Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Tall-y yam, zoe-y Wẽnnaam!

Tall-y yam, zoe-y Wẽnnaam!

 Tall-y yam, zoe-y Wẽnnaam!

‘Yam sɩngr yaa a Zeova zoeese.’—YELBŨNA 9:10.

1. Bõe yĩng tɩ neb wʋsg getẽ tɩ Wẽnnaam zoeesã võor wʋmb yaa toogo?

WAKAT n zĩnd tɩ b sã n da yeel tɩ ned yaa wẽn-zoɛta, yaa pẽgre. Rũndã-rũndã, neb wʋsg geta Wẽnnaam zoeesã wa yel-kʋdr la bũmb võor wʋmb sẽn yaa toogo. B yetame tɩ Wẽnnaam sã n yaa nonglem, bõe yĩng masã tɩ d segd n zoe-a? Sã n yaa ne bãmba, zoeesã yaa rabeem. La Wẽnnaam zoees hakɩkã võor yɩɩda woto wʋsgo, la wa d sẽn na n yã wã, a pa sũurẽ bũmb bal ye.

2, 3. Wẽnnaam zoees meng-mengã rat n yeelame tɩ bõe?

2 Biiblã sã n gomd Wẽnnaam zoees yelle, yaa zʋg-sõng yell la a gomda. (Ezai 11:3) Wẽnnaam zoees yaa f sẽn na n tar waoogr wʋsg ne-a, n pa tol n dat n maan bũmb sẽn pa noom-a ye. (Yɩɩl Sõamyã 115:11) Wẽn-zoeerã baoodame me tɩ d sak Wẽnnaam no-tɩrsã sõma la d tũ-ba, tɩ Wẽnnaam sã n yeel tɩ bũmb yaa tɩrg bɩ wẽnga, bɩ d sak tɩ sɩd yaa woto. Sebr a yembr wilgame tɩ wẽn-zoeer yaa “manesem ned sẽn tar ne Wẽnnaam sẽn kɩtd t’a tʋmd ne yam la a zãagd a meng ne wẽng buud fãa.” Sɩd me Wẽnnaam Gomdã yeta tõnd tɩ ‘yam sɩngr yaa a Zeova zoeese.’—Yelbũna 9:10.

3 Sɩda, Wẽnnaam zoeesã manegda ninsaal vɩɩmã nens wʋsgo. A kɩtdame tɩ f paam yam yembo, la a leb n kõta sũ-noogo, bãane, arzɛka, yõ-woko, saagre, bas-yard la kɩs-sɩda. (Yɩɩl Sõamyã 2:11; Yelbũna 1:7; 10:27; 14:26; 22:4; 23:17, 18; Tʋʋma 9:31) A kɩtdame tɩ d tall tẽeb la d nong Wẽnnaam ne d taabã. A manegda tõnd zems-n-taarã ne Wẽnnaam la ne d taabã. (Tõodo 10:12; Zoob 6:14; Hebre dãmba 11:7) D sã n zoet Wẽnnaam d na n sɩd tẽeme tɩ d saasẽ Ba wã geta tõnd ned kam fãa yembr-yembr yelle, la t’a sakdame n kõt tõnd d beegrã sugri. (Yɩɩl Sõamyã 130:4) Yaa yel-wẽn-maandb nins sẽn pa tekd yam n kot sugrã bal n segd n zoe rabeem Wẽnnaam taoore. *Hebre dãmba 10:26-31.

D zãms n zoet a Zeova

4. Yaa bõe n tõe n sõng tõnd tɩ d zãms wẽn-zoeere?

4 Sẽn mik tɩ Wẽnnaam zoeesã yaa tɩlae sẽn na yɩl n bãng n yãkd yam tɩ zemsdẽ la d paamd a barkã yĩnga, wãn to la d tõe n zãms wẽn-zoeere? (Tõodo 17:19) Neb wʋsgo, rap la pagba, n yɩ wẽn-zoɛtb tɩ b gʋls b kibarã Biiblã pʋgẽ “tõnd zãmsg yĩnga.” (Rom dãmba 15:4) Sẽn na yɩl n sõng tõnd tɩ d bãng Wẽnnaam zoees sẽn sɩd rat n yɛɛlga, bɩ d tags nin-kãensã ned a yembr mak-sõng yelle. Yaa pĩnd wẽndẽ Israɛllã rĩm a Davɩɩd makrã.

5. Wãn to la pe-kɩɩngã sõng a Davɩɩd t’a zãms wẽn-zoeere?

5 Wẽnnaam a Zeova zãgsa Israɛll pipi rĩm a Sayulli, a sẽn zoe nin-buiidã n pa zoe yẽ wã yĩnga. (1 Sãmwɛll 15:24-26) La a Davɩɩd vɩɩmã la zood ning a sẽn tall ne a Zeova wã wilgame t’a sɩd yɩɩ ned sẽn da zoet Wẽnnaam. A Davɩɩd sẽn da waa n yaa bi-bɩɩga, a ra nong n gũuda a ba wã piisi. (1 Sãmwɛll 16:11) Yʋnd nins a Davɩɩd sẽn da kɩɩmd a piisã sasa, a sẽn da get ãdsã sõng-a lame t’a zoe a Zeova. Yaa ãndũniyã sẽn yaa kãseng wʋsgã babg fĩ-fĩi bal la a Davɩɩd ra tõe n yãa. La ne rẽ fãa, a baas n bãngame tɩ Wẽnnaam zemsa ne tõnd pẽgr la d waoogre. Kaoosg poore, a gʋlsame: “Mam sẽn get saasẽ sẽn yaa yãmb nus tʋʋmda ne kiuuga la ãdsa  yãmb sẽn ning b zĩigẽ wã, ninsaal yaa bõe tɩ yãmb tẽr a yelle? La ninsaalb kamb yaa bõe tɩ yãmb gũud-ba?”—Yɩɩl Sõamyã 8:4, 5.

6. A Davɩɩd sẽn yã t’a Zeova yaa kãsengã, a tagsa wãn to?

6 A Davɩɩd sẽn zẽk a neng n ges ãdsã sõor sẽn ka tɛkã poore, sõng-a lame t’a bãng t’a pa baa fʋɩ ye. La a ra bee bʋʋm me. Rẽ pa kẽes a rabeem ye, kɩtame t’a pẽg a Zeova n yeele: “Saas wilgda Wẽnnaam ziiri, la sa-gãong togsda bãmb nus tʋʋma.” (Yɩɩl Sõamyã 19:2) Waoor kãng a Davɩɩd sẽn da tar ne Wẽnnaam a Zeova wã pẽneg-a-la ne-a n paase, la kɩt t’a tʋlg n zãms la a tũ a soyã sẽn yaa tɩrsã. Mams-y n ges-y a Davɩɩd tagsg sẽn da yaa a soaba, a sẽn da wa n yɩɩnd woto wã: “Tɩ bõe, yãmb yaa kãsenga la yãmb maanda bõn-bãna. Yãmb yaa Wẽnnaam y ye bala. Zusoaba, bɩ y zãms maam y sora tɩ m kẽn yãmb sɩda pʋgẽ, la y kõ maam yam a yembr bal y yʋʋra zoees yĩnga.”—Yɩɩl Sõamyã 86:10, 11.

7. Wãn to la Wẽnnaam zoeesã sõng a Davɩɩd t’a zab ne a Goliate?

7 Filisti nebã sẽn da wa n pig Israɛll tẽngã, b gãndaoog a Goliat sẽn da yaa nin-wobg woglem sẽn ta metr a tãabã wagsa ne Israɛll nebã n yeele: ‘Yãk-y ned t’a wa zab ne maam. A sã n tõog-ma, d na yɩ y yembse.’ (1 Sãmwɛll 17:4-10) Rabeem kãseng kẽe a Sayull ne a tãb-biisã fãa, la rabeem pa yõk a Davɩɩd ye. A ra miime tɩ yaa a Zeova la b ra segd n zoe, la pa ninsaala, baa a pãngã sẽn yaa to-to ye. A Davɩɩd yeela a Goliat woto: “Mam wata yãmb nengẽ ne Saasẽ-pãng-soaba yʋʋre. . . . La neb nins fãa sẽn be ka wã na n bãngame tɩ ka ne sʋʋs la kãn la Zusoaba fãagd ned ye. Tɩ bõe, yaa Zusoabã n so zabrã.” Ne a loaabgã la kug-yende, la ne a Zeova sõngre, a Davɩɩd tõogame n kʋ nin-wobgã.—1 Sãmwɛll 17:45-47.

8. Bõe la wẽn-zoɛtb nins yell Biiblã sẽn goma makr zãmsd tõndo?

8 Tõe tɩ d segda zu-loees bɩ d tara bɛɛb sẽn tar pãng wa a Davɩɩd sẽn da seg-b rãmbã. Bõe la d tõe n maane? D tõe n maana wa a Davɩɩd la wẽn-zoɛtb a taaba, sẽn dat n yeel tɩ d tall wẽn-zoeere. Wẽnnaam zoeesã tõe n kɩtame tɩ d ra zoe ninsaal ye. Israɛll nebã bɛɛb sẽn da wa n weoogd-bã, Wẽn-sakd a Nehemi sagl-b-la woto: “Bɩ y ra zoe bãmb ye. Tẽeg-y Zusoab ninga sẽn yaa kãsenga la sẽn zems zoeesa yelle.” (Nehemi 4:8) Ne a Zeova sõngre, a Davɩɩde, a Nehemi la Wẽn-sakdb a taab tõogame n pids tʋʋm nins Wẽnnaam sẽn bobl-bã. Tõnd me sã n tall wẽn-zoeere, d tõe n maana woto.

D zu-loeesã pʋgẽ bɩ d tall wẽn-zoeere

9. Zu-loe-bʋs pʋsẽ la a Davɩɩd kell n tall wẽn-zoeere?

9 A Davɩɩd sẽn kʋ a Goliatã poore, a Zeova kɩtame t’a tõog bɛɛb a taab me. La sũ-ki-ned a Sayull wa n yikame n dat n kʋ a Davɩɩde. A reng n maka rẽ maaneg ne sũ-yikri, rẽ poore, ne sɩlem, la baasgo, ne tãb-biisi. La a Zeova yeela a Davɩɩd tɩ yaa yẽ n na n wa yɩɩ rĩma. Baa ne rẽ, sẽn na maan yʋʋma, yɩɩ tɩlae ne a Davɩɩd t’a zoet n soondẽ, la a zabd ne a bɛɛbã hal n tãag wakat ning a Zeova sẽn yãk n na n kɩt t’a yɩ rĩma. Yel-kãensã fãa pʋsẽ, a Davɩɩd wilgame t’a ra zoeta sɩd Wẽnnaamã.—1 Sãmwɛll 18:9, 11, 17; 24:3.

10. Wãn to la a Davɩɩd tall wẽn-zoeer yell sẽn da tõe n yãk a yõorã pʋgẽ?

10 Vugri, a Davɩɩd baoome n na n kẽng Gat sẽn da yaa a Goliat tẽngã n tɩ solg a Akɩs sẽn yaa Filisti rãmbã rĩmã nengẽ. (1 Sãmwɛll 21:11-16) Rĩmã sõgen dãmb vẽnegame n togs t’a Davɩɩd yaa b buudã bɛ. A Davɩɩd manesem yɩɩ wãn to ne yel-kãngã sẽn da tõe n yãk a yõorã? A pʋʋsa a Zeova ne a sũur fãa. (Yɩɩl Sõamyã 56:2-5, 12-14) Baa ne sẽn yɩ tɩlae t’a Davɩɩd maan a meng wa gãeeng sẽn na yɩl n põsã, a ra miime tɩ sɩd-sɩda, ra yaa a Zeova n fãag-a, bala yaa yẽ n ning a modgrã barka. A Davɩɩd sẽn teeg a Zeova ne a sũur fãa la a kɩs sɩd ne-a wã wilgame t’a sɩd ra zoeta Wẽnnaam.—Yɩɩl Sõamyã 34:5-7, 10-12.

11. Wa a Davɩɩde, wãn to la d tõe n wilg tɩ d tara wẽn-zoeer makr pʋgẽ?

 11 Wala a Davɩɩde, d tõe n wilgame tɩ d zoeta Wẽnnaam, d sẽn na n sɩd kɩs sɩd ne kãabg ning a sẽn kãab n yeel t’a na n sõng-d lame tɩ d tõog n mao ne d zu-loeesã. A Davɩɩd yeelame: “Bas f yell ne Zusoabã n dell bãmba, la bãmb na manege.” (Yɩɩl Sõamyã 37:5) Rẽ pa rat n yeel tɩ d rɩkda d zu-loeesã n daag n bas ne a Zeova n pa maand d sẽn tõe tɛk n na n welg-ba, n tẽed bal t’a na n welg-b lame ye. A Davɩɩd pa pʋʋs Wẽnnaam n kos sõngr bala, la a bas n kalem a nus n zĩẽ ye. A tũnuga ne a pãngã la a yamã a Zeova sẽn kõ-a wã, n mao ne yellã. La a Davɩɩd ra miime me tɩ ninsaal modgrã yĩng bal da pa tõe n kɩt t’a tõog ye. Tõnd me segd n sakame tɩ sɩd yaa woto. D sã n wa maan d sẽn tõe tɛk bɩ d bas sẽn ketã ne a Zeova. Sɩda, naoor wʋsgo, d sẽn tõe n maan a soab bal yaa d teeg a Zeova. Yaa wakat kãng la tõnd ned kam fãa wilgd t’a zoeta Wẽnnaam. A Davɩɩd sẽn yeel woto ne a sũur fãa wã tõe n kenga d pɛlga: “Zusoaba zood yaa neb nins sẽn zoet bãmba yĩnga, la bãmb kãabg zãmsda bãmb bãngre.”—Yɩɩl Sõamyã 25:14.

12. Bõe yĩng tɩ d pa segd n deem ne d pʋʋsgã, la manesem bʋg la d pa tol n segd n talle?

12 Yaa rẽ n so tɩ d pa segd n deem ne pʋʋsgã la ne d zoodã ne Wẽnnaamã. D sã n wa pʋʋsd a Zeova, d tog n “tẽeme tɩ bãmb beeme la tɩ bãmb yaa neb nins sẽn baood bãmba roanda.” (Hebre dãmba 11:6; Zak 1:5-8) A sã n sõng-do, d tog n talla ‘mi beoog’ wa tʋm-tʋmd a Poll sẽn sagl-dã. (Kolos rãmba 3:15, 17) D pa tol n segd n yɩ wala neb nins kiris-ned a yembr sẽn paam vʋʋsem sõng zaeeb sẽn bilg woto wã ye. A yeelame: “B tagsdame tɩ Wẽnnaam yaa wa b tʋʋm biig sẽn be saasẽ, tɩ b sã n dat bũmb fãa, bɩ b kõ-a noor bal t’a wa ne-a. B sã n wa paam b sẽn datã bala, la b sẽn dat masã t’a looge.” Manesem kãngã wilgdame tɩ b pa tar wẽn-zoeer ye.

D wẽn-zoeerã sã n wa booge

13. Wãn to la a Davɩɩd pa tũ Wẽnnaam Tõogã?

13 A Zeova sẽn sõng a Davɩɩd a zu-loeesã pʋsẽ wã, ra paasda a wẽn-zoeerã la bas-yard ning a sẽn tar ne Wẽnnaamã. (Yɩɩl Sõamyã 31:23-25) La a Davɩɩd basame t’a wẽn-zoeerã boog yel-kãsems a tãab pʋsẽ, tɩ wa ne zu-loe-bɛda. Pipi soabã yɩɩ sasa ning a sẽn kɩt tɩ b rɩk  a Zeova kãabg koglgã ne sarɛt n na n kẽng Zerizalɛm, n pa kɩt tɩ Levi nebã rɩk-a n palg b bãgdã wa Wẽnnaam Tõogã sẽn da kõ noor tɩ b maanã. A Uza sẽn da get sarɛtã kẽnd yellã gãda kãabg koglgã sẽn da rat n lʋɩyã, a kii zĩig pʋgẽ be, ‘a sẽn pa tall waoogr sẽn segdã’ yĩnga. Yaa sɩd t’a Uza beega beeg-kãsenga, la yaa a Davɩɩd sẽn pa tũ Wẽnnaam tõogã neerã n wa ne yel-be-kãngã. Zoe Wẽnnaam dat n yeelame tɩ f maan yɛlã wa a sẽn dat to-to wã.—2 Sãmwɛll 6:2-9; Sõdbo 4:15; 7:9.

14. A Davɩɩd sẽn sõd Israɛll nebã bõe n maane?

14 Kaoosg zugẽ, a Sʋɩtãan tusa a Davɩɩd t’a sõd Israɛll sodaasã. (1 Kibaya 21:1) A Davɩɩd sẽn maan woto wã, a pa tall wẽn-zoeer sasa kãng ye, tɩ rẽ kɩt tɩ Israɛll neb 70000 ki. Baa ne a Davɩɩd sẽn tek yam n kos a Zeova sugrã, yẽ ne neb nins sẽn da be ne-a wã namsa wʋsgo.—2 Sãmwɛll 24:1-16.

15. Yaa bõe n kɩt t’a Davɩɩd yo?

15 Sasa a to me la a Davɩɩd pa tall wẽn- zoeere, tɩ kɩt t’a yo ne a Uri pag a Batseba. A Davɩɩd ra miime tɩ yoobo, la ned a to pag tʋlgr meng yaa wẽnga. (Yikri 20:14, 17) Yellã sɩnga a Davɩɩd sẽn ges a Batseba sẽn da wa n sood koomã. Wẽn-zoeerã ra segd n tusa a Davɩɩd t’a wẽnemd a neng zĩig pʋgẽ n da ges pagã, la a tags bũmb a to yelle. La a Davɩɩd kell n ges-a lame hal tɩ ratem wẽngã wa kɩt t’a yĩm a wẽn-zoeerã. (Matɩe 5:28; 2 Sãmwɛll 11:1-4) Sasa kãngã wã, a Davɩɩd yĩmame t’a zoodã ne a Zeova wã yĩnga, a segd n sak-a-la wakat fãa.—Yɩɩl Sõamyã 139:1-7.

16. A Davɩɩd sẽn maan wẽngã waa ne nams-bʋg n kõ-a?

16 A Davɩɩd sẽn yo ne a Batseba wã, a rɩka pʋg n dog biiga. Rẽ poor bilfu, a Zeova tʋma no-rɛɛs a Natã t’a tɩ puk a Davɩɩd yel-wẽndã. A Davɩɩd yamã leb n waame t’a le paam a wẽn-zoeerã n tek yam n kos sugri. A bõosa a Zeova t’a ra yi a  poorẽ bɩ a reeg a vʋʋsem sõngã n bas-a ye. (Yɩɩl Sõamyã 51:9, 13) A Zeova kõo a Davɩɩd sugr n boog a sɩbgrã, la a pa kɩt t’a põs a tʋʋmã bi-wẽns fãa ye. Biribl ning a Davɩɩd sẽn yo n paamã kiime, la rẽ tɛka, sũ-sãams la yel-beed kẽe a zakã pʋgẽ. A Davɩɩd wẽn-zoeerã sẽn boog wakat bilf pʋgẽ balã sɩd waa ne zu-loees meng-menga!—2 Sãmwɛll 12:10-14; 13:10-14; 15:14.

17. Rɩk-y makr n wilg sũ-sãams nins yel-wẽnd sẽn wat ne wã.

17 Rũndã-rũndã me, ned sã n pa tũ Wẽnnaam noyã n yo, tõe n waa ne zu-loees meng-meng n nams-a n kaoose. Ad makre. Yaa pʋg-bɩɩg a yembr sɩd sẽn yaa kiris-ned n da tʋmd tẽn-zãrgẽ. Mams-y n ges-y pʋg-bɩɩg kãngã sũur sẽn sãam to-to a sẽn wa n bãng t’a sɩdã sẽn zĩnd be wã, a yoome wã. A sũurã sãama wʋsg t’a pĩ a nengã n ning nintãm. Na n kaoosa wakat a wãn tɩ pʋg kãngã sɩdã paam t’a pagã leb n kɩs sɩd ne-a la a tall waoogr ne-a? Ra-kãngã ra tõe n põsa yel-be-kãngã, a sã n sɩd da zoẽ-la Wẽnnaam.—1 Korẽnt dãmba 6:18.

Wẽnnaam zoees sõng-d lame tɩ d ra maan yel-wẽnd ye

18. Bõe la a Sʋɩtãan baooda, la a maanda wãn to n na n maan dẽ?

18 A Sʋɩtãan sãamda dũniyã neb vɩɩm manesem tʋʋll-tʋʋlle, la sẽn yɩɩd fãa yaa kiris-neb hakɩkã la a rat n kʋɩɩbe. Sẽn na yɩl n maan woto, a tũnugda ne tõnd yĩngã wils wala d ninã la d tʋbã n kẽesd wẽngã tõnd sũyã pʋsẽ. (Efɛɛz rãmba 4:17-19) Yãmb sã n wa lob y nif n yã yoob yɛl sebr zug bɩ televiziõ wã pʋgẽ, wall y sã n wa wʋm yoob goama, y na n talla manesem bʋgo?

19. Wãn to la wẽn-zoeerã sõng kiris-ned a yembr t’a yals kãn-kãe kʋɩɩbg taoore?

19 D ges a André * sẽn yaa kiris-neb kãsem soab a yembre, n tar kamb la a yaa logtor n be Eropã makrã. A André sẽn da wa n dɩkd gard logtor yirã, naoor wʋsgo, a tʋmd-n-ta-pogsã ra gʋlsda goam n dogend a zu-kʋkã zugu, n wilgdẽ tɩ b nong-a lame, n dat t’a yo ne-ba. A André zãgsa b roobã fasɩ. Sẽn paase, sẽn na yɩl n yiis a meng zĩ-kãngã sẽn da tõe n wa kɩt t’a yo wã pʋgẽ, a baoa tʋʋm zĩig a to. A sẽn tall wẽn-zoeerã a wilgame t’a tara yam, la rẽ waa ne bark n kõ-a, bala a André rɩkda a sẽkã pʋɩ-sʋk n tʋmd a Zeova Kaset rãmbã tʋʋmd will sẽn be a tẽngã pʋgẽ wã.

20, 21. a) Wãn to la Wẽnnaam zoees tõe n sõng tõnd tɩ d ra maan yel-wẽnde? b) Bõe la d na n yã sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ?

20 Ned sã n nong tags-yoodo, tõe n wa kɩtame t’a wa rat n bas a zems-n-taarã ne a Zeova wã sẽn tar yõod wʋsgã tɩ sãame, sẽn na yɩl n maan bũmb a sẽn pa segd n maane. (Zak 1:14, 15) La tõnd sã n zoet a Zeova, d na n zãaga d meng ne zĩisi, tʋʋma, reem la neb nins sẽn tõe n kɩt tɩ d bas no-tɩrsã tũubã. (Yelbũna 22:3) Baa rẽ sẽn wat ne yãnd ninga, la rẽ sẽn baood tɩ d mong d meng bũmb ninga sẽn yaa to-to fãa, woto pa baa fʋɩ ne d sẽn na n wa kong Wẽnnaam lohormã ye. (Matɩe 5:29, 30) Wẽnnaam zoeesã baoodame me tɩ d ra sak n ges yoob yɛla, baa b sẽn wilgd-a ne manesem ning fãa. D segdame n “wẽneg n da ges bõn-zaals ye.” D sã n maan woto, d tõe n teega a Zeova t’a kogl d vɩɩmã la a kõ-d bũmb ning sẽn sɩd yaa tɩlae ne-dã.—Yɩɩl Sõamyã 84:12; 119:37.

21 N-ye, Wẽnnaam zoees hakɩkã tallg yaa yam tʋʋmd wakat fãa. A leb n kõta sũ-noogo. (Yɩɩl Sõamyã 34:10) Sõsg ning sẽn pʋgdã na n wilga rẽ vẽenega.

[Tẽngr not rãmbã]

^ sull 3 Ges-y sõsg ning gom-zug sẽn yaa: “Biiblã tagsgo: Wãn to la f tõe n zoe Wẽnnaam sẽn yaa nonglem?” sẽn be yʋʋmd 1998 yʋʋm-vẽkr kiuug rasem a 8 Réveillez-vous ! wã, a Zeova Kaset rãmbã sẽn yiisã pʋgẽ.

^ sull 19 Pa a yʋʋrã meng la woto ye.

Y tõe n wilga a võor bɩ?

• Kiris-neb zʋg-bʋs n naag wẽn-zoeerã pʋgẽ?

• Wãn to la Wẽnnaam zoees tõe n sõng-d tɩ d ra zoe ninsaala?

• Wãn to la d tõe n wilg tɩ d nanda pʋʋsgã?

• Wãn to la Wẽnnaam zoees sõngd tõnd tɩ d ra maan yel-wẽnde?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 25]

A Davɩɩd zãmsa wẽn-zoeere, a sẽn da gũusd n get a Zeova nus tʋʋmã neerã yĩnga

[Foto rãmba, seb-neng 26]

Bũmb sã n wa rat n kʋɩɩb yãmba, y na n talla manesem bʋgo?