Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Pa-y Wẽnnaam nonglmã pʋgẽ!

Pa-y Wẽnnaam nonglmã pʋgẽ!

 Pa-y Wẽnnaam nonglmã pʋgẽ!

‘M zo-nongdse, bɩ y kell n [pa] Wẽnnaam nonglmã pʋgẽ sẽn na n kɩt tɩ d paam vɩɩm sẽn kõn sa wã.’—ZIID 20, 21, Kãab-paalgã Koe-noogo.

1, 2. Wãn-wãn la d tõe n maan n pa Wẽnnaam nonglmã pʋgẽ?

AZEOVA nonga ãdem-biisã hal wʋsg tɩ kɩt t’a sak n kõ a Biribl yendã, sẽn na yɩl tɩ neb nins fãa sẽn tẽed-a wã paam vɩɩm sẽn pa sate. (Zã 3:16) Ad tõnd sẽn paam tɩ Wẽnnaam nong-d wʋsg woto wã sɩd yaa bõn-kãseng tɛkẽ! D sã n yaa a Zeova Kaset soaba, yaa vẽeneg tɩ d ratame t’a Zeova nong-d wakat fãa.

2 Karen-biig a Ziid wilga d sẽn tõe n maan to-to n pa Wẽnnaam nonglmã pʋgẽ. A yeela woto: “Bɩ y nang pãng ne tẽeb sõma ninga yãmb sẽn tarã n pʋʋs ne Sɩɩg Sõng pãnga. Bɩ y tall yãmb mens Wẽnnaam nonglem pʋgẽ, yãmb sẽn gũud tõnd Zusoab a Zezi Kirist nimbãan-zoeerã sẽn na n yɩ vɩɩm sẽn ka sɛtã.” (Ziid 20, 21) D sã n zãmsd Wẽnnaam Gomdã la d moond koe-noogã, sõngd-d lame tɩ d ket n nangd pãng ne ‘tẽeb sõma’ wã, rat n yeel tɩ d na n kẽngda taoor Kiristã zãmsg pʋgẽ. D sã n dat n pa Wẽnnaam nonglmã pʋgẽ, d leb n segd n pʋʋsda ne “sɩɩg sõng pãnga.” La sẽn na yɩl n paam vɩɩm sẽn kõn-sa wã, d segd n tẽe a Zezi Kirist maoongã sẽn yaa rondã me.—1 Zã 4:10.

3. Bõe yĩng tɩ neb kẽer ye pa a Zeova Kaset rãmba?

3 Neb kẽer n da tall tẽebo, la b pa kell n pa Wẽnnaam nonglmã pʋgẽ ye. Nin-kãens sẽn yãk yam n na n maand yel-wẽnã, kɩtame tɩ b ye pa a Zeova Kaset rãmb ye. Wãn to la d tõe n maan n da wa yɩ wa bãmba? D sã n bʋgs bũmb nins yell d sẽn na n goma zutu, tõe n sõng-d lame tɩ d pa Wẽnnaam nonglmã pʋgẽ la d ra wa maan yel-wẽn ye.

D wilg tɩ d nonga Wẽnnaam

4. Wẽnnaam sakr tara nafa bʋse?

4 D sak Wẽnnaam n wilg tɩ d nong-a lame. (Matɩe 22:37) Tʋm-tʋmd a Zã gʋlsa woto: “Wẽnnaam nonglem yaa tɩ tõnd sak bãmb tõogo. La bãmb tõog ka toog ye.” (1 Zã 5:3) D sã n sakd Wẽnnaam, d tõe n paama raood n tõog n yals kãn-kãe makr taoore, la d paam sũ-noog me. Yɩɩl-gʋlsdã yeela woto: “Bark bee ned ninga zugu sẽn ka reegd nin-wẽns saglg ye, . . . yẽ nonga Zusoaba tõogo.”—Yɩɩl Sõamyã 1:1, 2.

5. D sã n nong a Zeova, bõe la d na n maane?

5 D sã n nong a Zeova, na n kɩtame tɩ d ra wa maan yel-wẽn-kãseng n sãam a yʋʋrã ye. A Aguur da pʋʋsa Wẽnnaam n kos woto: “Ra bas-y tɩ m yɩ naong soab ye, la y ra bas tɩ m yɩ arzɛk soab me ye. Yãmb we n kõ maam dɩɩb sẽn sekd maam bala. Tɩ m da wa tɩg n yeel tɩ: ‘[A Zeova] yaa yɛ neda?’ Wala tɩ m da wa yɩ naong soab n zu n paoog yãmb yʋʋr ye.” (Yelbũna 30:1, 8, 9) D ra tol n maan bũmb sẽn na n ‘paoog Wẽnnaam yʋʋrã’  ye. D pʋd n mao meng n tʋm tʋʋm tɩrs tɩ waoog a yʋʋrã.—Yɩɩl Sõamyã 86:12.

6. D sã n maan yel-wẽnd ne yamleoogo, bõe n tõe n yɩ?

6 D pʋʋsd d saasẽ Ba wã wakat fãa n kot-a t’a sõng-d tɩ d ra kẽ makr pʋgẽ ye. (Matɩe 6:13; Rom dãmba 12:12) D tũud Wẽnnaam saglsã wakat fãa tɩ bũmb da wa gɩdg d pʋʋsg ye. (1 Pɩɛɛr 3:7) D sã n maan yel-wẽnd ne yamleoogo, tõe n yɩɩ wẽng ne-do. Bala, ned sã n yaa tõta, a Zeova pa reegd a pʋʋsg ye. Makre yaa wa a pinda sawadg tɩ nin-kãng pʋʋsg pa tõe n pɩʋʋg n ta a nengẽ ye. (Wiisgu 3:42-44) Woto yĩng bɩ d yɩ sik-m-mens rãmba, la d pʋʋs n da wa maan bũmb sẽn tõe n kɩt tɩ Wẽnnaam pa reeg d pʋʋsg ye.—2 Korẽnt dãmba 13:7.

D wilg tɩ d nonga Wẽnnaam Biriblã

7, 8. Ned sã n tũ a Zezi saglgã, wãn to la tõe n sõng-a t’a ra maan yel-wẽna?

7 D sak a Zezi Kirist noyã n wilg tɩ d nong-a lame, bala rẽ na n sõng-d lame tɩ d ra maan yel-wẽnd ye. A Zezi yeela woto: “Yãmb sã n sak mam tõodã, yãmb na n paa mam nonglem pʋgẽ wa mam sẽn sak m Ba tõodã n paad bãmb nonglem pʋgẽ” wã. (Zã 15:10) Wãn-wãn la a Zezi gom-kãensã tũub tõe n sõng-d tɩ d kell n pa Wẽnnaam nonglmã pʋgẽ?

8 D sã n sak a Zezi goamã, na n sõng-d lame tɩ d tũ Wẽnnaam noyã. Tõog ning Wẽnnaam sẽn da kõ Israɛll nebã pʋgẽ, b yeela woto: “Ra yo ye.” (Yikri 20:14) La a Zezi wilga no-kãngã sẽn dat n yɛɛlg me n paase. A yeela woto: “Ned ninga fãa sẽn get pag ne datem wẽnga, a maana yoob ne yẽnda a sũur pʋgẽ.” (Matɩe 5:27, 28) Tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr yeelame tɩ neb n da be pipi kiris-nebã tiging pʋgẽ n ‘tar nin-yoaadb nini,’ la tɩ b ra bẽta neb nins yam sẽn yuusdã. (2 Pɩɛɛr 2:14) La d sã n nong Wẽnnaam la Kiristã la d sakd-ba, n tʋll ne d sũur fãa n kogl zood ning d sẽn tar ne-bã, d na n tõog n gila yoob n da yɩ wa nin-kãens ye.

Bas-y t’a Zeova vʋʋsem sõngã soog-yã

9. D sã n maand yel-wẽn n pa basdẽ, bõe la Wẽnnaam tõe n maane?

9 D pʋʋsd Wẽnnaam n kot a vʋʋsem sõngã, la d bas tɩ vʋʋsem sõngã kell n soog-do. (Luk 11:13; Galat dãmba 5:19-25) D sã n maand yel-wẽnd n pa basdẽ, Wẽnnaam tõe n deega a vʋʋsem sõngã n bas-do. A Davɩɩd sẽn yo ne a Batseba la a kʋ a sɩdã poore, a bõosa Wẽnnaam woto: “Da rig-y maam tɩ m yi yãmb nengẽ ye, la y ra yiis yãmb sɩɩga sẽn yaa sõnga mam pʋgẽ ye.” (Yɩɩl Sõamyã 51:13) Rĩm a Sayull sẽn da maan yel-wẽn n pa rat n kos sugrã, a konga Wẽnnaam vʋʋsem sõngã. A yõoga maand n beeg Wẽnnaam, sẽn paase, a pa kʋ rũm-nobds ne pe-bi sẽn yaa neeb a sẽn da segd n kʋ ye. A basa Amalɛk naabã a sẽn da segd n kʋ wã me. Rẽ kɩtame t’a Zeova reeg a vʋʋsem sõngã n bas-a.—1 Sãmwɛll 13:1-14; 15:1-35; 16:14-23.

10. Bõe yĩng tɩ d pa segd meng n tags yel-wẽnd maaneg yelle?

 10 D pʋd n pa segd meng n tags yel-wẽnd maaneg yell ye. Tʋm-tʋmd a Poll gʋlsa woto: “Tõnd sã n paam vẽnegr n bãng sɩdã n yaool n maand yel-wẽnã ne yamleoogo, dẽ, maoong ka le be yel-wẽnã yĩng ye.” (Hebre dãmba 10:26-31) Ad d sã n maand yel-wẽnã ne yamleoogo, sɩd na n yɩɩ wẽng ne-do!

Wilg-y tɩ y sɩd nonga y taabã

11, 12. D sã n nong Wẽnnaam la d taabã, la d getẽ tɩ kãadmã yaa bõn-kãseng Wẽnnaam nifẽ, wãn-wãn la tõe n sõng-d tɩ d ra yo?

11 D sã n sɩd nong d taabã, na n kɩtame tɩ d ra yo ye. (Matɩe 22:39) Nonglem kãng na n kogla d sũurã tɩ d ra wa ro d to kẽed-n-taag ye. Sã n pa rẽ, d tõe n wa yoome. (Yelbũna 4:23; Zeremi 4:14; 17:9, 10) D rɩk nin-tɩrg a Zoob togs-n-taare. A ra geta a pagã bal n pa get pagb a taab ne ratem wẽng ye.—Zoob 31:1.

12 D sã n sak n deeg tɩ kãadmã yaa bõn-kãseng Wẽnnaam nifẽ, na n sõng-d lame tɩ d ra wa maan yel-wẽn-kãseng ye. Wẽnnaam sẽn lugl kãadmã la a naan poglmã la raoolmã n kɩt tɩ rao ne pag tõe n lagem taabã, yaa sẽn na yɩl tɩ b rog kamba. D ra yĩm tɩ vɩɩmã yaa bõn-kãseng Wẽnnaam nifẽ ye. (Sɩngre 1:26-28) Yoaadbã kɩɩsda Wẽnnaam, b sãamda pag ne rao lagengã yõodo, la b wilgdẽ tɩ b pa get tɩ kãadmã yaa bõn-kãseng Wẽnnaam nifẽ ye. Sẽn paase b sãamda b yĩnsã. (1 Korẽnt dãmba 6:18) La kiris-ned sã n yaa sakda, n nong Wẽnnaam la a nong a taabã, a pa na n tall manesem sẽn tõe n wa kɩt tɩ b yiis-a tigingã pʋgẽ ye.

13. B sẽn yeel tɩ ‘yoaad paoong na n sãama zãngã’ võor yaa bõe?

13 D segd n yiisa tags-wẽng buud fãa sẽn be d sũurẽ wã n da wa maan bũmb sẽn na n sãam d nebã sũy ye. Yelbũn 29:3 wã yeta woto: “Ned sã n kẽnd pʋg-yoaadb nengẽ, a paoong na n sãama zãnga.” Rao sẽn yaa kiris-ned sẽn kẽ kãadem sã n yo n pa tek yam n kos sugri, a sãama zood ning a sẽn da tar ne Wẽndã, la a wãa a zakã me. A paga tara sor n tõe n kos n kao b kãadmã. (Matɩe 19:9) Wa n yaa raoã tɩ yaa pagã n yo me, kãadmã sã n kao, na n namsa kẽed-n-taag ning b sẽn beegã wʋsgo, la nams kambã la neb a taab me wʋsgo. D sẽn mi yoob sẽn tõe n wã ned to-to wã segd n kɩtame tɩ d tõog d mens n da yo ye.

14. Bõe la Yelbũna 6:30-35 wilgd yel-wẽnã maaneg wɛɛngẽ?

14 D sẽn mi tɩ fʋɩ kae n tõe n maneg bũmb nins yoob sẽn sãamdã, segd n kɩtame tɩ d zãag d mens ne yel-wẽn-kãngã sẽn wilgd tɩ f tagsda f meng yell balã. Yelbũna 6:30-35 wilgame tɩ ned sã n zu rɩɩb n na n dɩ b tõe n kõ-a-la sugri, bala yaa kom n tar-a. La b kisa yoaada, bala yoaad beegda ne yam-wẽnga. A “baooda a meng sãoongo.” A Moiiz Tõogã tũub wakate, yoaad ra segda ne kũum. (Maankʋʋre 20:10) Ned sẽn yood baooda a tʋlsem wẽngã pidsg bala, n pa tagsd rẽ sẽn na n nams a taabã yell ye. Kiris-ned sã n yo n pa rat n tek yam n kos sugri, a pa paad Wẽnnaam nonglmã pʋgẽ ye. B na n yiis-a-la tigingã sẽn ka rẽgdã pʋgẽ.

 Tall-y sũur kaset sẽn yaa sõma

15. Bõe la sũur sẽn “kʋɩ wa bũmb sẽn dɩ bugum” pa tõe n maane?

15 Sẽn na yɩl n pa Wẽnnaam nonglmã pʋgẽ, d pa segd n maan yel-wẽnã hal tɩ kɩt tɩ d sũyã keng ye. Yaa vẽeneg tɩ d pa segd n tũ noy nins dũniyã neb sẽn tũudã ye. Sẽn paase, d segd n gũusa d mens d reemã yãkr wɛɛngẽ, la d tũud-n-taasã la seb nins d sẽn karemdã yãkr wɛɛngẽ me. A Poll da pĩnd n yeela woto: “Yaoolem wakate, kẽer na n basa tẽebo, la b na n saka belgr sɩɩs la zĩn dãmb koeese, zãmb karen-saam dãmba na n belga bãmb tɩ b sũyã kʋɩ wa bũmb sẽn dɩ bugum.” (1 Tɩmote 4:1, 2) Sũur sẽn “kʋɩ wa bũmb sẽn dɩ bugum” yaa wa nod-rãoong sẽn pa wʋmd zabdem ye. D sũurã sã n lebg woto, a pa tõe n kogl-d tɩ d lak d mens ne sɩdã kɩɩsdbã, wall ne yɛl sẽn tõe n wa sãam d tẽebã ye.

16. Bõe yĩng tɩ d segd n tall sũur kaset sẽn yaa sõma?

16 Sẽn na yɩl n paam fãagrã, d segd n talla sũur-kaset sẽn yaa sõma. (1 Pɩɛɛr 3:21) Tõnd sẽn tẽed a Zezi maoongã, peka d sũyã n yiis tʋʋm kɩɩmsã sẽn na yɩl ‘tɩ d sak Wẽnnaam sẽn vɩ’ wã. (Hebre dãmba 9:13, 14) D sã n maand yel-wẽnã ne yamleoogo, na n sãama d sũur kasetã tɩ d le pa neb sẽn yaa yɩlemd Wẽnnaam nifẽ n zems ne a tʋʋmdã ye. (Tɩt 1:15) La ne a Zeova sõngre, d tõe n talla sũur kaset sẽn yaa sõma.

Bũmb a taab d sẽn tõe n maan n gil yel-wẽna

17. D sã n tũ a ‘Zeova ne d sũy fãa,’ wãn-wãn la na n naf-do?

17 ‘D tũ a Zeova ne d sũy fãa’ wa Israɛll ned a Kalɛɛb sẽn da tũ-a to-to pĩnd wẽndẽ wã. (Tõodo 1:34-36) D maan bũmb nins Wẽnnaam sẽn dat tɩ d maanã la d ra wa tol n saag n dɩ ‘zĩn dãmbã rɩɩb ye.’ (1 Korẽnt dãmba 10:21) D ra tol n kɩɩs sɩdã ye. D sã n dɩt tẽebã rɩɩb a Zeova sẽn kõt-dã bala, zãmb karen-saam dãmb la zĩn dãmb pa na n tudg-d ye. (Efɛɛz rãmba 6:12; Ziid 3, 4) D nang pãng ne tẽebã yɛl maanego. Wala makre, d zãmsd Biiblã, d kẽnd tigissã la d moond koɛɛgã. Hakɩka, d sã n tũud a Zeova ne d sũur fãa la d tʋmd Zusoabã tʋʋm wʋsgo, d na n talla sũ-noogo.—1 Korẽnt dãmba 15:58.

18. D sã n zoet a Zeova, d manesem na n yɩɩ wãn to?

18 D modg n ta Wẽnnaam yam n waoogd-a ne waoogr ning sẽn tog ne-a wã, la d modg n tall wẽn-zoeere. (Hebre dãmba 12:28) D sã n zoet a Zeova, d pa na n wa maan bũmb sẽn pa segd ye. D na n tũu saglg ning a Pɩɛɛr sẽn kõ a tẽed-n-taasã sẽn da paam vʋʋsem sõngã zaeeb wa yẽ wã. A yeel-b-la woto: “Yãmb sã n pʋʋsd Wẽnnaam wa Ba, sẽn ka tũusd neba la sẽn bʋʋda ned kam fãa bʋʋd wa sẽn zems a tʋʋmã, bɩ y gũus yãmb mens yãmb sẽn be dũniyã ka wakatã.”—1 Pɩɛɛr 1:17.

19. Bõe yĩng tɩ d segd n tũud bũmb nins d sẽn zãmsd Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ wã wakat fãa?

19 D tũud bũmb nins d sẽn zãmsd Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ wã wakat fãa. Rẽ na n sõng-d lame tɩ d ra wa maan yel-wẽn-kãseng ye. Bala d sã n tũud bũmb  nins d sẽn zãmsdã, d wilgdame tɩ d naaga “neb nins sẽn bɩ la sẽn mi sõma ne wẽng n bakã.” (Hebre dãmba 5:14) D yɩ yam dãmb n gũusd ne d no-goamã la ne d manesmã. Rayã sẽn yaa wẽnsã yĩnga, d “baood sẽk ning sẽn zemsã,” la d baood n bãngd a Zeova raabã sẽn yaa a soab n tũud rẽ wakat fãa.—Efɛɛz rãmba 5:15-17, NW; 2 Pɩɛɛr 3:17.

20. Bõe yĩng tɩ d pa segd n tʋlg ned paoongo?

20 D ra tʋlg ned paoong abada ye. Tõod Piigã noor a yembr n da yet woto: “Da tʋlg f to yir ye, da tʋlg f to pag ye, da tʋlg a rakõor ye, a zak bi-pugl ye, a naafo, a bõanga, da tʋlg bũmb baa a ye a sẽn so ye.” (Yikri 20:17, Sebr Sõngo) No-kãngã ra kogenda ned zaka, a paga, a tʋm-tʋmdba, a rũms la a teed a taaba. La bũmb ning sẽn kɩt t’a tar yõod n yɩɩdã, yaa t’a Zezi yeelame tɩ ned sã n tʋll a to paoongo, a rẽgemda a menga.—Mark 7:20-23.

21, 22. Wãn-wãn la kiris-ned tõe n maan n gil yel-wẽna?

21 D gũus n da wa tall tʋls-wẽns tɩ kɩt tɩ d maan yel-wẽnd ye. Karen-biig a Zak gʋlsa woto: “Ned kam fãa tara makr a meng wẽnga ratem sẽn makd yẽnda n bẽt yẽnda. La wẽng ratem sã n dɩk pʋga a rogda yel-wẽna, la yel-wẽna sã n wa bɩ, a wata ne kũum.” (Zak 1:14, 15) Wala makre, ned sẽn da yɩ rã-yũud pĩnd sã n dat n gũus n da ye wa kẽ rã-yũuri, a tõe n yãka yam n da bĩngd rãam a roogẽ ye. Kiris-ned sã n dat n gũus t’a tʋmd-n-taag ra wa kɩt t’a yo, a tõe n yãka yam n toeem zĩigã, pa rẽ bɩ a toeem tʋʋmde.—Yelbũna 6:23-28.

22 D pʋd n da sɩng bũmb sẽn tõe n wa kɩt tɩ d maan yel-wẽnd ye. Wala makre, f sã n dood ned n yaool n pa rat n kẽ kãadem ne a soaba, wall f sã n tagsd yoob yelle, tõe n wa kɩtame tɩ f yo. Ned sã n wae n yagd ziri bilf-bilfu, tõe n kenga a pɛlg t’a wa sak n yag tɩ loog noore. Leb n tõe n kɩtame tɩ ziri yagb sẽn yaa yel-wẽndã wa tolg n lebg a soab minungu. F sã n sɩng te-bõoneg zuubu, tõe n kenga f sũur tɩ f wa zu bõn-kãsemse. Sẽn paase, f sã n sakd goam sẽn kɩɩsd sɩdã baa yaa bilfu, tõe n kɩtame tɩ f wa tolg n kɩɩs sɩdã fasɩ.—Yelbũna 11:9; Wilgri 21:8.

La d sã n wa maan yel-wẽnde?

23, 24. Bõe la 2 Kibaya 6:29, 30 wã, la Yelbũn 28:13 wã yet tɩ tõe n bels-do?

23 Ãdem-biisã fãa kongdame. (Koɛɛg Soaba 7:20) La d sã n wa maan yel-wẽn-kãsenga, pʋʋsg ning Rĩm a Salomo sẽn pʋʋs a Zeova roogã pakr daarã tõe n bels-d lame. A Salomo yeela woto: “Yãmb Israɛll neba fãa bɩ b ned a ye sũur sã n sãam a kongr yĩng t’a tẽeg a nus n tees ro-kãng n pʋʋs yãmb ne kosgo, bɩ y zĩnd y yir yĩngri n deeg a pʋʋsgã n kõ-a sugri. La y maan ned kam fãa wa sẽn zems a tʋʋma. Tɩ bõe, yaa yãmb bal n mi ninsaal fãa sũur pʋgẽ yelle.”—2 Kibaya 6:29, 30.

24 Wẽnnaam sɩd mii yell ning sẽn be ninsaal fãa sũurẽ, la a kõta sugri. Yelbũn 28:13 wã yeelame tɩ ‘sẽn solgd-a a yel-wẽn ka na n tõog ye. La sẽn sak-a n vẽneg a yell la a bas-a na n paama nimbãan-zoeere.’ Dẽnd ned sã n vẽneg a yel-wẽnd n togs la a bas-a maanego, Wẽnnaam tõe n kõ-a-la sugri. La a tẽebã sã n komsame, bõe n tõe n sõng-a t’a kell n pa Wẽnnaam nonglmã pʋgẽ?

Wãn to la y na n leoke?

• Wãn-wãn la d tõe n maan n pa Wẽnnaam nonglmã pʋgẽ?

• D sã n nong Wẽnnaam la d nong Kiristã, wãn-wãn la sõngd-d tɩ d ra maan yel-wẽna?

• Bõe yĩng tɩ d sã n sɩd nong d taabã bɩ na n kɩt tɩ d ra yo?

• Bõe me la d tõe n maan n gil yel-wẽna?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng a 8]

A Ziid wilga tõnd d sẽn tõe n maan to-to n kell n pa Wẽnnaam nonglmã pʋgẽ

[Foto, seb-neng a 9]

Kãadem sã n kaoo, tõe n namsa kẽed-n-taag ning b sẽn beegã la b kambã wʋsgo

[Foto, seb-neng 10]

Yãmb me tʋll n tũu a Zeova ne y sũur fãa wa a Kalɛɛb bɩ?

[Foto, seb-neng 11]

D pʋʋsd Wẽnnaam wakat fãa n kot a sõngr sẽn na yɩl n da kẽ makr pʋgẽ ye