Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Nebã nong n paoogda taaba

Nebã nong n paoogda taaba

 Nebã nong n paoogda taaba

“Bũmb ning fãa sẽn maan kãn de kõnsãntrasiõ rãmbẽ wã yaa sẽn na yɩl n paoog nebã.”—A MAGDALENA KUSSEROW REUTER SẼN ZĨND NAZI RÃMBÃ KÃN DE KÕNSÃNTRASIÕ PƲGẼ N YI WÃ N YEEL WOTO.

BAA yel-beed nins sẽn maan nazi rãmbã kãn de kõnsãntrasiõ rãmbẽ wã dũni gill zabr a yiib-n-soabã wakatã sẽn sõs n yaa to-to fãa, pa be la ninsaal burkĩndã halkr sɩng-yã, a pa tek be me ye. D sã n ges bũmb ning sẽn zĩnd pĩndã la sẽn be masã wã, yaa vẽeneg tɩ hal pĩnd n tãag masã, neb wʋsg burkĩnd la b halk-yã.

Ninsaal burkĩndã halkr pa tek pʋto-tʋʋm nins sẽn zoe n maan tɩ loogã bal ye. Wakat ninga, burkĩndã halkr pa tolgd n yaa vẽeneg-vẽeneg ye. Wala makre, nebã mi n laada kamb nins sẽn tar zamsã, la b mi n paoogda sãambã, b manesmã sẽn pa wõnd neb a taabã yĩnga. Neb kẽer me la b pa nande, b yĩngã kõbg yĩnga, bɩ b sẽn yaa buud a taab nebã yĩngã. Neb nins sẽn paoogd b taabã mi n yetame tɩ b maanda woto n deemdẽ, la sã n yaa ne neb nins b sẽn paoogdã yẽ, pa bũmb sẽn maand laad ye.—Yelbũna 26:18, 19.

Burkĩnd yaa bõe?

Sebr a ye wilgame tɩ ned sẽn tar burkĩnd yaa ‘ned sẽn zems ne waoogre, ne pẽgr la nanebo.’ Dẽnd burkĩndã bee ne tõnd sẽn get d mens to-to wã, la neb a taabã me sẽn get tõnd to-to wã. Baa sẽn  yaa yɛl toor-toor n kẽed sʋk n tõe n kɩt tɩ tõnd nand d mens bɩ d pa nand d mensã, neb a taabã sẽn get tõnd to-to la b sẽn tar manesem ning ne tõndã n tar pãng n yɩɩda. Nebã sẽn get tõnd to-to wã tõe n kɩtame tɩ d tags tɩ d me yaa ned wa d taabã, bɩ d tags tɩ d pa tar yõod ye.

Tẽng fãa pʋgẽ, neb n be n yaa naong rãmb la ka pãng rãmba. La baa ned sã n yaa woto, pa rat n yeel t’a geta a meng wa nin-faoog ye. Nong n yaa neb a taabã manesem n kɩtd tɩ ned wa tagsdẽ t’a ka yõodã. La bʋko, yaa naong rãmbã la ka pãng rãmbã la b nong n paoogdẽ. Naoor wʋsgo d nong n wʋmda neb sẽn yet ned sẽn kʋʋle, bɩ ned sẽn yaa naong soab bɩ koams tɩ “f ka barka, f ka võore, f yaa nin-yaalga.”

Bõe yĩng tɩ nebã paoogd taaba? Rẽ yĩngã nebã fãa na n wa paamame tɩ b waoogd-b bɩ? Sõsg ning sẽn pʋgdã na n kõo leoor sẽn yit Biiblã sẽn yaa Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ.