Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

B bãnga Kirist kɩɩsdã sẽn yaa a soabã

B bãnga Kirist kɩɩsdã sẽn yaa a soabã

 B bãnga Kirist kɩɩsdã sẽn yaa a soabã

YÃMB sã n mi tɩ bã-longdem sẽn kʋʋd n be yãmb sẽn vɩẽ wã, bõe la y na n maan n kogl y menga? Yaa vẽeneg tɩ y na n kẽnga logtor yir n tɩ bao tɩɩm sẽn tõe n kɩt tɩ bãagã ra yõk-yã, la y zãag y meng ne neb nins sẽn zoe n tar bãagã. Wẽnnaama tũudum wɛɛngẽ me, d segd n maana woto Kirist kɩɩsdã yĩnga. Biiblã wilgdame tɩ Kirist kɩɩsdã zoe n beeme. (1 Zã 4:3) Dẽnd d sã n pa rat t’a paam-do, yaa tɩlae tɩ d bãng a sẽn yaa a soaba, la a sẽn zoe n paam b rãmbã, la d zãag d meng ne-ba. Zu-noogo, Biiblã sõng-d lame tɩ d tõe n maan dẽ.

Kirist kɩɩsdã yaa neb nins fãa sẽn kɩɩsd Kiristã bɩ n yagd tɩ yaa bãmb la Kiristã, wall b belgd nebã tɩ yaa bãmb n gomd Kiristã yʋʋr yĩngã. A Zezi meng yeela woto: “Ned ninga sẽn ka be ne maam a kisa maam [bɩ a yaa Kirist kɩɩsda], la ned ninga sẽn ka sõngd maam n tigsidi, a sãeegdame.”—Luk 11:23.

Yaa sẽn yɩɩd yʋʋmd 60 a Zezi sẽn ki n vʋʋg n leb saasẽ poor la tʋm-tʋmd a Zã gom Kirist kɩɩsdã yelle. Dẽnd woto sõngdame tɩ d bãng tɩ yaa b sẽn na n maan a Zezi karen-biisã sẽn be tẽngã zugã bũmb ningã n na n kɩt tɩ d bãng Kirist kɩɩsdã tʋʋma.—Matɩe 25:40, 45.

Kirist kɩɩsdã kisa kiris-nebã

A Zezi keooga a karen-biisã tɩ dũniyã na n kisg-b lame. A yeela woto: “La b na n ninga yãmb neb nins sẽn na n nams yãmba nusẽ tɩ b kʋ yãmba. La buud fãa na n kisga yãmb mam yʋʋra yĩnga. Zãmb bãngdb wʋsgo na n yik n belga neb wʋsgo.”—Matɩe 24:9, 11.

Sẽn mik tɩ yaa a Zezi yʋʋrã yĩng la b namsd a karen-biisã, d tõe n yeelame tɩ neb nins sẽn namsd karen-biisã yaa Kirist kɩɩsdba. “Zãmb bãngdbã” me yaa Kirist kɩɩsdbã la b sʋka kẽer da yɩɩ kiris-neba. (2 Zã 7) A Zã  goma Kirist kɩɩsdbã yell n yeel tɩ: “Kɩɩsdb wʋsgo yii tõnd sʋka, la bãmb da ka tõnd neb ye, tɩ bõe, bãmb sã n da yaa tõnd neba, bãmb da n na n paa ne tõndo.”—1 Zã 2:18, 19.

A Zezi sẽn yeel bũmb ningã la a Zã goama wilgda vẽeneg tɩ Kirist kɩɩsdã pa nin-yend ye, la b yaa wʋsgo. Sẽn paase, sẽn mik tɩ b yaa zãmb bãngdbã yĩnga, bũmb a ye b sẽn baood n yɩɩd yaa belg nebã Wẽnnaam tũudmã wɛɛngẽ. Yaa wãn to la b belgd nebã?

B zãmsda nebã ziri

Tʋm-tʋmd a Poll keooga a tʋmd-n-taag a Tɩmote t’a gũus ne a Hymane la a Fɩlɛt zãmsgã, bala b yaa sɩdã kɩɩsdba, la b “goama rɩta wa solenkẽ-kʋdgo.” A Poll paasame tɩ: “Bãmb basa sɩda n yetẽ tɩ kũum vʋʋgr loogame. La woto bãmb sãamda kẽer tẽebo.” (2 Tɩmote 2:16-18) Wõnda a Hymane ne a Filɛt ra zãmsda nebã tɩ kũum vʋʋgrã pa sɩd-sɩd ye, la tɩ rat n yeelame bal tɩ b sẽn tũud Kiristã, Wẽnnaam nifẽ yaa wa b sẽn zoe n vʋʋge. Yaa sɩd tɩ ned sã n lebg a Zezi karen-biig hakɩka, Wẽnnaam nifẽ a soab vʋʋgame. Bala a Poll meng wilga rẽ vẽenega. (Efɛɛz rãmba 2:1-5) La a Hymane ne a Fɩlɛt sẽn da zãmsd nebã bũmb ningã ra kɩɩsda a Zezi sẽn pʋlem tɩ Wẽnnaam Rĩungã sã n wa soog dũniyã, sẽn ki-bã fãa na n vʋʋgame wã.—Zã 5:28, 29.

Sull a ye b sẽn boond tɩ Gnostik rãmb me n wa n yik n zãmsd nebã tɩ kũum vʋʋgrã pa sɩd-sɩd ye. B sẽn tẽed tɩ bãngrã paoong tũuda ne yɛl ned sẽn pa tõe n wʋm a võor maanegã yĩnga, b rɩka gɛrk bãngdbã zãmsg la yaang nebã yel-maandɩ kẽere, n fãoog ne kiris-neb ne yʋʋrã rãmb zãmsgã. Sã n yaa ne bãmba, bũmb nins fãa f sẽn tõe n yã ne nif yaa wẽnga. Rẽ n so tɩ b yetẽ t’a Zezi ka yɩ ninsaal sɩd-sɩd ye, la t’a ra wõnda ninsaal bala. Wa d sẽn zoe n yã wã, yaa zãmsg a woto buudã wɛɛngẽ la tʋm-tʋmd a Zã sẽn da keoogdã.—1 Zã 4:2, 3; 2 Zã 7.

 Zãmsg a ye sẽn yaa ziri me n sɩng n be hal sẽn kaoose. Zãms-kãng yaa b sẽn boond a soab tɩ tãablmã. A wilgdame t’a Zezi yaa Wẽnnaam Sẽn-tõe-fãa, la a le yaa Wẽnnaam biig me. Bãngd a Alvan Lamson gʋlsa a sebr a ye (L’Église des trois premiers siècles, ãngl.) pʋgẽ n yeel tɩ tãablmã zãmsgã “pa yit Zʋɩf rãmbã la kiris-nebã Gʋlsg Sõamyã pʋg ye. La tɩ yaa a Platõ nebã n wa ne zãms-kãng kiris-neb ne yʋʋr tũudmã zãmsg pʋgẽ.” A “Platõ nebã” ra yaa ãnd dãmba? Nin-bãmba ra yaa sɩda kɩɩsdba. Ra yaa ziri tũudum taoor dãmb nins sẽn sak wẽn-zɩt a Platõ sẽn yaa gɛrk bãngda zãmsgã.

B sẽn kẽes tãablmã zãmsg kiris-neb ne yʋʋr tũudmã pʋgẽ wã kɩtame tɩ nebã pa tõe n bãng Wẽnnaam sẽn yaa a soaba, la kɩtame tɩ nebã pa tõe n bãng tɩ Wẽnnaam yaa kãseng n yɩɩd a Zezi ye. (Zã 14:28; 15:10; Kolos rãmba 1:15) Tags-y n ges-y yã. Biiblã sagenda tõnd tɩ d “kolg Wẽnnaam,” la d na n maana a wãn n kolg-a, d sã n sɩd pa tõe n bãng a sẽn yaa a soab menga?—Zak 4:8.

Sẽn paase, baa ne Wẽnnaam yʋ-peelã sẽn yaa Zeova wã sẽn pukd naoor 7000 ne zak pipi Biiblã pʋgẽ wã, Biiblã lebgdb wʋsg yãka yʋ-kãng b Biibl dãmbã pʋsẽ. B sẽn zãmsd nebã tɩ Wẽnnaam sẽn yaa to-to wã yaa yel-solemd tɩ ned ka tõe n bãngã, la b yet t’a pa tar yʋʋrã paoogda d Naandã la a Gomda sẽn yaa Biiblã hal wʋsgo. (Wilgri 22:18, 19) Sẽn paase, b sẽn ledg Naandã yʋ-peelã ne naam yʋy wala Soaala la Wẽnnaamã wilgdame tɩ b kɩɩsda gomd ning sẽn be pʋʋsg ning a Zezi sẽn wilg a karen-biisã pʋgẽ wã. Pʋʋsgã pʋgẽ a yeelame woto: “Tɩ yãmb yʋʋr yɩ ne waoogre [bɩ yɩ sõngo].”—Matɩe 6:9.

Kirist kɩɩsdbã zãgsda Wẽnnaam Rĩungã

Kirist kɩɩsdbã tʋʋmd paama pãng “yaoolem wakatã” sẽn yaa wakat ning tõnd sẽn vɩ a pʋgẽ rũndã-rũndã wã. (2 Tɩmote 3:1) Kirist kɩɩsdbã sẽn baood bũmb ning n tɩ yɩɩd yaa nebã ra bãng tɩ yaa a Zezi la Wẽnnaam Rĩungã sẽn yaa saasẽ goosneema sẽn na dɩ naam dũniyã gill zug ka la bilfã Rĩm ye.—Daniɛll 7:13, 14; Wilgri 11:15.

Wala makre, tũudum taoor dãmb kẽer moondame tɩ Wẽnnaam Rĩungã bee ninsaal sũurẽ, tɩ Biiblã yaool n pa yet woto ye. (Daniɛll 2:44) Kẽer me yetame tɩ Kiristã tũnugda ne ninsaal goosneema rãmbã la siglsã n tʋmd a tʋʋma. La a Zezi yaool n yeelame tɩ: ‘Mam soolem ka dũniyã rẽnd ye.’ (Zã 18:36) Vẽenega, yaa a Sʋɩtãan la “dũniyã naaba” la “dũni kãnga wẽnnaam.” Pa a Zezi ye. (Zã 14:30; 2 Korẽnt dãmba 4:4) Woto kɩtame tɩ d mi bũmb ning sẽn kɩt t’a Zezi na n wa sãam dũniyã goosneema rãmbã fãa tɩ yẽ a ye bal rɩ naam dũniyã gill zugã. (Yɩɩl Sõamyã 2:2, 6-9; Wilgri 19:11-21) Yaa rẽ la nebã kota, b sẽn pʋʋsd n yet woto wã: “Tɩ yãmb soolem wa, tɩ yãmb daab maan dũniyã zugu.”—Matɩe 6:10.

Tũudum taoor dãmb wʋsg teenda dũniyã politik siglsã. Rẽ kɩtame tɩ b kɩɩsdẽ la b namsd neb nins sẽn wilgd nebã Wẽnnaam Rĩungã sẽn sɩd yaa bũmb ningã. Biiblã pʋgẽ, Wilgr sebrã gomda pʋg-yoodr b sẽn boond tɩ “Babilon kãseng” yelle, n yet t’a yũu ‘Wẽnnaam neba zɩɩm la a Zezi kaset dãmba zɩɩm t’a neng yilimdẽ.’ (Wilgri 17:4-6) A sẽn bas Wẽnnaam teelg n teend dũniyã “rĩm” dãmbã bɩ politik nanambsã, tɩ bãmb me teend-a wã kɩtame tɩ Wẽnnaam nifẽ yaa wa a yoodame. Yaa vẽeneg tɩ pʋg-yoodr kãngã b sẽn boond tɩ Babilon kãsengã yaa ziri tũudmã fãa sẽn be dũniyã zugã. Kirist kɩɩsdbã sʋka, yaa yẽ n yɩɩd b fãa.—Wilgri 18:2, 3; Zak 4:4.

Kirist kɩɩsdã togsda goam sẽn noom nebã bala

Pa sɩd ning sẽn be Biiblã pʋgẽ wã bal la neb nins sẽn boond b mens tɩ kiris-nebã kɩɩsd ye, b wʋsg basa manesem ning Biiblã sẽn baood tɩ d tallã n talld manesem ning sẽn wae rũndã-rũndã wã. Wẽnnaam Gomda ra pĩnd n togsa rẽ. A yeela woto: “Wakat n na n wa tɩ neba [neb sẽn yet tɩ b tũuda Wẽnnaam] ka rat  n sak sɩd koɛɛga ye. La bãmb mens ratem yĩnga, bãmb na n baoo karen-saam dãmb wʋsg sẽn na n togs koɛɛg sẽn noom bãmb bala.” (2 Tɩmote 4:3) B leb n bilgame tɩ ziri karen-saam dãmb kãensã yaa “zãmb tʋm-tʋmdba la belgr tʋm-tʋmdba sẽn toeemd b mens tɩ yɩ Kirist tʋm-tʋmdba.” Biiblã paasame tɩ: ‘Bãmb baasg na n yɩɩ wa b tʋʋma.’—2 Korẽnt dãmba 11:13-15.

Kirist kɩɩsdbã tʋʋmã sʋka, d tõe n sõdga b tʋʋm beedã sẽn wilgd tɩ b tolg n kɩɩsda yel-manesem ning Biiblã sẽn baood tɩ d tallã. (2 Pɩɛɛr 2:1-3, 12-14) Rẽ yĩnga d pa ne tɩ masã tũudum taoor dãmb wʋsg ne b poorẽ dãmb n tʋmd tʋʋm dẽgd bɩ n pa gɩdgd tʋʋm-kãens sẽn pa segd ne kiris-nebã sɩda? Wala makre, b pa zabd yoobã, b pa zabd rap ne taab lagengã me ye. La mak-y tʋʋm-kãensã sẽn wae wã, la b sẽn tagsd bũmb ning rẽ zugã ne Biiblã sẽn yet bũmb nins Maankʋʋre 18:22; Rom dãmba 1:26, 27; 1 Korẽnt dãmba 6:9, 10; Hebre dãmba 13:4; la Ziid 7 pʋgẽ wã.

Bao-y n bãng-y b sẽn yetã sã n yaa sɩda

Bũmb nins d sẽn zoe n togs zugẽ wã yĩnga, d segd n saka tʋm-tʋmd a Zã saglgã n bao n bãng d tũudmã zãmsg sã n yaa sɩda. A keoogd-d lame tɩ d ra tẽ bãngdbã fãa ye, tɩ d mak b goamã n bãng sã n yaa Wẽnnaam dẽnda, “tɩ bõe, zãmb bãngdb wʋsg waa dũniyã pʋgẽ.”—1 Zã 4:1.

Ges-y mak-sõng ning Beere tẽngã neb kẽer sẽn da tar yam sõngã sẽn kõ. “Bãmb deega Wẽnnaam koɛɛga ne b sũyã fãa. La bãmb baoo Gʋlsg Sõamyã pʋgẽ daar fãa tɩ bãng bũmb nins b [rat n yeel t’a Poll ne a Sɩlas] sẽn yet bãmbã sã n yaa tɩrga.” (Tʋʋma 17:10, 11) Yaa sɩd tɩ Beere rãmbã ra baooda ne b sũyã fãa tɩ b zãms-ba, la baasgo, b ra vaeesdame n na n bãng gomd nins b sẽn wʋm la b sakã, sã n sɩd yita Gʋlsg Sõamyã pʋgẽ.

Rũndã-rũndã me, kiris-neb hakɩkã pa basd tɩ dũniyã nebã tagsg la b manesmã soog b yam ye, yaa Biiblã sẽn yet bũmb ningã la b tũuda. Tʋm-tʋmd a Poll gʋlsa woto: ‘La mam sẽn kot bũmb ninga m pʋʋsg pʋgẽ yaa tɩ yãmb nonglem na paam paasg daar fãa ne bãngre la yam-vẽnegre.’Filip rãmba 1:9.

Yãmb sã n ket n nan pa maan dẽ, bɩ y bao n bãng Biiblã sẽn sɩd yet bũmb ninga, sẽn na yɩl n paam “bãngr la yam-vẽnegre.” Kirist kɩɩsdbã “sɩlem goama” pa tõe n belg neb nins sẽn dɩk Beere rãmbã togs-n-taarã ye. (2 Pɩɛɛr 2:3) B sẽn bãng sɩd ning Kiristã meng ne a karen-biis hakɩkã sẽn moondã kɩtame tɩ b paam b mens ne ziri wã.—Zã 8:32, 36.

[Zĩ-gũbri/Foto, seb-​neng a 4]

BŨMB NING BIIBLÃ SẼN YET KIRIST KƖƖSDÃ WƐƐNGẼ

“Mam kom-bõonego, a yaa yaoolem wakate [tʋm-tʋmdbã sʋka, a Zã bal n da ket n vɩ]. La a wa yãmb sẽn da wʋm tɩ Kirist kɩɩsda na n waame wã, masã Kirist kɩɩsdb wʋsgo beeme.”—1 Zã 2:18.

“Ãnda n yaa ziri-yagda, a sã n ka ned ninga sẽn kɩɩsd t’a Zezi ka Kiristã? Yõ wã soab yaa Kirist kɩɩsda sẽn kɩɩsd Ba la Biiga.”—1 Zã 2:22.

“La sɩɩg ninga fãa sẽn ka kɩt a Zezi kaseto, yẽ ka Wẽnnaam sɩɩg ye, a yaa Kirist kɩɩsda sɩɩga, yãmb sẽn dag n wʋm t’a na n waame, la a be dũniyã pʋgẽ masã.”—1 Zã 4:3.

“Tɩ bõe, zãmb dãmb wʋsg waa dũniyã pʋgẽ sẽn ka kɩt kaset t’a Zezi Kirist waa ne yĩng ye. Ned ninga sẽn yaa woto yaa zãmb soaba la Kirist kɩɩsda.”—2 Zã 7.

[Zĩ-gũbri/Foto, seb-​neng a 5]

A BELGDA NEBÃ NE MANESEM TOOR-TOORE

Yaa neb nins fãa sẽn kɩɩsd Biiblã sẽn yet bũmb ning Kiristã zʋgã la b sẽn boond tɩ “Kirist kɩɩsdã.” Yaa neb nins fãa sẽn kɩɩsd a Zezi Rĩungã n paas neb nins fãa sẽn namsd a karen-biisã. Leb n yaa tẽnse, sigls la neb nins fãa sẽn yagd ziri tɩ yaa bãmb n gomd Kiristã yʋʋr yĩngã, bɩ n yetẽ tɩ b tʋmda Mesi wã tʋʋmd n wukd b mens n pʋlemdẽ tɩ b tõe n kɩtame tɩ laafɩ la bãan zĩndã, tɩ yaool n yaa Mesi wã bal n tõe n maan dẽ wã.

[Fotã soaadbã]

A Augustin: ©SuperStock/age fotostock

[Foto, seb-​neng a 7]

Wa Beere rãmbã, d segd n vaeesda “Gʋlsg Sõamyã pʋgẽ daar fãa”