Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yãmb bãnga a Zezi belmã bãnd bɩ?

Yãmb bãnga a Zezi belmã bãnd bɩ?

 Yãmb bãnga a Zezi belmã bãnd bɩ?

NED ba a ye pa rat n lʋɩ bã-kɛgenga, a leb n pa rat me tɩ yel-beed paam-a ye. Sẽn na yɩl tɩ yel-beed a woto buud ra paam-fo, f sã n tar yam, f gũusdame n get bãn nins sẽn wilgd tɩ yell n watã, la f maan f sẽn segd n maaneg tɩ zems ne rẽ. A Zezi goma bãnd a ye yelle, tɩ tõnd segd n bãng-a sõma. A sẽn gom bãnd ning yellã paka ãdem-biisã fãa sẽn be dũniyã gill zugã. A paka yãmb ne y zaka rãmb me.

A Zezi goma Wẽnnaam Rĩungã sẽn na n menems wẽnemã la a kɩt tɩ tẽngã lebg arzãnã yelle. A karen-biisã ra yãgdame n dat n bãng rẽ la wakat ning Wẽnnaam rĩungã sẽn da na n wa wã. B yeel-a-la woto: “Bɩ y togs tõnd . . . bãnd ninga sẽn na n wilg yãmb waoongo la dũniyã sɛɛb wakate.”—Matɩe 24:3.

A Zezi ra miime tɩ yẽ kũumã la a vʋʋgrã poore, yʋʋm wʋsg n da na n loog tɩ yẽ yaool n lebg Rĩm sẽn yaa Mesi, n dɩ naam ãdem-biisã zugu. Nebã sẽn da pa na n yã a naamã reegr ne b ninã yĩnga, a Zezi kõo a karen-biisã bãnd sẽn da na n wa sõng-b tɩ b bãng t’a bee a naamẽ wã, la “dũniyã sɛɛb wakate.” Bãn-kãnga tara yɛl wʋsg sẽn lagem taab n wilgd a Zezi belmã wakate.

A Matɩe, a Mark la a Luk sẽn yaa Evãnzill gʋlsdbã maaga b yĩns n gʋls a Zezi sẽn leok bũmb ningã. (Matɩe sak 24 la 25; Mark sak 13; Luk sak 21) Biiblã gʋlsdb a taab togsa yel-bõones a taab n paas bãndã pʋgẽ. (2 Tɩmote 3:1-5; 2 Pɩɛɛr 3:3, 4; Wilgri 6:1-8; 11:18) Vɩʋʋg ka na n zĩnd tɩ d tõog n ges yel-bõonesã fãa ye, la d na n gesa yɛl a nu sẽn be bãndã pʋgẽ. Y na n mikame tɩ b tara võore, la b tara yõod ne-yã.—Ges-y zĩ-gũbrã sẽn be seb-neng a 6 pʋgẽ wã.

“Toeeng sẽn wa ne zãmaan zẽnga”

“Buud a yembr na n yika zabr ne buud a to, la soolem ne soolem a to.” (Matɩe 24:7) Alemayn zʋrnall a ye sẽn boond tɩ Der Spiegel yeelame tɩ sẽn deng yʋʋmd  1914, nebã ra “tẽedame tɩ beoog-daarã ra na n yɩɩ sõma wʋsgo, paam-m-menga, yidgr la paoongã paasgã yĩnga.” La yɛla fãa toeemame. Zʋrnall ning b sẽn boond tɩ GEO wã yeela woto: “Zabr ning sẽn sɩng yʋʋmd 1914 sa-sik kiuugã n baas yʋʋmd 1918 sɩpaolg kiuugã yɩɩ yel-bed tɛkẽ. A kɩtame tɩ ninsaal vɩɩmã toeem wʋsg zĩig pʋgẽ, n ledg a pĩnd vɩɩmã ne vɩɩm a to.” Sẽn yɩɩd sodaas milyõ 60 sẽn yit dũniyã ween-vɩɩs a naasã n kẽes b mens zab-kãngã sẽn varg neb wʋsgã pʋgẽ. Sẽn zems sodaas 6000 la b ra kʋʋd daar fãa. Rẽ tɛkã, zãmaan fãa pĩnd yel-mitbã sẽn vaeesd politikã tagsa toɛy-toɛyã gesame tɩ “yʋʋmd 1914 n tɩ ta 1918 wã yɩɩ toeeng sẽn wa ne zãmaan zẽnga.”

Dũni Gill pipi zabrã toeema ãdem-biisã vɩɩm t’a pa tõe n leb n yɩ wa pĩndã, la a kɩt tɩ dũni kãngã yaoolem dayã sɩnge. Yʋʋm kob-gĩnd kãng sẽn kellã fãa sasa, zabã la bi-beerã paasame. Yʋʋm 2000 wã tɛk me, yɛlã pa maneg ye. Zabã toor sẽn ka be, yɛl a taab sẽn mag bãndã pʋgẽ la d ne.

Kom, bãase, la tẽn-digimdgu

‘Kom na n zĩndame.’ (Matɩe 24:7) Dũni gill pipi zabrã wakate, komã zĩnda Erop tẽngã, la rẽ tɛkã, a namsda ãdem-biisã. Kʋdemd yɛl mit a Alan Bullock gʋlsame n yeel tɩ Risi la Ukrɛn tẽnsẽ wã, “neb kʋʋng kom sẽn tar n da yeebd soolmã tẽn-biyẽ yʋʋmd 1933 wã. Soayã noy ra kell n pida ne kũ-rãmba.” Yʋʋmd 1943 wã, zʋrnall gʋlsd a Theodore Harold White yãa komã sẽn zĩnd Sɩn babg a ye pʋgẽ b sẽn boond tɩ Henan. A gʋlsa woto: “Kom wakate, ninsaal tõe n dɩɩ bũmba fãa la bal tɩ kõ a yĩngã pãnga. La yaa kũumã zoees yĩng n kɩtd tɩ ned tõe n dɩ bũmb a sẽn da get t’a pa tõe n dɩ ye.” Zu-bʋko, Afrik tẽnsã pʋsẽ, komã yaa bũmb sẽn be zĩig fãa la bal yʋʋmã noore. Baa tẽngã sẽn sakd kood wʋsg tɩ tõe n sek ned kam fãa wã, siglg ning sẽn get rɩɩbã la koodã yell tɩ b boond tɩ FAO wã wilgame tɩ sẽn zems neb milyõ 840 dũniyã zug n pa tar n na n dɩ tɩ sek-ba.

“Bã-longds . . . na n zĩnda zĩig-zĩiga.” (Luk 21:11) Alemayn zʋrnall a yembr (Süddeutsche Zeitung) yeelame tɩ “bãag ning b sẽn boond tɩ girip ɛspayõllã kʋʋ sẽn ta neb milyõ 20 n digd 50 yʋʋmd 1918 wã, tɩ rẽ yɩɩd bãag ning b sẽn boond tɩ pɛst noaarã bɩ Dũni gill pipi zabrã sẽn kʋ neb ninsã.” Rẽ tɛka, neb sõor sẽn pa tõe n bãng n togs la bãas wa weoogã bɩ pali wã, gɛndbã, kõs-kʋdgã, polio wã la sãad-n-wubdẽ wã kʋ-yã. La dũniyã neb fãa sũyã sãamdame b sẽn ne tɩ SƖDA wã tara yelgr balã. Rũnda-rũndã, bãas kẽer n ket n beẽ baa ne logtoeemdã sẽn kẽngd taoorã, tɩ woto yaa yell võor wʋmb sẽn yaa toogo. Ninsaal  sẽn ket n pa wʋmd yel-kãngã võorã sõngd-d lame tɩ d bãng tɩ d vɩɩ wakat sẽn pa wõnd a taaba.

“Tẽn-digimdugu.” (Matɩe 24:7) Yʋʋm 100 nins sẽn loogã sasa, tẽn-digimdsã kʋʋ neb tus kobse. Sã n yaa ne sebr a yembre, yʋʋmd 1914 tɛkã, yʋʋmd fãa yaa sẽn zems tẽn-digimds 18 sẽn tõe n lub ro-bɛd la kɩt tɩ tẽn-gãongã pãrg n maande. Tẽn-digimds sẽn kʋʋd n yɩɩd pĩndã la b sek b na lub etaaz bɛd n maand vugr yʋʋmd fãa. Baa ne bãngrã sẽn kẽngd taoorã, neb wʋsg n ket n kiidẽ, bala tẽns wʋsg sẽn pid ne neb wʋsg n be zĩis nins tẽn-digimsã sẽn nong n beẽ wã.

Kiba-noodo

Bãndã yɛl wʋsg yaa yel-beedo. La a Zezi goma koe-noog yell me.

“Wẽnnaam soolem koe-noog kãngã na n moona dũniyã tɛk fãa tɩ yɩ kaset buud fãa yĩnga.” (Matɩe 24:14) Rĩungã koe-noogã mooneg tʋʋmd a Zezi mengã sẽn sɩngã ra segd n taa a zug tẽn-sʋk yaoolem dayã sasa. La sɩd yɩɩ woto. A Zeova Kaset rãmbã moonda koɛɛg ning sẽn be Biiblã pʋgẽ wã la b sõngd neb nins sẽn dat-bã tɩ b tũud b sẽn zãmsd bũmb ninga b vɩɩmã pʋgẽ. Masã, yaa a Zeova Kaset rãmb sẽn yɩɩd milyõ a yoob n moond koɛɛgã tẽns 235 sẽn yɩɩd buud goam 400 pʋsẽ.

A Zezi pa yeel tɩ yel-beedã sẽn da na n zĩnd dũniyã pʋgẽ wã na n kɩtame tɩ bũmbã fãa yals ye. A pa yeel me tɩ yaa bãndã neng a ye bal n da na n zĩnd dũniyã gill zug ye. La a goma yɛl wʋsg sẽn da na n naag taab n yɩ bãnd b sẽn da na n bãng dũniyã zĩig fãa.

Y sã n ges tɩ zʋʋg yɛlã yembr-yembre, y neeme tɩ bãndã sẽn tar yɛl wʋsgã paka dũniyã gill bɩ? Bũmb ning sẽn maand tẽngã zugã paka yãmb ne y zaka rãmba. La tõe tɩ y sok y mens woto: Bõe yĩng tɩ yaa neb bilf bal n maand gũusg ne bãndã?

Nebã lʋɩɩsda b mensã raab taoore

“Da reem-y koom ka ye!,” “Gũus-y tɩ  kuurã wã tara pãng wʋsg ka!,” “Boog-y y kẽnda tʋʋlem.” Gom-kãensã yaa keoogr bãn d sẽn mi n neẽ, tɩ nebã yaool n maand b toog kae ne rẽ. Bõe yĩnga? Bala yaa nana ne tõnd tɩ d bas tɩ d sẽn tagsd tɩ bũmb ning yaa sõma ne tõndã kɩt tɩ d maan d sẽn date. Wala makre, tõnd tõe n tagsame tɩ d kẽndã tʋʋlem segd n yɩɩga laloa wã sẽn yãk koak ningã, pa rẽ bɩ tõe tɩ d rata ne d sũur fãa n deem koomã zĩig ning b sẽn gɩdg tɩ b ra reemã. La tõnd sã n pa maan wa bãnã sẽn yeelã, yaa yalemdo.

Wala makre, Otirisi, Fãrense, Itali la Sʋis tẽnsã, wakat ninga galaas ning sẽn mi n gãnegd Alp tãmsã zutã mi n bisgame n kʋ neb sẽn pa kelg b sẽn keoog-b tɩ b ra reem tɩ sã n pa galaasã zĩig ning sẽn pa tarẽ yellã balã yĩnga. Sebr a ye yeelame tɩ neb wʋsg sẽn pa kelgd keoog-kãensã buudã tagsda woto: F sã pa maan gãndaalem, reemã noom nan pa wa ye. La zu-bʋko, f sã n pa sak keoogrã, tõe n baasa ne yel-beedo.

Bõe yĩng tɩ nebã toog kae ne bãnd ning a Zezi sẽn kõ wã? Tõeeme tɩ yaa b rat-tɩ-loogã, b sẽn maand yam-kaalgã, b yam-yoogã, b daar fãa tʋʋmã, bɩ b sẽn pa rat tɩ b ziirã boogã n kɩt tɩ b ka ne bãndã. Rẽ yĩnga yel-kãensa a ye kɩtame tɩ yãmb toor kae ne a Zezi belmã bãnd bɩ? Pa na n yɩ yam bũmb tɩ y bãng bãndã la y yɩ sakd sɩda?

Tẽng zug Arzãnã pʋgẽ vɩɩm

Neb wʋsg n sɩd gũusd n get a Zezi belmã bãnde. A Kristian sẽn yaa bi-bɩɩg sẽn kẽ kãadem n be Alemayn gʋlsa woto: “Wakat kãensã yaa tood wakate. Yaa vẽeneg tɩ d vɩɩ ‘yaoolem dayã pʋsẽ.’” Yẽ ne a pagã rɩkda b sẽkã wʋsg n gomd Mesi Rĩungã yell ne neb a taabã. A Frank me vɩɩ Alemayn. Yẽ ne a pagã kengda nebã raood ne koe-noog ning sẽn be Biiblã pʋgẽ wã. A Frank yeela woto: “Yɛlã sẽn lebg to-to dũniyã pʋgẽ wã kɩtame tɩ rũndã-rũndã, neb wʋsg yɛɛsd beoog-daarã sẽn na n yɩ a soaba. Tõnd modgdame n na n keng b raood ne Biiblã bãngr-goam sẽn gomd tẽng zug arzãnã yellã.” Rẽnd a Kristian la a Frank naagdame n kɩtdẽ tɩ yell a ye sẽn naag bãnd ning a Zezi sẽn kõ wã paamd pidsgu. Yaa Wẽnnaam Rĩungã koe-noogã moonego.—Matɩe 24:14.

Yaoolem dayã sã n wa ta b zug tẽn-sʋka, a Zezi na n menemsa dũni kʋd-kãngã la neb nins sẽn teend-a wã. Sasa kãng masã, Mesi Rĩungã na n gesa tẽngã zug yɛlã fãa yelle, n kɩt tɩ tẽngã lebg arzãn wa b sẽn da reng n togsã. Ãdem-biisã pa na n leb n bẽ, b pa na n ki, la kũ-rãmbã na n vʋʋgame n vɩɩmd tẽngã zugu. Yaa bõn-sõma kãensã n gũud neb nins sẽn na n bãng tõnd wakatã bãndã. Rẽ yĩnga pa yam bũmb tɩ d bao n bãng n paas bãndã zug la d bãng bũmb ning d sẽn segd n maan n tõog n põs dũni kãngã sãoongã sasa wã sɩda? Sɩd-sɩda, tõnd ned kam fãa segd n yɩɩ tao-tao n maan woto.—Zã 17:3.

[Goam sẽn tar pãnga, seb-neng a 4]

A Zezi reng n togsa yɛl wʋsg sẽn da na n naag taab n yɩ bãnd tɩ f sẽn beẽ zĩig ning fãa dũniyã zug bɩ f tõe n bãng-a

[Goam sẽn tar pãnga, seb-neng a 6]

Y neeme tɩ bãndã sẽn tar yɛl wʋsgã paka dũniyã gill nebã bɩ?

[Zĩ-gũbri/Foto rãmba, seb-​neng a 6]

D BÃNG YƐL NINS SẼN WILGD YAOOLEM DAYÃ WAKATÃ

Zab buud sẽn zɩ n zĩndi.—Matɩe 24:7; Wilgri 6:4

Kom.—Matɩe 24:7; Wilgri 6:5, 6, 8

Bã-longdem.—Luk 21:11; Wilgri 6:8

Tõogã kɩɩsg sẽn na n yɩ wʋsgã.—Matɩe 24:12

Tẽn-digimdsi.—Matɩe 24:7

Wakat toodo.—2 Tɩmote 3:1

Ligdã nonglem.—2 Tɩmote 3:2

Ba rãmb la ma rãmb kɩɩsgo.—2 Tɩmote 3:2

Nimbãan-zoeer kaalem.—2 Tɩmote 3:3

Nebã na n nonga dũniyã sũ-noog n yɩɩd Wẽnnaam.—2 Tɩmote 3:4

Yõk-m-meng kaalem.—2 Tɩmote 3:3

Nebã pa na n nong sẽn yaa sõma ye.—2 Tɩmote 3:3

Nebã pa na n maan gũusg ne yellã sẽn kolg wʋsgã ye.—Matɩe 24:39

Laadbã pa na n sak n deeg tɩ d vɩɩ yaoolem dayã ye.—2 Pɩɛɛr 3:3, 4

Wẽnnaam Rĩungã mooneg dũniyã gill zugu.—Matɩe 24:14

[Fotã rãmbã sẽn yitẽ, seb-​neng a 5]

Dũni Gill Pipi Zabrã sodaase: A yita The World War—A Pictorial History, yʋʋmd 1919 sebrã pʋgẽ; zak rãmb sẽn be naong pʋgẽ: AP Foto/Aijaz Rahi; ned sẽn bẽ polio: © WHO/P. Virot