Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Dũni sẽn pa tar tɩrlem

Dũni sẽn pa tar tɩrlem

 Dũni sẽn pa tar tɩrlem

YÃMB sak n deegame tɩ tõnd vɩɩ dũni sẽn pa tar tɩrlem pʋgẽ bɩ? Sãmbg pa be tɩ y saka rẽ ye. Tõnd minimã sẽn yaa a soab fãa, d sẽn sigl d vɩɩmã ne yam to-to ning fãa, d pa tõe n kɩs sɩd fasɩ tɩ d na n wa paama arzɛk bɩ rɩɩb tɩ sek meng ye. Naoor wʋsgo, yɛlã baasd n yɩɩ wa pĩnd wẽndẽ Rĩm a Salomo sẽn da tar yamã sẽn yeelã bala: “Ka yam dãmb n paamd rɩɩb ye, la ka bãngdbã n paamd arzɛgs ye, la ka nin-yẽesens n paamd pẽgr me ye.” Bõe yĩnga? A Salomo kẽnga ne a gomdã taoor n yeel tɩ “yel-lingdem paamda bãmb fãa.”—Koɛɛg Soaba 9:11, NW.

Toog sã n tiig n wa

“Yel-lingdem,” sẽn dat n yeel tɩ f sẽn tõe n wa be zĩig ning tɩ yell tiig n paam-f sasa kãngã wã nong n sãamda tõnd magbã, la bũmb nins tõnd sẽn da gũud ne d sũy fãa wã. Sã n yaa ne a Salomo, “toog lingda ninsaalba . . . wa b sẽn yõgd zĩm ne gãmbre, la wa b sẽn bẽd liuul ne nakalbtong n yõke.” (Koɛɛg Soaba 9:12) Wala makre, neb milyõ rãmb n namsd n kood tẽngã sẽn na yɩl n paam dɩɩb n kõ b zaka rãmba, la saagã sã n pa ni tɩ warã sãam b pʋtã, woto yaa sabaab menga.

Neb kẽer makdame n na n sõng neb nins sabaab rãmbã sẽn paama, la baa sõngr ning dũniyã tẽns a taabã sẽn kõtã wõnda sõngr b sẽn pa kõt ne pʋ-peelem. Wala makre, siglg a ye sẽn get sõngrã yell wilgame tɩ sẽn pa kaoos pʋgẽ, “Afirik soolmã gill sẽn paam sõngr ningã zemsa ligd ning b sẽn yiis Golf zabrã wakatã pʋɩ-sʋk bala.” Ligd ning tẽns nins sẽn tar-b laogã sẽn kẽes tẽng a ye zabr pʋgẽ wã taa ligd ning b sẽn yiis n na n sõng Afirik tõrã tẽns nins sẽn namsd komã yĩngã naoor a nu. Rẽ yĩnga, woto zemsame bɩ? La rẽ yĩnga zemsame tɩ neb wʋsg yaa arzɛgs rãmba, tɩ dũniyã neb a 4 sʋka, ned a ye yaool n ket n vɩ naong meng-meng pʋgẽ, bɩ tɩ yʋʋmd fãa, kamb milyõ rãmb kiid bãas b sẽn da tõe n deng n beool yĩng sɩda? Vẽenega, pa zems ye!

Yaa sɩd tɩ pa “yel-lingdem” sasa bal la “toog” wat ye. Bi-be-tʋʋm kẽer tõnd sẽn pa  tar b pãng me n maand dũniyã zugu, n wat ne bũmb nins sẽn paamd tõndã. Yaa woto n zĩnd tẽng ning b sẽn boond tɩ Bɛslan sẽn be Alania wã yʋʋmd 2004 pʋgẽ wã, wakat ning neb kobs sẽn ki sodaasã la bi-beesã bɩ teerorist rãmbã sẽn da zabd taabã pʋgẽ. Sẽn ki-bã sʋka wʋsg ra yaa kamb sẽn da sɩng b lekollã pipi daare. Yaa sɩd tɩ kẽer sẽn ki tɩ kẽer põsã yaa zu-beed bɩ zu-noog yell bala, la sẽn tɩ yɩɩd fãa, bũmb ning sẽn kɩt tɩ sabaab kãngã wa wã yaa ninsaalbã zabã.

Na n kell n yɩɩ woto bɩ?

B sã n gomd tɩrlmã kaalem yelle, kẽer yetame tɩ: “La yaa vɩɩmã n yaa woto wɛ. A sɩng n yaa woto, la a na n kell n yɩɩ woto.” Sã n yaa ne bãmba, sẽn tar-b pãngã na n ket n wẽgda ka-pãng rãmbã, tɩ sẽn tar-b ligdã wẽgd naong rãmbã wakat fãa. B yetame tɩ ãdem-biisã sã n ket n beẽ fãa, “yel-lingdem” me na n ket n paamd-b lame.

La segd n sɩd yɩɩ woto bɩ? Rẽ yĩngã yaa sɩd tɩ neb nins sẽn dɩkd b pãn-tõogã n tʋmd ne yamã pa na n tol n tõog n wa paam n dɩ b tʋʋmã yõod bɩ? Ned n be n tõe n kɩt tɩ dũni kãngã sẽn pa tar tɩrlmã toeem wakat fãa yĩng bɩ? Bɩ d ges sõsg ning sẽn pʋgdã sẽn yet bũmb ning rẽ zugu.

[Fotã soaadba, seb-neng a 3]

MAXIM MARMUR/AFP/Getty Images