Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

‘Maan sũ-noog ne pag ninga fo sẽn peeg f bi-bɩɩlem wakatã’

‘Maan sũ-noog ne pag ninga fo sẽn peeg f bi-bɩɩlem wakatã’

 ‘Maan sũ-noog ne pag ninga fo sẽn peeg f bi-bɩɩlem wakatã’

“Maan sũ-noog ne f pag ninga fo sẽn peeg f bi-bɩɩlem wakatã. M biiga, yaa bõe tɩ f rat neb a taab pagba?”—YELBŨNA 5:18, 20.

1, 2. Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ pag ne rao lagengã kẽed-n-taas sʋk yaa bũmb sẽn be barka?

BIIBLÃ gomda pag ne rao lagengã yell vẽenega. Yelbũna 5:18, 19 yeta woto: “Bɩ f bulga zĩnd barka. Maan sũ-noog ne f pag ninga fo sẽn peeg f bi-bɩɩlem wakatã. Yẽ yaa neer wa walga. Ges yẽ a ye bal wakat fãa. Nong yẽ a ye bala.”

2 Bulgã yell b sẽn gomd ka wã yaa sẽn na n wilg pag ne rao lagengã sẽn kõt sũ-noog ningã. A yaa bũmb sẽn be barka, bala pagã ne raoã sẽn lagemd taab tɩ rẽ kõt-b sũ-noogã yaa Wẽnnaam kũuni. La yaa pag ne rao sẽn kẽ kãadem bal n segd n kẽ ne taaba. Yaa rẽ n so tɩ pĩnd Israɛll rĩm a Salomo sẽn yɩ Yelbũnã sebr gʋlsd a ye wã yeel woto: “M biiga, yaa bõe tɩ f rat neb a taab pagba? Yaa bõe tɩ f get tẽn-taas pagba?”—Yelbũna 5:20.

3. a) Bõe n maand kãadem wʋsg pʋgẽ tɩ sãamd sũuri? b) Yoob yaa bõe Wẽnnaam nifẽ?

 3 Kãadem kõom daare, raoã ne pagã pʋlemdame tɩ b na n nonga taab la b zĩnd ne taab wakat fãa. La d mikdame tɩ yoobã sãamda kãadem wʋsgo. Bãngd a ye vaeesa bãngdb a taab sɛb 25 n mik tɩ pagb koabg zugu, bãmb 25 n yoode, la sɩdb koabg zug me, bãmb 44 n yoode. Tʋm-tʋmd a Poll yeela woto: “Da belg-y y mens ye. Nin-yoaadba ne bõn-naands pʋʋsdba la raop sẽn maand tɩ yɩ wa pagba la raglem dãmba . . . ka na n paam Wẽnnaam soolem ye.” (1 Korẽnt dãmba 6:9, 10) Dẽnd yɛlã yaa vẽenega. Yoob yaa yel-wẽnd Wẽnnaam nifẽ. Rẽ n so tɩ yi-kãadb nins sẽn yaa wẽn-sakdbã pa segd n yo ye. La bõe n na n sõng-d tɩ d ‘kãadmã zĩnd waoogre, la tɩ d gãagã ra sãam ne wẽnga’?—Hebre dãmba 13:4.

D gũus n da wa zãmb d kẽed-n-taagã ye

4. Bõe ne bõe n tõe n wa kɩt tɩ kiris-ned sẽn kẽ kãadem do ned a to n pa bãnge?

4 Tõnd dũniyã pida ne neb sẽn pa tũud Wẽnnaam no-tɩrsã. Neb wʋsg ‘tara yoaadb nin sẽn ka tɩgd yel-wẽn ye.’ (2 Pɩɛɛr 2:14) Nin-kãensã kẽer kẽe kãadem n yaool n dood neb a taaba. Tẽns kẽer pʋsẽ masã, pagb wʋsg sẽn kẽ kãadem naagda rap n tʋmd zĩ-yɛnga, tɩ rẽ tõe n kɩt tɩ b wẽneg n dood taab tʋʋmã zĩigẽ. Sẽn paase, ne ẽntɛrnetã maasem, baa neb nins sẽn zoet yãndã tõe n doo ned nana-nana masã. Yel-kãensã fãa bẽda neb wʋsg sẽn kẽ kãadem tɩ b pa bãng ye.

5, 6. Bõe n kɩt tɩ yell ra na n paam kiris-nin-poak a yembre, la bõe la woto zãmsd tõndo?

5 D ges sẽn sɩng to-to tɩ kiris-nin-poak d sẽn na n bool t’a Maari, ra naan n yo. A sɩdã sẽn pa a Zeova Kaset soabã ra pa tolg n nong a zaka rãmb woto ye. A Maari yeelame tɩ raar a yembre, a sega a sɩdã tʋmd-n-taag a yembre. Raoã ra yaa ned sẽn mi neb waoogre, la a wa n wilgame meng t’a rat n bãnga a Maari tũudmã sẽn zãmsd nebã bũmb ninga. Ad a Maari sẽn yeele: “A ra yaa nin-sõng n yɩɩd mam sɩdã zĩig sẽn zãre.” Pa yã n kaoos la a Maari ne a sɩdã tʋmd-n-taag sɩng taab roob ye. A Maari ra tagsda woto: “Mam sẽn maandã pa yoob ye. Sẽn paas menga raoã rat n bãnga Biiblã. Mam tõe n sõng-a-la rẽ pʋgẽ.”

6 A Maari toeema a manesmã pĩnd tɩ rẽ kɩt t’a pa yo ye. (Galat dãmba 5:19-21; Efɛɛz rãmba 4:19) Yaa a sũur kasetã sẽn zab-a wã n kɩt t’a maan woto. A Maari kibarã wilgdame tɩ “ninsaal sũur tara ziri n yɩɩd bũmb fãa, la a yaa wẽng wʋsgo.” (Zeremi 17:9) Biiblã sagenda tõnd woto: “Bɩ f gũus ne f sũura tagsg n yɩɩd bũmba fãa.” (Yelbũna 4:23) Wãn to la d tõe n maan dẽ?

Yam soab “yãta toog n gili”

7. Tõnd sã n dat n sõng ned sẽn tar zu-loees ne a kẽed-n-taaga, Biiblã sagl-bʋs la d segd n tũ?

7 Tʋm-tʋmd a Poll yeelame tɩ “ned ninga sẽn tẽed t’a yasame, bɩ a gũus n da wa lʋɩ ye.” (1 Korẽnt dãmba 10:12) Yelbũna 22:3 me yetame tɩ “[yam soab] yãta toog n gil n looge.” Wall tɩ d tags tɩ: ‘Baa fʋɩ pa na n paam maamã,’ yaa sõma tɩ d gũus ne bũmb nins fãa sẽn tõe n wa kẽes-d yɛl pʋgẽ wã. Wala makre, yãmb sã n yaa raoa, bɩ y ra sak tɩ pag wa togs-y zu- loees nins sẽn be yẽ ne a sɩdã sʋk ye. (Yelbũna 11:14) Yeel-y a soabã tɩ yaa sõma t’a yẽs ne a kẽed-n-taagã yellã zugu, bɩ ne kiris-nin-poak sẽn bɩ tẽebã pʋgẽ sẽn dat a neere, wall kiris-neb kãsem dãmbã. Y sã n yaa pag me tɩ rao wa n na n togs-y a kãadmã zu-loeese, bɩ y maan woto. (Tɩt 2:3, 4) Kãsem dãmb nins sẽn be a Zeova Kaset rãmbã tigims pʋsẽ wã kõta mak-sõng rẽ wɛɛngẽ. Kãsem soab sã n yaa a yembr n na n sõs ne kiris-nin-poaka, b yiiba fãa zĩndeda zĩig ning nebã sẽn tõe n yã-ba, wala makre Rĩungã Roogẽ.

8. D tʋʋmã zĩigẽ, d segd n gũusa ne bõe?

8 Gũus-y n da wa minim-y nebã wʋsg y tʋʋmã zĩigẽ la zĩis a taab ye. Wala makre, tʋʋmã sã n sig tɩ yãmb ket n tʋmd ne rao tɩ yãmb yaool n yaa paga, tõe n wa yɩɩ yelle. Yãmb goamã la y manesmã segd n wilga vẽeneg tɩ y pa nong ned a to tɩ pa y kẽed-n-taagã ye. Yãmb sẽn zoet Wẽnnaamã yĩnga, y pa na n maneg y mensã bɩ n ning y futã wall y tall manesem sẽn na n kɩt tɩ neb a taabã ro-y ye. (1 Tɩmote 4:8; 6:11; 1 Pɩɛɛr 3:3, 4) Yãmb sã n tar y kẽed-n-taagã la y kambã foto tɩ be yãmb biru wã pʋgẽ bɩ zĩig ning y sẽn be n tʋmdẽ wã tɩ neba fãa tõe n yã, rẽ na n tẽegda yãmb la y tʋmd-n-taasã tɩ y zaka rãmb tara yõod wʋsg ne-yã. Ra maan-y baa fʋɩ sẽn na n wa kɩt tɩ ned do-yã, la y ra bas meng tɩ ned mak n do-y ye.—Zoob 31:1.

Maan-y sũ-noog ne pag ninga yãmb sẽn nongã’

9. Bõe ne bõe n tõe n kɩt tɩ ned wa nong ned a to sẽn pa a kẽed-n-taaga?

9 Gũus ne f sũurã tagsg pa f sẽn na n gil bũmb nins sẽn tõe n wa ne yɛlã bal ye. Ned sã n wa nong ned a to sẽn pa a kẽed-n-taaga, wakat ninga rat n wilgame tɩ nedã ne a kẽed-n-taagã pa get taab yell ye. Tõe n yaa sɩdã n pa get t’a pagã tara yõodo, bɩ pagã n sãbsd a sɩdã wakat fãa. Yaa wakat kãng la pagã bɩ sɩdã tõe n getẽ t’a tʋmd-n-taag bɩ tigingã ned yaa sõma n yɩɩd a kẽed-n-taagã. Pa yãt n kaoos la a sɩng n nong nin-kãngã, hal tɩ wa rat n lebg pa yã to kõn gũsi. Woto wilgdame tɩ Biiblã sẽn yet bũmb ningã yaa sɩda. A yeelame tɩ: “Ned kam fãa tara makr a meng wẽnga ratem sẽn makd yẽnda n bẽt yẽnda” wã.—Zak 1:14.

10. Bõe la pag ne a sɩd tõe n maan tɩ b kãadmã yɩ kãn-kãe?

10 Yãmb ne y kẽed-n-taagã sã n wa tar zu-loeese, pa wakat kãng la y segd n bao nin-zẽng zood bɩ n baoodẽ tɩ ned a to nong-y wall sõng-y ye. Y segd n naaga taab n maan tɩ y kãadmã yɩ kãn-kãe. Sẽn tɩ yɩɩd fãa, bɩ y sõsd ne taab sẽn na yɩl n pẽnegd taab n paasdẽ. Tẽeg-y bũmb ning sẽn kɩt tɩ yãmb da nong y kẽed-n-taagã sɩngrẽ wã. Modg-y n tall-y nonglem kãng buud yɛsa. Tags-y bõn-sõma nins y sẽn naag taab n maanã yelle. Pʋʋs-y Wẽnnaam  t’a sõng-yã. Yɩɩl gʋlsd a Davɩɩd bõosa a Zeova woto: “Mam Wẽnnaam, bɩ y maan sũur sẽn tar pʋ-peelem n kõ maam, la y leb n kõ maam yam sõama sẽn ka yuusd ye.” (Yɩɩl Sõamyã 51:12) Maan-y y sẽn tõe fãa n ‘maan sũ-noog ne pag ning yãmb sẽn nongã ne vɩɩm ning Wẽnnaam sẽn kõ yãmb dũniyã zugã.’—Koɛɛg Soaba 9:9.

11. Wãn to la bãngr ne yam sõngd tɩ kãadem yɩ kãn-kãe?

11 D tẽeg me tɩ bãngr la yam sõngdame tɩ kãadem yɩ kãn-kãe. Yelbũna 24:3, 4 yetame tɩ: “Yaa ne yam la ned yẽbgd a zak n metẽ. La yaa bãngr n kɩtd t’a roog pit ne bõn-sõama la arzɛka.” Bõn-sõma nins sẽn pit zak sẽn tar sũ-noogã sʋka, d tõe n sõdga nonglem, kɩs-sɩda, wẽn-zoeer la tẽebo. D sã n dat n paam zʋg-sõma kãensã, rẽnda d bãng Wẽnnaam. Rẽ n so tɩ yi-kãadbã segd n zãms Biiblã sõma wã. La bõe yĩng tɩ yam tar yõodo? Sẽn na yɩl n tõog n mao ne daar fãa zu-loeesã, rẽnd f paam yam n tũ bãngr ning f sẽn paam Biiblã pʋgẽ wã. Ned sã n tar yam me, a na n tõog n bãnga a kẽed-n-taagã sẽn tagsd to-to. (Yelbũna 20:5) A Zeova kɩtame t’a Salomo gʋls woto: “M biiga, kɩll f tʋbr n kelg m yam ne m bãngr goamã.”—Yelbũna 5:1.

Zu-loees sã n wa beẽ

12. Bõe yĩng tɩ kẽed-n-taas sã n tar zu-loeese, pa lingri?

12 Kãadem pa be n pa tar zu-loees ye. Biiblã meng wilgame tɩ pagbã la sɩdbã na n ‘paama toogo.’ (1 Korẽnt dãmba 7:28) Sũ-sãamse, bãase, kɩɩsg la yɛl a taab tõe n waa ne zu-loees kãadmã pʋgẽ. La zu-loees sã n wa beẽ, bɩ y naag taab n bao b tɩɩm. Rẽ na n wilgame tɩ y kɩsa sɩd ne taaba, la tɩ y rat n taa a Zeova yam.

13. Zĩ-bʋs wɛɛngẽ la pag ne a sɩd segd n fees b mens n gese?

13 La sã n mik tɩ yaa kẽed-n-taasã sẽn tar manesem ning ne taabã n kɩt tɩ zu-loees beẽ? Rẽnda b modg n yaool n paam zu-loeesã tɩɩm. Wala makre, tõe tɩ b nong n gomd n sãamda taab sũyã. (Yelbũna 12:18) Wala sõsg ning sẽn loogã sẽn wilgã, rẽ tõe n waa ne yelle. Yel-bũnd a ye n be Biiblã pʋgẽ n yetẽ tɩ “fo sã n be weoogẽ n são fo sẽn na n be yir ne pʋg-yoogo.” (Yelbũna 21:19) Yãmb sã n yaa pag bɩ y sok y meng woto: ‘Rẽ yĩnga mam manesmã kɩtdame tɩ mam sɩdã pa tõe n zĩnd n sõs ne maam bɩ?’ Biiblã yeta sɩdbã woto: “Bɩ y nong y pagba, la y ra maan gãgs ne bãmb ye.” (Kolos rãmba 3:19) Yãmb sã n yaa rao bɩ y sok y meng woto: ‘Rẽ yĩnga mam manesmã wilgdame tɩ m pa nong m pagã, tɩ rẽ kɩt t’a baood ned a to bɩ?’ Yaa sɩd tɩ ned baa a ye pa tar bʋʋm n na n yo ye. La kẽed-n-taag sẽn tõe n wa yo wã yĩnga, kẽed-n-taasã segd n zĩnda ne taab n pelg b pʋs n gom b zu-loeesã yell n bao b tɩɩm.

14, 15. Bõe yĩng tɩ d pa segd n nong ned a to sẽn na yɩl n bao d kãadmã zu-loees tɩɩm?

14 Yãmb sã n tar zu-loees y kãadmã pʋgẽ, pa y sẽn na n nong ned a to la y na n paam zu-loeesã tɩɩm ye. Yãmb sã n nong ned a to, tõe n waa ne bõe? Kẽer tagsdame tɩ b sã n lebs n kẽ kãadem ne ned a to, b na n paama sũ-noogo. B yetame meng tɩ: ‘Kell n yaa ned a woto buud bal la maam sẽn dat n kẽ kãadmã.’ La tagsg a woto buud yaa kɛgre, bala ned ning sẽn dat n bas a kẽed-n-taaga, bɩ ned ning sẽn sagend yãmb tɩ y bas y kẽed-n-taagã pa tol n get tɩ kãadmã tara yõod Wẽnnaam nifẽ ye. Tõnd sã n wa tags tɩ d sã n bas d kẽed-n-taagã n lebs n kẽ kãadem ne ned a to n são, d belgda d mense.

15 A Maari yell d sẽn gom sõsgã sɩngrẽ wã tagsa a yel-manesmã sẽn da tõe n wa ne yɛl ninsã yelle. A tagsa a sẽn da tõe n kɩt tɩ yẽ bɩ ned a to zems-n-taarã ne Wẽnnaam sãamã yelle. (Galat dãmba 6:7) A yeela  woto: “Mam sẽn wa n tags manesem ning m sẽn tar ne m sɩdã tʋmd-n-taagã zugã, mam yeela m meng tɩ baa rao-kãngã sã n da tõe n sakẽ sɩdã me, mam manesmã n na n kɩt t’a pa sake. M sã n da yo, rẽ ra na n maana m zaka rãmb la m sɩdã tʋm-n-taag wẽnga, la sãam kẽer tẽebo, bɩ n kɩt tɩ kẽer pa sak sɩdã ye.”—2 Korẽnt dãmba 6:3.

Bũmb ning sẽn na n sõng-d wʋsgo

16. Yoobã wata ne bõe?

16 Biiblã keoogda tõnd woto: “Pʋg-yoodr gomda no-noom goama. A goamã saalem yɩɩda bĩis-kaam. La yẽ yaool n yaa toog wa zẽnem, a rɩta wa sʋʋg sẽn tar noy a yiibu.” (Yelbũna 5:3, 4) Yoobã wata ne sũ-sãamse, la tõe n kɩtame tɩ ned ki menga. Tõe n kɩtame me tɩ f sũur kasetã ning-f taale, tɩ f paam taoor bãase, la kɩt tɩ f kẽed-n-taagã sũur sãam hal wʋsgo. Woto yĩnga, bɩ d ra tol n tall manesem sẽn na n wa kɩt tɩ d yo ye.

17. Bʋʋm kãseng bʋg n segd n kɩt tɩ d ra yo?

17 Bʋʋm kãseng n kɩt tɩ yoobã yaa wẽngã. Bʋʋm kãng yaa t’a Zeova sẽn yaa kãadem lugund la a kɩt tɩ pag ne rao tõe n kẽ ne taabã kisa yoobo. A Zeova kɩtame tɩ no-rɛɛs a Malaki gʋls woto: ‘Mam na n kolga yãmb n kao bʋʋdo. Mam na n kɩsa kaset tɩ yoaadba kong bʋʋm.’ (Malaki 3:5) Yelbũna 5:21 wilgda a Zeova sẽn ne bũmb ninga: “Zusoaba nee ned sẽn maand bũmb ninga fãa. B geta a sẽn dabd zĩig ninga fãa.” Vẽenega, “bũmb fãa yaa bɛɛla la vẽenes ne tõnd sẽn na n togs a soab tõnd yɛla fãa wã.” (Hebre dãmba 4:13) Dẽnd bũmb ning sẽn na n sõng tõnd wʋsg tɩ d ra yo yaa d sẽn na n bãng tɩ d sã n yo, baa ned pa bãnge, baa rẽ sã n pa kõ-d bãase, baa nebã pa ning-d taal me, na n sãama d zems-n-taarã ne a Zeova.

18, 19. A Zozɛf ne a Potifaar pagã kibar zãmsda tõnd bõe?

18 A Zakoob biig a Zozɛf kibarã wilgdame tɩ f sã n dat n kell n tall f zems-n-taarã ne a Zeova, na n sõng-f-la wʋsg tɩ f pa yo ye. A Faraõ sõgen kãseng a Potifaar ra nonga a Zozɛfe, hal n kɩt t’a lebg a zakã yel-gɛta. A Zozɛf ra yaa rasãng me, la a Potifaar pagã ra mii rẽ. Rẽ n so tɩ daar fãa, pagã ra maand a sẽn tõe fãa n na n do a Zozɛfe. La a pa tõog ye. Bõe yĩng t’a Zozɛf pa sak t’a Potifaar pagã ro-a? Biiblã yetame tɩ: “La a Zozɛf zãgsame n yeel a zu-soaba pag yaa: ‘Gese, mam sẽn be ne m zu-soabã, . . . bãmb ka mong maam bũmb baa sẽn yaa bũmb ninga, sã n ka foom bala. Tɩ bõe, fo yaa bãmb paga. La mam na n yɩɩ wãn n maan yel-wẽn-kãseng woto n beeg m Wẽnnaam?’”—Sɩngre 39:1-12.

19 Ra-kõor a Zozɛf zãgsame n pa kẽ ne ned a to pag ye. Yelbũna 5:15 yeta sɩdbã woto: “Yũ f ko-yũuga koom sẽn yi f bulga pʋgẽ wã.” Gũus-y n da wa nong ned sẽn pa y kẽed-n-taag ye. Maan-y y sẽn tõe fãa tɩ nonglem ning sẽn be yãmb ne y kẽed-n-taagã sʋkã paasdẽ, la y modg n welg y zu-loeesã fãa. Sẽn tɩ yɩɩd fãa, ‘maan-y sũ-noog ne pag ning yãmb sẽn peeg y bi-bɩɩlem wakatã.’—Yelbũna 5:18.

Bõe la yãmb zãms-yã?

• Bõe n tõe n wa kɩt tɩ kiris-ned sẽn kẽ kãadem do ned a to n pa bãnge?

• Bõe la ned segd n maan n da wa nong ned sẽn pa a kẽed-n-taaga?

• Kẽed-n-taas sã n tar zu-loeese, bõe la b segd n maane?

• Bõe n na n sõng tõnd wʋsg tɩ d ra yo?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 12]

Tʋʋmã zĩig tõe n wa lebga zĩig nebã sẽn dood taaba