Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Karemdbã sogsgo

Karemdbã sogsgo

 Karemdbã sogsgo

Ra yaa kug-wals a yiibã bal n da be kãabg koglgã pʋgẽ bɩ, bɩ teed a taab me n da be be?

Wẽn-doog ning a Salomo sẽn me wã pakrẽ yʋʋmd 1026 sẽn deng a Zezi rogmã, tɩ “bũmb ka be koglga pʋgẽ ye, yaa kug wals a yiib nins a Moiiz sẽn da ning be Horɛb wakat ninga Zusoaba sẽn da maan kaool ne Israɛll neba bãmb sẽn yi Ezipt tẽnga bal n be be.” (2 Kibaya 5:10) La wakat n da zĩnd tɩ pa kug-walsã bal n da be be ye.

“Israɛll neba sẽn yi Ezipt soolma pʋgẽ tɩ kiuug a tãabo,” la b kẽ Sinayi weooga pʋgẽ. (Yikri 19:1, 2) Yaa rẽ poor la a Moiiz rʋ Sinayi Tãngã zug n deeg Tõogã kug-wals a yiibã. A yeelame: “Mam lebgame n sig tãnga zug n bĩng-b koglg ninga mam sẽn da maana pʋgẽ wa Zusoaba sẽn yeel maamã. La bãmb keta be.” (Tõodo 10:5) Kogl-kãngã yaa koglg a Zeova sẽn da yeel a Moiiz t’a ka la a rɩk Tõogã kug-wals n ning be nanand tɩ kãabg koglgã meng sa. (Tõodo 10:1) Ra yaa yʋʋmd 1513 sẽn deng a Zezi rogmã la b ka kãabg koglgã, la yaa yʋʋm-kãng saabẽ la ka-a n sa.

Wẽnnaam sẽn fãag Israɛll nebã n yiis Eziptã poor bilfu, b sɩngame n yẽgemd rɩɩb poorẽ. Rẽ n so t’a Zeova kõ-b mannã. (Yikri 12:17, 18; 16:1-5) Rẽ wẽnde, a Moiiz kõo a Aarõ noor woto: “Rɩk yʋʋr n sui mann ne wam-makdga noor a yembr n tẽgen-a Zusoaba taoore n bĩng be yãmb yagensa yĩnga.” Kibarã paasda woto: “Dẽ, a Aarõ tẽgna yʋʋra ne manne, kug-walsa sẽn kɩt Wẽnnaam tõoda kaseta taoore n bĩng-a be wa Zusoaba sẽn da yeel a Moiizã.” (Yikri 16:33, 34) Yaa vẽeneg tɩ baa a Aarõ sã n ninga mannã yʋ-kãng pʋgẽ rẽ wẽnde, b ra segd n gũume hal t’a Moiiz wa maan Koglgã n ning kug-walsã be, t’a yaool n ning yʋ-kãng Kaset Koglgã taoore.

Wala d sẽn zoe n togsã, kãabg koglgã kaab saa yʋʋmd 1513 saabẽ. Yaa kaoosg zugẽ, a Koore la neb a taab tõdgrã poore, la b ning a Aarõ rasaarã beenẽ. Tʋm-tʋmd a Poll yeelame tɩ “sãnem yʋʋre, mann sẽn be a pʋgẽ, la a Aarõ dasaar sẽn tobe, la kug-wals b sẽn gʋls tõogã n da be koglga pʋgẽ.”—Hebre dãmba 9:4.

Mannã ra yaa Wẽnnaam kũun a sẽn kõ Israɛll nebã b sẽn wa n be we-raoogã pʋgẽ yʋʋm 40 sasa. ‘Bãmb sẽn sɩng kãabg tẽnga kood rɩɩbã’ bal la a bas-b mannã kũuni. (Zozue 5:11, 12) B ninga a Aarõ rasaarã kãabg koglgã pʋgẽ bõn-datl sẽn yaa takɩ yĩnga: yaa sẽn na yɩl tɩ yɩ bãnd sẽn ningd tõatbã zãmaan taale. Rẽ wilgdame tɩ rasaarã kell n paa beenẽ, sasa ning fãa Israɛll nebã sẽn zĩnd we-raoogã pʋgẽ wã. Rẽnd wõnda yaa bũmb sẽn zemse, tɩ d tags tɩ Israɛll nebã sẽn kẽ Kãabg Tẽngẽ wã poore, nand t’a Salomo wẽn-doogã pake, b yiisa a Aarõ rasaarã la sãnem yʋʋrã sẽn tar mannã kãabg koglgã pʋgẽ.