Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Mam nonga yãmb sẽn tẽegd maam y noyã

Mam nonga yãmb sẽn tẽegd maam y noyã

 Mam nonga yãmb sẽn tẽegd maam y noyã

“Bũmb fãa sẽn gʋls pĩnda gʋlsa tõnd zãmsg yĩnga.”—ROM DÃMBA 15:4.

1. Wãn to la a Zeova tẽegd tõnd a noyã, la bõe yĩng tɩ d rat tẽeg-kãense?

A ZEOVA tẽegda a nin-buiidã a noyã, sẽn na yɩl n sõng-b tɩ b tõog n mao ne tõnd wakatã sẽn yaa toog wakatã zu-loeesã. Yaa tõnd meng Biibl karengã sasa la kiris-neb tigissã sasa la b tẽegd tõnd no-kãens kẽere. Bũmb nins tõnd sẽn karemd bɩ d sẽn wʋmd sasa kãensã wã pa bõn-paals ye. Naoor wʋsgo, yaa yɛl d sẽn zoe n miẽ. La d sẽn yaa yĩmdbã yĩnga, rẽndame tɩ wakat fãa bɩ b tẽeg-d a Zeova raabã la a noyã. Dẽnd d segd n talla mi-beoog ne a Zeova, a sẽn tẽegd tõnd a noyã. B kengda tõnd raoodo, bala b sõngda tõnd tɩ d ket n tẽr bũmb nins sẽn kɩt tɩ d rat n yɩ wẽn-sakdbã. Yaa rẽ n so tɩ yɩɩl gʋlsdã yɩɩl n pẽg a Zeova n yeel woto wã: “Yãmb kaseta [tẽesgã, NW] me yaa noog ne maam, a sagenda maam.”—Yɩɩl Sõamyã 119:24.

2, 3. a) Bõe yĩng t’a Zeova kɩt tɩ b gʋls neb vɩɩm kibay Biiblã pʋgẽ n bĩng tɩ ta tõnd wakatã? b) Gʋlsg Sõamyã kiba-bʋs la d na n yã sõs-kãngã pʋgẽ?

2 Baa ne b sẽn gʋls Wẽnnaam Gomdã yʋʋm kobs wʋsg sẽn loogã, a ket n tara pãnga. (Hebre dãmba 4:12) A wilgda tõnd neb vɩɩm kibay sẽn yaa sɩda. Yaa sɩd tɩ nebã minung la b tagsa toeema wʋsg hal Biiblã gʋlsg wakatã tɛka. La zu-loees nins tõnd sẽn segd rũndã-rũndã wã nong n wõnda rẽ wẽndẽ nebã zu-loeese. Kibay wʋsg b sẽn gʋls Biiblã pʋgẽ tõnd nafr yĩng wilgda neb sẽn da nong a Zeova la b ra maand a raabã, baa ne tood nins b sẽn da segdã. Kibay a taab wilgda tõnd yel-manesem buud nins Wẽnnaam sẽn kisã. A Zeova kɩtame tɩ b gʋls neb sẽn kõ mak-sõma la mak-wẽns kibay Biiblã pʋgẽ, sẽn na yɩl n tẽeg tõnd a noyã. Yaa wa tʋm-tʋmd a Poll sẽn gʋls woto wã: “Bũmb fãa sẽn gʋls pĩnda gʋlsa tõnd zãmsg yĩnga, tɩ tõnd tõe n gũ tõnd tẽeb pidsg ne sũ-mare la ne Gʋlsg Sõamyã belsgo.”—Rom dãmba 15:4.

3 Bɩ d maag d yĩng n ges Gʋlsg Sõamyã kibay a tãabo: a Davɩɩd sẽn tall manesem ning ne a Sayullã kibare, a Ananias ne a Safɩra kibarã, la kibar ning sẽn wilgd a Zozɛf sẽn tall manesem ning ne a Potifaar pagã. Kibar fãa tara zãmsg sẽn tar yõod wʋsg ne-do.

D sak Wẽnnaam seglsã wakat fãa

4, 5. a) Yaa yel-bʋg n da be rĩm a Sayull ne a Davɩɩd sʋka? b) A Davɩɩd talla manesem bʋg ne a Sayull beemã?

4 Rĩm a Sayull sẽn wa n tõdg a Zeova wã, kɩtame t’a ra pa ye zems ne a rɩ naam a nin-buiidã zug ye. Yaa rẽ n so tɩ Wẽnnaam bas-a la a yeel no-rɛɛs a Sãmwɛll t’a yãk a Davɩɩd t’a wa yɩ Israɛll rĩma. A Davɩɩd sẽn wa n wilg t’a yaa gãndaoog zabr pʋgẽ tɩ b pẽg-a wã, a Sayull sɩngame n get a Davɩɩd wa a bɛ. A Sayull maka naoor yak n na n kʋ-a. La a Davɩɩd põsame, a Zeova sẽn da be ne-a wã yĩnga.—1 Sãmwɛll 18:6-12, 25; 19:10, 11.

5 Sẽn na maan yʋʋma, yɩɩ tɩlae ne a Davɩɩd t’a tall zoeese. A Davɩɩd sẽn da wa n paam weer n na n kʋ a Sayulli, a Davɩɩd  tũud-n-taasã sagl-a lame t’a kʋ-a, n yetẽ tɩ yaa a Zeova n da ningd a Davɩɩd bɛɛbã a nugẽ. Ne rẽ fãa, a Davɩɩd tõdgame t’a kõn kʋ-a ye. Yaa a Davɩɩd sẽn da sakd a Zeova wakat fãa, la a sẽn da tar waoogr ne a Sayullã, Wẽnnaam sẽn yãk-a t’a ra yaa naab a nin-buiidã zugã yĩngã, la sẽn kɩt t’a pa kʋ-a wã. Ra yaa a Zeova n yãk a Sayull t’a yɩ Israɛll rĩmã. A Zeova me n da leb n tõe n sik-a, a sã n da ges tɩ rẽ zemsame. A Davɩɩd tagsame tɩ rẽ pa yẽ tʋʋmd ye. A Davɩɩd sẽn maan a sẽn tõe fãa sẽn na yɩl n bʋgl a Sayull beemã ne-a wã poore, a yeelame: “Yaa Zusoabã n na n kɩt t’a lʋɩ bãag n ki, ka rẽ bɩ b kɩt t’a pa tãp pʋgẽ. Bɩ Zusoaba ra sak tɩ m sɩɩs ned ninga bãmb sẽn yãka ye.”—1 Sãmwɛll 24:4-16; 26:7-20.

6. Bõe yĩng t’a Davɩɩd la a Sayull kibarã pak tõndo?

6 Kiba-kãngã tara zãmsg sẽn tar yõod wʋsgo. Rẽ yĩnga, yãmb zoe n soka y meng n na n bãng bõe yĩng tɩ zu-loees kẽer mi n be kiris-neb tigingã pʋgẽ? Tõe tɩ ned n tar yel-manesem sẽn pa zems ye. Tõe t’a beegrã pa beeg kãseng ye, la a namsda yãmba. Y segd n talla manesem bʋgo? Y sẽn dat kiris-nin-kãng neerã, la y sẽn dat n wilg tɩ y sakda a Zeova wã yĩnga, tõe tɩ y na n goma ne-a ne sũ-bʋgsem sẽn na yɩl t’a rems a manesmã. La yellã sã n ket n beẽ? Y sã n wa maan y sẽn tõe fãa n sa, bɩ y bas yellã ne a Zeova. Yaa woto la a Davɩɩd maan-yã.

7. B sã n kis tõnd bɩ b namsd tõnd d bʋʋm zugu, wãn to la d tõe n maan n dɩk a Davɩɩd togs-n-taare?

7 Bɩ tõe tɩ b namsd-y lame, y sẽn yaa toorã yĩnga, wall b kis-y lame, y tũudmã sẽn yaa toorã yĩnga. Tõe tɩ y pa tar yel-kãensã tɩɩm masã ye. Woto sɩd tõe n yɩɩ toog wʋsgo, la a Davɩɩd sẽn tall manesem ning to-kãensã buud pʋgẽ wã zãmsda tõnd bũmbu. Yɩɩl nins a Davɩɩd sẽn gʋlsã pʋsẽ, d neeme t’a pa pʋʋs Wẽnnaam ne a sũur fãa t’a fãag-a a Sayull nugẽ bal ye, a leb n goma sakr ning a sẽn tall ne Wẽnnaam a Zeova wakat fãa la a sẽn da rat t’a yʋʋrã paam pẽgrã yelle. (Yɩɩl Sõamyã 18:2-7, 26-28, 31-33, 49-51; 57:2-12) A Davɩɩd kell n saka a Zeova, baa ne a Sayull sẽn nams-a zaalem yʋʋm wʋsg pʋgẽ wã. Tõnd me segd n ket n sakda a Zeova la a siglgã, baa b sã n namsd tõnd d bʋʋm zugu, la baa neb a taabã sẽn maand to-to. D tõe n kɩsa sɩd t’a Zeova mii d yellã tiiri.—Yɩɩl Sõamyã 86:2.

8. Mozãmbiki, a Zeova Kaset rãmbã talla manesem bʋgo, b sẽn da wa n dat tɩ b kɩɩs a Zeova noyã?

8 Rũndã-rũndã me d tara mak-sõng woto. Wala makre, kiris-neb nins sẽn be Mozãmbikã kell n saka a Zeova makr pʋgẽ. Yʋʋmd 1984, soda-tõatb n wa n zab ne tẽn-bi wʋsg bãmb sẽn da beẽ wã, n zae teedo, n yõ rot la b kʋ neba. Ra yaa wa kiris-neb hakɩk kãensã ra pa tõe n maan baa fʋɩ n fãag b mens  ye. Sodaasã modgame n na n kɩt tɩ tẽngã neb naag-b n zabe, bɩ n modg-b tɩ b sõng-b ne manesem a taaba. A Zeova Kaset rãmbã gesame tɩ rẽ pa sakd ne bãmb sẽn yaa kiris-neb sẽn pa kẽesd b toog politikã yɛlẽ wã ye. B sẽn zãgs tɩ b kõn kẽes b toog zabrẽ wã yika soda-tõatbã sũy wʋsgo. B kʋʋ sẽn na ta a Zeova Kaset rãmb 30 sasa kãnga, la baa kũum taoore, Wẽnnaam nin-buiidã kell n sak-a lame. * Wala a Davɩɩde, b sakame tɩ b nams-b b bʋʋm zugu, la b baas n tõogame.

D tẽeg makr sẽn yaa keoogre

9, 10. a) Wãn to la Gʋlsg Sõamyã sẽn tar makr ninsã kẽer tõe n naf tõndo? b) Bõe n da yaa wẽng a Ananias la a Safɩra yel-manesmã pʋgẽ?

9 Neb kẽer yell b sẽn gom Gʋlsg Sõamyã pʋgẽ tẽegda tõnd tɩ d segd n laka d mens ne yel-manesem kẽere. Sɩda, Biiblã tara neb wʋsg sẽn maan wẽng n nams rẽ yĩng kibaya, hal tɩ Wẽnnaam sõgen dãmb kẽer be b sʋka. (1 Korẽnt dãmba 10:11) Kiba-kãens a yembr yaa a Ananias la a Safɩra rẽndã. Ra yaa ned ne a pag sẽn zĩnd pipi kiris-nebã sʋk Zerizalɛm.

10 Yʋʋmd 33 Pãntekotã poore, kiris-nin-paalsã sẽn pa Zerizalɛm sẽn na yɩl n paam n dɩ tũud-n-taarã ne tʋm-tʋmdbã nafa wã ra rata sõngr laogã wɛɛngẽ. Tigingã neb kẽer koosa b paoong sẽn na yɩl tɩ nebã fãa paam sõngr ning b sẽn datã. (Tʋʋma 2:41-45) A Ananias ne a Safɩra koosa b pʋʋg a ye n yãk ligdã pʋɩ-sʋk n tɩ kõ tʋm-tʋmdbã, n yaool n yeel tɩ yaa pʋʋgã ligd fãa. Yaa sɩd t’a Ananias ne a Safɩra ra tõe n kõo b sẽn dat to-to, la yaa yam-wẽng la pʋ-lik n kɩt tɩ b pa kõ pʋʋgã ligd fãa la b yag ziri wã. B ra rat n dɩɩ yʋʋre, n kɩt tɩ nebã tags tɩ b sẽn kõ wã yɩɩda b sẽn sɩd kõ wã. Wẽnnaam kɩtame t’a vʋʋsem sõngã vẽnega tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr t’a puk b pʋ-likã la b zãmbã, t’a Zeova kʋ-ba.—Tʋʋma 5:1-10.

11, 12. a) Yɛl kẽer bʋs la Gʋlsg Sõamyã tẽegd tõnd pʋ-peelmã wɛɛngẽ? b) Bark bʋs la d paamda, d sã n tar pʋ-peelem?

11 Tõnd sã n wa rat n golem yɛlã sẽn na yɩl n kɩt tɩ nebã tags neer tõnd zugu, bɩ d tẽeg a Ananias la a Safɩra kibarã tɩ yɩ keoogr sẽn tar pãng n kõ-do. D tõe n belga neb a taabã, la d pa tõe n belg a Zeova ye. (Hebre dãmba 4:13) Gʋlsg Sõamyã sagenda tõnd n yɩlemdẽ tɩ d yɩ pʋ-peelem dãmba, bala ziri-yãgdbã pa na n zĩnd tẽngã zugu, b sã n wa yiis wẽng  buud fãa wã ye. (Yelbũna 14:2; Wilgri 21:8; 22:15) D segdame n bãng bũmb ning sẽn kɩt tɩ b na n sãam ziri-n-be-rãmbã võor sõma, bala ziri wã fãa naab pa ned a to n zʋʋg a Sʋɩtãan ye.—Zã 8:44.

12 D sã n yaa pʋ-peelem soaba, d na n paama bark wʋsgo. Wala makre, d na n paama sũur kaset sẽn yaa sõma la neb a taabã na n kɩsa sɩd ne-do. Naoor wʋsgo, kiris-neb n paam tʋʋma, bɩ b kell n talla b tʋʋma, b sẽn da tar pʋ-peelmã yĩnga. La bark ning sẽn yaa kãseng n yɩɩdã yaa tɩ pʋ-peelmã kɩtdame tɩ d paam n yɩ Wẽnnaam sẽn tõeyã fãa soabã zoa.—Yɩɩl Sõamyã 15:1, 2.

D kell n zãag d mens ne yoobo

13. Yel-bʋg la a Zozɛf seg-yã, la manesem bʋg la a tall-yã?

13 A Zakoob biribl a Zozɛf sẽn da wa n tar yʋʋm 17, b koos-a lame t’a lebg yamba. A wa n tɩ bee a Potifaar sẽn yaa Ezipt na-zakẽ kug-zĩid a yembrã zakẽ. Yaa be la a zu-soabã pag yã-a n nongẽ. Pagã ra ratame n yo ne a Zozɛf sẽn da yaa rasãngã, la daar ne a to fãa, pagã ra pẽdgd-a-la woto: ‘Gãand maam.’ A Zozɛf ra bee tẽngẽ ned baa a yembr sẽn da pa mi-a, n da zãr ne a zakã neba. A ra tõe n gãanda pʋg-kãngã tɩ neb a taabã pa bãng ye. La a Potifaar pagã sẽn mak n kong n gãd a Zozɛfã, a Zozɛf zoeeme.—Sɩngre 37:2, 18-28; 39:1-12.

14, 15. a) Bõe yĩng tɩ yaa sõma tɩ d bao n bãng a Zozɛf kibarã? b) Bõe yĩng tɩ kiris-nin-poak a yembr da tar mi-beoogo, a sẽn tũ Wẽnnaam tẽesgã?

14 B wuba a Zozɛf wẽn-zoɛtb zakẽ, t’a bãng tɩ yaa wẽng tɩ neb sẽn pa kẽ kãadem ne taab lagem taaba. A soka woto: “Mam na n yɩɩ wãn n maan yel-wẽn-kãseng woto n beeg m Wẽnnaam?” A sẽn tall manesem kãngã wã segd n yaa a sẽn da mi Wẽnnaam noor ning a sẽn kõ ninsaalbã Edɛn zẽedẽ wã yĩnga. No-kãng wilgame tɩ sẽn kẽ-a kãadem fãa segd n talla kẽed-n-taag a yembr bala. (Sɩngre 2:24) Rũndã-rũndã, Wẽnnaam nin-buiidã sã n tags a Zozɛf sẽn tall yel-manesem ningã zugu, tõe n sõng-b lame. Babs kẽer pʋsẽ, pag ne rao lagengã lebga bas-yaar bũmb hali n kɩt tɩ kom-bɩɩs nins sẽn zãgsd tɩ b kõn yo wã rog-taas yaand-ba. Yoobã yaa bũmb sẽn wae kãsembã sʋk me. Yaa rẽ n so t’a Zozɛf kibarã tẽegd tõnd zãmsg sẽn tar yõod rũndã-rũndã. Wẽnnaam noorã yel-kãngã zug ket n pa toeem ye. F kẽe kãadem tɩ f pa kẽ kãadem me, yoob yaa beegr Wẽnd nifẽ.  (Hebre dãmba 13:4) Neb wʋsg sẽn bas tɩ b tus-b tɩ b yo sak n deegame tɩ yɛl wʋsg n wilgd tɩ b ra pa segd n maan woto ye. Yel-kãens tõe n yɩɩ yãnde, sũur kaset sẽn ningd-b taale, sũ-kiir bɩ bas-yard kaalem, pʋg rɩkre, la yoobã bãase. Wala Gʋlsg Sõamyã sẽn tẽegd tõndã, ned sã n “maand yoobo a sãamda a meng yĩnga.”—1 Korẽnt dãmba 5:9-12; 6:18; Yelbũna 6:23-29, 32.

15 A Jenny * yaa pʋgsad sẽn yaa a Zeova Kaset soaba. A bee bʋʋm n na n tall mi-beoog ne Wẽnnaam sẽn tẽegd-a a noyã. A tʋʋmã zĩigẽ, a tʋmd-n-taag sẽn yaa rasãng n da roaad-a. A Jenny sẽn pa sak-a wã, a ra ket n nangda pãnga. A sak n deega woto: “M da segd n maoome n da yo ye, bala f sã n paam tɩ ned rood-fo, yaa zu-zẽkre.” La a bãngame tɩ raoã sẽn da baoodã yaa a paas pagb nins a sẽn yo ne wã sõor bala. A sẽn wa n yã tɩ raoã tõdgr lebgda toog n paasdẽ wã, a bõosa a Zeova t’a sõng-a t’a kell n yɩ wẽn-sakda. A Jenny maana vaeesg Biiblã la sɛb nins sẽn tik Biiblã zugã pʋsẽ. La sã n yaa ne yẽ meng sẽn yeele, bũmb nins a sẽn lebg n tẽega sõng-a lame t’a kell n gũus a menga. Bũmb a yembr a sẽn lebg n tẽeg yaa a Zozɛf ne a Potifaar pagã kibarã. A yeelame: “Mam sã n da ket n tẽegdẽ tɩ m nonga a Zeova wʋsgo, m da pa le yaeesd tɩ m na n wa maana yel-wẽn-kãseng n beeg-a ye.”

D sak Wẽnnaam tẽesgã!

16. D sã n lebg n tẽeg neb nins yell b sẽn gomd Biiblã pʋgẽ wã kibay la d bʋgs b zutu, wãn to la tõe n naf-do?

16 Tõnd fãa tõe n talla mi-beoog ne a Zeova noyã n paase, n modg n wʋm bũmb ning sẽn kɩt t’a bĩng kibay kẽer Gʋlsg Sõamyã pʋgẽ tõnd yĩngã. Yaa bõe la b zãmsd tõndo? Zʋg bɩ yel-manesem bʋs neb sẽn tall tɩ Biiblã gom b yell makr la d segd n tũ, bɩ n zãag d mens ne? B gomda neb toor-toor sẽn na ta bãmb kobs yell Biiblã pʋgẽ. Yaa sõma ne neb nins fãa sẽn nong Wẽnnaam zãmsgã tɩ b bao yam ning sẽn kõt vɩɩmã. Makr nins a Zeova sẽn kɩt tɩ b gʋls n bĩng neerã sẽn tar zãmsg ninsã tõe n sõng-d lame me tɩ d paam yam-kãnga. Zʋrnall kãngã goma neb a woto yelle, tɩ d tõe n paam zãmsg nin-kãens kibayã pʋsẽ. Rɩk-y sẽk n lebg n ges kiba-kãense.

17. Yãmb tagsg yaa wãn to ne a Zeova tẽesgã, la bõe yĩnga?

17 Ad d sɩd tõe n talla mi-beoogo, nonglem ning a Zeova sẽn tar ne neb nins sẽn maood n na n maan a raabã yĩnga! Wala pagb la rap nins yell Biiblã sẽn gomdã sẽn da yaa pãn-komsem dãmbã, tõnd me yaa pãn-komsem dãmba. La b sẽn tʋm tʋʋm nins tɩ b gʋlsã tara yõod wʋsg ne-do. D sã n sakd a Zeova tẽesgã, d na n tõogame n da beeg beeg-kãsems ye. Sẽn paase, d na n tõog n dɩka neb nins sẽn tũ tɩrlmã sorã togs-n-taare. D sã n maan woto, d na n tõog n naaga yɩɩl gʋlsdã n yeel woto: “Bark bee neb nins sẽn tũud bãmb kaseta zutu, bãmb baooda Wẽnnaam ne b sũyã fãa. Mam sũur bee ne yãmb kaseto [tẽesgã, NW] la mam nong-b-la wʋsgo.”—Yɩɩl Sõamyã 119:2, 167.

[Tẽngr not rãmbã]

^ sull 8 Ges-y Annuaire des Témoins de Jéhovah 1996, seb-neng 160 n tɩ ta 162.

^ sull 15 B toeema yʋʋrã.

Wãn to la y na n leoke?

• Bõe la a Davɩɩd sẽn tall manesem ning ne a Sayullã tõe n zãms tõndo?

• A Ananias ne a Safɩra kibarã zãmsda tõnd bõe?

• Bõe yĩng t’a Zozɛf kibarã tar yõod ne tõnd rũndã-rũndã?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 18]

Bõe yĩng t’a Davɩɩd pa bas tɩ b kʋ a Sayulli?

[Foto, seb-neng 19]

A Ananias ne a Safɩra kibarã zãmsda tõnd bõe?

[Foto, seb-neng 20]

Yaa bõe n kɩt t’a Zozɛf zãgs t’a kõn sak n yo?