Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yãmb tagsdame tɩ y ka bark tɩ rẽ namsd-y bɩ?

Yãmb tagsdame tɩ y ka bark tɩ rẽ namsd-y bɩ?

 Yãmb tagsdame tɩ y ka bark tɩ rẽ namsd-y bɩ?

ALENA sẽn da tagsd t’a ka barkã, yɩɩ bũmb sẽn nams-a wʋsg n kaoose. A yeelame: “B sẽn yõg maam m yãadmẽ wã yĩng kɩtame tɩ m yam yi m mengã. M da tagsdame tɩ m sɩd ka bark ye.” A Simone me tẽega a bi-bɩɩlmã wakatẽ yell n yeele: “Mam yamẽ wã, ra yaa wa bũmb n paoog maam tɩ m da tagsdẽ tɩ m ka bark ye.” Wõnda tags-kãensã buudã sẽn wat ne sũ-sãang wʋsgã piuuga rũndã-rũndã. Siglg a ye sẽn tũnugd ne telefõn n kõt kom-bɩɩsã sagls yeelame tɩ neb nins sẽn boond bãmbã sʋka, pʋɩ-sʋk wilgdame tɩ “b tagsda wakat fãa tɩ b ka bark ye.”

Logtoɛɛmb kẽer wilgame tɩ ned wat n tagsdame t’a ka yõodo, neb a taabã sã n kɩtdẽ t’a tẽed t’a sɩd ka yõod ye. B sã n zabd ned wakat fãa la b sãbsd-a tɩ loog nug wall b wẽgd-a wʋsgo, a  wat n tagsda boto. Baa tags-kãens sẽn tũ ne bũmb ning fãa n wa, b komsda ned raood la b sãamd-a. Logtoɛɛmb sẽn maan vaeesg sẽn nan pa kaoos wilgame tɩ naoor wʋsgo, neb nins sẽn tagsd tags-wẽns b mens zutã pa tar bas-yard ne b mensã la ne neb a taabã ye. Rẽ kɩtame tɩ b sãamd b zems-n-taarã ne nebã la b rigd b zo-rãmb n pa miẽ ye. B paasame tɩ “yaa wala bãmb n wẽneg n wat ne yɛl nins b sẽn zoetã.”

Naoor wʋsgo, bũmb ning sẽn namsd nin-kãensa wã yaa Biiblã sẽn boond tɩ “tagsg sẽn yaa toog” bɩ yɩɩrã. (Yɩɩl Sõamyã 94:19) B tagsdame tɩ bãmb pa tol n yaa sõma wa sẽn segd ye. Yell sã n maane, b tond n yeelame tɩ yaa bãmb yelle. Baa b sã n pẽg-b bũmb b sẽn tõog n maan yĩnga, b tagsdame tɩ bãmb da pa segd ne pẽgrã, la tɩ nebã na n wa bãnga rẽ. Nin-kãensã wʋsg sẽn tẽed tɩ bãmb pa segd n tall sũ-noogã yĩnga, b maanda yɛl sẽn sãamd b vɩɩmã, n tẽed tɩ b pa ye tõe n bas yel-kãens maaneg ye. A Lena d sẽn gom a yell sɩngrẽ wã yam sẽn yi a mengã yĩnga, a wa n yik n mi n dɩtame tɩ loogd nugu, tɩ sasa ning me t’a pa tol n dat rɩɩb ye. A sak n deega woto: “Mam da getame tɩ m pa tõe n toeem baa fʋɩ ye.”

Rẽ yĩnga yaa tɩlae tɩ neb nins sẽn tar tags-kɛg b mens zug tɩ namsd-bã kell n nams woto b vɩɩmã tõr bɩ? Bũmb bee b sẽn tõe n maan n mao ne tags-kãensã bɩ? Biiblã tara noy la sagls d sẽn tõe n tũ sẽn sõng neb wʋsg tɩ b mao ne zu-loe-kãngã n tõoge. No-kãens kẽer la bʋse, la wãn-wãn la b sõng sẽn da namsd-bã tɩ b paam sũ-noog vɩɩmã pʋgẽ? Sõsg ninga sẽn pʋgdã na n wilga rẽ.