Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yãmb segenda y meng n na n wa paam n põs bɩ?

Yãmb segenda y meng n na n wa paam n põs bɩ?

 Yãmb segenda y meng n na n wa paam n põs bɩ?

“Bɩ foo ne f paga la f zaka rãmb fãa kẽ koglga pʋgẽ; tɩ bõe, mam yãame tɩ fo yaa nin-tɩrg mam taoor zãmaan kãngã pʋgẽ.”—SƖNGRE 7:1.

1. A Nowe wakatẽ wã, segl-bʋg la a Zeova rɩk sẽn na yɩl tɩ neb paam n põse?

A NOWE wakatẽ wã, a Zeova tʋma ‘sãoong sa-kãseng wẽn-kɩɩsdbã sẽn da be dũniyã zuga yĩngã,’ la a rɩka segls sẽn na yɩl tɩ neb paam n põse. (2 Pɩɛɛr 2:5) Sɩd Wẽnnaamã wilga nin-tɩrg a Nowe a sẽn na n ka koom koglg to-to n fãag yõy sa-kãsengã sẽn na n ni dũniyã gill zugã sasa. (Sɩngre 6:14-16) Wa a Zeova sõgen sẽn yaa sakd fãa sẽn da na n maanã, “a Nowe maana woto. Bũmb nins fãa Wẽnnaam sẽn yeel yẽ t’a maanã, yẽ maaname.” D tõe n yeelame tɩ tõnd sẽn vɩ rũndã-rũndã wã tũu ne a Nowe sakrã.—Sɩngre 6:22.

2, 3. a) A Nowe zãmaanã neb sẽn yã a tʋʋmdã, b manesem yɩɩ wãna? b) Bõe n kɩt t’a Nowe sak n kẽ koom koglgã pʋgẽ?

2 Koglgã kaab pa yɩ nana ye. Sɩd me, tʋʋmd ning a Nowe ne a zakã rãmb sẽn da tʋmdã yaeesa neb wʋsgo. La rẽ pa kɩt tɩ b sak n tẽ tɩ ned ning sẽn da rat n põs fãa segd n wa kẽe koglgã pʋgẽ ye. Sẽn beẽ-beẽ, sũ-mar ning Wẽnnaam sẽn da maand ne dũni wẽng kãng nebã wa n ta a tɛka.—Sɩngre 6:3; 1 Pɩɛɛr 3:20.

3 A Nowe ne a zakã rãmb rɩka yʋʋm wʋsg n tʋm b tʋʋmdã sẽn yɩ toogã. Dẽ poore, a Zeova yeela a Nowe woto: “Bɩ foo ne f paga la f zaka rãmb fãa kẽ koglga pʋgẽ; tɩ bõe, mam yãame tɩ fo yaa nin-tɩrg mam taoor zãmaan kãngã pʋgẽ.” A Nowe tẽe a Zeova goamã n “tall a komdibli wã ne a paga la a kamba pagba n wa kẽ koom koglga pʋgẽ.” A Zeova paga a balemdbã koom koglgã pʋgẽ sẽn na yɩl tɩ b põse. Sãoong sa-kãsengã sẽn wa wã, nebã bãngame tɩ koom koglg ning a Zeova sẽn kɩt tɩ b ka wã bal n da tõe n fãag-ba.—Sɩngre 7:1, 7, 10, 16.

 Tõnd wakatã wõnda a Nowe wakatã

4, 5. a) A Zezi maka wakat ning yẽ sẽn da na n wa reeg a naamã saasẽ wã ne bõe? b) Bõe sẽn zĩnd a Nowe wakatẽ wã n be rũndã-rũndã me?

4 “Bũmb ninga sẽn zĩnd a Nowe wakatã na n zĩnda Ninsaal Biigã waoong wakat me.” (Matɩe 24:37) A Zezi wilga ne gom-kãensã tɩ wakat ning yẽ sẽn da na n wa reeg a naamã saasẽ wã na n wõnega a Nowe wakatã, la sɩd yɩɩ woto. Sẽn yɩɩd fãa, yʋʋmd 1919 tɛkã, b keoogda buud toɛy-toɛyã fãa neb wa b sẽn da keoog a Nowe wakatẽ nebã. La naoor wʋsgo, nebã maanda wa a Nowe wakatẽ dãmbã.

5 A Zeova kɩtame tɩ sa-kãseng sãam nebã sẽn da ‘maand taab pãng dũniyã zugã.’ (Sɩngre 6:13) Yaa vẽeneg tɩ wakat kãng nebã fãa ra neeme t’a Nowe ne a zakã rãmb ra pa naag neb a taabã n maand wẽnemã, la tɩ b kell n talla koglgã kaabo. Bũmb sẽn wõnd rẽ me n maand tõnd wakatã. Rũndã-rũndã, neb wʋsg ye tõe n ‘bãnga nin-sõng ne nin-wẽng n bake, la ned sẽn sakd Wẽnnaam ne ned sẽn pa sakd-a n bake.’ (Malaki 3:18) Nebã pẽgda a Zeova Kaset rãmbã n yetẽ tɩ b yaa pʋ-peelem dãmba, nin-sõmse, neb sẽn nong bãan la sẽn tʋmd sõma, tɩ woto fãa kɩt tɩ b yaa toor ne neb a taabã. Kaset rãmbã leb n kisa wẽnem buud fãa la b basdame t’a Zeova vʋʋsem sõngã wilgd-b sore. Yaa woto yĩng n kɩt tɩ b tar bãan la b yaa nin-tɩrsã.—Ezai 60:17.

6, 7. a) Bõe la a Nowe wakatẽ nebã pa bãnge, la bõe n wõnd rẽ rũndã-rũndã? b) Mak-bʋs n wilgd tɩ naoor wʋsgo, nebã miime t’a Zeova Kaset rãmbã yaa toore?

6 A Nowe wakatẽ nebã pa bãng tɩ Wẽnnaam da teenda a Nowe, la tɩ ra yaa Wẽnnaam tʋʋmd la a sẽn da tʋmdã ye. Rẽ kɩtame tɩ b pa kelg keoogr koɛɛg ning a sẽn da moondã ye. La rũndã-rũndã yẽ, nebã manesem ne Wẽnnaam nin-buiidã la koɛɛg ning b sẽn moondã yaa wãn-wãna? Baa ne a Zeova Kaset rãmbã tʋʋmã la b yel-manesmã sẽn noom neb wʋsgã, wʋsg pa kelgd koe-noogã la Biiblã keoogr nins b sẽn taasd-bã ye. Kiris-neb hakɩkã yagse, b tʋmd-n-taas la b roagdb tõe n pẽgda b zʋg-sõma wã, la b baas n yetẽ tɩ ‘yellã yaa b sẽn yaa a Zeova Kaset rãmbã!’ Nin-kãensã yĩmdame t’a Zeova Kaset rãmbã sẽn tar zʋg-sõma wã wilgdame tɩ b tara Wẽnnaam vʋʋsem sõngã. Bala vʋʋsem sõng biis yaa nonglem, sũ-noogo, laafɩ, sũ-mare, maan neere, sũ-maasem, tẽebo, sũ-bʋgsem la yõk-m-menga. (Galat dãmba 5:22-25) Zʋg-sõma kãensã b sẽn tarã ra segd n kɩtẽ lame tɩ nebã sak n tẽ koɛɛg ning b sẽn moondã.

 7 Wala makre, Risi, a Zeova Kaset rãmb n da met Rĩung Roogo. Rao a ye sẽn yals n na n sõs ne b ned a ye yeela woto: “Ad yaa metb sull sẽn pa wõnd a taaba! Ned baa a ye pa yũud sɩgaare, b pa gomd gom-yoodo, ned sẽn tɩg rãam ka b sʋka. Rẽ yĩnga yãmb pa a Zeova Kaset rãmb sɩda?” Tɩ tʋm-tʋmdã sok-a woto: “Mam sã n leok tɩ ayo, fo na n tẽeme bɩ?” T’a yɩ tao-tao n leok t’a kõn tẽ ye. Risi galʋ-tẽng a yembrẽ me, meerã sũur yɩɩ noog wʋsg ne a Zeova Kaset rãmbã, a sẽn yã b Rĩung Ro-paallã meeb sẽn yɩ to-to wã. A yeelame tɩ yẽ ra tẽedame tɩ tũudmã fãa yaa yembre, la t’a sẽn yã a Zeova Kaset rãmbã sẽn naag taab n tʋm ne bãan to-to wã, a bãngame tɩ b tũudmã yaa toore. Woto yaa makr a yiib bal sẽn wilgd t’a Zeova nin-buiidã yaa toor ne neb nins sẽn pa tũud Biiblã noyã.

8. Sẽn na yɩl n wa paam n põs dũni wẽng-kãngã saabẽ, bõe la tõnd segd n maane?

8 Sa-kãsengã sẽn wa n na n sãam “pĩnd dũniyã,” rẽ t’a Nowe ra yaa ‘tɩrlem koe-moonda.’ (2 Pɩɛɛr 2:5) Dũni kãngã yaoolem dayã pʋgẽ me, Wẽnnaam a Zeova nin-buiidã wilgda nebã a no-tɩrsã la b moond koe-noogã n wilgd bũmb ning ned sẽn segd n maan n wa paam n põs n kẽ dũni paalgã pʋgẽ wã. (2 Pɩɛɛr 3:9-13) Wala a Nowe ne a zakã rãmb sẽn da yaa wẽn-zoɛtbã sẽn kẽ koom koglgã pʋgẽ n paam n põsã, rũndã-rũndã, neb nins me sẽn dat n põsã segd n talla tẽeb la b sak n kẽ a Zeova tẽng zug siglgã pʋgẽ.

D sã n dat n põse, tẽeb yaa tɩlae

9, 10. Bõe yĩng tɩ tẽeb yaa tɩlae, d sã n dat n põs a Sʋɩtãan dũniyã sãoong sasa?

9 Bõe la ned segd n maan n tõog n põs dũni kãngã sẽn be a Sʋɩtãan nugẽ wã sãoong sẽn kolg wʋsgã sasa. (1 Zã 5:19) Pipi, a soab segd n bãngame t’a rata koglgo. Rẽ poore, a segd n sak n maana bũmb ning fãa sẽn yaa tɩlae sẽn na yɩl n paam kogl-kãngã. A Nowe wakatẽ nebã ra ket n tʋmda b raasenkam tʋʋmã bala, n da pa neẽ tɩ b segd n bao n kogla b mens ne sãoong ning sẽn da watã ye. Bũmb a to me b sẽn pa maan yaa b sẽn pa tall tẽeb ne Wẽnnaamã.

10 A Nowe ne a zakã rãmb yẽ bãngame tɩ b ra rata koglg sẽn na yɩl n põse. B leb n tẽe ãndũni naab sẽn ka to wã sẽn yaa Wẽnnaam a Zeova wã. Tʋm-tʋmd a Poll gʋlsame tɩ “tẽeb sã n kaẽ, ned ka tõe n ta [a Zeova] yam ye; tɩ bõe, ned ninga sẽn wat Wẽnnaam nengẽ, a tog n tẽeme tɩ bãmb beeme la tɩ bãmb yaa neb nins sẽn baood bãmba roanda.” A Poll paasame tɩ “ne tẽebo, Wẽnnaam sẽn wilg a Nowe bũmb nins nin sẽn nan ka yã wã, yẽ zoee Wẽnnaam n maan koom koglg n fãag a yir dãmba. La ne yãoã yẽ ninga bʋʋd dũniyã neba zutu, la a Nowe paama tɩrlem tẽeb yĩnga.”—Hebre dãmba 11:6, 7.

11. A Zeova sẽn dɩk segls nins pĩnd wẽndẽ wã sẽn na yɩl tɩ neb paam n põsã zãmsda tõnd bõe?

11 D sã n dat n wa paam n põs dũni wẽng kãngã sãoongẽ wã, d pa segd n sak n deeg bal tɩ Wẽnnaam na n sɩd sãam-a lame ye. D segd n talla tẽeb la d rɩ segls nins fãa Wẽnnaam sẽn dɩk d fãagrã yĩngã nafa. Yaa vẽeneg tɩ d segd n tẽe Wẽnnaam Biribl- yend a Zezi Kirist maoongã sẽn yɩ rondã. (Zã 3:16, 36) La d segd n tẽegame tɩ yaa neb nins sẽn zĩnd a Nowe koom koglgã pʋgẽ sãoong sa-kãsengã sasa wã bal n põse. Woto me, zĩ-solgdsã b sẽn da yãk pĩnd wẽndẽ Israɛll soolmẽ wã yɩɩ segls a Zeova sẽn da rɩk n na n kogl ned sẽn kʋ a to ne yĩdgu. La ra yaa tɩlae ne nin-kãng soab t’a zoe n kẽng n tɩ pa beenẽ hal tɩ maan-kʋʋd kãsmã wa ki. (Sõdbo 35:11-32) A Moiiz wakatẽ wã, toog piig soabã Wẽnnaam sẽn tʋm Ezipt zugã baka Ezipt nebã kom-dẽems bal n kʋ, n bas Israɛll nebã kom-dẽemsã. Bõe yĩnga? Nand tɩ b rɩ pakã, a Zeova kõ a Moiiz noor vẽeneg woto: ‘Bɩ Israɛll nebã yãk pak pe-bilã zɩɩma n mes roog ninga bãmb sẽn na n dɩẽ nemdã lug a yiiba zutu, la rignoorã zugu . . . La bɩ yãmb ned ba a yembr da yi a roog pʋgẽ hal tɩ ta beoogo.’ (Yikri 12:7, 22) Israɛll nebã sʋka, ãnda bi-kãseng n da na n saag n kɩɩs Wẽnnaam noorã, n yi roog ning lug la rignoor b sẽn da mes zɩɩmã pʋgẽ?

12. Sok-bʋg la tõnd ned kam fãa segd n sok a menga, la bõe yĩnga?

12 Woto yĩnga, tõnd ned kam fãa segd n tagsa a yel-manesem zug neere. Rẽ yĩnga d sɩd tũuda segls nins a Zeova sẽn dɩk n na n kogl-dã bɩ? To-kãsengã sã n sɩnge, neb nins sẽn bao kogl-kãngã na n pʋʋsa bark la b raag sũ-noog nin-tãm. La ne neb a taaba, na n yɩɩ sũ-sãoong nin-tãm. B na n maana b bãngẽ.

Siglgã sẽn toeemd to-to wã segenda tõnd d fãagrã yĩnga

13. a) Toeems nins siglgã sẽn maanã yõod yɩɩ bõe? b) Wilg-y toeems kẽer b sẽn maane.

13 A Zeova talla a tẽng zug siglgã toeeng bilf-bilfu. Toeeng-kãens maneg-a lame, n kõ-a pãng sẽn na yɩl t’a yals kãn-kãe n sõng-d tɩ d paam a Zeova koglg n paase. Yʋʋmd 1870 tɛkã n tɩ tãag yʋʋmd 1932 wã, tigingã neb ra maanda vot rãmb n yãkd kãsem dãmbã la diakr dãmbã sẽn da yaa b sõngdbã. Yʋʋmd 1932 wã tɛka, b basa kãsem dãmbã votgo. La b ra ket n votda rap nins sẽn da segd n ges tigingã yellã, tɩ b sõngd tʋʋmd taoor-lʋɩtã b sẽn yãkã. Yʋʋmd 1938 tɛkã, siglgã rɩka segls sẽn na yɩl n yãkd tigingã kãsem dãmbã la b sõngdbã tɩ zemsd ne Biiblã noyã. Sẽn sɩng ne yʋʋmd 1972 tɛkã masã, a Zeova Kaset rãmbã Siglg taoor lʋɩtb Sull rɩka seglse, tɩ b toond rap nins b sẽn dat n yãk tɩ yɩ kãsem dãmb ne kãsemb sõngdbã yʋy tʋʋmdã will biru rãmbẽ, tɩ bãmb tikd Wẽnnaam Gomdã zug n yãkd rap nins sẽn zemsã, la b gʋls tigimsã lɛta n wilgi. Hal pĩnd n tãag rũndã, Siglgã taoor lʋɩtb Sull sẽn tʋm tʋʋm ninsã sõor paasame, la toeems me la b maan sẽn na yɩl tɩ tʋʋmdã lebg nana.

14. Bõe la b sɩng maaneg yʋʋmd 1959 tɛkã?

14 Yʋʋmd 1950 wã b vaeesa Yɩɩl Sõamyã 45:17 goamã neere, tɩ kɩt tɩ b sigl zãmsgo. Be d karemda woto: “Yãmb kamba na n deesa y ba rãmba. Yãmb na n kɩtame tɩ bãmb yɩ nanambs dũniyã soolem tɛk fãa.” Rũndã-rũndã, kãsem dãmb nins sẽn lʋɩt tigingã taoorã paamda zãmsg sẽn na yɩl n tʋk b zɩɩbã masã, la baa Armagedõ poor menga. (Wilgri 16:14, 16) Rĩungã Tʋʋmd Lekoll sɩnga yʋʋmd 1959 wã. Wakat kãnga,  ra yaa tigingã taoor-lʋɩtb b sẽn da boond tɩ tigimsã sõgen dãmbã bal n da paamd zãmsg sẽn kaoosd kiuug tõre. Rũndã-rũndã, yaa yel-gɛtbã fãa la kãsemb sõngdbã fãa n paamd zãms-kãngã. Rẽ poore, saam-bi-kãens zãmsda a Zeova Kaset rãmb a taabã b tigimsã pʋsẽ. Dẽnd b fãa paamda sõngr sẽn yit Wẽnnaam nengẽ, sẽn kɩtd tɩ b nangd pãng ne Rĩungã koe-noog moonego.—Mark 13:10.

15. Bõe ne bõe la b maan sẽn na yɩl n kogl kiris-neb tigingã t’a pa n yɩ yɩlemde?

15 Sẽn dat-b n lebg kiris-neb tigingã nebã segd n pidsa yɛl kẽer b sẽn baood tɩ b pidsi. Vẽenega, wa a Nowe wakatẽ wã b sẽn pa sak tɩ neb nins sẽn da laad a Nowe tʋʋmdã kẽ koom koglgã pʋgẽ wã, rũndã-rũndã, b pa sakd n deegd neb nins sẽn laad koɛɛgã d sẽn moondã tigingã pʋgẽ me ye. (2 Pɩɛɛr 3:3-7) Sẽn yɩɩd fãa, yʋʋmd 1952 tɛkã, sẽn na yɩl n kogl tigimsã yɩlemde, b rɩka segls n yiisd koangdb nins sẽn pa rat n tek yam n kos sugrã tigimsã pʋsẽ. A Zeova Kaset rãmbã teela segl-kãnga. La yaa vẽeneg tɩ b sõngda b rãmb nins sẽn tekd yam n kot sugrã sẽn na yɩl tɩ b ket n tũud so-tɩrsã.—Hebre dãmba 12:12, 13; Yelbũna 28:13; Galat dãmba 6:1.

16. Bõe la a Zeova nin-buiidã tar tẽebã wɛɛngẽ?

16 A Zeova nin-buiidã sẽn tar tẽeb rɩɩb wʋsgã pa lingri, a leb n pa bũmb sẽn wa yaar me ye. A Zeova ra tũnuga ne no-rɛɛs Ezai n yeel woto: “Gese, mam tʋm-tʋmdbã na n dɩɩme, la yãmb na n gãanda kom. Mam tʋm-tʋmdbã na n yũume, la ko-yũud na n yõka yãmba. Mam tʋm-tʋmdbã na n paama sũ-noogo, la yãmb na n paama yãnde. Mam tʋm-tʋmdbã na n yɩɩla ne sũ-noogo, la yãmb na n kelma ne sũ-toogo. Yãmb na n wiisa ne sũ-sãoongo.” (Ezai 65:13, 14) A Zeova ket n kõta tõnd tẽebã rɩɩb wʋsg wakat sẽn zems pʋgẽ, tɩ sõngd-d tɩ d tẽebã tar pãnga.—Matɩe 24:45.

Segl-y y mens n wa paam n põse

17. Bõe n na n sõng-d tɩ d segl d mens n wa paam n põse?

17 Yaa masã la d segd n tẽeg taab yell n yɩɩg pĩndã, la d yik taab ratem tɩ maan nonglem la tʋʋm sõma, n da bas taab tiging wa neb kẽer sẽn maandã, la d sagend taaba. (Hebre dãmba 10:23-25) D sã n kell n pa a Zeova Kaset rãmbã tigims 98000 wã a ye pʋgẽ la d tall yẽesem, na n sõng-d lame tɩ d tõog n segl d meng n wa paam n põse. Hakɩka, d tẽed-n-taasã na n sõng-d lame tɩ d tõog n lebg “nin-paalga,” la d mao ne d sũur fãa n sõng nebã tɩ b bãng segls nins a Zeova sẽn dɩk d fãagrã yĩngã.—Efɛɛz rãmba 4:22-24; Kolos rãmba 3:9, 10; 1 Tɩmote 4:16.

18. Bõe yĩng tɩ y yãk yam ne y sũy fãa n na n pa kiris-nebã tigingã pʋgẽ?

18 A Sʋɩtãan ne a dũni wẽngã rata ne b sũy fãa n belg tõnd tɩ d bas kiris-neb tigingã. La d tõe n kell n paa tigingã pʋgẽ n tõog n põs dũni wẽng kãngã sãoongã sasa. Bɩ nonglem la mi-beoog ning d sẽn tar ne a Zeova, segls nins a sẽn dɩk tõnd põsbã yĩngã kɩt tɩ d yãk yam ne d sũy fãa n kɩɩs a Sʋɩtãanã. D sã n bʋgsd bark nins d sẽn zoe n tar rũndã-rũndã d sẽn yaa kiris-nebã yĩnga zugu, na n sõngd-d lame tɩ d tõog n maan dẽ. Sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ, d na n sõsa bark kãens kẽer zugu.

Y na n leokame tɩ bõe?

• Wãn-wãn la tõnd wakatã wõnd a Nowe wakatã?

• Bõe n yaa tɩlae sẽn na yɩl n põse?

• Toeen-bʋs n wa n paas segls nins a Zeova sẽn dɩk d fãagrã yĩngã pãnga?

• Wãn-wãn la tõnd ned kam fãa tõe n segl a meng n wa paam n põse?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng a 8]

A Nowe zãmaanã neb pa kelg a koɛɛgã ye

[Foto, seb-neng a 9]

Wẽnnaam keoogrã sakr tara yõodo

[Foto, seb-neng 10]

Rĩungã Tʋʋmd Lekoll yõod yaa bõe?

[Foto, seb-neng 11]

Yaa masã la d segd n pa kiris-neb tigingã pʋgẽ