Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Bee nafr tɩ d yɩ kɩs-sɩd soab bɩ?

Bee nafr tɩ d yɩ kɩs-sɩd soab bɩ?

 Bee nafr tɩ d yɩ kɩs-sɩd soab bɩ?

“YÃMB yaooda wʋsg y yĩnsã laafɩ asɩrãns yĩnga. Yãmb sã n wa mam asɩrãnsẽ wã, m na n booga y asirãnsã ligd tɩ ta ero 15 kiuug fãa, la woto yaa ligd wʋsgo.” * Woto la a Karl sẽn tʋmd asɩrãns a yembr yĩngã yeel-yã.

T’a Jens leoke: “Tõe tɩ yaa sɩda, la mam zoe n tara yĩns laafɩ asɩrãns ne sosiete a ye sẽn na maan yʋʋma. A yɩɩ sõngr ne maam, la m dat n kell n paa be.”

A Karl leokame: “Kɩs-sɩd yaa zʋg-sõngo, la fo kɩs-sɩdã kɩtdame tɩ f yiisd ligd wʋsgo!”

A Karl da bee bʋʋm. Naoor wʋsgo, f sã n dat n pa n yɩ kɩs sɩd soab ne neda, tõe n waa ne ligd yiisgu. A leb n dɩta sẽka, n dɩkd f pãngã la a baood tɩ f tall nonglem ne a soabã. La rẽ yĩnga, bee nafr tɩ d yɩ kɩs-sɩd soab bɩ?

Baa ne neb wʋsg sẽn pẽgd kɩs-sɩdã, kɩs-sɩd dãmba pa waoog ye

Alemayn tẽngã, siglg a yembr sogsa nebã n na n bãng b tagsg yel-kãngã zugu, la bãmb sʋkã, neb koabg zugu, neb 96 yeelame tɩ kɩs-sɩd yaa zʋg-sõngo. Sigl-kãng leb n sogsa neb yʋʋm sẽn zems 18 n digd 24, la b wilgame tɩ neb a 3 sʋka, a 2 n pẽgd kɩs-sɩdã.

Baa nebã sẽn nong n pẽgd kɩs-sɩdã bɩ sɩdã, b sã n wa segd n sɩd soab bɩ kɩs-sɩd soaba, yɛlã yaa toore. Wala makre, Erop tẽns kẽer pʋsẽ, kẽed-n-taas la zak neb pa nong n tar kɩs-sɩd wʋsg ne taab ye. Zo-rãmb pa nong n tar kɩs-sɩd ne taab ye. Sẽn paase, kɩs-sɩd ning sẽn da segd n zĩnd tʋʋmd taoor soab ne a tʋm-tʋmdbã bɩ ne a raadensã sʋka tara menengo. Bõe yĩnga?

Wakat ninga, vɩɩmã gĩ-gĩnd-gĩndã kɩtdame tɩ nebã pa tar sẽka bɩ tʋlsem ning sẽn tõe n kɩt tɩ f wa nong ned n sak n na n maan bũmb nins kɩs-sɩdã tallg sẽn baooda ye. Neb nins b sẽn zoe n zãmb tɩ b sũy sãamã tõeeme n pa ye rat n yɩ tao-tao n wilg kɩs sɩd ne ned ye. Neb a taab tõe n yãka yam n vɩ daar ne a to fãa yĩnga tɩ pa baoodẽ tɩ b yɩ kɩs sɩd dãmb ne ned ye.

Sẽn yaa to-to fãa, neb wʋsg pẽgda kɩs-sɩdã, la kɩs-sɩd dãmba yaool n pa waoog ye. Rẽnd sogsg sẽn pʋgd masã yaa: Rẽ yĩnga, bee nafr tɩ d yɩ kɩs-sɩd soab bɩ? Sã n yaa woto, d segd n talla kɩs-sɩd ne ãnda, la wãn to? Yɩ kɩs-sɩd soab tara nafa bʋse?

[Tẽngr note]

^ sull 2 B toeema nebã yʋy sõs-kãngã ne sẽn pʋgd-a wã pʋsẽ.

[Goam sẽn tar pãngã, seb-neng a 3]

Neb wʋsg pẽgda kɩs-sɩdã, la kɩs-sɩd dãmba yaool n pa waoog ye