Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yaa yɛ la dũniyã rigda?

Yaa yɛ la dũniyã rigda?

 Yaa yɛ la dũniyã rigda?

DŨNI GILL ZEMS-N-TAARÃ. A wõnda bũmb sẽn be yamleoog wʋsgo. Nebã fãa pa rat woto sɩda? N-ye, b goma zems-n-taarã yell wʋsgo. Dũniyã nanambs tigma taab naoor ka tɛk n gom yel-kãngã yell wʋsgo. Yʋʋmd 2000, sa-sik kiuugã, sẽn yɩɩd tũudum taoor dãmb 1 000 n tigim taab O.N.U. wã yẽgr sẽn be Niu Yorkã, Yʋʋm tusr tigisg dũni gill laafɩ baoob yĩngã. B goma dũniyã zab tɩɩm yelle. La tigisgã meng ra pukda no-koɛɛm nins sẽn be dũniyã zugã. Zerizalɛm moeembã nin-kãseng a ye zãgsame t’a kõn wa, Zʋɩf rãmbã tũudum taoor soab a ye sẽn da be be wã yĩnga. Neb a taab me sũy sãamame, b sẽn pa bool Dalai Lama wã pipi rasem a yiibã sasa wã, la b sẽn pa boola wã yaa tɩ sigindbã da yaeesdame tɩ Sinn nebã sũur na n wa yik ne a waoongã.

Yʋʋmd 2003, zĩ-likr kiuugã, Koperasiõ ekonomik Azipasifik tigisgẽ wã sẽn zĩnd Tailãndã sasa, tẽns nins sẽn be Pasifik ko-kãsengã wogellã goma dũni gill bãanã yelle. Tẽns 21 nins sẽn da be be wã ra wẽen n pidsame tɩ b na n wãa terorist rãmbã sula, la b zems taab n yãk soay sẽn na n paas dũniyã bãanã. La b tigisgã wakate, wʋsg sũy sãama ne permye ministr a yembr goama, b  sẽn ges tɩ yaa goam sẽn wilgd t’a kisa Zʋɩf rãmbã.

Bõe yĩng tɩ zems-n-taar kae?

Baa ne b sẽn sõs wʋsg dũni gill zems-n-taarã zugã, rẽ pa wom biis vẽeneg ye. Baa ne neb wʋsg sẽn modg ne pʋ-peelmã, bõe yĩng tɩ ãdem-biisã ket n pa paam zems-n-taar dũniyã gill zug hal tɩ ta masã?

D paamda sok-kãngã leokr bilfu, d sã n ges permye ministr a yembr sẽn zĩnd APEC tigisgẽ wã sẽn yeel tɩ: “Yell n be tɩ b boond-a tɩ tẽng wuk-m-mengã.” N-ye, ãdem-biisã fõr n kẽe tẽn-nonglmã pʋgẽ wʋsgo. Tẽng la buud fãa rat n sooga a menga. Tẽng fãa sẽn gãd a naamã, n paas wags-taab yamã la rat-tɩ-loogã kɩtame tɩ yell tõe n tiig n wa. Naoor wʋsgo, tẽng a yembr daab sã n kɩɩsd dũniyã gill tẽns a taabã rẽnda, yaa tẽngã raab n lʋɩt taoore.

Yɩɩl gʋlsdã bilga tẽn-nonglmã sõma n yeel t’a yaa “bã-loangdg sẽn yaa sãoongo.” (Yɩɩl Sõamyã 91:3) A yɩɩ wa bã-loangdg ne ãdem-biisã, tɩ wa ne namsg sẽn pa tõe n bãng n bilgi. Tẽn-nonglmã ne nin-buiid a taabã kisgr a sẽn wat ne wã kaoosa yʋʋm kobse. Rũndã-rũndã, tẽn-nonglmã ket n wata ne welgr wʋsgo, tɩ nanambsã pa tõog n gɩdg-a ye.

Nanambs wʋsg sak n deegame tɩ yaa tẽn-nonglmã la rat-m-yembrã n yaa sabab tɩ dũniyã zu-loees beẽ. Wala makre, O.N.U. wã pĩnd sekretɛɛr zenerall a Sithu U Thant yeelame: “Zu-loees wʋsg tõnd sẽn segd rũndã-rũndã yaa tags-kɛg n wat ne-ba . . . Bãmb sʋkã, d tõe n sõdga neb nins sẽn tar tẽn-nonglem tɩ b yamã yẽdã tags-kãngã: ‘A bee bʋʋm t’a ka bʋʋm me, yaa mam tẽnga.’ ” Ne rẽ fãa, rũndã-rũndã, tẽnsã ket n baooda b mens raab bala, n baood n dat n soog b mensã n paase. Sẽn zoe n tar-b naamã pa rat n bas-a baa bilf ye. Wala makre, zʋrnall a yembr (International Herald Tribune) yeela woto Erop Lagem-taabã wɛɛngẽ: “Wags-taabã la bas-yard kaalmã ket n yaa Erop politikã tikri. Sã n yaa ne tẽns wʋsg sẽn be Erop Lagem-taabã pʋgẽ, ket n yaa bũmb sẽn pa sakd ne bãmba, tɩ b siglgã tẽng a yembr paam pãng n wa lʋɩ taoore.”

 Wa sẽn zemse, Wẽnnaam Gomdã sẽn yaa Biiblã bilgda ninsaalbã naam fãa sẽn wat ne bũmb ningã n yetẽ tɩ: “Ninsaal tõeyã a to n maand-a wẽnga.” (Koɛɛg Soaba 8:9) Ninsaalbã sẽn welg dũniyã tɩ lebg tẽns toɛy-toɛy sẽn so b mensã yĩnga, ninsaalbã la nebã yembr-yembr yãa Biiblã no-kãngã pidsgu: “Sẽn ka rat n naag-a neb baooda sẽn noom a menga. Yẽ kɩɩsda yam sõama fãa.”—Yelbũna 18:1.

Tõnd Naandã sẽn mi bũmb ning sẽn yaa sõma n yɩɩd ne tõndã zɩ n tʋlg tɩ ninsaalbã yãk b mens goosneema n dɩ naam b toor ye. Ninsaalbã sẽn maan woto wã, b pa sak Wẽnnaam daabã, b leb n pa sak me tɩ bũmbã fãa yaa yẽ n so ye. Yɩɩl Sõamyã 95:3-5 yetame: “[A Zeova] yaa Wẽnnaam kãsenga, la bãmb yaa rĩm kãseng n yɩɩd wẽnnaam dãmba fãa. Dũniyã zĩ-zulums bee bãmb nugẽ, la tãens zut yaa bãmb n so, la bãmb n so ko-kãsengã, yaa bãmb n maan-a, la bãmb nus n naan tẽngã.” Wa sẽn segde, yaa Wẽnnaam la Naab sẽn ka to tɩ nebã segd n sak-a. Tẽnsã sẽn ket n dɩt naamã kɩɩsda a raabã.—Yɩɩl Sõamyã 2:2.

Yaa bõe la d rata?

Nebã sã n dat tɩ zems-n-taar zĩnd dũniyã gill zugu, rẽndame bal tɩ b tall zu-soab a yembr sẽn na n soog dũniyã gill n tʋm nin-buiidã fãa neer yĩnga. Neb wʋsg sẽn tagsd tɩrg sak n deegame tɩ woto yaa tɩlae. La neb wʋsg sẽn tagsd woto pa baood yellã tɩɩm zĩig ning b sẽn na yã-a wã ye. Wala makre, mitb wʋsgo, tũudum taoor dãmb sẽn naag sagla nebã tɩ b teeg Tẽns sẽn lagem taab Siglgã (O.N.U.), sẽn na yɩl n bao dũni gill zems-n-taarã. La ninsaalbã siglsi, baa b magbã sẽn sõs n yaa sõma to-to, zɩ n tõog n welg ãdem-biisã zu-loees tẽnsã fãa pʋsẽ ye. La sigl-kãens wʋsg puka zems-n-taar kaalem ning sẽn be tẽnsã toɛy-toɛy ne taab sʋkã.

Biiblã keoogda tõnd tɩ d gũus n da wa tags tɩ ninsaalbã sigls tõe n waa ne yellã tɩɩm, a sẽn yet tɩ: “Da rell nin-kãsems sẽn yaa ninsaalba sẽn ka tõe n fãag fooma ye.” (Yɩɩl Sõamyã 146:3) Woto rat n yeelame tɩ d pa leb n tar saagr tɩ dũni gill zems-n-taarã na n waame bɩ? Ayo. Zems-n-ta-kãng na n tũu sor a to n wa.

Neb wʋsg pa mi tɩ Wẽnnaam zoe n lugla goosneema sẽn tõe n kɩt tɩ zems-n-taar zĩnd dũniyã gill zug ye. Biiblã gomda Wẽnnaam a Zeova yell woto: “Yaa maam n zĩndg m dĩma m Siõ tãn-sõng zugu. Kos maam, la mam na kõ foom dũniyã soolem fãa tɩ f sooge. La fo soolem na n taa dũniyã tɛk fãa.” (Yɩɩl Sõamyã 2:6, 8) Ges-y tɩ verse wã gomda Wẽnnaam a Zeova yell wala a soab ning sẽn ‘zĩndg a rĩma,’ n yet verse a 7 wã pʋgẽ tɩ yaa a ‘biribla.’ Nin-kãng pa ned a to n zʋʋg Wẽnnaam malɛg-kãseng sẽn tɩ yɩɩd a taabã sẽn yaa a Biribl a Zezi Kirist a sẽn kõ zu-sobend tẽnsã fãa zutã ye.

Dũni gill zems-n-taarã sẽn na n wa to-to

Neb wʋsg pa sakd saasẽ naam ning Wẽnnaam sẽn luglã ye. Tẽnsã gãdame bal tɩ b tara sor n na n dɩ naam. La Wẽnnaam pa na n sak neb nins sẽn zãgsd tɩ b kõn sak a naam sẽn ka to wã la goosneema ning a sẽn luglã ye. Neb nins sẽn zãgsd tɩ b kõn sak woto wã wɛɛngẽ, Yɩɩl Sõamyã 2:9 yetame: “Fo [Biribl a Zezi Kirist] na n sãama bãmb ne kut dasaare. Fo na n wãa bãmb wa yagd rʋko.” Tẽnsã mi tɩ b pa mi me, b sẽn tar n debdẽ wã, b na n wa yika zabr ne Wẽnnaam. Biiblã yaoolem sebr gomda “dũniyã tɛk fãa nanambs” b sẽn tigimd sẽn na yɩl tɩ b “wa Wẽnnaam Sẽn-tõe-fãa daar kãsenga zabr” yelle. (Wilgri 16:14) B na n sãama tẽnsã ne b manesem nins sẽn wat ne welgrã. Rẽ na n kɩtame tɩ Wẽnnaam goosneema wã tʋm a tʋʋmdã tɩ gɩdgr pa zĩnd ye.

Wẽnnaam a Zeova sẽn yaa ãndũniyã gill Naab sẽn ka to wã yĩnga, a na n tũnuga ne a Biriblã n tʋm ne a pãngã ne yam n wa ne toeeng nins sẽn yaa tɩlae sẽn yɩl tɩ dũniyã gill  zems-n-taarã zĩndã. Wẽnnaam goosneema wã na n waa ne zems-n-taar hakɩkã la a ning sẽn nong-b tɩrlmã fãa barka. Bõe yĩng tɩ y pa na n dɩk minit a wãn n karem Yɩɩl Sõamyã 72 soabã y Biiblã pʋgẽ? Beenẽ b reng n wilga Wẽnnaam Biriblã naam sẽn na n maan bũmb ning n kõ ãdem-biisã. Nebã na n paama zems-n-taar hakɩk dũniyã gill zugu, la b zu-loeesã fãa na n saame: wala makre, wẽgbã, nen-kɛglmã, naongã la yɛl a taabã.

Dũni kãngã sẽn weelã pʋgẽ, neb wʋsg tagsdame tɩ saag-kãngã pa tar tikr ye. La d sã n tags woto, d tudgame. Wẽnnaam kãabsã zɩ n vaale, b kõn vaal me. (Ezai 55:10, 11) Yãmb ratame n wa yã toeeng kãngã bɩ? Y tõe n yã-a lame. Sɩda, nin-buiid n zoe n segend n na n wa vɩɩmd sasa kãnga. Baa ne b sẽn yit tẽnsa fãa pʋsẽ wã, b pa zabd taab ye, bala masã b sakda Wẽnnaam naam sẽn ka to wã zems-n-taar pʋgẽ. (Ezai 2:2-4) Yaa ãnd dãmba? B boond-b lame t’a Zeova Kaset rãmbã. Bõe yĩng tɩ y pa na n sak boollã n tɩ ges b tigissã zĩisi? Woto, y na n paama tũud-n-taar sẽn be yamleoog ne neb sẽn tõe n sõng-y tɩ y sak Wẽnnaam naam sẽn ka to wã la y paam zems-n-taar sẽn pa na n tol n sa ye.

[Foto rãmba, seb-neng a 7]

Neb sẽn yit tẽnsã fãa pʋsẽ segenda b mens n na n wa vɩɩmd dũni sẽn tar zems-n-taar pʋgẽ

[Fotã soaadba, seb-neng a 4]

Saeed Khan/AFP/Getty Images

[Fotã soaadba, seb-neng a 5]

Pag sẽn kʋmde: Igor Dutina/AFP/Getty Images; tõatba: Said Khatib/AFP/Getty Images; zabr saar dãmba: Joseph Barrak/AFP/Getty Images