Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yɩɩl Sõamyã sebrã babg a nu soabã tags-kãsemse

Yɩɩl Sõamyã sebrã babg a nu soabã tags-kãsemse

A Zeova Gomdã vɩɩme

 Yɩɩl Sõamyã sebrã babg a nu soabã tags-kãsemse

RAKÃAGR tõe n yeela woto: “Tõnd komdibli wẽnda wa bõn-tobds sẽn bɩt b yãadem wakate. Tõnd kompugli wẽnda wa b sẽn pees nin-naands n maan lug ro-kãseng noore. Tõnd baoa pida ne bõn-koaadl buud fãa. Tõnd piis fɩɩgda tusr-tusri.” Sẽn paase, arzɛk rãmbã tõe n yeelame: “Bark bee neb nins sẽn yaa woto wã zutu.” La yɩɩl gʋlsdã yeelame tɩ “bark bee neb nins Zusoab [a Zeova] sẽn yaa bãmb Wẽnnaamã zutu.” (Yɩɩl Sõamyã 144:12-15) N-ye, neb nins sẽn balemd a Zeova wã sũur sɩd yaa noogo. A Zeova yaa Wẽnnaam sẽn tar sũ-noogo, la sũ-noogã yaa sẽn balemdb yẽ wã pʋɩɩre. (1 Tɩmote 1:11, NW) Yɩɩl Sõamyã babg a nu soabã sẽn sɩngd ne Yɩɩl Sõamyã 107 soabã n tɩ tãag 150 soabã wilgda rẽ vẽenega.

Yɩɩl Sõamyã babg a nu soabã wilgda a Zeova zʋg sõma wã sẽn ka to wã me. Wala makre, a nonglmã, a sõmblmã, la a sẽn yaa sɩd soabã. D sã n bãngd Wẽnnaam n paasdẽ, d na n nong-a lame la d zoet-a n paasdẽ. Rẽ kɩtdame tɩ d sũur yaa noogo. Ad koɛɛg ning sẽn be Yɩɩl Sõamyã babg a nu soabã pʋgẽ wã sɩd tara yõod wʋsg ne-do!—Hebre dãmba 4:12.

A ZEOVA NONGLMÃ KÕTA NED SŨ-NOOGO

(Yɩɩl Sõamyã 107:1–119:176)

Zʋɩf rãmbã sẽn wa n yit Babilon yembdã n watẽ wã, b yɩɩla woto: “Bɩ bãmb pʋʋs Zusoaba bark b nonglma yĩnga ne bãmb tʋʋm kãsems nins bãmb sẽn maan ninsaalba yĩngã.” (Yɩɩl Sõamyã 107:8, 15, 21, 31) A Davɩɩd yɩɩlame n pẽg Wẽnnaam woto: “Yãmb sɩdã tata sawato.” (Yɩɩl Sõamyã 108:5) Yɩɩll ning sẽn pʋgd-a wã pʋgẽ a pʋʋsa woto: ‘Zeova, mam Wẽnnaam, bɩ y sõng maam n fãag maam y nonglmã yĩnga.’ (Yɩɩl Sõamyã 109:18, 19, 26) Yɩɩl Sõamyã 110 soabã yaa bãngr-gomd sẽn gomd Mesi wã naam yelle. Yɩɩl Sõamyã 111:10 yetame tɩ “Zusoaba zoees yaa yam sɩngre,” tɩ yɩɩl ning sẽn pʋgd-a wã yetẽ tɩ sũ-noog soab la ned ning sẽn zoet Zusoabã.—Yɩɩl Sõamyã 112:1.

B boonda Yɩɩl Sõamyã 113 soabã n tɩ tãag 118 soabã tɩ Halɛll, bala yɩɩn-kãens pʋsẽ naoor wʋsgo, b yetame tɩ alleluya bɩ pẽg-y-yã a Za. Sã n yaa ne Misna wã sẽn yaa Zʋɩf rãmbã rog-n-mik la b tagsa sebrã, b ra yɩɩnda yɩɩn-kãensã Zʋɩf rãmbã Pak sasa, la b kibs a tãabã b sẽn da maand yʋʋmd-yʋʋmdã wakate. Yaa sẽn zems yʋʋm kobs-yi la zak a Zezi rogmã poor la b gʋls seb-kãngã. Yɩɩl Sõamyã 119 soabã woglem yɩɩda yɩɩllã fãa la Biiblã sags a taabã. A pẽgda a Zeova koɛɛgã a sẽn vẽneg tɩ b gʋlsã.

Sogsg sẽn tik verse rãmb zut n paam leokre:

109:23—A Davɩɩd sẽn da yet tɩ yẽ ‘loogda wa maasem sẽn kɩlldã’ võor yaa bõe? A Davɩɩd ra wilgda ne gom-kãensã a yɩɩllã pʋgẽ t’a miime t’a kũum kolga wʋsgo.—Yɩɩl Sõamyã 102:12.

110:1, 2—A Zezi Kirist a Davɩɩd sẽn boond t’a “Soaala” sẽn da wa n zĩ Wẽnnaam dɩtgã, a ra maanda bõe? A Zezi vʋʋgrã poore, a rʋʋ saasẽ n tɩ zĩnd Wẽnnaam nug rɩtg n tãag yʋʋmd 1914 sasa wã n na n yaool n deeg Rĩungã naam. La a sẽn da wa n zĩ Wẽnnaam nug rɩtgã t’a ra zoe n dɩta naam sẽn paam-b vʋʋsem sõngã zaeebã zutu, n wilgd-b sor b koe-noogã mooneg la karen-biisã maaneg  tʋʋm pʋgẽ. Wakat kãng me a Zezi ra segend-b lame, sẽn na yɩl tɩ b wa lagem-a n dɩ naam a Rĩungã pʋgẽ.—Matɩe 24:14; 28:18-20; Luk 22:28-30.

110:4—Bõe wɛɛngẽ la a Zeova ‘wẽen n pa na n tek yam?’ Yaa kaool ning a Zeova sẽn maan ne a Zezi Kirist t’a na n kɩtame t’a yɩ Rĩm la Maankʋʋd Kãsengã.—Luk 22:29

113:3—Wãn to la b pẽgd a Zeova yʋʋrã “yibeoog n tɩ ta zaabre.” Gom-kãensã pa rat n yeel bal tɩ neb sul n balemd a Zeova daar fãa ye. Rat n yeelame tɩ wa wĩntoogã sẽn buiid tẽngã gillã, woto me, wĩndgã yiib n tɩ taag a lʋɩɩse, dũniyã gill zugu, nebã tog n pẽga a Zeova. B pa tõe n maan dẽ tɩ pa tũ ne siglg ye. D sẽn yaa a Zeova Kaset rãmbã, d tara zu-no-kãseng d sẽn paam n pẽgd Wẽnnaam la d moond Rĩungã koe-noog ne yẽesmã.

116:15—B sẽn yeel t’a Zeova nin-nongdsã kũum yaa bõn-kãseng a nifẽ wã võor yaa bõe? A Zeova nonga a sõgen dãmbã wʋsg hal tɩ kɩt t’a pa tõe n bas tɩ b kʋ b fãa ye. A sã n bas tɩ b kʋ b fãa, na n yɩɩ wala a bɛɛbã pãng yɩɩd-a lame. Sẽn paase, a sã n bas tɩ b kʋ a balemdbã fãa, ned baa a ye pa na n kell tẽngã zug n tʋm n kɩt t’a lebg dũni paalg ye.

119:71—Wãn to la zu-loeesã tõe n naf-do? Zu-loeesã tõe n kɩtame tɩ d teeg a Zeova zãngã, n pʋʋsd-a ne d sũur fãa, n zãmsd Biiblã wakat fãa, la d tũud d sẽn zãms bũmb ninsã. Sẽn paase, zu-loeesã vẽnegda tõnd pãn-komsem nins d sẽn segd n demsã. D sã n basdẽ tɩ namsgã remsd-do, pa segd n kɩt tɩ d yɩ sũ-to-neb ye.

119:96—B sẽn yet ‘tɩ bũmb fãa zemsg bee tɛkã’ võor yaa bõe? Yɩɩl-gʋlsdã ra gomda bũmb sẽn zems zãng ninsaalbã nifẽ yelle. Tõe t’a rat n wilga ne gom-kãensã tɩ ne ninsaalbã, bũmb fãa zemsg tara koaka. La Wẽnnaam tõoga yẽ pa tar koak ye. Vɩɩmã nens fãa pʋgẽ, a saglsã tara yõodo.

119:164—Pẽg Wẽnnaam ‘naoor a yopoe daar fãa’ võor yaa bõe? Biiblã pʋgẽ, naoor wʋsgo, yopoeyã yaa sõor sẽn bilgd bũmb sẽn pid zãnga. Woto yĩnga, yɩɩl-gʋlsdã wilgdame t’a Zeova segda ne pẽgr buud fãa.

Zãmsg tõnd yĩnga:

107:27-31. Armagedõ sasa, dũni kãnga yamã fãa na n menemame. (Wilgri 16:14, 16) Yam kãng pa tõe n kogl ned tɩ b pa sãam-a ye. Yaa neb nins sẽn teeg a Zeova bala n na n põse, n ‘pʋʋs-a bark a nonglmã yĩnga.’

109:30, 31; 110:5. Sodaag gãong sẽn be a goabgã pa tõe n kogl a nug-rɩtgã sẽn zãad sʋʋgã ye. Makr wɛɛngẽ, a Zeova bee a sõgen dãmbã “rɩtg” n sõngd-ba. Rẽnd woto wã, a kogenda a sõgen dãmbã, la a sõngd-ba, tɩ d segd n ‘pʋʋs-a bark wʋsg’ rẽ yĩnga!

113:4-9. A Zeova bee zĩig sẽn zãntẽ wʋsgo, hal tɩ sẽn na yɩl n ‘ges saasã’ menga, a segd n sulgi. La ne rẽ fãa, a zoeta sik-m-mens rãmbã, naong rãmbã, la pagb nins sẽn ka rogmã nimbãanega. A Zeova sẽn yaa Naab sẽn ka to, la a yaa sik-m-meng soaba. A ratame t’a sõgen dãmbã me yɩ woto.—Zak 4:6.

114: 3-7. D sã n baood n bãngd tʋʋm kãsems nins a Zeova sẽn tʋm n sõng a nin-buiidã, wala makre, tʋʋm kãsems nins a sẽn tʋm Mog-miuugẽ wã, Zʋrdẽ kʋɩlgẽ wã la Sinayi tãngã zugã, na n kenga d pɛlg wʋsgo. Tẽngã sẽn makd ninsaalbã gillã segd n yaeesame, sẽn dat n yeel tɩ b rig rabeem wʋsg Zusoabã taoore.

119:97-101. D sã n paam yam la bãngr Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ na n kogla d tẽebã.

119:105. Wẽnnaam Gomdã sẽn tõe n sõng-d tɩ d yals kãn-kãe daar fãa yɛlã pʋgẽ wã yĩngã, a yaa tõnd naoã fɩtla. Makr wɛɛngẽ, a leb n vẽnegda tõnd sore, bala a togsda Wẽnnaam sẽn na n maan bũmb nins beoog daare.

BAA NE NAMSGÃ D TARA SŨ-NOOGO

(Yɩɩl Sõamyã 120:1-145:21)

Wãn to la d tõe n yals kãn-kãe zu-loeesã pʋgẽ la d tõog n mao ne namsgã? Yɩɩl Sõamyã 120 soabã n tɩ tãag 134 soabã kõta sok-kãngã leoor vẽenega. Yaa d sẽn na n baood a Zeova sõngr la d na n tõog n yals kãn- kãe namsgã pʋgẽ la d kell n tall d sũ-noogã. B ra boonda Yɩɩl Sõamyã kãensã tɩ rʋʋgr yɩɩlla, bala tõe tɩ Israɛll nebã ra yɩɩnd-b-la b sẽn wat n debd Zerizalɛm n na n tɩ maan b yʋʋmd-yʋʋmd kibs rãmbã.

Yɩɩl Sõamyã 135 soabã la 136 soabã wilgdame t’a Zeova maanda bũmb nins fãa sẽn tat a yam, tɩ bõn-naandsã yaool n pa tõe n maan baa fʋɩ ye. Yɩɩl Sõamyã 136 soabã verse fãa sɩngda ne sokr n baasd ne sog-kãng leoore. Yɩɩl ning sẽn pʋgd-a wã gomda Zʋɩf rãmb nins sẽn kẽng Babilonnã sũ-sãams yelle. B sẽn da wa n be be wã, b ra tʋll n balma a Zeova Siõ tãngã zugu. Yaa a Davɩɩd n gʋls Yɩɩl Sõamyã 138 soabã n tɩ tãag 145 soabã. A ra rat n ‘pʋʋsa a Zeova bark ne a sũur fãa.’ Bõe yĩngã? A yeelame: “Bala yaa ne manesem sẽn kõt rabeem la b maan maam ne manesem sẽn be rasãnde.” (Yɩɩl Sõamyã 138:1; 139:14, NW) Yɩɩl Sõamyã 140 soabã n tɩ tãag 144 soabã pʋgẽ a Davɩɩd pʋʋsd n kotame tɩ b kogl-a ne nin-wẽnsã, la b kibl-a ne tɩrlem. A kotame me tɩ b fãag-a a bɛɛbã nusẽ la b wilg-a sor a manesmã wɛɛngẽ. A gomda a Zeova nin-buiidã sũ-noog yell n tadgdẽ. (Yɩɩl Sõamyã 144:15) A Davɩɩd lebg n tẽega Wẽnnaam sõmblmã la a ziirã sẽn ka to wã yell n yeel woto: “Mam noor na n pẽga Zusoabã. La bɩ ninsaalba buud fãa kõ bãmb yʋ-sõnga waoogr wakat sẽn ka sɛt abada.”—Yɩɩl Sõamyã 145:21.

Sogsg sẽn tik verse rãmb zut n paam leokre:

122:3—Wãn to la Zerizalɛm ra “yaa tẽng sẽn me t’a bũmb fãa tong taaba”? Wala pind-wẽndẽ tẽnsã wʋsg sẽn da me to-to wã, b ra mee Zerizalɛm dotã tɩ pẽ taaba. Tẽngã ra yaa sull a yembre tɩ rẽ kɩt t’a koglg ra yaa nana zabr wakate. Sẽn paase, rotã sẽn da naag taab zĩ-yɛngã kɩtame tɩ neb nins sẽn be tẽngã pʋgẽ wã tõe n sõng taab n zab la b kogl taaba. B sẽn da me rotã n pẽneg taab to-to wã makda lagem-n-tar ning sẽn da be Israɛll buud 12 wã pʋgẽ sasa ning b sẽn wat n naag taab n balemd Wẽnnaamã.

123:2—Tʋm-tʋmdb nin sẽn get b zu-soab nugã võor yaa bõe? Tʋm-tʋmdb la tʋm-tʋmd-pogs geta b zu-soab nug yɛl a yiib yĩngã. Yaa sẽn na n yɩl n tõog n bãng a raabã la b paam koglg la bũmb nins sẽn yaa tɩlae ne b vɩɩmã. Woto me, tõnd teega a Zeova sẽn na yɩl n bãng a raabã la d paam a lohormã.

131:1-3—Wãn to la a Davɩɩd ‘sik a sũur n sĩnd wa bi-sigdg sẽn delld a ma?’ Wala bi-sigdg sẽn paam belsg la sũ-noog a ma nugẽ, a Davɩɩd sika a sũur wala “bi-sigdg sẽn delld a ma.” Wãn-to? A ra pa tɩtaam soab n zẽkd a meng ye. A leb n da pa baood bõn-kãsems ye. Naoor wʋsgo, a Davɩɩd sak n deegame tɩ pa bũmbã fãa la a tõe ye. A sika a meng n pa bao yʋʋr ye. D segd n dɩka a togs-n-taare, sẽn yɩɩd fãa, d sã n wa baood zu-noog tʋʋmd tigingã pʋgẽ.

Zãmsg tõnd yĩnga:

120:1, 2, 6, 7. B sã n yag ned ziri wall b kãneg-a, tõe n sãama a sũur wʋsgo. D sã n tõogd d zɩlemdã, d wilgdame tɩ d “rata laafɩ.”

120:3, 4. D sã n wa tar yell ne ned sẽn yagd ziri, d sẽn mi t’a Zeova na n demsa yɛlã a wakatã, tõe n bels-d lame. Yaa “gãndaoog” n na n sãam munaanfɩgsã. A Zeova sɩd na n kaoa bãmb  bʋʋd tɩ yɩ toog ne-ba, tɩ b makd rẽ ne “kagdg raad bug-saala.”

127:1, 2. D segd n teega a Zeova t’a wilg-d sor bũmb ning fãa d sẽn maand pʋgẽ.

133:1-3. Zems-n-taar ning sẽn be a Zeova sõgen dãmbã sʋkã kengda raood la kõt bãane. D pa segd n yɩ ned sẽn baood neb a taabã zamse, zab-zabd bɩ yẽgemda, tɩ wa sãam zems-n-ta-kãng ye.

137:1, 5, 6. A Zeova sõgen dãmb nins sẽn da be yembdã ra ket n data Siõ sẽn da makd Wẽnnaam siglgã. La tõnd yẽ? Rẽ yĩnga d sakda a Zeova siglgã rũndã-rũndã bɩ?

138:2. A Zeova ‘kɩtdame t’a goamã yɩɩg a yʋʋrã,’ bala a sã n na n pids bũmb a sẽn kãabe, a pidsd-a lame tɩ yɩɩg b sẽn da tẽedã. Sɩd-sɩda, bõn-kãsems n wat beoog daare.

139:1-6, 15, 16. A Zeova mii d tʋʋmã, d tagsa wã, la d goamã hal tɩ d nan pa togs-b ye. A zoe n mii tõnd hal d sẽn da wa n ket n be d ma pʋgẽ, nand meng tɩ d nan pa lebg ned fasɩ ye. Wẽnnaam mii tõnd ned kam fãa wʋsg hal tɩ d pa tõe n mak n bilg ye. D sẽn mi t’a Zeova nee d zu-loeesã la zu-loe-kãens sẽn namsd tõnd to-to wã, kõt-d la belsgo.

139:7-12. D sẽn beẽ zĩig ning fãa, baa zãrmã sẽn zem tɛka, pa tõe n gɩdg a Zeova t’a pa keng d raood ye.

139:17, 18. D sẽn paamd bãngr ning sẽn yit a Zeova nengẽ wã kõt-d-la sũ-noog bɩ? (Yelbũna 2:10) Sã n yaa n-ye, d bãnga sũ-noog sẽn pa tõe n sa yẽgre. A Zeova yamã “yaa wʋsg n yɩɩd bĩisri.” Wakat fãa d na n ket n bãngda yɛl wʋsg Wẽnnaam zugu.

139:23, 24. Tõnd segd n datame t’a Zeova fees tõnd sũyã, n ges d sã n tũuda “so-wẽnga,” sẽn dat n yeel tɩ d sã n tara tagsa bɩ tʋls-wẽns bɩ a sõng-d tɩ d yiis-b d yamẽ wã.

143:4-7. Wãn to la d tõe n mao ne baa zu-loees nins sẽn kɛgem wʋsgã n tõoge? Yɩɩl-gʋlsdã wilgda tõnd d sẽn tõe n maan to-to. Yaa d sẽn na n bʋgsd a Zeova tʋʋmã zutu, d sẽn na n baood wakat fãa n dat n bãng bũmb nins a sẽn maan la a ket n maandẽ wã, la d pʋʋsd-a n kot sõngre.

Pẽg-y-yã a Zeova

Yɩɩl Sõamyã pipi babgã n tɩ tãag babg a naas-n-soabã baasda ne a Zeova pẽgre. (Yɩɩl Sõamyã 41:13; 72:19, 20; 89:52; 106:48) Babg a nu soabã me baasda boto. Yɩɩl Sõamyã 150:6 yeta woto: “Bɩ bũmb nins fãa sẽn vʋʋsd ne yõorã pẽg Zusoabã. Pẽg-y Zusoabã.” Na n sɩd yɩɩ woto dũni paalgã pʋgẽ.

D sẽn gũud wakat kãng sẽn na n tall barkã yĩngã, d segd n waoogda Wẽnnaam la d pẽgd a yʋʋrã. D sã n tagsd sũ-noog ning d sẽn tar d sẽn mi a Zeova wã yĩnga, la tagsd zood ning sẽn tar ne-a wã yelle, kɩtdame tɩ d pẽgd-a n wilgd d mi-beoogo.

[Foto, seb-neng 31]

A Zeova tʋʋm kãsemsã kẽesda rabeem

[Foto, seb-neng 32]

A Zeova yamã “yaa wʋsg n yɩɩd bĩisri”