʋsgo, la kɩtdẽ tɩ rẽgd ra zĩnd tigingã pʋgẽ ye. Leb n tõe n kɩtame tɩ sẽn maan-a yel-wẽndã bãng tɩ bũmb ning a sẽn maanã sɩd yaa wẽng wʋsgo.

Ned sẽn maan yel-wẽnd segd n deng n kosa sugri

7. A Davɩɩd sẽn da wa n nan pa vẽneg a yel-wẽnã n togsã, bõe n maan-a?

7 Neb wʋsg sẽn maan yel-wẽn-kãsems sak n teka yam ne b sũy fãa n kos sugr tɩ b pa yiis-b tigingã pʋgẽ ye. Yaa sɩd tɩ pa nana ne neb kẽer tɩ b sak n deeg tɩ b kongame la b kos sugr ye. D ges Israɛll rĩm a Davɩɩd sẽn gʋls Yɩɩl 32 soabã makre. Yɩɩl kãngã wilgdame t’a Davɩɩd sẽn da wa n yo ne a Batseba la a maan yel-wẽn-kãsems a taab rẽ sasa wã, a pa vẽneg n togs tao-tao ye. Rẽ kɩtame t’a sũurã ra sãam hal t’a pãngã sa zãng wa tʋʋlg sẽn kʋɩɩsd tɩɩga. A ra namsda wʋsgo, la a sẽn wa n vẽneg a yel-wẽnã n togsã, a Zeova kõ-a-la sugri. (Yɩɩl Sõamyã 32:3-5) Rẽ kɩtame t’a Davɩɩd yɩɩl woto: “Bark bee ned ninga zugu, Zusoaba sẽn ka geelgd a yel-wẽna ye.” (Yɩɩl Sõamyã 32:1, 2) Ad a Davɩɩd sũur sɩd yɩɩ noog a sẽn wa n paam tɩ Wẽnnaam kõ-a sugrã!

8, 9. Wãn-wãn la ned b sẽn yiis tigingã pʋgẽ wilgd t’a teka yam n kot sugri, la rẽ maaneg yõod yaa bõe?

8 Dẽnd vẽenega, ned sẽn maan yel-wẽnd sã n dat tɩ b kõ-a sugri, a segd n teka yam. La pa a soabã sã n zoet yãnde, pa rẽ bɩ a yaeesd ned na n wa bãng a sẽn maanã, la wilgd t’a teka yam ye. Ned teka yam, a sã n sakame n toeem zʋgo, a sũur sẽn sãam yel-wẽnd ning a sẽn maanã yĩnga, la a wilgdẽ t’a ratame tɩ yellã yi a zugu.—Yɩɩl Sõamyã 51:19; 2 Korẽnt dãmba 7:11.

9 Kiris-ned sẽn maan yel-wẽnd sã n dat tɩ b lebs n deeg-a tigingã pʋgẽ, pipi rẽndame t’a kos sugri. La pa rẽ yĩng la b segd n lebs n deeg koangdã tɩlae tɩ bala b sẽn yiis-a wã kaoosame ye. Nand tɩ b lebs n deeg-a, a segd n teka yam fasɩ. A segd n bãngame tɩ bũmb ning a sẽn maan n sãam a Zeova yʋʋr la tigingã yʋʋrã sɩd yaa wẽng wʋsgo. Sẽn maan-a yel-wẽndã segd n teka yam la a pʋʋs ne a sũur fãa n kos sugri, la a sak n tũud Wẽnnaam noyã sẽn yaa tɩrsã. A sã n dat tɩ b lebs n deeg-a tigingã pʋgẽ, a segd n wilga  vẽeneg t’a teka yam, la a tʋmd sẽn “zems yam tekr tʋʋma.”—Tʋʋma 26:20.

Bõe yĩng tɩ ned segd n vẽneg a yel-wẽnd n togse?

10, 11. Bõe yĩng tɩ d pa segd n solg yel-wẽnd d sẽn maane?

10 Neb kẽer sẽn maan yel-wẽnd tõe n yeta b mens woto: ‘Mam sã n togs ned m yel-wẽndã, na n waa ne sogs-toogo, la tõe tɩ b yiis-m tigingã pʋgẽ menga. La m sã n sĩnd n pa togse, sogsg kõn zĩndi, b kõn yiis-ma, tigingã ned me kõn bãnge.’ La ned sã n tagsd woto, a yĩmda bũmb kẽer sẽn tar yõod wʋsgo. Bõn-kãens la bʋse?

11 A Zeova yaa ‘Wẽnnaam sẽn yaa nimbãan-zoɛt la bark kõata. A sũur ka yikd tao-tao ye, la a nonglmã yaa wʋsgo. A yaa sɩd soaba, sẽn maand nonglem hal tɩ ta zãmaan tusri, n kõt neb sugr b yel-wẽna ne b kɩɩsga la b kongra fãa yĩnga.’ La baasg zãnga, a sɩbgda a nin-buiidã ne tɩrlem. (Yikri 34:6, 7; Zeremi 30:11) Ned sã n maan yel-wẽn-kãseng n solgdẽ, Wẽnnaam pa tõe n kõ-a sugr ye. A Zeova mii bũmb ning a sẽn maanã, la a pa get wẽng maaneg wa yel-bil ye.—Yelbũna 15:3; Habakuk 1:13.

12, 13. Ned sã n bao n na n solg a yel-wẽnde, bõe n tõe n maane?

12 F sã n maan yel-wẽn-kãseng n vẽneg n togse, sõngd-f lame tɩ f lebs n paam sũur kaset sẽn yaa sõma. (1 Tɩmote 1:18-20) La ned sã n solg a yel-wẽnde, tõe n kenga a sũur t’a wa sak n maan yel-wẽn a taaba. D pa segd n tags tɩ d sã n maan yel-wẽnde, d beega ned wall tigingã bal ye. Yaa Wẽnnaam la d beeg-yã. Yɩɩl-gʋlsdã yɩɩla woto: “Zusoaba bee bãmb do-sõnga pʋgẽ. Zusoaba naam geer bee saasẽ. Bãmb nin getame, la bãmb nin-pagd nee ninsaalba fãa. Zusoaba feesda nin-tɩrg ne nin-wẽng fãa.”—Yɩɩl Sõamyã 11:4, 5.

13 Tigingã sẽn yaa sõngã yĩnga, a Zeova pa na n ning ned sẽn maan yel-wẽn-kãseng la a solgd n dat n pa a pʋgẽ bark ye. (Zak 4:6) Woto yĩnga, ned sã n maan yel-wẽnd la a rat n maan sẽn tat Wẽnnaam daabo, a pa tog n zoe rabeem ye. A segd n pelga a pʋg n vẽneg n togse. Sã n pa rẽ, a sũur kasetã na n ningd-a-la taale, sẽn yɩɩd fãa, a sã n wa karem wall a wʋm saglg sẽn tik bũmb ning a sẽn maanã zugu. A Zeova tõe n wa reega a vʋʋsem sõngã n bas a soaba wa rĩm a Sayull nengẽ wã. (1 Sãmwɛll 16:14) La Wẽnnaam sã n deeg a vʋʋsem sõngã n bas neda, tõe n kɩtame t’a soab maan yel-wẽn-kãsems a taaba.

D kɩs kãsem dãmbã sɩda

14. Bõe yĩng tɩ ned sẽn maan yel-wẽnd segd n tũ saglg ning sẽn be Zak 5:14, 15 wã?

14 Rẽnd bõe la ned sẽn maan yel-wẽnd n dat n tek yam n kos sugr segd n maane? “Bɩ a bool Wẽnnaam tẽedba kãsem dãmba, la bɩ bãmb tik a soab ne kaam ne Zusoaba yʋʋre n pʋʋsd Wẽnnaam a yĩnga. Tẽeb pʋʋsg na maag bãadã, la Zusoaba na yik-a t’a paam laafɩ.” (Zak 5:14, 15) Bũmb a ye ned sẽn dat n tʋm tʋʋm sõma n wilg t’a teka yam n kot sugr sẽn segd n maane, yaa tɩ wilg kãsem dãmbã a kongrã. (Matɩe 3:8) Kãsem dãmbã sẽn tar tẽeb sõma la b nong saam-biisã na n ‘tika a soab ne kaam ne a Zeova yʋʋr n pʋʋs Wẽnnaam a yĩnga.’ Nedã sã n sɩd teka yam ne a sũur fãa n kot sugri, kãsem dãmbã sagls sẽn yit Biiblã pʋgẽ na n bʋka a sũur wa kaam sẽn bʋkd yĩngã.—Zeremi 8:22.

15, 16. Wãn-wãn la tigingã kãsem dãmb tũud makr ning Wẽnnaam sẽn kõ tɩ be Ezekɩɛll 34:15, 16 pʋgẽ wã?

15 Tõnd Pekɩɩm a Zeova sẽn yiis Zʋɩf rãmbã Babilon yembdẽ wã yʋʋmd 537 sẽn deng a Zezi rogmã, la a sẽn fãag tẽeb Israɛllã “Babilon kãsengã” nugẽ yʋʋmd 1919 pʋgẽ wã, a sɩd kõ-d-la mak-sõngo. (Wilgri 17:3-5; Galat dãmba 6:16) A sẽn maan woto wã, a pidsa bũmb a sẽn da kãabe. A ra yeela woto: “M na n kɩɩma m piisã m toore. Mam na kɩtame tɩ b vʋʋse. . . . Piis kẽer sã n menem, mam na n bao-b lame, b sã n lake, mam na n le waa ne-ba. Mam na n peka sẽn  pogl-bã noda la m tɩp sẽn bẽed-bã.”—Ezekɩɛll 34:15, 16.

16 A Zeova geta a nebã yell wa pe-kɩɩm sẽn get a piis yell to-to wã. A kogend-b lame la a baood sẽn menem-bã. Woto me, tigingã kãsem dãmb modgdame tɩ Wẽnnaam nin-buiidã paamd tẽebã rɩɩb tɩ sekd-b la b kogend-ba. Kãsem dãmbã baooda neb nins sẽn bas kiris-neb tigingã me. Yel-gɛtbã ‘tɩpda sẽn pogl-bã’ wa Wẽnnaam sẽn pekd a piis nins sẽn poglã nodã. Nod-kãens tõe n tũu ne b mens tʋʋma, wall tũu ne ned no-goama. Kãsem dãmbã rɩkda Wẽnnaam togs-n-taar n sõngd sẽn bẽed-b tẽebã wɛɛngẽ tɩ tõe tɩ yaa b rãmbã mens yel-wẽn yĩngã.

Pe-kɩɩmbã sẽn sõng tõnd to-to

17. Bõe yĩng tɩ d pa segd n zoe rabeem ne d tɩ kos kãsem dãmbã sõngre?

17 Kãsem dãmbã tũuda saglg ning sẽn pʋgdã ne sũ-noogo. B sagl-b-la woto: “Bɩ y zoe bãmb nimbãanega, la y zoe rabeem.” (Ziid 23) Kiris-neb kẽer maana yel-wẽn-kãsemse, b sẽn yo la b tʋm daglem yĩnga. La b sã n tek yam ne b sũy fãa n kos sugri, b tõe n paamame tɩ kãsem dãmbã sẽn nong-b la b tʋll n sõng-b ne b sũy fãa wã zoe b nimbãanega. A Poll yeelame tɩ yẽ ne kãsem dãmb a taabã pa baood n na n maan b tẽed-n-taasã pãnga, la tɩ bãmb sõngd-b-la b sũ-noog yĩnga. (2 Korẽnt dãmba 1:24) Woto yĩng bɩ d ra tol n zoe rabeem ne d tɩ kos tɩ b sõng-d ye.

18. Wãn-wãn la kãsem dãmbã sõngd tigingã neb nins sẽn bʋdgã?

18 Ned sã n maana yel-wẽn-kãsenga, bõe yĩng t’a segd n kɩs sɩd tɩ tigingã kãsem dãmb tõe n sõng-a lame? Yaa tɩ pipi, b yaa Wẽnnaam bãgrã pe-kɩɩmba. (1 Pɩɛɛr 5:1-4) Pe-kɩɩm sẽn nong a pesg pa na n pãb-a a sẽn maan n pogl a meng yĩng ye. Woto me, kãsem dãmbã sã n na n sõng tigingã ned sẽn maan yel-wẽnde, b sẽn baoodã pa b bãng b sẽn na n sɩbg-a to-to ye. Yaa sẽn na yɩl n bãng b sẽn tõe n sõng-a to-to t’a bas a yel-wẽndã la a lebs n paam zood ne Wẽnnaam, tɩ sã n tõeyã. (Zak 5:13-20) Kãsem dãmbã segd n kaoa bãgrã neb bʋʋd tɩrga, la ne bʋgsem. (Tʋʋma 20:29, 30; Ezai 32:1, 2) Wẽnnaam baoodame tɩ kãsem dãmbã la kiris-neb a taabã fãa yɩ tɩrse, tɩ b nong b taabã la b yɩ sik-m-mens rãmba. (Miise 6:8) Kãsem dãmbã sã n na n kao tigingã ned sẽn maan yel-wẽnd bʋʋdo, b segd n talla zʋg sõma kãensã. Bala yaa yõor yelle, la nedã me yaa ‘a Zeova pesg’ sẽn tʋmd a tʋʋmã.—Yɩɩl Sõamyã 100:3.

19. Tigingã ned sã n beege, wãn-wãna la kãsem dãmbã segd n kibl-a?

19 Yaa ne vʋʋsem sõngã sõngr la b yãkd  tigingã kãsem dãmbã. La kãsem dãmbã baoodame me t’a wilg-b sore. ‘Ned sã n beeg [n pa bãnge, NW]’ kãsem dãmbã segd n ‘sagl-a-la ne sũ-maasem t’a yɩ tɩrga.’ (Galat dãmba 6:1; Tʋʋma 20:28) Yaa sɩd tɩ kãsem dãmbã segd n sagl-a-la ne bʋgsem, la b segd n tũu Wẽnnaam noyã me. B segd n sõnga a soabã n welg yellã, la b segd n maan rẽ wa b sẽn tɩpd ned sẽn pogl to-to sẽn na yɩl n da wa paas a toog zaalmã. (Kolos rãmba 3:12) Kãsem dãmbã sẽn na n kibl a soabã to-to wã na n zemsa ne a Zeova sẽn get yellã to-to wã, bala b na n deng n pʋʋsame la b tik Gʋlsg Sõamyã n bãng n maan rẽ.—Matɩe 18:18.

20. Wakat bʋg la tigingã kãsem dãmb segd n yiis koɛɛg n wilg tigingã neb tɩ b kibla neda?

20 Tigingã ned sã n maan yel-wẽnd tɩ nebã fãa miẽ, pa rẽ bɩ yaa vẽeneg tɩ na n wa vẽnegame, sẽn na yɩl n kogl tigingã yʋ-noogo, yɩta sõma tɩ b yiis koɛɛg n wilg nebã tɩ b kibla a soabã. La baa pa rẽ, tigingã neb sã n segd n bãngame tɩ b kibla neda, b segd n togs-b lame. Sasa kãnga, ned ning b sẽn kiblã sɩnga sãoogr tẽebã wɛɛngẽ. D tõe n mak-a-la ne ned sẽn paam sãmpogr tɩ nan pa maage, tɩ kɩt t’a pa tõe n tʋm tʋʋm kẽer nand ye. Yɩta sõma tɩ tigissã sasa bɩ a sĩnd n kelgd sõssã bal la a ra kõt leoor ye. Tõe tɩ kãsem dãmbã na n baoa ned t’a tɩ zãms Biiblã ne-a sẽn na yɩl n sõng-a t’a rems zĩis nins a sẽn kongd pãngã, t’a tẽebã lebs n “kɩ yẽgna.” (Tɩt 2:2, Sebr Sõngo) B maanda woto fãa nonglem yĩnga, pa sẽn na yɩl n sɩbg sẽn maan-a yel-wẽndã ye.

21. Wãn-wãn la kãsem dãmbã tõe n ges yel-wẽn kẽer yelle?

21 Kãsem dãmbã tõe n sõnga ned ne manesem toɛy-toɛy tẽebã wɛɛngẽ. D rɩk makr wa saam-biig sẽn da nong n yũud rãam tɩ loogdẽ sã n le wa yik n yũ vugr bɩ naoor a yi tɩ looge, a sẽn wa n be yir a yembre. Wall wa saam-biig sẽn da bas sɩgaar yũub hal sẽn kaoos sã n wa yik n yũ sɩgaar vugr bɩ naoor a yiib tɩ ned pa bãng ye. Baa a sã n pʋʋsame n tẽed tɩ Wẽnnaam kõ-a-la sugri, a segd n tɩ kosa kãsem dãmbã sõngr sẽn na yɩl n da ket n maand yel-wẽn-kãng ye. Kãsem soab a ye bɩ b yiib tõe n welga yellã. La sẽn mik tɩ yɛl a taab b sẽn pa mi n tõe n be sʋkã, b segd n togsa tigingã kãsem dãmb taoor-lʋɩtã.

D ket n sakd Wẽnnaam kiblgã

22, 23. Bõe yĩng tɩ d segd n ket n sakd Wẽnnaam kiblgã?

22 Sẽn na yɩl n ta a Zeova yam, kiris-ned fãa segd n saka a kiblgã. (1 Tɩmote 5:20) Woto yĩng bɩ d tũud sagls nins d sẽn paamdã ne d sũy fãa. D paamda sagl-kãens d sẽn wat n karemd Biiblã, pa rẽ bɩ sɛb nins siglgã sẽn yiisã, la d tigissã ne d tigis-kãsemsẽ wã. D kell n gũus d mens n tũ a Zeova raabã. Woto, Wẽnnaam kiblgã na n sõng-d lame tɩ d tẽebã yɩ kãn-kãe wakat fãa n tõog n da lʋɩt yel-wẽnã pʋgẽ ye.

23 Ned sã n sakd Wẽnnaam kiblgã, a na n tõog n paa Wẽnnaam nonglmã pʋgẽ. Yaa sɩd tɩ b yiisa kiris-neb kẽer tigingã pʋgẽ, la d sã n kogl d sũurã la d kẽnd wa yam soaba, b pa na n yiis-d ye. (Yelbũna 4:23; Efɛɛz rãmba 5:15) La sã n mik tɩ b zoe n yiisa neda, a tõe n baoome tɩ b lebs n deeg-a. Wẽnnaam datame tɩ neb nins sẽn dɩk b mens n kõ-a wã balm-a ne kɩs-sɩda, la ne “sũ-noogo.” (Tõodo 28:47) D sã n sak a Zeova kiblgã, d na n tõog n balm-a-la woto wakat fãa.—Yɩɩl Sõamyã 100:2.

Wãn-wãn la y na n leoke?

• Bõe yĩng tɩ b yiis kiris-neb kẽer tigingã pʋgẽ?

• Tek yam n kos sugr ne f sũur fãa wã baooda bõe maanego?

• Bõe yĩng tɩ ned sẽn maan yel-wẽn-kãseng segd n vẽneg n togse?

• Ned sã n maan yel-wẽnd n tek yam n kos sugri, wãn-wãn la tigingã kãsem dãmb sõngd a soaba?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 13]

Bõe yĩng tɩ tʋm-tʋmd a Poll gʋls Korẽnt kiris-nebã n sagl-b tɩ b yiis ned tigingã pʋgẽ?

[Foto, seb-neng 16]

Kãsem dãmbã tɩpda Wẽnnaam piis nins sẽn poglã wa pĩnd wẽndẽ pe-kɩɩmbã sẽn da tɩpd b piisã to-to wã