Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yamb yẽsda ne taab sõma bɩ?

Yamb yẽsda ne taab sõma bɩ?

 Yamb yẽsda ne taab sõma bɩ?

“NONGLEM lɛtre, yʋʋm pis-yoob ned sẽn gʋlse.” Woto yaa gom-zug Zapõ bãnk a ye sẽn yãk yʋʋm a wãn sẽn looge, tɩ neb ra segd n tik rẽ n gʋls n wags taaba. A ra sagenda Zapõ neb nins sẽn tar sẽn zems yʋʋm 50 n digd 70 wã tɩ b togs b kẽed-n-taagã b sẽn sɩd tagsd to-to ne-a b sũurã pʋgẽ wã. Ned a ye sẽn zĩnd wags-taabã pʋgẽ gʋlsa a pagã woto: “Tõe tɩ f na n laame, la yaa kaeto m sẽn da zɩ n yeel-fã. La masã m na n yeel-f-la vẽenega: Bark wʋsgo, f sẽn sak n kẽ kãadem ne maamã.”

Buud wʋsg pʋsẽ, n paas ne yaang buud kẽer pʋsẽ, nebã getame tɩ pa zems tɩ ned togs a sũur tagsg ye. La baasgo, sẽn yɩɩd neb 15000 n kẽ nonglem lɛtrã gʋlsg wags-taab pʋgẽ. Nonglem lɛtrã gʋls n wags taab kãnga yɩɩ nebã noog wʋsgo, hal tɩ kɩt tɩ b lebs n maan wags-taab a to, n tigim lɛta wã n yiis sɛba. Woto wilgdame tɩ b sũyã pʋsẽ, neb wʋsg sɩd ratame n togs b kẽed-n-taagã tɩ b sɩd nong-a lame. La neb kẽer yaool n pa sakd n maan rẽ ye. Yaa bõe yĩnga? Ne bãmb rãmbã, yɩl n kɩt tɩ ned a to wala b kẽed-n-taag bãng b sũur tagsgo, baooda modgr wʋsgo.

A Hitoshi Kato sẽn gʋls sebr sẽn gomd retrɛtã yellã yeelame tɩ Zapõ, yikãadb nins sẽn kʋʋlã sʋka, yaa b pagbã yʋʋm wʋsg sũ-toogã n wat ne kãadem wʋsg kaoobo. A paasame tɩ la leb n yaa kẽed-n-taasã sẽn pa yẽsd ne taab n togs sẽn be b sũurẽ wã vẽeneg mo-yõsr wakatã yĩng me.

Sɩdã retrɛtã wakate, a pagã sã n wa kos kãadmã kaoobo yaa lingr ne-a. Kẽed-n-taasã maana yʋʋm wʋsg ne taaba, n pa tol n wilg  taab ned fãa sẽn tagsd ne a to ye. Sɩdã ne pagã tõe n makame n na n togs b sũur tagsgo, la b pa tõe n sõs ne bʋgsem ye. Walla tɩ b sõs ne manesem sẽn paasd nonglmã, b wat n yaa tak-tɩ-m-tak wakat fãa.

Wãn to la sɩdã ne pagã tõe n welg mo-yõsr ne bãane, la b togs taab b sũur tagsg ne bʋgsem? Bɩ y bãng tɩ sagls sẽn sɩd yaa sõma beeme, la pa rũndã-rũndã sebr kãadem sagend sẽn gʋls pʋgẽ ye. Yaa Biiblã pʋgẽ. A yaa seb-kʋdr sẽn tall yõod wʋsg yʋʋm tusa pʋgẽ.