Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Bũmb nins sẽn na n sõng-y tɩ y tõog n yẽs ne y kẽed-n-taagã

Bũmb nins sẽn na n sõng-y tɩ y tõog n yẽs ne y kẽed-n-taagã

 Bũmb nins sẽn na n sõng-y tɩ y tõog n yẽs ne y kẽed-n-taagã

‘GAAFAR tɩ m tudgame.’ ‘M bãngame tɩ f pa wʋm m sẽn yeelã sõma ye.’ Yãmb zoe n yeela woto, y sẽn mak n na n gom ne y kẽed-n-taagã poor bɩ? Tõog n gom sõma wã yaa bũmb d fãa sẽn segd n bao. Ne neb kẽere tõog n gom sõma yaa nana, la ne neb sãnda a yaa toogo. La baa goamã sã n yaa toog ne yãmba, y tõe n zãmsame n bãng y sẽn tõe n wilg y tagsa wã ne bʋgsem to-to, tɩ y sõsgã yɩ sõma.

Wakat ninga, yaa buud minungã n kɩt tɩ nebã tar manesem kẽer ne b kẽed-n-taasã. Zĩis kẽere, sẽn na yɩl n wilg tɩ f yaa raoa, f pa segd n gom wʋsg ye. B geta rao sẽn gomd  wʋsg wa ninsaan-faoog sẽn pa togsd sɩda. Yaa sɩd tɩ Biiblã yetame tɩ “ned kam fãa wɩng ne kelgre, la a maag ne goama.” (Zak 1:19) La sagl-kãngã paka rapã la pagbã fãa, la a wilgdame me tɩ sõs ne f to pa rat n yeel tɩ f tar goam n tar goam bal ye. Neb a yiibã fãa tõe n goma ne taaba n kaoose, la ned fãa sã n pa kelgd a to, sõsgã na yɩ sõsg sɩda? Yaa vẽeneg tɩ b kõn wʋm taab moor ye. Wala zugẽ verse wã sẽn wilgdã, sẽn yɩɩd fãa yẽsg sẽn yaa sõma baoodame tɩ f kelg f to sõma.

Kɩt tɩ b bãng f tagsgo, tɩ pa tũ ne noor goam ye

Buud kẽer pʋsẽ, b gũudame tɩ pag sĩnd a noor n kell n tall a tagsg a sũurẽ. Zakã pʋgẽ, neb a taabã sẽn tagsd to-to yɛlã zug pa pak raoã ye. Zag-kãngã buud pʋgẽ, yell fãa taoore, sɩdã bɩ pagã segdame n bʋgs n bãng a to wã sẽn date. Pagb kẽer tõeeme n zoe n bãng b sɩdã sẽn dat bũmb ningã, n yɩ tao-tao n maane. Sã n yaa woto, rat n yeelame tɩ sɩdã ne pagã bãngda taab tagsgo, tɩ pa tũ ne noor goam ye. La naoor wʋsgo, sã n wa lebg woto, yaa ned a yembr bal tagsa la b bãngda. Baa ne pagã sẽn tõe n baood n na n bãng a sɩdã sẽn tagsd bũmb ningã, sɩdã nong n pa baood n na n bãng a pagã sẽn tagsd a sũur pʋgẽ ye.

Yaa sɩd tɩ buud kẽer pʋsẽ, rapã getame n bãng b pagbã sẽn dat bũmb nins b sũyã pʋsẽ, n pidsd b sẽn dat bũmb ninsã. La baasgo, bu-kãens pʋsẽ me, yẽsgã tõe n nafa kãadem wʋsgo.

Togs sẽn be f sũurẽ tara yõod wʋsgo

Gom n wilg yɛlã vẽenegã kɩtdame tɩ neb wʋm taab võore. Hal sẽn kaoose, Israɛll buudã kibay pʋgẽ, a Rubɛn, a Gaad la a Manase buudã pʋɩ-sʋk sẽn pa Zʋrdẽ kʋɩlgã yaangã “mee tẽn-kug-kãseng be” n pẽneg Zʋrdẽ kʋɩlgã tɩ nebã neẽ. Buud a taabã sẽn be Zʋrdẽ wã nen-taoor rʋʋllã pa wʋm b manesmã võor ye. B sẽn tẽ tɩ b tʋma wẽn-kɩɩsg tʋʋmdã yĩnga, b seglame n na n wa zab ne kʋɩlgã yaang rãmbã b sẽn da get wa tõtbã. La nand tɩ b kaoog zabrã, b tʋma neb tɩ b kẽng n tɩ kelg n ges n wʋm yellã võore. Ad rẽ sɩd yɩɩ yam tʋʋmd menga! B mikame tɩ tẽn-kugrã pa sẽn na n tar n yõogd maand ye. Buud nins sẽn pa kʋɩlgã yaangã ra yɛɛsda buud a taabã yagensã ra wa yeel bãmb yagensã kaoosg zugẽ “tɩ b toor ka be ne Zusoab [a Zeova] ye.” Rẽ n kɩt tɩ b me tẽn-kugrã t’a ra segd n yɩ kaset sẽn wilgd tɩ bãmb me yaa a Zeova balemdba. (Zozue 22:10-29) B pʋda tẽn-kugrã yʋʋr tɩ kaseto, bala a ra segd n yɩɩ kaset t’a Zeova n yaa sɩd Wẽnnaamã.—Zozue 22:34.

B sẽn wilg yɛlã võor to-to wã sekame, tɩ buud a taabã bas n pa yik zabr ne buud a yiib la pʋɩ-sʋkã ye. Sɩda, b sẽn togs yɛlã vẽenesã kɩtame tɩ zabr la zɩɩm daagr pa zĩnd ye. Kaoosg zugẽ, Israɛll sẽn wa n kɩɩs Wẽnnaam a Zeova Biiblã sẽn mak ne a sɩdã, a yeelame t’a na n zoea a nimbãanega, la t’a “na n gomame n bels-a.” (Oze 2:16) Ad woto sɩd yaa mak-sõng meng n kõ sẽn kẽ-b kãadmã! Bɩ y modg n yẽs ne y kẽed-n-taagã sõma, tɩ y tõog n bãng sẽn be ned kam fãa sũurẽ. Woto tara yõod wʋsgo, sẽn yɩɩd fãa, sã n yaa yell sẽn sɩd zabd sũuri. A Pattie Mihalik sẽn yaa Etazĩni kiba-kɩtã yeelame: “Neb kẽer tõe n yeelame tɩ goam ka yõodo, la goam yõod me yaool n pa tõe n sɩf ye. La baa kẽer sã n getẽ tɩ yaa toog tɩ b wilg sẽn be b sũurẽ wã, a maanegã yõod tõe n yɩɩga ligd sẽn be bãnk pʋgẽ n dogdẽ.”

Ket-y n manegd-y y yẽsgã n paasdẽ

Kẽer tõe n yeelame tɩ ‘Tõnd kãadmã sãama hal a sɩngrẽ.’ La sãnda me tõe n yeelame tɩ ‘Tõnd kãadmã sãamame hal tɩ tɩɩm kaẽ ye.’ B tõe n getame tɩ b kãadmã  poore b ye pa tõe n paas b yẽsgã sõmblem ye. La bãng-y tɩ zĩis kẽere, yaa roagdbã n segend neb a yiibã kãadem n togl-b taabã. Zĩis nins sẽn yaẽ woto wã, rap la pagb wʋsg wat n tõogd n yẽsda ne taab sõma.

Yaa neb n segl a Izaak ne a Rebeka kãadmã n togl-b taaba. B tʋma sõgen t’a tog so-wok n tɩ kos pag n wa kõ a Izaake. La a Izaak ne a Rebeka sẽn vɩɩmd sẽn na maan yʋʋm 4000 sẽn loogã ra tõog n sõsda ne taab sõma. A Izaak yi n tɩ sega sõgnã ne pʋg-paalã weoogẽ wã. La sõgnã “togsa a Izaak yẽ sẽn maan bũmb ninsã fãa.” Biiblã kẽnga taoor ne b kãadmã kibar n wilg b kãadmã kõom sẽn yɩ to-to wã n yetẽ: “La a Izaak talla a Rebeka n tɩ kẽes a ma a Saara roogẽ. La a peega yẽ n maan a paga. La a Izaak nonga yẽnda.”—Sɩngre 24:62-67.

La tẽeg-y tɩ b reng n wilga a Izaak a Rebeka sẽn yaa a soaba, t’a yaool n na n peeg-a n maan a paga. Sõgnã ra yaa a Zeova balemda, n yaa ned b sẽn tõe n tall bas-yard ne. Rẽnd a Izaak sɩd ra tara bʋʋm n na n tall bas-m-yam ne ra-kãngã. Rẽ poor masã, a Izaak yam kẽe a Rebeka wʋsgo.

A Izaak ne a Rebeka ra yẽsda ne taab sõma bɩ? B bi-ribl a Ezayu sẽn kẽ kãadem ne Hɛt kom-pugli a yiibã, zu-loees n kẽ zakã. “Dẽ, a Rebeka yeela a Izaak yaa: ‘Mam yam yii ne m vɩɩmã Hɛt buud pʋg-sadbã yĩnga. A Zakoob sã n dɩk pag Hɛt buud pʋg-sadbã sʋk wa bãmbã . . . , mam vɩɩm yõod yaa bõe?’” (Sɩngre 26:34; 27:46) A sɩd togsa sẽn be a sũurẽ wã fãa vẽenega.

A Izaak yeela a Ezayu kinkir taag a Zakoob t’a ra rɩk pag Kanaã kom-pugli wã sʋk ye. (Sɩngre 28:1, 2) T’a Rebeka me togs a tagsg yellã zugu. A Izaak ne a Rebeka tõog n sõsa yel-kãseng sẽn pak b zakã tõr zugu, tɩ manege, la woto yaa mak-sõng n kõ tõnd rũndã-rũndã. La kẽed-n-taasã sã n wa pa tõe n zems taab yell zugu b tõe n maana bõe?

Mo-yõsr wakate

Y sã n wa tar mo-yõsr ne y kẽed-n-taagã, bɩ y ra muk ne-a ye. Y sã n maan sũur n ye pa gomd ne-a, rat n yeelame tɩ yãmb sũurã pa noom, la tɩ y ratame tɩ yẽ me sũur sãam. Y kẽed-n-taagã tõeeme n pʋd n pa wʋm y sẽn dat bũmb ningã võor meng ye.

Yãmb y yiibã fãa segdame n sõs yellã zug vẽenega. Sã n yaa bũmb sẽn sɩd sãamd sũuri, yɩl n gom ne bʋgsem pa nana ye. A Izaak ba a Abrahaam ne a ma a Saara paama yel-kãng buudu. A Saara sẽn da yaa pʋg-kirã yĩnga, a tũu sasa kãng rog-n-mikã, n dɩk a yem-poak a Agaar n kõ a Abrahaam t’a maan a paga, sẽn na yɩl t’a rog kamb n kõ-a. A Agaar roga a Abrahaam bi-ribla, a Ismaɛlle. La kaoosg zugẽ, a Saara me rɩka pʋga, n dog a Abrahaam bi-ribla, a Izaake. B sẽn wa n maand a Izaak bĩisim basg kibsã sasa, a Saara yãame t’a Ismaɛll yaanda a biigã. A Saara sẽn bãng tɩ yell n yɛgd a biigã, a yeela a Abrahaam t’a rig yem-poakã ne a Ismaɛlle. N-ye, a Saara togsa a sẽn tagsd bũmb ningã vẽenega. La a sẽn kos bũmb ningã pa yɩ a Abrahaam noog baa bilfu.

La b welga yellã wãn-wãna? Biiblã yeta woto: “La Wẽnnaam yeela a Abrahaam yaa: ‘Da sak tɩ f sũur sãam f biiga ne f yem-poaka yĩng ye. Maan bũmb nins fãa a Saara sẽn yeel foom tɩ f maanã. Tɩ bõe, yaa ne a Izaak la fo yagensã na n paam boolgo.’” A Abrahaam kelga Wẽnnaam sẽn yeelã, n sɩd maan boto.—Sɩngre 16:1-4; 21:1-14.

La tõe tɩ y yeel yaa: ‘La Wẽnnaam sã n zĩnd saasẽ n gom ne maam, na n yɩɩ nana ne-m tɩ m sak wɛ!’ Woto kɩtame tɩ d na n gom bũmb a to sẽn tõe n sõng-d tɩ d welg kãadmã pʋgẽ mo-yõsã yelle. Rapã ne b pagbã tõe n wʋma Wẽnnaam goama. Wãn-wãna? Yaa b sẽn na n naagd taab  n karemd Wẽnnaam Gomdã la b sak n deeg t’a sẽn yetã yaa Wẽnnaam saglse.—1 Tesalonik rãmba 2:13.

Kiris-nin-poak sẽn bɩ tẽebã pʋgẽ yeelame: “Naoor wʋsgo, pʋg-bɩɩg sã n wa kos maam sagls a kãadmã wɛɛngẽ, mam sokd-a lame n gese rẽ yĩnga yẽ ne a sɩdã naagda taab n karemd Biiblã bɩ? Sẽn tar-b zu-loeesã sʋka, wʋsg pa minim n naagd taab n karemd Biiblã ye.” (Tɩt 2:3-5) A sẽn yeelã tõe n nafa tõnd fãa. Naag-y y kẽed-n-taagã n karemd Wẽnnaam Gomdã daar fãa. Y sã n maan woto, y na n ‘wʋmda’ Wẽnnaam koɛɛg daar fãa, sẽn wilgd-y y sẽn tog n zã y mens to-to. (Ezai 30:21) La maan-y gũusgu: Ra tũnug-y ne Biiblã n tãas y kẽed-n-taagã, tɩ wakat fãa bɩ y wilgd-a zĩis nins yãmb sẽn tẽed t’a pa tũudã ye. Modg-y n ges y sẽn karemdã pʋgẽ n yã zĩis nins yãmb y yiibã fãa sẽn tõe n tũ.

Y sã n baood n na n welg zu-loɛɛga, bõe yĩng tɩ y pa na n ges Publications de la Société Watch Tower — Index * pʋgẽ n bao sagls sẽn tɩ loe ne yãmb yellã? Tõe tɩ y geta y roagd sẽn kʋʋl yelle, tɩ wat ne zu-loees y kãadmã zugu. Walla tɩ y takd ne taab n dat n wilg y kẽed-n-taagã sẽn segd n maan bɩ a sẽn pa segd n maanã, bõe yĩng tɩ y pa na n zĩnd tẽng n naag taab n vaees ẽndɛgsã? Reng-y n bao gom-zug ning sẽn yaa “Parents” wã, n yaool n ges tẽngr be n bao gom-zu-bil sẽn yet tɩ “ rendre soin de ses parents âgés. ” Naag-y taab n karem saglsã a Zeova Kaset rãmbã sɛb pʋsẽ. Tõe tɩ na n yɩɩ lingr ne-yã, bala y na n yãa Biiblã saglsã sẽn tõe n naf yãmb ne y kẽed-n-taagã to-to, wa a sẽn zoe n sõng kiris-neb hakɩk wʋsgã.

Y sã n naag taab n karem seb-kãense, na n sõng-y lame tɩ y tall tagsg sẽn zems y yellã zugu. Y na n yãa verse rãmb sẽn na n sõng-y tɩ y bãng Wẽnnaam sẽn get yellã to-to. Lak-y Biiblã, n naag taab n karem verse kãense. Woto, y na n wʋma Wẽnnaam sẽn yet bũmb ning yãmb yellã zugu!

Kell-y n yẽsd-y ne taab sõma

Yãmb zoe n makame n na n sok kʋɩleng b sẽn kaoos n pa sok bɩ? Yaa toogo, la yaa bilf-bilf la tẽng-n-piismã na n yi. La sã n mik tɩ b ra sokda kʋɩlengã wakat fãa, a sokr na n yɩɩ nana. Yaa woto me ne yãmb yẽsgã ne taabã. Y sã n minim n sõsd ne taaba, n bʋgend y goamã ne nonglem wa kaam sẽn bʋkd kʋɩleng to-to wã, y na n tõog n togsda taab bũmb nins sẽn be y sũurẽ, baa mo-yõsr sã n wa beẽ.

Yaa sɩd tɩ sɩngrã pa nana ye. La baa ne rẽ fãa, kell-y n modg-y n yẽsd-y ne taab sõma, tɩ y na n wa tõog n paasa y nonglmã ne taaba, tɩ y wʋmd taab wakat fãa me.

[Tẽngr note]

^ sull 22 Yaa a Zeova Kaset rãmbã n yiisi.

[Foto, seb-neng a 7]

Yãmb sã n wa tar mo-yõsr ne taaba, y na n baoa Wẽnnaam sor-wilgr bɩ?