Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

‘Makd-y yãmb mens n getẽ’

‘Makd-y yãmb mens n getẽ’

 ‘Makd-y yãmb mens n getẽ’

“Bɩ y fees yãmb mens n ges yãmb sã n bee tẽeb pʋgẽ. Mak-y yãmb mens n gese.”—2 KORẼNT DÃMBA 13:5.

1, 2. a) Tõnd sã n tar sãmbs tõnd sẽn tẽed bũmb ninsã zugu, bõe n tõe n maane? b) Pipi kiris-nebã wakate, tõe tɩ yɩɩ bõe yĩng la Korẽnt tigingã pʋgẽ neb kẽer sẽn da pa le mi b sẽn da na n kẽn to-to wã?

RAO a ye n da togd sore, n wa ta so-tiisẽ. A sẽn pa mi a sẽn segd n dɩk sor ning n paam n ta a sẽn debdẽ wã yĩnga, a soka kẽnkẽndba, la b wilg-a-la soɛy toɛy-toɛy sẽn kɩɩsd taaba. A sẽn pa mi a sẽn na n maanegã yĩnga, a pa tõe n kẽng taoor ye. Tõnd sã n tar sãmbs ne bũmb nins tõnd sẽn tẽedã, tõe n kɩtame tɩ tõnd me maan wa ra-kãngã. Sãmb-sãmb a woto buud tõe n kɩtame tɩ d pa tõog n dɩk sard ye, la tõe n kɩtame tɩ d pa kɩs sɩd ne sor ning zug d sẽn kẽndã ye.

2 Pipi kiris-nebã wakatẽ, yell n zĩnd Korẽnt tigingã pʋgẽ Gɛrse, la tõe tɩ yel-kãngã kɩtame tɩ neb kẽer tall manesem kãngã buudu. “Tʋm-tʋmd kãsemsa” ra kɩɩsda tʋm-tʋmd a Poll zu-sobendã, n yetẽ t’a ‘sɛba yaa toogo la b tara pãnga, la a meng ka pãng ye, la a noor goama yaa zaalem bala.’ (2 Korẽnt dãmba 10:7-12; 11:5, 6) Tõe tɩ tags-kãngã buud kɩtame tɩ neb kẽer sẽn da be Korẽnt tigingã pʋgẽ ra pa le mi b sẽn na n maaneg ye.

3, 4. Bõe yĩng tɩ saglg ning a Poll sẽn kõ Korẽnt kiris-nebã tar yõod ne tõnd me?

3 A Poll n kẽng Korẽnt n tɩ lugl tiging be yʋʋmd 50 a Zezi Kirist rogma poore. A paa be “yʋʋmde la kiis a yoobe, n zãms Korẽnt neba Wẽnnaam goama.” Sɩda, “Korẽnt neb wʋsg sẽn wʋm a Poll koɛɛgã bãmb me tẽeme n paam koom lisgu.” (Tʋʋma 18:5-11) A Poll tẽed-n-taas nins sẽn da be Korẽntã tẽeb neer yell da pak-a-la wʋsgo. Sẽn paase, Korẽnt kiris-nebã ra gʋlsa a Poll n kos saglg yɛl kẽer zutu. (1 Korẽnt dãmba 7:1) Woto, a kõ-b-la sagls sẽn yaa sõma.

4 A Poll gʋlsame: “Bɩ y fees yãmb mens n ges yãmb sã n bee tẽeb pʋgẽ. Mak-y yãmb mens n gese.” (2 Korẽnt dãmba 13:5) Tõe tɩ sagl-kãngã tũub kogla saam-biis nins sẽn da be Korẽntã, n sõng-b tɩ b bas sãmb-sãmb tallgo, sor ning zug b sẽn segd n kẽna wɛɛngẽ. Sagl-kãng tõe n kogla tõnd woto me rũndã-rũndã. La wãn to masã la d tõe n tũ a Poll saglgã? Wãn to la d tõe n mak d mens n gese d sã n bee tẽeb pʋgẽ? La bõe la d segd n maan n wilg d sẽn yaa a soaba?

‘Bɩ y ket n feesd yãmb mens n get y sã n bee tẽeb pʋgẽ’

5, 6. No-bʋs la d tar sẽn na yɩl n mak d mens n gese d sã n bee tẽebã pʋgẽ, la bõe yĩng tɩ no-kãens yaa sõma wʋsgo?

5 Feesg bɩ makr sasa, naoor wʋsgo yaa ned bɩ bũmb la b makda, la yaa bõn-makdg bɩ noy zut la b tikd n makdẽ. Yel-kãngã pʋgẽ wã, bũmb ning b sẽn makdã pa tẽebã, sẽn dat n yeel tɩ bũmb nins fãa tõnd sẽn tẽedã ye. B sẽn makdã yaa tõnd ned kam fãa. Sẽn na yɩl n mak d mensã, d tara noy sẽn zems zãnga. A Davɩɩd yɩɩll a ye yeta woto: “Zusoaba tõog zemsa zãnga, a lebgda sũuri. Zusoaba kaset yaa sɩda n ka viigdẽ ye. A kõta zɩɩlem soab yam. Zusoaba noor yaa tɩrga, a kõta sũ-noogo. Zusoaba tõog bʋʋd yaa sõama zãnga, a yaa wa vẽenem nin  yĩnga.” (Yɩɩl Sõamyã 19:8, 9) A Zeova noyã b sẽn tẽegd tõndã sẽn yaa tɩrs n zems zãng la sẽn yaa noy sẽn be bas-m-yamã bee Biiblã pʋgẽ. Koɛɛg ning sẽn be be wã yaa noy sẽn yaa sõma wʋsg d sẽn tõe n dɩk n mak d mense.

6 Tʋm-tʋmd a Poll yeela woto koe-kãng Wẽnnaam sẽn vẽneg tɩ b gʋlsã wɛɛngẽ: “Wẽnnaam goama vɩɩme la a tara pãnga, la a rɩtame n yɩɩd sʋʋg sẽn tar noy a yiibu, la a kẽeda hali n welgd vɩɩm ne sɩɩga la kõb-sugds ne b sɩɩlem, la a yaa sũur tagsg la ratem bʋ-kaooda.” (Hebre dãmba 4:12) N-ye, Wẽnnaam goamã tõe n maka tõnd sũurã, sẽn dat n yeel tɩ tõnd zʋgã sẽn sɩd yaa a soabã. Wãn to la tõnd mengã tõe n tũ koe-kãngã sẽn tar pãngã d vɩɩmã pʋgẽ? Yɩɩl gʋlsdã wilgda tõnd sẽn tõe n maan rẽ to-to wã vẽenega. A yɩɩlame: “Bark bee ned ninga . . . sẽn . . . nong-a Zusoaba tõogo n tagsd a yell [n karemd-a] wĩntoog ne yʋngo.” (Yɩɩl Sõamyã 1:1, 2) Wẽnnaam a Zeova ‘tõogã’ bee Biiblã sẽn yaa a Gomdã pʋgẽ. D segd n nonga a Zeova Gomdã karengo. Sɩda, d segd n dɩka sẽka, n maag d yĩng n sikd d koɛɛgã n karemd-a, bɩ d bʋgsd a zugu. D sã n wa maand woto, d segd n maka d vɩɩmã ne bũmb ning sẽn gʋls be wã n gese.

7. Pipi, bõe la tõnd tõe n maan n mak d mensã n ges d sã n bee tẽebã pʋgẽ?

7 Pipi bũmb ning tõnd sẽn na n maan tɩ wilg tɩ d bee tẽebã pʋgẽ yaa d sẽn karem Wẽnnaam Gomdã la d bʋgs a zugu, la d ges tõnd yel-manesmã sã n sɩd zemsa ne d sẽn zãmsdã. D sũur segd n yɩɩ noogo, d sẽn tar sõngr wʋsg sẽn na yɩl n wʋm Wẽnnaam Gomdã võorã.

8. Wãn to la ‘tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã’ sɛb sõngd tõnd tɩ d mak d mens n ges d sã n bee tẽebã pʋgẽ?

8 A Zeova tũnugda ne ‘tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã’ sẽn wilgd Gʋlsg Sõamyã võorã, n zãmsd tõndo. (Matɩe 24:45) Wala makre, ges-y zĩ-gũbr ning sẽn yaa, “Sogsg sẽn wat ne bʋgsgo,” sẽn be sebr ning sẽn yaa Approchez-vous de Jéhovah * wã sags baasgẽ wã. Ad seb-kãngã sɩd tara zĩ-sõma sẽn tõe n sõng-d tɩ d bʋgs neere! Gom-zut wʋsg b sẽn wɛgs tõnd zʋrno rãmb nins sẽn yaa Gũusg Gasgã la Réveillez-vous ! wã pʋsẽ me sõngda tõnd tɩ d mak d mens n gese d sã n bee tẽebã pʋgẽ. Kiris-nin-poak a yembr yeela sõss nins sẽn yi Gũusg Gasgã pʋgẽ sẽn pa kaoos n gomd Yelbũna sebr yellã wɛɛngẽ tɩ: “Mam yãame tɩ sõs-kãensã sɩd zemsame. B sõngda maam tɩ m get m goamã, m yel-manesmã la m tagsgã sã n sɩd zemsa ne a Zeova no-tɩrsã.”

9, 10. A Zeova segl-bʋs n sõngd tõnd tɩ d ket n makd d mens n getẽ d sã n bee tẽebã pʋgẽ?

9 D leb n paamda sor-wilgr la raood kengr wʋsg d tigingã tigissẽ la tigis-kãsemsẽ wã. Segl-kãens bee tẽeb segls nins Wẽnnaam sẽn dɩkã sʋka. Neb nins yĩng Wẽnnaam sẽn segl yɛlã wɛɛngẽ, a Ezai gʋlsa woto: “Daar n wat tɩ Zusoaba roog tãnga na n yẽbge, t’a zãntlem yɩɩg tãensa fãa la kunkuba fãa. Ninsaalb buud fãa na n kẽnga be. Buud wʋsg na n kẽnga be n tɩ yeele: ‘Wa-y tɩ d  kẽng Zusoaba tãng zugu . . . tɩ b zãms tõnd bãmb soɛya, tɩ d tũ bãmb so-bugsi.’” (Ezai 2:2, 3) D sẽn paam zãmsg a woto a Zeova soayã wɛɛngẽ wã sɩd yaa bark menga.

10 Bũmb a to sẽn tõe n sõng-d tɩ d mak d mens yaa sagls nins d sẽn tõe n paam ne neb nins sẽn tar tẽebã zʋg-sõma nins b sẽn baoodã, wala makre, kiris-neb kãsem dãmbã. Kãsem dãmbã wɛɛngẽ, Biiblã yeta woto: “M ba-biisi, yãmb sã n wa n mik tɩ ned n beege, bɩ yãmb sẽn sakd Sɩɩg Sõnga [bɩ sẽn tar tẽebã zʋg-sõma wã] sagl yẽnda ne sũ-maasem t’a yɩ tɩrga. La bɩ fo me gũus f meng n da wa paam makr ye.” (Galat dãmba 6:1) Ad d sɩd tõe n talla mi-beoog wʋsgo, d sẽn tar segl-kãngã sẽn demsd tõndã.

11. Mak d mens n ges d sã n bee tẽebã pʋgẽ wã baooda bõe maanego?

11 Tõnd sɛbã, kiris-neb tigissã, rap nins b sẽn yãk n kõ taoor-sobendã, woto fãa yaa segls sẽn yaa sõma wʋsg sẽn yit a Zeova nengẽ. La mak d mens n gese d sã n bee tẽebã pʋgẽ baooda vaees-m-menga. Rẽnd d sã n wa karemd tõnd sɛbã bɩ d kelgd Gʋlsg Sõamyã saglgo, d segd n soka d mense: ‘Woto yaa mam zugẽ yell bɩ? Rẽ yĩnga mam sɩd maanda b sẽn yeela bɩ? Mam sakda bũmb nins kiris-nebã sẽn tẽedã bɩ?’ Tõnd sẽn tar manesem ning ne zãmsg ning d sẽn paamd ne segl-kãensã maasmã me tara pãng tõnd tẽebã zugu. Biiblã yetame: “Ned sã n ka paam dogem paalga, a ka reegd Wẽnnaam Sɩɩg Sõng bũmb ye. Tɩ bõe, bãmb yaa yalemd ne yẽnda . . . La ned ninga sẽn tar Sɩɩg Sõngo, a feesda bũmb fãa.” (1 Korẽnt dãmba 2:14, 15) Tẽebã wɛɛngẽ, d segd n modg n talla tagsg sẽn yaa sõma ne bũmb nins d sẽn karemd tõnd sɛbã pʋsẽ, la ne bũmb nins d sẽn kelgd tigissẽ wã la kãsem dãmbã nengẽ wã.

‘Makd-y yãmb mens n getẽ’

12. Mak tõnd sẽn yaa b rãmbã n ges baoodame tɩ d maan bõe?

12 D sã n dat n mak d mense, baooda fees-m-menga. Yaa sɩd tɩ tõnd tõe n bee sɩdã pʋgẽ, la tõnd tẽebã pãng taa zĩ-bʋgo? Mak tõnd sẽn yaa neb ninsã n ges me baoodame tɩ d wilg tɩ d bɩɩme, la d wilg tɩ d sɩd nanda tẽebã rɩɩbo.

13. Sã n yaa ne Hebre dãmba 5:14, bõe n kõt kaset tɩ tõnd bɩɩme?

13 Kaset bʋg la d tõe n bao tõnd mengã nengẽ sẽn wilgd tɩ d yaa kiris-neb sẽn bɩ? Tʋm-tʋmd a Poll gʋlsa woto: “Rɩɩb sẽn yaa taok yaa neb nins sẽn bɩ la sẽn mi sõama ne wẽng n baka yĩnga.” (Hebre dãmba 5:14) D wilgda d bɩʋʋngo, d sã n minim n tʋmd ne d yam-vẽnegrã. Wala ned sẽn maand ɛspoor gĩin sẽn baood tʋm-n-minim naoor wʋsg n yaool n tõog n maan yĩn-wɩsgrã sõma wã, tõnd me tʋmdame n minim ne d yam-vẽnegrã, ne d sẽn tũud Biiblã noyã.

14, 15. Bõe yĩng tɩ d segd n modg wʋsg n zãms Wẽnnaam Gomdã yel-zulumsi?

14 La nand tɩ tõnd tʋm ne d yam-vẽnegrã n minim, rẽnda d reng n paam bãngre. Sẽn na yɩl n paam-a, rẽnda d maan d  meng zãmsgã neere. Tõnd sã n maand d mengã zãmsg wakat fãa, sẽn yɩɩd fãa d sã n zãmsd Wẽnnaam Gomdã yel-zulumsi, d yam-vẽnegrã bɩtame. Yʋʋmã sẽn pʋg taabã pʋsẽ, gom-zut wʋsg võor sẽn tagem la b wɛgs Gũusg Gasgã pʋgẽ. D manesem yaa wãn to, d sã n wa karemd sõss sẽn wɛgsd sɩdã yel-zulumsi? D baoodame n na n bas n pa karem-ba, ‘b võorã wʋmb sẽn yaa toogã’ yĩng bɩ? (2 Pɩɛɛr 3:16) D pa na n maan woto ye, d na n modgame n wʋm b sẽn yeel bũmb ning be wã võore.—Efɛɛz rãmba 3:18.

15 Yaa wãn to, sã n mik tɩ yaa toog ne-d tɩ d zãms d mengã? Tara yõod wʋsg tɩ d modg n nong rẽ maanego. * (1 Pɩɛɛr 2:2) D sã n dat n bɩ, rẽndame tɩ d zãms rɩ-taok rɩɩbo, sẽn dat n yeel tɩ Wẽnnaam Gomdã yel-zulums zãmsgo. Tõnd sã n pa maan woto, d yam-vẽnegrã pa na n bɩ ye. La wilg d bɩʋʋng pa tek d sẽn na n paam yam-vẽnegrã bal ye. Daar fãa, d segd n tũu bãngr ning d sẽn paamd ne d meng zãmsgã maasmã.

16, 17. Sagl-bʋg la karen-biig a Zak kõ yɩ ‘koe-sakda’ wɛɛngẽ?

16 Kaset sẽn wilgd tõnd sẽn sɩd yaa b rãmbã me pukda vẽeneg bũmb nins tõnd sẽn maand tɩ wilgdẽ tɩ tõnd nanda sɩdã pʋgẽ: tõnd tẽebã tʋʋmã. Karen-biig a Zak rɩka bilgr sẽn tar pãng n wilg tõnd sẽn sɩd tõe n mak d mens rẽ wɛɛngẽ to-to. A yeelame: “Bɩ yãmb yɩ koe-sakdba, la y ra yɩ koe-kɛlgdb bala, sẽn belgd yãmb mens ne tagsg sẽn ka sɩd ye. Tɩ bõe, ned sã n yɩ koe-kɛlgd la a ka koe-sakda, yẽ wẽnda ned sẽn ges a neng nin-gɛtg pʋgẽ, la a sẽn ges a neng n sɛ, a loogdame. La tao-tao bala, a yĩmda a sẽn wẽnd bũmb ninga. La ned ninga sẽn  get tõog sẽn zems zãnga sẽn yaa lohorem tõogã, la sẽn ket n get daar fãa, la sẽn kelgda n ka yĩmdẽ, la sẽn sakda, bark na n zĩnda yẽ zugu a sẽn maand woto wã yĩnga.”—Zak 1:22-25.

17 A Zak yetame: ‘Vaees-y Wẽnnaam Gomdã sẽn yaa wa nin-gɛtgã pʋgẽ, n mak y mens n gese. Ket-y n maand-y woto, la y fees y meng tɩ zems ne Wẽnnaam Gomdã saglse. Rẽ poor bɩ y ra yĩm y sẽn yã bũmb ningã tao-tao ye. Maan-y remsg nins sẽn segdã.’ Sagl-kãngã tũub tõe n yɩɩ toog wakat ninga.

18. Bõe yĩng t’a Zak saglgã tũub pa nana?

18 D rɩk makr ne b sẽn baood tɩ d moon Rĩungã koɛɛgã. A Poll gʋlsame: “Yaa ne sũur la ned tẽeda n paamd tɩrlem, la yaa ne noor la a kɩt kaseto n paamd fãagre.” (Rom dãmba 10:10) Moon zãma wã sʋk ne d noorã sẽn na yɩl n paam fãagrã baoodame tɩ d maan remsg yɛl toɛy-toɛy pʋsẽ. Koe-noogã mooneg pa nana ne neb wʋsg tõnd sʋkã ye. Tall yẽesem tʋʋm-kãng pʋgẽ, la ning tʋʋmdã zĩig ning a sẽn segd n zĩndẽ d vɩɩmã pʋgẽ wã baoodame meng tɩ d maan toeeng wʋsg la d mong d meng n paase. (Matɩe 6:33) La d sã n sɩd sak n tʋm tʋʋm-kãngã Wẽnnaam sẽn kõ-dã, d tara sũ-noogo, pẽgr ning rẽ sẽn wat ne a Zeova zugã yĩnga. La tõnd yaa Rĩungã koe-moondb sẽn tar yẽesem bɩ?

19. Tõnd tẽebã tʋʋm yaa bõe ne bõe?

19 Tõnd tẽebã tʋʋm yaa bõe ne bõe? A Poll yeelame: “Bɩ y maan bũmb nins yãmb sẽn da zãms la y reeg la y wʋm la y yã mam sẽn maanã, la Wẽnnaam sẽn so laafɩ na zĩnd ne yãmba.” (Filip rãmba 4:9) Tõnd wilgda d sẽn yaa neb ninsi, d sã n tũud d sẽn zãmsdã, d sẽn sakã, d sẽn wʋm la d yã wã, sẽn dat n yeel tɩ kiris-ned rɩk-m-meng n kõ wã la karen-biilmã tʋʋm fãa wã. A Zeova tũnuga ne no-rɛɛs a Ezai n yeel tɩ: “Ad sore, bɩ y kẽne.”—Ezai 30:21.

20. Nin-bʋs buud n yaa bark meng-meng n kõ tigingã?

20 Rap la pagb nins sẽn zãmsd Wẽnnaam Gomdã neere, n moond koe-noogã ne yẽesmã, n yaa burkĩmb halaal la sẽn teend Rĩungã wakat fãa wã yaa bark meng-meng n kõ tigingã. B belmã paasda tiging ning pʋgẽ b sẽn be wã pãnga. B wilgdame tɩ b yaa sõngr meng-menga, sẽn yɩɩd fãa, nin-paals wʋsg sẽn be n dat tɩ b ges b yellã yĩnga. Tõnd sã n tũ a Poll saglg ning sẽn yet tɩ d ‘ket n feesd d meng la d ket n getẽ d sã n bee tẽeb pʋgẽ wã,’ tõnd me lebgda ned sẽn tõe n tall pãn-tusd-sõng a taabã zutu.

Maan-y sũ-noog ne Wẽnnaam daabã maanego

21, 22. Wãn to la Wẽnnaam daabã maaneg tõe n kõ-d sũ-noogo?

21 Pĩnd wẽndẽ Israɛllã rĩm a Davɩɩd yɩɩla woto: “Mam Wẽnnaam, mam dat n maana yãmb daabo. La yãmb tõog bee mam sũur pʋgẽ.” (Yɩɩl Sõamyã 40:9) Wẽnnaam daabã maaneg ra kõta a Davɩɩd sũ-noogo. Bõe yĩnga? Yaa a Zeova tõogã sẽn da kẽ a Davɩɩd sũurã yĩnga. A Davɩɩd ra pa maand sãmb-sãmb ne sor ning zug a sẽn da kẽndã ye.

22 Wẽnnaam tõogã sã n kẽ tõnd sũurã, d pa maand sãmb-sãmb ne sor ning zug d sẽn kẽndã ye. Rẽ kɩtdame tɩ Wẽnnaam daabã maaneg kõt-d sũ-noogo. Bɩ d mao wʋsg ne d pãng tɛk n maan a Zeova raabã ne d sũur fãa.—Luk 13:24.

[Tẽngr not rãmbã]

^ sull 8 Yaa a Zeova Kaset rãmbã n yiis seb-kãngã.

^ sull 15 Sẽn na yɩl n paam sagls sẽn wilgd d sẽn na n maan zãmsgã to-to, bɩ y ges Tirez profit de l’école du ministère théocratique sebrã seb-neng 27-32 pʋgẽ, a Zeova Kaset rãmbã sẽn yiisã.

Y tẽrame bɩ?

• Wãn to la d tõe n mak d mens n ges d sã n bee tẽebã pʋgẽ?

• Bõe la d segd n maan n wilg d sẽn yaa neb ninsã?

• Kaset bʋg la d tõe n kõ n wilg tɩ d yaa kiris-ned sẽn bɩ?

• Wãn to la tõnd tẽebã tʋʋm sõngd tõnd tɩ d mag n ges tõnd sẽn yaa neb ninsã?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng a 9]

Yãmb mii pipi bũmb d sẽn tõe n tũnug ne n fees d mens n ges d sã n bee tẽebã pʋgẽ wã bɩ?

[Foto, seb-neng 10]

D kõta kaset tɩ d yaa kiris-neb sẽn bɩ, d sã n tʋmd ne d yam-vẽnegrã

[Foto rãmba, seb-neng 11]

D wilgda d sẽn yaa neb ninsi, d sã n yaa ‘koe-sakdba, n pa koe-kɛlgdb bal ye