Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Pe-kɩɩmb sẽn yaa mak-sõma n kõ bãgrã

Pe-kɩɩmb sẽn yaa mak-sõma n kõ bãgrã

 Pe-kɩɩmb sẽn yaa mak-sõma n kõ bãgrã

“Bɩ y rɩlg Wẽnnaam piisa . . . ne yamleoogo . . . , nonglem yĩnga, [n] yɩ mamsg bãmb yĩnga.”—1 PƖƐƐR 5:2, 3.

1, 2. a) Tʋʋm-bʋg la a Zezi bobl tʋm-tʋmd a Pɩɛɛre, la bõe yĩng t’a Zezi sẽn da kɩs sɩd ne-a woto wã zemse? b) Wãn to la a Zeova get pe-kɩɩmb nins a sẽn yãkã?

WAKAT a wãn sẽn deng yʋʋmd 33 Pãntekotã, a Pɩɛɛr ne karen-biis a yoob n da rɩt no-soak a Zezi sẽn da segl Galile Mogrã noore. Ra pa pipi la a Pɩɛɛr yã a Zezi a vʋʋgrã poor ye. La sãmbg sẽn ka be, a sũur yɩɩ noog a sẽn bãng t’a Zezi vɩɩme wã. La rabeem me n da tar Pɩɛɛre, bala rasem a wãn sẽn da reng sasa kãnga, a ra kɩɩsa zãma taoor t’a zɩ n bãng a Zezi ye. (Luk 22:55-60; 24:34; Zã 18:25-27; 21:1-14) A Zezi zaba a Pɩɛɛr sẽn tek yam n kos sugr masã wã, a sẽn da pa tall tẽebã yĩng bɩ? Ayo. A Zezi pʋd n bobla a Pɩɛɛr tʋʋm-kãsenga, t’a rɩlg la a kɩɩm a “pe-bi wã.” (Zã 21:15-17) Wala pipi kiris-neb tigingã kibay sẽn be Biiblã pʋgẽ wã sẽn wilgdã, a Zezi ra bee bʋʋm a sẽn kɩs sɩd ne a Pɩɛɛrã. A Pɩɛɛr ne tʋm-tʋmdb a taabã la kãsem dãmbã sẽn be Zerizalɛmã kɩɩma kiris-neb tigingã mak-toos pʋsẽ, la tẽedbã sõor fɩɩgr sẽn yɩ tʋʋll sasa.—Tʋʋma 1:15-26; 2:14; 15:6-9.

2 Rũndã-rũndã, a Zeova tũnuga ne a Zezi Kirist n yãk rap sẽn tar tõog tɩ b yɩ pe-kɩɩmb sẽn lʋɩt taoor Wẽnnaam tʋʋmdã pʋgẽ, sẽn na yɩl tɩ b kɩɩm a piisã wakat kãngã sẽn yaa toog n yɩɩd zãmaan a taabã fãa wã. (Efɛɛz rãmba 4:11, 12; 2 Tɩmote 3:1) A Zeova bee bʋʋm n na n kɩs sɩd ne ra-kãensã bɩ? N-ye, bala laafɩ wã sẽn be kiris-nebã fãa sʋk dũniyã gill zugã n wilgd t’a bee bʋʋm n na n kɩs sɩd ne-ba. Yaa sɩd tɩ pe-kɩɩmb kãens yaa ninsaalb sẽn yaa koangdb wa a Pɩɛɛre. (Galat dãmba 2:11-14; Zak 3:2) Ne rẽ fãa, a Zeova kɩsa sɩd tɩ b na n gesa a piisã ‘a sẽn da ne a biigã zɩɩmã.’ (Tʋʋma 20:28, Kãab-paalgã Koe-noogo) A Zeova nonga ra-kãensã wʋsgo, n getẽ tɩ b zemsa ne “waoogr naoor a yiibu.”—1 Tɩmote 5:17.

3. Bõe n sõngd tigingã pe-kɩɩmb tɩ b ket n tʋmd b tʋʋmdã ne yamleoog la ne yẽesem?

3 Bõe n sõngd tigingã pe-kɩɩmb tɩ b ket n tʋmd b tʋʋmdã ne yamleoog la ne yẽesem, tɩ woto kɩt tɩ b yaa mak-sõng n kõ bãgrã? B maanda wala a Pɩɛɛr la pipi kiris-nebã zãmaanẽ pe-kɩɩmb a taabã, n teegd Wẽnnaam vʋʋsem sõngã sẽn kõt-b pãng sẽn na yɩl n tʋk b zɩɩbã. (2 Korẽnt dãmba 4:7) Vʋʋsem sõngã leb n sõngd-b lame tɩ b womd a biisã sẽn yaa: sũ-noogo, laafɩ, sũ-mare, maan neere, sũ-maasem, tẽebo, sũ-bʋgsem la yõk-m-mengã. (Galat dãmba 5:22, 23) D ges yɛl takɩ pʋsẽ kãsem dãmbã sẽn tõe n kõ mak-sõngo, n wilg tɩ b tara vʋʋsem sõngã biisi, b sã n wa kɩɩmd Wẽnnaam bãgrã a sẽn bobl-bã.

Nong-y bãgrã gilli, la ned kam fãa sẽn be a pʋgẽ

4, 5. a) Wãn to la a Zeova la a Zezi wilgd tɩ b nonga bãgrã? b) Yel-bʋs pʋsẽ la tigingã pe-kɩɩmb wilgd tɩ b nonga bãgrã?

4 Wẽnnaam vʋʋsem sõngã bil ning sẽn yaa kãseng n yɩɩdã yaa nonglmã. A Zeova nonga  bãgrã fãa gilli, n dɩlgd-a sõma tẽebã pʋgẽ. (Ezai 65:13, 14; Matɩe 24:45-47) La a pa rɩlgd bãgrã bal ye. A geta bãgrã ned kam fãa yell me ne nonglem. (1 Pɩɛɛr 5:6, 7) A Zezi me nonga bãgrã. A kõo a vɩɩmã a yĩnga, la a mii a bãgrã ned fãa ‘ne a yʋʋre.’—Zã 10:3, 14-16.

5 Tigingã pe-kɩɩmb rɩkda a Zeova la a Zezi togs-n-taare. B tara nonglem ne Wẽnnaam bãgrã gilli, n ‘zãmsd tigingã neere.’ B sẽn tikd Biiblã n zãmsd nebã sõngd n dɩlgda bãgrã la kogend-a, la neba fãa nee b sẽn modgd woto wã. (1 Tɩmote 4:13, 16) Tʋʋm wʋsg la b tʋmd tigingã pʋgẽ tɩ neb wʋsg pa nong n neẽ ye. Yaa tigingã sɛb yell gesgo, lɛta wã gʋlsgo, tigingã tʋʋm na-kẽndɩ gãnegre, n paas yɛl wʋsg a taaba, sẽn na yɩl tɩ tigingã tigiss la a tʋʋm a taab maandẽ tɩ zemse, “tɩ ra yɩ yaar ye.” (1 Korẽnt dãmba 14:40, Sebr Sõngo) Rẽnd neb wʋsg tõeeme n pa bãng tʋʋm-kãensã tiir ne b yõodã ye. La ad sɩd yaa nonglem tʋʋm la b sẽn tʋmdã!—Galat dãmba 5:13.

6, 7. a) Wãn to la pe-kɩɩmbã tõe n bãng bãgrã neb n paase? b) Bõe yĩng tɩ tar yõod wakat ning tɩ d togs kãsem soab d sũ-noog wall d sũ-sãamse?

6 Kiris-neb pe-kɩɩmbã sẽn tar nonglmã modgdame n na n ges ned kam fãa yell tigingã pʋgẽ. (Filip rãmba 2:4) Bũmb a yembr pe-kɩɩmbã sẽn tõe n maan n bãng bãgrã ned kam fãa sõma n paas yaa b sẽn na n moon koɛɛgã ne-ba. A Zezi ra minim n peegda a karen-biisã n kẽngd moonegã weoogo, n tũnugd ne sasa kãng n kengd b pelse. (Luk 8:1) Tiging a yembr kãsem soab sẽn tar minim wʋsg pe-kɩɩngã pʋgẽ yeela woto: “Mam yãame tɩ m sã n dat n bãng saam-biig la m keng a raoodo, yaa m sẽn na n moon koe-noogã ne-a.” Y sã n kaoos n moona koe-noogã ne kãsem soaba, y tõe n zoe n segla y mens n moon ne bãmb ned a ye.

7 Nonglmã kɩtame t’a Zezi naag a karen-biisã n kɩdem b sũ-noog wakate, la a naag-b n yãb b toog wakate. Wala makre, a karen-biis 70 sẽn wa n yi moonegẽ wã n wa ne  sũ-noogo, a Zezi paama “sũ-noog kãsenga.” (Luk 10:17-21) La a Zezi sẽn wa n yã t’a Lazaar kũumã ra sãama a Maari ne a zakã neb la a zo-rãmbã sũy wʋsgã, a “yãbame.” (Zã 11:33-35) Rũndã-rũndã me, pe-kɩɩmb nins sẽn get piisã yell ne nonglmã pa maand b toog kae ne piisã sũ-noog bɩ b sũ-sãams ye. Nonglmã tusd-b lame tɩ b “maan sũ-noog ne neb nins sẽn maand sũ-noogã” la b “yãb ne neb nins sẽn yãbdã.” (Rom dãmba 12:15) Yãmb sã n tar sũ-noogo, wall y sã n be sũ-sãoong pʋgẽ, bɩ y ra yaees ne y tɩ wilg rẽ tigingã pe-kɩɩmb ye. B sã n wʋm y sũ-noogã, na n kenga b raoodo. (Rom dãmba 1:11, 12) B sã n bãng toog ning sẽn tar-yã, na n kɩtame tɩ b keng-y raood la b bels-yã.—1 Tesalonik rãmba 1:6; 3:1-3.

8, 9. a) Wãn to la kãsem soab a yembr da wilgd a nonglem ne a paga? b) Nonglem ning pe-kɩɩm sẽn segd n tall ne a zakã rãmbã yõod taa zĩ-bʋgo?

8 Sẽn tɩ yɩɩd fãa, nonglem ning pe-kɩɩm sẽn tar ne tigingã yaa vẽeneg a manesem ne a meng zakã nebã pʋgẽ. (1 Tɩmote 3:1, 4) A sã n kẽe kãadem, nonglem la waoogr ning a sẽn tar ne a pagã yaa mak-sõng n kõ sɩdb a taabã. (Efɛɛz rãmba 5:25; 1 Pɩɛɛr 3:7) Ges-y kiris-nin-poak yʋʋr sẽn boond t’a Linda sẽn yeel bũmb ningã. A sɩdã yɩɩ yel-gɛt sẽn yɩɩd yʋʋm 20 n yaool n maan kaalem. Ad a Linda sẽn yete: “Mam sɩdã ra tara tʋʋm wʋsg wakat fãa tigingã yɛl gesg pʋgẽ. La a kɩtame tɩ m bãng tɩ tõnd yaa tʋmd-n-taase. Naoor wʋsgo, a wilga a mi-beoog ne-ma, m sẽn teend-a wã yĩnga, la a ra rɩkd sẽk n sõsd ne maam, a sã n da pa be tigingã tʋʋm zugu. Rẽ kɩtame tɩ m da neẽ t’a nong-m lame, tɩ m da pa maand sũ-kiiri, a sã n da rɩkd sẽk n get tigingã yell ye.”

9 Kiris-neb pe-kɩɩm sã n tar kamba, a sẽn kibind a kambã ne nonglem la a pẽgd-b to-to wã yaa mak-sõng n kõ roagdb a taabã. (Efɛɛz rãmba 6:4) Sɩda, nonglem ning a sẽn tar ne a zakã rãmbã kõta kaset t’a zemsa ne tʋʋmd ning vʋʋsem sõngã sẽn yãk-a t’a tʋmã.—1 Tɩmote 3:4, 5.

Yẽsd-y ne tigingã neb tɩ laafɩ ne sũ-noog zĩnd a pʋgẽ

10. a) Bõe n tõe n sãam tigingã sũ-noog la a laafɩ? b) Yel-bʋg n da na n sãamẽ pipi kiris-neb tigingã bãane, la wãn to la b welg yel-kãngã?

10 Vʋʋsem sõngã tõe n kɩtame tɩ kiris-ned tall sũ-noogo, n kɩt tɩ laafɩ zĩnd kãsem dãmbã sull sʋka, la tigingã fãa pʋgẽ. La yẽsg sẽn maand ne pʋ-peelem sã n kaẽ, tõe n sãama sũ-noog la laafɩ kãnga. Rĩm a Salomo yeelame: “Yẽsg sã n kaẽ, ned ka tõe n maan bũmb ye.” (Yelbũna 15:22) La yẽsg sẽn maan ne waoogr la ne pʋ-peelem paasda sũ-noog la laafɩ. Wala makre, bãongã kõom no-koeemd sẽn da wa n dat n sãam pipi kiris-neb tigingã laafɩ wã, Siglgã taoor lʋɩtb Sull sẽn be Zerizalɛmã baoa vʋʋsem sõngã sor-wilgri. B ned kam togsa a tagsg yellã zugu. Bãmb sẽn wẽ no-koeemd wʋsg poore, b baas n tõog n dɩka sardo. B sẽn taas sard ning b fãa sẽn lagem taab n dɩkã tigimsã, saam-biisã ‘sũyã yɩɩ noogo.’ (Tʋʋma 15:6-23, 25, 31; 16:4, 5) Rẽ paasa sũ-noogã la laafɩ wã.

11. Wãn to la kãsem dãmbã tõe n paas tigingã sũ-noog la a laafɩ?

11 Woto, rũndã-rũndã me, yaa pe-kɩɩmbã  sẽn na n yẽsd sõma ne taab la b paasd tigingã sũ-noog la a laafɩ. Zu-loees sã n wa rat n sãam tigingã laafɩ, b tigimda taab n wilg b sẽn tagsd bũmb ning vẽenega. B kelgda pe-kɩɩmb a taabã goam ne waoogre. (Yelbũna 13:10; 18:13) B sã n wa pʋʋsd n kot vʋʋsem sõngã sõngre, b tikda b sardã Biiblã noy la sor-wilgr ning “tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã” sẽn kõtã zugu. (Matɩe 24:45-47; 1 Korẽnt dãmba 4:6, Kãab-paalgã Koe-noogo) Kãsem dãmbã sull sã n tik Gʋlsg Sõamyã zug n dɩk sard sẽn zemse, bãmb ned kam fãa sakda vʋʋsem sõngã sor-wilgri, n teel sard kãnga, baa kãsem dãmb wʋsg sã n pa sak yẽ tagsgã. Sik-m-meng woto paasda sũ-noogã la laafɩ wã, tɩ rẽ yaa mak-sõng n kõ piisã tɩ b bãng b sẽn segd n tũ Wẽnnaam to-to. (Miise 6:8) Rẽ yĩnga yãmb sakda sard nins sẽn tik Biiblã zug tigingã pe-kɩɩmb sẽn dɩkdã ne sik-m-meng bɩ?

Yɩ-y sũ-mar dãmb la nin-sõmse

12. Bõe yĩng t’a Zezi tall sũ-mar la a yɩ nin-sõng ne a karen-biisã?

12 A Zezi ra tara sũ-mar la a ra yaa nin-sõng ne a tʋm-tʋmdbã, baa ne b sẽn kong n yɩlma. Wala makre, naoor wʋsgo, a Zezi modgame n sõng-b tɩ b bãng tɩ tara yõod tɩ b tall sik-m-menga. (Matɩe 18:1-4; 20:25-27) La a Zezi tẽng zug vɩɩmã yaoolem yʋngo, a sẽn kõ-b saglg sik-m-mengã wɛɛngẽ n waas b nao wã bilf poor bala, “bãmb wẽe no-koeemd ne taab n dat n bãng bãmb ned ninga sẽn tog n yɩ kãsma.” (Luk 22:24; Zã 13:1-5) A Zezi zaba tʋm-tʋmdbã bɩ? Ayo! A kɩtame tɩ b tagse, n yeel-ba: “Ãnda n yaa kãseng n yɩɩda, ned ninga sẽn zĩ n dɩtẽ wã bɩ, bɩ ned ninga sẽn kɩt rɩɩbã? A ka ned ninga sẽn zĩ n dɩtẽ wã la? La baasgo, mam bee yãmb sʋk wa rɩ-kɩta.” (Luk 22:27) A Zezi sũ-marã ne a sõmblmã, n paas a mak-sõngã wa n kɩtame t’a tʋm-tʋmdbã manesem toeeme.

13, 14. Sẽn tɩ yɩɩd fãa, wakat bʋg la pe-kɩɩmbã segd n tall sõmblem?

13 Tõe n wa yɩɩ tɩlae ne tigingã pe-kɩɩm me t’a sagl ned n yɩlem, a pãn-komsem ning zugu. Tõe tɩ pe-kɩɩmã sũur wa yik ne nedã. La a sã n tẽeg tɩ yẽ mengã tara pãn-komsem, a sã n wa ‘sagend nin-kɩɩsdbã,’ tõe n kɩtame t’a tall sũ-mar la sõmblem ne a saam-biigã. Woto, a rɩkda togs-n-taar ne a Zezi la a Zeova sẽn tar sũ-mar la sõmblem ne kiris-nebã fãa, la ne pe-kɩɩmbã me wã.—1 Tesalonik rãmba 5:14; Zak 2:13.

14 Wakat ninga, wat n yaa tɩlae tɩ kãsem dãmbã kõ ned sẽn beeg wʋsg saglg sẽn tar pãnga. Nedã sã n pa tek yam n kos sugri, pe-kɩɩmbã segd n yiisa beegdã tigingã pʋgẽ. (1 Korẽnt dãmba 5:11-13) Baa yel-kãng pʋgẽ, b sẽn tar manesem ning ne nin-kãngã wã segd n wilgame tɩ yaa yel-wẽndã la b sẽn kisã, lakae pa yel-wẽn-maandã ye. (Ziid 23) Pe-kɩɩmbã sã n tall sõmblem ne ned sẽn da lak n bas tigingã, tõe n yɩɩ nana n yɩɩd ne-a t’a ye wa lebg n wa bãgrẽ wã.—Luk 15:11-24.

Yaa tẽeb n kɩtd tɩ b maan neere

15. Tʋʋm-bʋg pʋgẽ la pe-kɩɩmbã rɩkd a Zeova sõmblmã togs-n-taare, la yaa bõe n tusd-b tɩ b maand woto?

15 A Zeova ‘maanda nebã fãa neere,’ baa neb nins sẽn pa nand a sẽn maand bũmb nins b yĩngã. (Yɩɩl Sõamyã 145:9; Matɩe 5:45) Sẽn yɩɩd fãa, a Zeova sõmblmã yaa vẽeneg ne a sẽn tʋmd a sõgen dãmbã tɩ b moond “soolem koe-noog kãngã” wã. (Matɩe 24:14) Pe-kɩɩmbã wilgdame tɩ b tara Wẽnnaam sõmblmã buud n lʋɩt taoor moonegã tʋʋm-kãng pʋgẽ. Yaa bõe n kɩt tɩ b modgd woto n pa basdẽ? Yaa tẽeb kãseng ning b sẽn tar ne a Zeova la ne a kãabsã yĩnga.—Rom dãmba 10:10, 13, 14.

16. Wãn to la pe-kɩɩmbã tõe n maan piisã “yel-sõmde”?

16 Moon koɛɛgã n ‘maan neba fãa yel-sõmdã’ toor sẽn ka be, pe-kɩɩmbã tara zɩɩb a to. Yaa sõng “neb nins sẽn yaa [bãmb] ba-biis a Zezi tẽeba yĩngã n yɩɩda.” (Galat dãmba 6:10) B maanda rẽ, b sã n kaagd bãgrã neb n kengd-b tẽebã. Kãsem soab a  yembr yeela woto: “Mam nonga tõnd sẽn mi n tɩ kaag tigingã ned n keng a tẽebã. Rẽ kõta maam sor tɩ m pẽgd saam-biisã, modgr nins b sẽn maandã yĩnga, la m sõngd-b tɩ b bãng tɩ b modgrã yaa bũmb sẽn tar yõod wʋsgo.” Wakat-wakate, pe-kɩɩmbã tõe n sagla ned n wilg a sẽn tõe n maan to-to t’a tʋʋmdã yɩ sõma n paas a Zeova balengã pʋgẽ. Pe-kɩɩmbã sã n wa maand woto, yaa yam tʋʋmd ne-b tɩ b tũ tʋm-tʋmd a Poll makrã. Ges-y a sẽn gom to-to, tɩ tall yamleoog ne a saam-biisã sẽn be Tesalonikã. A yeelame: “Tõnd sũyã kɛɛma ne yãmb Zusoaba tũudum pʋgẽ, tɩ yãmb maandame la yãmb na kell n maan bũmb nins tõnd sẽn togs yãmbã.” (2 Tesalonik rãmba 3:4) Gom-kãensã buud sẽn wilgd tɩ pe-kɩɩmbã tara bas-yard ne piisã nekda nin-kãens yam-sõngã, la kɩtdẽ tɩ b sakd “taoor dãmbã” nana n yɩɩda. (Hebre dãmba 13:17) Yãmb sã n paam pe-kɩɩmb kaagr sẽn keng y tẽebo, bõe yĩng tɩ y pa na n wilg y mi-beoog ne rẽ?

Rɩlla f tall yõk-m-meng n tõog n tall sũ-bʋgsem

17. A Zezi manesmã zãmsa a Pɩɛɛr bõe?

17 Baa b sã n da bao a Zezi noore, a ra ket n tallda a sũ-bʋgsmã. (Matɩe 11:29) B sẽn da wa n zãmb a Zezi n kɩs tɩ b yõk-a wã, a kell n talla sũ-bʋgsem la yõk-m-meng wʋsgo. A Pɩɛɛr yɩɩ yãg-yãg n wõog sʋʋg n zabe. La a Zezi tẽeg-a-la woto: “Fo ka mi tɩ mam tõe n pʋʋsa m Ba tɩ b kõ maam malɛk rãmb tus pis-yopoe la a yiib la?” (Matɩe 26:51-53; Zã 18:10) A Pɩɛɛr paama zãmsg sõma ne yel-kãngã, n tẽeg kiris-nebã woto kaoosg poore: “Kirist me namsa yãmb yĩnga n bas mamsg ne yãmb tɩ y tũ bãmb naowã . . . Neb sẽn gom bãmb wẽnga, bãmb ka lebs wẽng ye. Neb sẽn maan bãmb wẽnga, bãmb ka zab ne bãmb ye.”—1 Pɩɛɛr 2:21-23.

18, 19. a) Sẽn yɩɩd fãa, yaa wakat bʋg la pe-kɩɩmbã segd n tall sũ-bʋgsem la yõk-m-menga? b) Sogs-bʋs la d na n leok sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ?

18 Yaa woto me ne pe-kɩɩmbã. Baa b sã n wa maan-b kɛgre, pe-kɩɩmb nins sẽn maand b tʋʋmdã sõma wã kelld n talla sũ-bʋgsem. Wala makre, tigingã neb kẽer b sẽn makd n na n sõng tõeeme n pa tall yel-manesem sẽn yaa sõma ne sõngrã ye. Ned sẽn dat sõngrã sã n yaa bãad tẽebã wɛɛngẽ, b sã n sagl-a a tõeeme n pa ‘gũusd ne a goamã, tɩ zabd wa sʋʋg sẽn wãag neda.’ (Yelbũna 12:18) La pe-kɩɩmbã na n maana wala a Zezi. B pa na n leok ne gom-kãse, bɩ n maan bũmb n dok b sũur ye. La b na n yõka b mense, n ket n tar nimbãan-zoeere, tɩ rẽ tõe n naf ned ning sẽn dat sõngrã. (1 Pɩɛɛr 3:8, 9) Rẽ yĩnga yãmb rɩkda yam ne kãsem dãmbã mak-sõngo, n tar sũ-bʋgsem la yõk-m-menga, b sã n wa kõt-y sagls bɩ?

19 Sãmbg sẽn ka be, a Zeova ne a Zezi nanda tʋʋm-toog ning pe-kɩɩmb tusa wã sẽn maand ne yamleoogo, n get bãgrã neb sẽn be dũniyã gill zugã yellã. A Zeova ne a Biriblã leb n tara nonglem wʋsg ne kãsemb sõngdb tusa wã sẽn teend kãsem dãmbã ‘tʋʋm nins bãmb sẽn maand n sõngd nin-sõamyã’ pʋgẽ wã. (Hebre dãmba 6:10, Kãab-paalgã Koe-noogo) La bõe yĩng tɩ rap sãnda sẽn deeg lisg yam yood ne “tʋʋmd sẽn yaa neer” kãngã baoobo? (1 Tɩmote 3:1) La wãn to la a Zeova zãmsd neb nins a sẽn yãkd tɩ b yaa pe-kɩɩmbã? D na n leoka sogs-kãensã sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ.

Y tẽrame bɩ?

• Yel-bʋs pʋsẽ la tigingã pe-kɩɩmb wilgd tɩ b nonga bãgrã?

• Wãn to la nebã fãa tõe n paas tigingã sũ-noog la a laafɩ?

• Bõe yĩng tɩ pe-kɩɩmbã tar sũ-mar la sõmblem, b sã n wa kõt saglse?

• Wãn to la kãsem dãmbã wilgd tɩ b tara sõmblem la tẽebo?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 19]

Yaa nonglem yĩng la kãsem dãmbã sõngd tigingã neba

[Foto rãmba, seb-neng 19]

B leb n dɩkda sẽk n maand sũ-noog ne b zakã neb n deemd ne-ba . . .

. . . la b moond koe-noogã ne-ba

[Foto, seb-neng 20]

Kãsem dãmbã sã n yẽsd ne taab sõma, paasda tigingã sũ-noog la a laafɩ