Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

“Sũ-noog rãmb la neb nins sẽn mi tɩ b tara tẽeb ratmã”

“Sũ-noog rãmb la neb nins sẽn mi tɩ b tara tẽeb ratmã”

 “Sũ-noog rãmb la neb nins sẽn mi tɩ b tara tẽeb ratmã”

LIUULI sã n yik yibeoogo, b wae n kelemda bilf bal la b yaool n yɩk n loog rɩɩb baoobo. Zaabre b lebgd n waa b tʋgdẽ wã n zaoond n kelem bilf yas la b yaool n kẽ gãaga. Yʋʋmdã pʋgẽ, sasa takɩ n be b sẽn dʋʋd taab n lob gɛl n weke, la b gʋʋl b kambã. Rũms a taab me maanda woto.

La ninsaalbã yaa toore. Yaa sɩd tɩ d rɩtame, d gõeeme, d rogda kamba, la ne neb wʋsg tõnd sʋkã, bõn-kãensã maaneg bal pa kõt d sũ-noog ye. D tʋll n bãnga bũmb ning sẽn kɩt tɩ d beẽ wã. D rat n wʋma vɩɩmã võore. D leb n dat n talla beoog-daar saagre. Bõn-kãensã tʋlsem sẽn tar pãng wʋsg n yɩɩd d tʋlsem a taabã wilgdame tɩ bũmb n be ninsaalbã nengẽ tɩ rũmsã pa tar-a ye: yaa Wẽnnaam tũubã tʋlsem, bɩ tẽebã ratem d sẽn tõe n tallã.

Wẽnnaam naan-b-la a meng wõnego

Biiblã wilgda bũmb ning sẽn kɩt tɩ ninsaal tar tẽeb ratmã n yeele: “Wẽnnaam naana ninsaal wa b meng wẽnego, Wẽnnaam naana yẽ wa bãmb wẽnego. Bãmb naana bãmb daoa la paga.” (Sɩngre 1:27) Wẽnnaam sẽn naan tõnd ‘wa a meng wõnegã,’ rat n yeelame tɩ baa d sẽn dog ne yel-wẽn n pa zems zãngã, d tõe n talla Wẽnnaam zʋg kẽere. (Rom dãmba 5:12) Wala makre, d tõe n naana teedo. D leb n tara yam baa sã n yaa bilfu, d nonga tɩrlem, la d tõe n mong d meng n wilg d nonglem ne d taabã. Sẽn paase, d tõe n tagsa yɛl sẽn loog yell la d mag beoog-daar yĩnga.—Yelbũna 4:7; Koɛɛg Soaba 3:1, 11; Miise 6:8; Zã 13:34; 1 Zã 4:8.

Bũmb ning sẽn wilgd n yɩɩd tɩ tõnd tara tẽeb ratmã yaa d sẽn tʋll n balem Wẽnnaamã. D sã n pa paam zood hakɩk ne d Naandã, d pa tõe n paam sũ-noog hakɩk sẽn kaoosd ye. A Zezi yeelame tɩ “sũ-noog rãmb la neb nins sẽn mi tɩ b tara tẽeb ratmã.” (Matɩe 5:3, NW) La d segd n gũusame n pids ratem kãng ne yɛl sẽn yaa sɩda.  Wala makre, segd n yɩɩ yɛl sẽn tar loees ne Wẽnnaam, a noyã la a raabã ne ninsaalbã. La yɛ la d tõe n yã sɩd-kãense? Yaa Biiblã pʋgẽ.

“Yãmb goamã yaa sɩda”

Tʋm-tʋmd a Poll gʋlsame: “Gʋlsg Sõamyã zãnga yaa Wẽnnaam n kõ tõndo: la a bee bark zãmsg yĩnga, la tɩ wilg ned a kongre, la saglg yĩnga.” (2 Tɩmote 3:16) A Poll goamã zemsa ne a Zezi sẽn da pʋʋs Wẽnnaam n yeel t’a ‘goama yaa sɩdã.’ Rũndã-rũndã, d miime tɩ gom-kãens yaa Biiblã bɩ Sebr Sõngã, la tɩ yaa yam bũmb tɩ d bao n bãng tõnd sẽn tẽed bũmb ninsã la d vɩɩm manesem noyã sã n zemsda ne Biiblã noyã.—Zã 17:17.

D sã n makd bũmb nins tõnd sẽn tẽedã ne Wẽnnaam Gomdã sẽn yetã n getẽ, d rɩkda pĩnd wẽndẽ Beere nebã togs-n-taare. Bãmb ra baoome n na n bãng a Poll sẽn zãms-b bũmb ninsã sã n sɩd zemsa ne Gʋlsg Sõamyã sẽn yetã. A Luk pa sãbg Beere nebã b sẽn maan woto wã ye, a pʋd n pẽg-b-la rẽ yĩnga. A gʋlsa woto: “Bãmb deega Wẽnnaam koɛɛga ne b sũyã fãa. La bãmb baoo Gʋlsg Sõamyã pʋgẽ daar fãa [n na n] bãng bũmb nins b sẽn yet bãmba sã n yaa tɩrga.” (Tʋʋma 17:11) Sẽn mik tɩ rũndã-rũndã, tũudum toɛy-toɛy n be n zãmsd nebã yɛl wʋsgã, tara yõod tɩ d rɩk Beere nebã sẽn tall yam-sõngã togs-n-taare.

Bũmb a to d sẽn tõe n maan n bãng sɩdã Wẽnnaam tũubã wɛɛngẽ n welge, yaa d sẽn na n gũus n ges sɩd kãng sẽn tar pãn-tusdg ning nebã vɩɩmã zug sẽn yaa to-to. (Matɩe 7:17) Wala makre, ned sã n tũud sɩd ning sẽn be Biiblã pʋgẽ wã, a yɩta sɩda, ba, pag bɩ ma sẽn yaa sõma n yɩɩd pĩndã, tɩ rẽ paasd zakã la a mengã sũ-noogo. A Zezi yeelame tɩ “sũ-noog rãmb n yɩɩda, la sẽn kelgd-b Wẽnnaam gomde, la b reegd-a” wã.—Luk 11:28, Sebr Sõngo.

A Zezi goamã tẽegd-d-la bũmb ning a Ba sẽn be saasẽ wã sẽn da yeel pĩnd wẽndẽ Israɛllã nebã. A ra yeel-b lame yaa: “Mam yaa [a Zeova], yãmb Wẽnnaam. Mam zãmsda yãmb y meng sõngr yĩnga. Mam yãagda yãmb sor ninga yãmb sẽn tog n tũ wã zugu. Yãmb sã n da sak mam tõodã, yãmb laafɩ wã ra na n yɩɩ wa kʋɩls koom la yãmb tɩrlmã ra na n yɩɩ wa ko-kãsenga ko-wiisi.” (Ezai 48:17, 18) Hakɩka, gom-kãngã sẽn kẽed sũurã ra na n kɩtame tɩ neb nins fãa sẽn nong sõmblem la tɩrlmã maan bũmbu.

Kẽer dat n kelga “koɛɛg sẽn noom bãmb bala”

Wẽnnaam da kõo Israɛll nebã sagl-kãngã sẽn kẽed sũurã, bala tũudum zãmsg toɛy-toɛy sẽn yaa ziri n da tudg-ba. (Yɩɩl Sõamyã 106:35-40) Tõnd me segd n gũusame n da wa tẽ goam sẽn pa sɩd ye. A Poll gʋlsa kiris-neb ne yʋʋrã wɛɛngẽ woto: “Wakat n na n wa tɩ neba ka rat n sak sɩd koɛɛga ye. La bãmb mens ratem yĩnga, bãmb na n baoo karen-saam dãmb wʋsg sẽn na n togs koɛɛg sẽn noom bãmb bala. Bãmb kõn le kelg sẽn yaa sɩd ye, bãmb na n kelga soalem bala.”—2 Tɩmote 4:3, 4.

Tũudmã taoor dãmb gomda goam sẽn noom nebã bal b sẽn mumd b nin tʋʋm-kɛg taoorã. Wala makre, b sakda yoobo, pagb bɩ rap sẽn wẽneg n gãe taaba, la rã-yũuri. Biiblã wilgda vẽeneg tɩ sẽn sakd-b bõn-kãensã wã la neb nins sẽn maand-bã “ka na n paam Wẽnnaam soolem ye.” 1 Korẽnt dãmba 6:9, 10; Rom dãmba 1:24-32.

Yaa vẽeneg tɩ Biiblã noy tũub baooda raood tallgo, sẽn yɩɩd fãa nebã sã n yaand-fo, la no-kãens tũub tõeeme. A Zeova Kaset rãmba sʋka, kẽer da yɩɩ neb sẽn da rɩkd dorge, rã-tɩgdba, yoaadba, bi-beese, wagda la zɩlem-beed dãmba. La b sẽn tũ Wẽnnaam Gomdã ne b sũy fãa wã, n paas vʋʋsem sõngã sẽn sõng-bã yĩnga, b tõog n toeema b vɩɩmã tɩ b ‘kẽnd zems a Zeova waoogre.’ (Kolos rãmba 1:9, 10; 1 Korẽnt dãmba 6:11) B sẽn paam laafɩ ne Wẽnnaamã, b paama sũur pʋgẽ bãan me, la wala d sẽn na n yã wã, b tara beoog daar saagr hakɩka.

Saagr ning sẽn tɩ loe ne Rĩungã

Wẽnnaam Rĩungã na n pidsa saagr ning yell Biiblã sẽn gomd n wilgdẽ tɩ bãan sẽn kaoosd n wat n na n naf wẽn-sakdbã. A Zezi yeela pʋʋsg ning a sẽn zãms a karen-biisã pʋgẽ woto: “Tɩ yãmb soolem wa, tɩ yãmb daab maan dũniyã zug wa sẽn maand [saasẽ wã.]” (Matɩe 6:10) N-ye, yaa Wẽnnaam Rĩungã bal n tõe n kɩt tɩ Wẽnnaam daabã maan tẽngã zugu. Bõe yĩnga? Bala yaa saasẽ Rĩung kãng sẽn yaa goosneema t’a Zezi Kirist yaa a naabã la Wẽnnaam na n tũnug ne n wilg tɩ yẽ n yaa naab sẽn ka to tẽngã gill zugu, la rẽ segdame.—Yɩɩl Sõamyã 2:7-12; Daniɛll 7:13, 14.

A Zezi Kirist sẽn yaa saasẽ Rĩung kãng Rĩmã na n fãaga ãdem-biis nins sẽn yaa sakdbã ne yembd buud fãa la ne a Ãdem yel-wẽndã yembd sẽn wa ne yɛl wala bãasã la kũumã. Wilgr 21:3, 4 yetame: “Gese, Wẽnnaam yir bee neba sʋka. Bãmb [Wẽnnaam a Zeova] na n yẽesa nintãmã fãa t’a ra le zĩnd bãmb ninẽ ye, la kũum ka na n le zĩnd ye, la sũ-sãoong bɩ yãbre walla toog kõn le zĩnd yɛs ye, tɩ bõe, dẽenem bũmb fãa loogame.”

Laafɩ na n zĩnda tẽngã gill zug wakat sẽn-kõn-sa yĩnga. Bõe yĩng tɩ d tõe n kɩs sɩd ne rẽ? Ezai 11:9 (NW) leokdame: “B [Rĩungã soolem neba] pa na n tol n le wa ne wẽng la sãoong mam tãn-sõnga zug ye. Tɩ bõe, dũniyã na n pida ne a Zeova bãngr wa koom sẽn pid mogrã.” N-ye, tẽngã zugu, ned kam fãa na n bãnga Wẽnnaam sõma, la a sak-a. Rẽ yĩnga saag-kãngã pa kengd y raood sɩda? Sã n yaa  woto, yaa masã la y segd n sɩng a Zeova bãngr hakɩkã baoobo.

Y na n kelga Rĩungã koɛɛg bɩ?

Ne Rĩungã maasem, Wẽnnaam na n menemsa a Sʋɩtãan tʋʋmã fãa la a zãms nebã a so-tɩrsã tũubu. Dẽnd pa lingr la a Zezi sẽn da tik a zãmsgã Rĩungã zugã ye. A yeelame: “Yaa tɩlae tɩ mam moon Wẽnnaam soolem koe-noog tẽns a taab me; tɩ bõe, b tʋma maam bõn-kãng yĩnga.” (Luk 4:43) Kirist kõo a karen-biisã noor tɩ b taas koe-kãng neb a taaba. (Matɩe 28:19, 20) A reng n togsame tɩ “Wẽnnaam soolem koe-noog kãngã na n moona dũniyã tɛk fãa tɩ yɩ kaset buud fãa yĩnga. Dẽ, dũniyã sɛɛb na yaool n ta.” (Matɩe 24:14) Saabã tara kolgr tʋʋll-tʋʋlle. Rẽ n so tɩ tar yõod wʋsg ne pʋ-peelem dãmbã tɩ b kelg koe-noogã sẽn fãagd yõyã!

A Albert d sẽn gom a yell pipi sõsgã pʋgẽ wã wʋma Rĩungã koɛɛg a pagã ne a biigã sẽn wa n sɩng Biiblã zãmsg ne a Zeova Kaset rãmbã. Sɩngrẽ wã, a Albert yam da yoodame. A ra kosa egiliiz taoor soab a ye meng t’a wa sõs ne a pagã la a biigã n wilg-b t’a Zeova Kaset rãmbã sẽn yetã pa sɩd ye. La egiliiz taoor soabã ra pa rat n kẽes a toog yellã pʋgẽ ye. Woto yĩnga, a Albert yãka yam n na n zĩnd Biiblã zãmsg sasa n kelg n ges a kõn yã zĩig n wilg t’a Zeova Kaset rãmbã sẽn zãmsd nebã bũmb ninsã yaa ziri. A sẽn kelg vugrã poore, a naaga zãmsgã pʋgẽ n dat ne a sũur fãa n bãng n paase. Kaoosg poore, a wilga bũmb ning sẽn kɩt tɩ yẽ toeem a manesmã. A yeelame: “Yaa mam sẽn da sɩng n baood bũmb ningã bal la woto.”

Masã la a Albert tẽebã kom yaa n sɩng yiibu, la a pa tol n wa maan a bãngẽ ye. Sɩd ning sẽn be Biiblã pʋgẽ wã kõ-a-la bũmb ning a sẽn da sɩng n baood a vɩɩmã fãa pʋgẽ wã. A ra baooda wẽgbã la zãmbã sẽn be zĩig zãngã tɩɩm, la a sẽn tõe n paam beoog daar saagr to-to. Biiblã sẽn tar sɩd ningã kõ-a-la sũur pʋgẽ bãane. Rẽ yĩnga yãmb tẽebã ratem paamda tɩgsg bɩ? Bõe yĩng tɩ y pa na n dɩk sẽk bilf n karem sogsg nins sẽn be seb-neng a 6 zĩ-gũbrã pʋgẽ? Y sã n dat kibay n paase, a Zeova Kaset rãmbã na n sõng-y-la ne sũ-noogo.

[Zĩ-gũbri/Foto rãmba, seb-​neng a 6]

YÃMB TẼEBÃ RATEM PAAMDA TƖGSG BƖ?

Yãmb sũur nooma ne tẽeb rɩɩb ning y sẽn paamdã bɩ? D bõos tɩ y karem sogsg nins sẽn pʋgdã la y rẽes b rãmb nins y sẽn tõe n leok tɩ zemsã.

□ Wẽnnaam yaa ãnda, la a yʋʋr la a bõe?

□ A Zezi Kirist yaa ãnda? Bõe yĩng tɩ yɩ tɩlae t’a ki? Wãn-wãn la a kũumã tõe n naf yãmba?

□ Rẽ yĩnga a Sʋɩtãan sɩd beeme bɩ? A Sʋɩtãan sã n beeme, sɩnga wãn t’a wa beẽ?

□ Bõe n maand kũum poore?

□ Wẽnnaam daabã ne tẽngã la ne ninsaalbã yaa bõe?

□ Wẽnnaam Rĩungã yaa bõe?

□ Yaa no-bʋs la Wẽnnaam kõ vɩɩm manesmã wɛɛngẽ?

□ Zakã pʋgẽ, yaa zɩɩb-bʋg la Wẽnnaam bobl raoã, la bʋg la a bobl pagã? Biiblã no-bʋs n tõe n kɩt tɩ sũ-noog zĩnd zak pʋgẽ?

Y sã n pa mi sok-kãensã a yembr leoore, y tõe n kosa seb-bi-kãngã: Bõe la Wẽnnaam baood tɩ tõnd maane? Seb-bi-kãngã a Zeova Kaset rãmbã sẽn yiis sẽn kolg buud-goam 300 pʋgẽ wã wɛgsda gom-zut 16 sẽn tik Biiblã zugu, n leokd sogsg nins b sẽn sok zugẽ wã tɩ zems ne Biiblã.

[Foto, seb-​neng a 4]

Ninsaalbã pa wa rũmsã ye, b tara tẽeb ratem

[Foto, seb-​neng a 5]

“Bãmb na n baoo karen-saam dãmb wʋsg sẽn na n togs koɛɛg sẽn noom bãmb bala.”—2 Tɩmote 4:3

[Foto, seb-​neng a 7]

Yaa Wẽnnaam Mesi wã Rĩung n na n wa ne laafɩ sẽn kaoosde