Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

“Mam bee ne yãmba”

“Mam bee ne yãmba”

 “Mam bee ne yãmba”

“Wẽnnaam tʋm-tʋmdã . . . n yeel tɩ Zusoaba yeta bãmb yaa: ‘Mam bee ne yãmba.’”—AZE 1:13.

1. Bãngr-gom-bʋs sẽn na n pids tõnd wakatẽ wã yell la a Zezi gom-yã?

TÕND sẽn vɩ wakat ningã yaa wakat sẽn pa wõnd a taaba. Wala Biiblã bãngr-goam pidsg sẽn wilgdã, yʋʋmd 1914 tɛka, d vɩɩ “Zusoaba raare.” (Wilgri 1:10) Tõe tɩ y zoe n zãmsa bõn-kãngã sõma. Rẽnd y miime t’a Zezi maka wakat ning ninsaal Biiga sẽn na n wa a Rĩungã naam pʋgẽ wã ne a “Nowe wakatã” la a “Lot wakatã.” (Luk 17:26, 28) Rẽnd Biiblã wilgdame t’a Nowe ne a Lot wakatã makda yɛl sẽn na n pids tõnd wakatẽ wã. La bõn-kãensã makda bũmb a to d sẽn segd n bao n bãng ne d sũy fãa.

2. Tʋʋm-bʋg la a Zeova bobl a Aze la a Zakari?

2 D ges bũmb ning sẽn zĩnd Hebre rãmbã no-rɛɛsdb a Aze ne a Zakari wakatã. Koe-bʋg la no-rɛɛsdb kãensã b yiibã sẽn yɩ wẽn-sakdbã togs-yã, tɩ tar yõod ne a Zeova nin-buiidã rũndã-rũndã? A Aze ne a Zakari yɩ a Zeova koe-taasdb Zʋɩf rãmbã sʋka, Zʋɩf rãmbã sẽn wa n yi Babilon yembdẽ wã n lebg n kulã. A Zeova yeel-b lame tɩ b kɩt tɩ Israɛll nebã bãng t’a bee b poorẽ a roogã meeb tʋʋmdẽ. (Aze 1:13; Zakari 4:8, 9) Baa ne a Aze la a Zakari sɛbã sẽn yaa seb-kɩdsã, b naaga ‘Gʋlsg Sõamyã zãng Wẽnnaam sẽn kõ tõndo, tɩ b be bark zãmsg yĩnga, n wilgd ned a kongre, a saglg yĩnga, la sẽn na n zãms-a tɩrlmã’ pʋgẽ.—2 Tɩmote 3:16.

B bãngr-goamã tara yõod ne-do

3, 4. Bõe yĩng tɩ d segd n bao n bãng a Aze ne a Zakari bãngr-goamã?

3 Vẽenega, a Aze ne a Zakari koeesã talla yõod ne bãmb wakatẽ Zʋɩf rãmbã, la b bãngr-goamã paama pidsg wakat kãnga. La bõe yĩng tɩ d tõe n kɩs sɩd tɩ seb-bi-kãensã b yiibã tara yõod ne tõnd rũndã-rũndã? Hebre dãmba 12:26-29 leokda sok-kãngã. Be, tʋm-tʋmd a Poll lebgd n dɩkda goam nins sẽn be Aze 2:6 sẽn yet tɩ Wẽnnaam ‘digimdeda yĩngr ne dũniyã.’ Rigimdg kãng na n wa baas n “luba buud wʋsg soolem nanambs tɩ b pãng sɛ.”—Aze 2:22.

4 A Poll sẽn lebg n dɩk a Aze goamã poore, a wilga bũmb ning sẽn na n paam ‘buud wʋsg soolmã,’ bɩ tẽnsã goosneema rãmbã, la a gom Rĩung ning b sẽn pa tõe n sãama yɩɩdem yelle, b sẽn na n kõ kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã. (Hebre dãmba 12:28) A Poll gom-kãensã kɩtdame tɩ d bãng t’a sẽn da wa n gʋlsd Hebre rãmbã sebrã pipi kiris-nebã wakatẽ wã, a Aze ne a Zakari bãngr-goamã rag n nan pa pids ye. Kiris-neb sẽn paam vʋʋsem sõng zaeeb n na n dɩ naam ne a Zezi wã kẽer n ket n be tẽng zug ka rũndã-rũndã. Dẽnd a Aze ne a Zakari bãngr-goamã tara yõod rũndã-rũndã.

5, 6. Yel-bʋs n wa ne a Aze la a Zakari bãngr-goamã togsgo?

5 A Ɛsdras sebrã goma yɛl sẽn zĩnd yelle,  nand tɩ b gʋls a Aze ne a Zakari bãngr-goamã. Zʋɩf rãmbã sẽn yi yembd Babilon yʋʋmd 537 sẽn deng a Zezi rogmã poore, Guvɛrneer a Zorobabɛll ne Maankʋʋdb Kãsem a Zozue (bɩ a Zesua) gesame tɩ b yẽbg wẽnd-ro-paallã yʋʋmd 536 sẽn deng a Zezi rogmã. (Ɛsdras 3:8-13; 5:1) Baa ne woto sẽn kõ Zʋɩf rãmbã sũ-no-kãsengã, pa yã n kaoos la rabeem yõk-b ye. Ɛsdras 4:4 yeelame tɩ bɛɛb sẽn yaa “tẽnga neb kɩtame tɩ Zida neba sũy sãam, la b kẽesa bãmb dabeem tɩ b ka le tõe n me rooga ye.” B bɛɛbã, sẽn tɩ yɩɩd fãa, Samari rãmbã rõda Zʋɩf rãmbã. B kɩtame tɩ Pɛrs naabã yiis noor n gɩdg a Zeova roogã meebo.—Ɛsdras 4:10-21.

6 B sẽn da tar yẽesem ning sɩngrẽ wã ne wẽn-doogã tʋʋmdã boogame. Zʋɩf rãmbã basa tʋʋmdã n lebg n get b mens tʋʋm yelle. La yʋʋmd 520 sẽn deng a Zezi rogmã, b sẽn yẽbg wẽn-doogã tɩ yʋʋm 16, a Zeova kɩtame t’a Aze ne a Zakari keng nebã raood tɩ b lebs n sɩng wẽn-doogã meebo. (Aze 1:1; Zakari 1:1) Wẽnnaam koe-taasdbã sẽn keng Zʋɩf rãmbã raoodo, la b sẽn bãng vẽeneg t’a Zeova teend-b lame wã, b kẽnga taoor ne wẽn-doogã meeb n baas-a yʋʋmd 515 sẽn deng a Zezi rogmã.—Ɛsdras 6:14, 15.

7. Bõe wɛɛngẽ la yɛlã sẽn da yaa to-to no-rɛɛsdb a Aze la a Zakari wakatã wõnd tõnd wakatã yɛla?

7 Yãmb mi woto fãa võor ne tõnd bɩ? B bobla tõnd tʋʋmd sẽn yaa ‘Wẽnnaam soolem koe-noogã’ moonego. (Matɩe 24:14) Tʋʋm-kãng lebs n paama pãng wʋsg dũni gill pipi Zabrã poore. Wala pĩnd wẽndẽ Zʋɩf rãmbã sẽn lebg n yi yembd sɩd-sɩd pʋgẽ Babilon n wa wã, woto me, rũndã-rũndã, a Zeova yiisa a nin-buiidã Babilon Kãsengã sẽn yaa ziri tũudmã fãa sẽn be dũniyã gill zugã yembd pʋgẽ. Neb nins Wẽnnaam sẽn zae ne vʋʋsem sõngã lʋɩya tʋʋmdã taoor n moon koe-noogã, n maan karen-biis la b sõng nebã tɩ b sak Wẽnnaam baleng hakɩkã. Rũndã-rũndã, tʋʋm-kãng ket n kẽngda taoor n yɩɩd pĩndã menga, la tõe tɩ y zoe n kẽesda y meng tʋʋm-kãng pʋgẽ. Yaa masã la d segd n moon koe-noogã, bala dũni wẽng kãngã saabã kolga wʋsgo. Koe-moonegã tʋʋmd Wẽnnaam sẽn bobl tõndã tog n kẽnga taoor n tɩ ta wakat ning a Zeova sẽn na n kẽes a toog ninsaalbã yɛlẽ to-kãsengã wakatã. (Matɩe 24:21) Rẽ na n yiisa wẽnemã n kɩt tɩ Wẽnnaam baleng hakɩkã paam pãng dũniyã gill zugu.

8. Bõe yĩng tɩ d tõe n kɩs sɩd t’a Zeova sõngd-d-la d koe-noogã mooneg pʋgẽ?

8 Wala a Aze ne a Zakari bãngr-goamã sẽn wilgdã, d tõe n kɩsa sɩd tɩ d sẽn moond koɛɛgã ne d sũy fãa wã, a Zeova ningd-d-la bark la a sõngd tõndo. Baa ne modgr nins neb kẽer sẽn maand n dat n menems Wẽnnaam sõgen dãmbã, bɩ n yiis noy n gɩdg b koe-moonegã tʋʋmdã, goosneema baa a ye nan pa tõog n kɩt tɩ koe-noogã mooneg pa kẽng taoor ye. Tags-y n ges-y a Zeova sẽn ning koe-moonegã bark to-to dũni gill pipi zabrã poor n tõk tõnd wakatã. Ne rẽ fãa, tʋʋm wʋsg n kete.

9. Tẽn-kʋdem wẽndẽ yel-bʋg la d segd n bao n bãnge, la bõe yĩnga?

9 Wãn-wãn la zãmsg ning d sẽn paamd a Aze ne a Zakari bãngr-goamã pʋgẽ wã kengd tõnd raood tɩ d sak noor ning Wẽnnaam sẽn kõ-d tɩ d moon koɛɛgã la d zãms nebã n paase? Bɩ d ges zãmsg kẽer Biiblã seb-kãensã b yiibã sẽn tõe n kõ-do. Wala makre, d ges yɛl kẽer sẽn zĩnd wakat ning Zʋɩf rãmbã sẽn leb b ba-yirã n na n tɩ me wã. Wa b sẽn zoe n yeelã, Zʋɩf rãmb nins sẽn yi yembdã Babilon n lebg n wa Zerizalɛmã pa kẽng taoor ne wẽn-doogã tʋʋmd ye. B sẽn yẽbg roogã poore, b basame tɩ tʋʋmdã maage. Yaa yam tagsg sẽn ka segd bʋg la b tall-yã? La zãms-bʋg la rẽ tõe n kõ tõndo?

D tall tagsg sẽn zems laogã wɛɛngẽ

10. Manesem bʋg sẽn pa zems la Zʋɩf rãmbã tall-yã, la rẽ kɩtame tɩ b maan bõe?

10 Zʋɩf rãmb nins sẽn yi yembdã pʋgẽ wã ra yeta woto: “Wakat nan ka ta ye.” (Aze 1:2) B  sẽn da wa n sɩng wẽn-doogã meebã n yẽbg-a yʋʋmd 536 sẽn deng a Zezi rogmã, b ra pa yet tɩ “wakat nan ka ta ye.” La pa yã n kaoos la b bas tɩ b yagsã la Pɛrs tẽngã soaadb gɩdg-b ye. Zʋɩf rãmbã sɩnga b mensã rot yell gesgo, la b baood naar n yɩɩda. A Zeova sẽn yã tɩ b raaga yẽ roogã meeb n bas n nagsd b rotã ne te-neebã, a sok-b lame: “Togame tɩ yãmb zĩ y ro-neeba pʋsẽ tɩ mam dooga lʋɩ?”—Aze 1:4.

11. Bõe yĩng t’a Zeova sagl a Aze wakatẽ Zʋɩf rãmbã?

11 Zʋɩf rãmbã ra toeema bũmb ning b sẽn da segd n lʋɩɩs taoorã. Wẽnnaam nin-buiidã ra segd n lʋɩɩsa a Zeova raabã taoor n lebg n me a wẽn-doogã, la b pa maan boto ye. Ra yaa bãmb mensã la b rotã yell n da pak-b n yɩɩda. B ra tolg n maanda yam-kaalg ne Wẽnnaam balengã roog tʋʋmde. A Zeova sẽn togs goam nins tɩ be Aze 1:5 wã ra yeta Zʋɩf rãmbã tɩ b ‘tags neer n ges b sẽn na n maan to-to.’ A Zeova ra yet-b lame tɩ b yaas n tags b yel-manesmã zugu, la b ges b sẽn da namsd to-to wã, b sẽn da pa lʋɩɩs wẽn-doogã meeb taoor b vɩɩmã pʋgẽ wã yĩnga.

12, 13. Wãn to la Aze 1:6 bilgd Zʋɩf rãmbã yɛl sẽn da yaa to-to wã, la verse kãngã rat n yeelame tɩ bõe?

12 Wa y sẽn mi wã, Zʋɩf rãmbã sẽn lʋɩɩs bũmb nins taoorã sẽn pa zemsã pa naf-b ye. Ges-y Wẽnnaam sẽn yeel bũmb ning tɩ be Aze 1:6 pʋgẽ wã: “Yãmb bʋta wʋsgo, la y kẽebda bilfu. Yãmb dɩtame la y yũuda, la y ka tɩgd ye. Yãmb yera futu, la waood ket n tara yãmba. La ned sã n tʋm n dɩk yaoodo, yaa wa a suii yolg sẽn tar võor pʋgẽ.”

13 Zʋɩf rãmbã ra bee tẽng ning Wẽnnaam sẽn da kõ-bã pʋgẽ, la tẽngã yaool n da pa sakd kood wa bãmb sẽn da ratã ye. Wala a Zeova sẽn da reng n keoog-bã, a bas-b-la bark ningri. (Tõodo 28:38-48) A Zeova sẽn bas Zʋɩf rãmbã sõngrã yĩnga, b ra bʋtame, la b ra pa paamd kood wʋsg sẽn na sek b rɩɩb ye. A Zeova sẽn da pa ningd-b barkã yĩnga, b ra pa tõe n paam waood fut n pil ye. Ra yaa wa b ra suiida ligd ning b sẽn da tʋmd n paamdẽ wã yolg sẽn tar võor pʋgẽ, tɩ ra pa nafd sẽn dɩkd-b yaoodã ye. B sẽn yeel tɩ b ‘yũudame la b ka tɩgdã’ rat n yeelame tɩ bõe? Woto ra pa rat n yeel tɩ b sã n da yũ rãam n tɩge, wilgdame tɩ b tara a Zeova bark ye, bala a gɩdga rã-tɩgre. (1 Sãmwɛll 25:36; Yelbũna 23:29-35) Gom-kãngã rat n wilgame bal tɩ Zʋɩf rãmbã ra pa tar Wẽnnaam bark ye. Baa b sã n da paam dãam me, ra pa sek b na yũ-a n tɩg ye. Sebr Sõng lebgda Aze 1:6 woto: “Y pa tar sẽn na yũ n noog y sũur ye.”

14, 15. Zãms-bʋg la Aze 1:6 kõt tõndo?

14 Bũmb ning b sẽn dat n zãms-d ka wã pa d  sẽn segd n nagsd d rotã to-to ye. Wakat wʋsg sẽn deng tɩ Israɛll nebã kẽng yembd Babilonnã, no-rɛɛs a Amos zaba arzɛk rãmbã, b ‘rotã sẽn maan ne wobd yẽnã,’ la b sẽn ‘gãe wobd yẽn gãas zutã’ yĩnga. (Amos 3:15; 6:4) B ro-neebã ne b te-neebã pa kaoos ye. Bɛɛb n wa n tõog-b n zae bõn-kãense. La yʋʋm 70 yembdã poore, neb wʋsg Wẽnnaam nin-buiidã sʋk pa rɩk yam ne yel-kãensã ye. La yel-kãensã segd n kɩtame tɩ d rɩk yam. Yɩta sõma ne tõnd ned kam fãa t’a sok a meng woto: ‘Togs sɩda, hal sẽn ta zĩ-bʋg la m modgd n nagsd m doogã? Yaa wãn to yẽ ne karem-n-zãag zĩiga, sẽn na yɩl n paam naam n paase, baa ne rẽ sẽn tõe n sãam m sẽkã wʋsg yʋʋm wʋsg pʋgẽ wã, la a sãam m tẽebã ne Wẽnnaamã?’—Luk 12:20, 21; 1 Tɩmote 6:17-19.

15 Goam nins sẽn be Aze 1:6 pʋgẽ wã kɩtdame tɩ d bãng tɩ d rata Wẽnnaam barkã d vɩɩmã pʋgẽ. Tẽn-kʋdem wẽndẽ Zʋɩf kãensã konga bark kãngã tɩ yel-beed paam-ba. Tõnd sã n tara laog wʋsg tɩ d pa tar-a wʋsg me, d sã n pa tar a Zeova barkã, na n wa baas n sãama tõnd ne yẽ zems-n-taarã. (Matɩe 25:34-40; 2 Korẽnt dãmba 9:8-12) La wãn to la d tõe n paam bark kãnga?

A Zeova sõngda tõnd ne a vʋʋsem sõngã maasem

16-18. Zakari 4:6 võor da yaa bõe ne a Aze la a Zakari wakatẽ Zʋɩf rãmbã?

16 Wẽnnaam a Zeova vẽnega a Aze sẽn da yaa a Zakari no-rɛɛs-taagã t’a wilg yẽ sẽn tũnug ne bũmb ning n kõ wakat kãng wẽn-zoɛtbã yẽesem la a ning-b barkã. La woto wilgda a sẽn na n ning yãmb me bark to-to wã. D karemdame: “Ka ne tãpo, walla pãng ye, yaa ne m sɩɩgã. Mam yaa Zusoaba, yaa maam n yeele.” (Zakari 4:6) Tõe tɩ y zoe n wʋma verse kãngã naoor wʋsgo. La a võor yɩɩ bõe ne a Aze la a Zakari wakatẽ Zʋɩf rãmbã, la a võor yaa bõe ne yãmb me?

17 Tẽeg-y tɩ Wẽnnaam sẽn vẽneg a Aze ne a Zakari tɩ b gʋls goam ninsã nafa Zʋɩf rãmbã wʋsg sasa kãngã. Bũmb nins no-rɛɛsdb a yiibã sẽn togsã kõo Zʋɩf rãmb nins sẽn yaa wẽn-sakdbã pãnga. A Aze sɩnga a bãngr-goama togsg yʋʋmd 520 sẽn deng a Zezi rogem, kiuug a yoob-n-soabã. A Zakari sɩnga a bãngr-gomdã togsg yʋʋm kãnga, kiuug a nii soabã pʋgẽ. (Zakari 1:1) Wala Aze 2:18 sẽn wilgdã, wẽn-doogã yẽbgr lebg n sɩnga ne yẽesem wʋsg kiuug a wɛ soabã. Woto kɩtame tɩ Zʋɩf rãmbã ye paam yẽesem tʋʋmdã pʋgẽ, n sak a Zeova, la b tall bas-yard t’a ra na n sõng-b lame. Goam nins sẽn be Zakari 4:6 pʋgẽ wã gomda Wẽnnaam sõngrã yelle.

18 Zʋɩf rãmbã sẽn lebg n wa b ba-yirã yʋʋmd 537 sẽn deng a Zezi rogmã, b ra pa tar tãb-biis ye. Baasg zãnga, b sẽn wa n yit Babilon n kuus b ba-yirã, a Zeova kogl-b lame la a wilg-b sore. Sẽn paase, a Zeova vʋʋsem sõngã ra sõngd-b-la yɛlã fãa pʋsẽ, b sẽn wa n sɩng tʋʋmdã wẽn-doogẽ wã b waoongã poor bilfã. B sẽn lebs n sɩng tʋʋmdã ne b sũy fãa bala, a Zeova tũnugã ne a vʋʋsem sõngã n sõng-ba.

19. Pãn-bʋg sẽn yaa wẽng la Wẽnnaam vʋʋsem sõngã tõog-yã?

19 Ne vẽnegr a nii sẽn pʋg taab maasem, a Zeova kõo a Zakari bas-m-yam t’a na n teela a nin-buiidã, tɩ rẽ kɩt tɩ b sɩd sak n baas a roogã meebã. Vẽnegr a naas-n-soabã sẽn be sak a 3 pʋgẽ wã wilgdame t’a Sʋɩtãan da modgdame n na n gɩdg Zʋɩf rãmbã tɩ b ra me wẽn-doogã n baas ye. (Zakari 3:1) Sɩd-sɩda, a Sʋɩtãan sũur da pa noom ne Maankʋʋdbã kãsem a Zozue sẽn tʋm n sõng nin-buiidã wẽn-do-paalgã pʋgẽ wã ye. Baa ne a Sʋɩtãan sẽn da modgd n na n kɩt tɩ Zʋɩf rãmbã bas wẽn-doogã meebã, a Zeova vʋʋsem sõngã sõnga wʋsg tɩ b pa tõog n gɩdg tʋʋmdã, la a kõ Zʋɩf rãmbã pãng hal tɩ b wa baas wẽn-doogã meebo.

20. Wãn to la vʋʋsem sõngã sõng Zʋɩf rãmbã tɩ b pids Wẽnnaam daabã n baas wẽn-doogã meebo?

20 Noor ning Pɛrs zu-soben-dãmbã sẽn da  tõog n yiis n gɩdg tʋʋmdã ra yaa gɩdgr sẽn yaa kãseng wa tãnga. La a Zeova pʋlmame tɩ b ra na n yiisa gɩdg-kãng sẽn da wõnd ‘tãngã.’ A ra na n sarm-a-lame. (Zakari 4:7) La sɩd yɩɩ woto. Rĩm a Darius pipi soab maana vaeesg n yã sebr a Sirus sẽn da gʋlse, sẽn da kõt Zʋɩf rãmbã sor tɩ b lebs n me wẽn-doogã. Woto, a Darius kɩtame tɩ b yiis noor ning sẽn da gɩdg wẽn-doogã meebã, la a kõ sor tɩ b yãk na-roogã ligd n kõ Zʋɩf rãmbã tɩ b tõog n tʋm tʋʋmdã. Ad yaa toeeng tɛkẽ! Wẽnnaam vʋʋsem sõngã sõng n maana rẽ bɩ? Rẽ pa be sãmbs ye. B mee wẽn-doogã n sa yʋʋmd 515 sẽn deng a Zezi rogem, a Darius pipi soab naamã yʋʋmd a yoob-n-soab sasa.—Ɛsdras 6:1, 15.

21. a) Tẽn-kʋdem wẽndẽ wã, wãn to la Wẽnnaam dĩms ‘buudã fãa soolem,’ la wãn to la “bõn-neebã” kẽ a roogẽ wã? b) A rũndã-rũndã pidsgã la bʋgo?

21 Aze 2:5 pʋgẽ, no-rɛɛsã tẽega Zʋɩf rãmbã, kaool ning Wẽnnaam sẽn maan ne-b Sinayi Tãngã zug tɩ ‘tãngã fãa rigimd wʋsgã.’ (Yikri 19:18) A Aze la a Zakari zãmaanẽ wã, a Zeova ra seglame n na n wa ne digimdg a to, wala verse a 6 la a 7 goamã sẽn yaa makrã sẽn wilgdã. Pɛrs rãmbã soolem da na n gudgame, la wẽn-doogã meeb ra na n kell n kẽnga taoor n tãag a saabo. Neb sẽn pa Zʋɩf rãmba, sẽn yaa ‘buuda fãa soolem bõn-neebã’ na n wa baas n pẽga Wẽnnaam ne Zʋɩf rãmbã wẽn-do-kãngã pʋgẽ. Tõnd wakatã, sẽn tɩ yɩɩd fãa, ne tõnd koe-moonegã maasem, Wẽnnaam ‘digimda tẽnsã’ tɩ ‘buuda fãa soolem bõn-neebã’ wa naag neb nins sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã sẽn ket tẽng zugã Wẽnnaam balengã pʋgẽ. Sɩd-sɩda, sẽn paam-b vʋʋsem sõng zaeebã ne piis a taabã sẽn naag taab pidsda a Zeova roogã ne ziiri. Ne tẽebo, balemdb hakɩk kãensã gũuda wakat ning a Zeova sẽn na n ‘digimd buudã fãa soolem’ ne manesem zẽnga. Rẽ yaa sẽn na yɩl n lub tẽnsã la a sãam b pãngã.—Aze 2:22.

22. Wãn to la b ‘rigimded’ tẽnsã, la rẽ waa ne bõe, la bõe n ye wate?

22 B tẽegda tõnd gudgr ning sẽn zĩnd sigls toor-toor sẽn makd “yĩngr la tẽnga, mogr la tẽn-koɛɛngã” (Sebr Sõngo) pʋsẽ. Bũmb sẽn yɩ kãseng gudg-kãng pʋgẽ, yaa b sẽn dig a Sʋɩtãan ne a zĩn dãmba saasẽ tɩ b sig tẽngã zugã. (Wilgri 12:7-12) Sẽn paase, neb nins Wẽnnaam sẽn zae ne vʋʋsem sõngã sẽn lʋɩ taoor n moon koe-noogã sɩd rĩmsa ninsaalbã. (Wilgri 11:18) Baa ne rẽ fãa, ‘kʋʋn-kãseng’ sẽn yaa buuda fãa soolem bõn-neebã n naag tẽeb Israɛllã n balemd a Zeova. (Wilgri 7:9, 10) Kʋʋng-kãsengã naaga kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã n moond koe-noog n yetẽ tɩ ka la bilfu, Wẽnnaam na n dĩmsa tẽnsã Armagedõ. Yel-kãngã na n paka sor tɩ baleng hakɩkã wa maneg n zems zãng tẽngã gill zugu.

Y tẽrame bɩ?

• Wakat bʋg la yel-bʋs pʋsẽ la a Aze ne a Zakari togs b bãngr-goamã?

• Wãn to la y tõe n tũ koɛɛg ning a Aze la a Zakari sẽn kõ wã?

• Bõe yĩng tɩ Zakari 4:6 kengd pɛlga?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng a 8]

A Aze ne a Zakari sɛbã kõta tõnd bas-m-yam tɩ Wẽnnaam teend-d lame

[Foto, seb-neng 10]

“Togame tɩ yãmb zĩ y ro-neeba pʋsẽ tɩ mam dooga lʋɩ?”

[Foto, seb-neng 12]

A Zeova nin-buiidã baooda ‘tẽnsã bõn-neeba’