Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Pipi Sãmwɛll sebrã tags-kãsemse

Pipi Sãmwɛll sebrã tags-kãsemse

 A Zeova Gomdã vɩɩme

Pipi Sãmwɛll sebrã tags-kãsemse

D BEE yʋʋmd 1117 sẽn deng a Zezi rogmã. Sẽn zems yʋʋm kobs-tã n looge, a Zozue sẽn deeg Kãabg Tẽngã n baasã tɛka. Israɛll kãsem dãmbã waa a Zeova no-rɛɛsã nengẽ n kos bũmb sẽn pa wõnd a taabã. No-rɛɛsã pʋʋsa yellã poorẽ, la a Zeova yeel-a lame t’a sak b kosgã. Yɩɩ bʋ-kaoodbã zãmaan saabo, la rĩm dãmb sẽn yaa ninsaalbã naam sɩngre. Pipi Sãmwɛll sebrã sẽn be Biiblã pʋgẽ wã togsda yɛl sẽn nekd ratem sẽn maan pĩnd wẽndẽ Israɛllẽ wã toeeng kãseng kãngã sasa.

Yaa a Sãmwɛlle, a Natã la a Gaad n gʋls pipi Sãmwɛll sebrã. A gomda yɛl sẽn zĩnd yʋʋm 102 pʋgẽ yelle, sẽn sɩng ne yʋʋmd 1180 n tɩ ta yʋʋmd 1078 sẽn deng a Zezi rogmã. (1 Kɩbaya 29:29) Yaa kɩbar sẽn gomd Israɛll taoor dãmb a naas yelle. A yiib yɩɩ bʋ-kaoodba, t’a yiib yɩ rĩm dãmba. A yiib n da sakd a Zeova t’a yiib ra pa sakd-a ye. D leb n yãta pagb a yiib sẽn kõ mak-sõngo, la zabr gãndaoog sẽn tar sũ-bʋgsem. Mak-kãensã zãmsda tõnd tagsa la tʋʋm d sẽn segd n tũ la a taab d sẽn segd n zãag d mens ne. Woto, yɛl nins b sẽn togs Pipi Sãmwɛll sebrã pʋgẽ wã tõe n talla pãng d tagsa wã la d tʋʋmã zutu.—Hebre dãmba 4:12.

A SÃMWƐLL DEEGA A ELI ZĨIG N YƖ BƲ-KAOODA

(1 Sãmwɛll 1:1–7:17)

Yaa koodã Tigisg Kibs sasa, t’a Ana sẽn be Rama wã tar sũ-noog wʋsgo. * A Zeova reega a pʋʋsgã t’a rog biribla. Sẽn na yɩl n pids a pʋlengã, a Ana talla a biribl a Sãmwɛll n tɩ kõ ‘a Zeova roogã’ tʋʋmd yĩnga. Beenẽ, biriblã ‘maana a Zeova tʋʋmd maan-kʋʋd a Eli nengẽ.’ (1 Sãmwɛll 1:24; 2:11) A Zeova goma ne a Sãmwɛll t’a ket n yaa biiga, n togs bʋ-kaoor sẽn ningd a Eli roogã neb taale. A Sãmwɛll sẽn da wa n bɩtẽ wã, Israɛll nin-buiidã fãa wa n bãngame t’a yaa a Zeova no-rɛɛsa.

Filisti nebã wa n zaba ne Israɛlle. B tõog n deega Kãabg Koglgã la b kʋ a Eli komdibli a yiibã. Nin-kẽem a Eli sẽn wʋm kɩba-kãngã wã, a kiime. Rẽ t’a “yɩɩ Israɛll nebã bʋ-kaood yʋʋm pis-naase.” (1 Sãmwɛll 4:18) Filisti nebã sẽn deeg Kãabg Koglgã, waa ne yel-beed b zutu, tɩ b tɩ lebs-a Israɛll nebã. Masã yaa a Sãmwɛll n kaood Israɛll bʋʋdo, tɩ bãan be tẽngã pʋgẽ.

Sogsg sẽn tik verse rãmbã zut n paam leokre:

2:10—Bõe yĩng t’a Ana pʋʋs t’a Zeova ‘kõ a rĩmã pãnga,’ tɩ rĩm sẽn yaa ninsaal yaool n da pa rɩt naam Israɛll sasa kãnga? B ra pĩnd n togsa a Moiiz Tõogã pʋgẽ tɩ Israɛll nebã ra na n paama rĩm sẽn yaa ninsaala. (Tõodo 17:14-18) A Zakoob sẽn da wa n bẽed a yõor bãagã a togsa bãngr-gomd n yeele: “Naam dasaar ka na n bas a Zida ye.” (Sɩngre 49:10) Sẽn paase, a Zeova goma a Saara sẽn yaa Israɛll nebã yaab poakã yell n yeele: “Buud toɛy-toɛy rĩm dãmb na yi yẽ pʋgẽ.” (Sɩngre 17:16) Rẽnd a Ana sẽn da pʋʋsda yaa rĩm sẽn da wat beoog-daar yĩnga.

3:3—A Sãmwɛll sɩd da gõeyã zĩ-sõng sẽn yɩɩdẽ wã bɩ? Ayo. A Sãmwɛll da yaa Levi ned sẽn da yit Kohat buudẽ wã sẽn pa maan-kʋʋdbã. (1 Kɩbaya 6:18-23) Woto yĩnga, a ra pa tar sor n na n “kẽ n ges zĩ-sõnga teed” ye. (Sõdbo 4:17-20) Zĩ-sõngã babg ning pʋgẽ a Sãmwɛll sẽn da tõe n kẽ bal da yaa sɛk roogã samandẽ. Ra yaa be la a ra gõeyã. Yaa wa a Eli me ra gõeyã samandã pʋgẽ zĩig ninga. Vẽenega, b sẽn yet tɩ “Wẽnnaam kãabg koglgã  sẽn be wã,” b ra gomda sɛk roogã la a samandã fãa yelle.

7:7-9, 17—Bõe yĩng t’a Sãmwɛll kõ maoong sẽn yõogd bugum Mizpa, la a me tẽn-kugr Rama, tɩ yaool n da yaa zĩig ning a Zeova sẽn yãkẽ wã bal la b ra segd n kõt maandã? (Tõodo 12:4-7, 13, 14; Zozue 22:19) B sẽn yiis Kãabg Koglgã sɛk-roogẽ wã Silo wã, a Zeova belmã ra pa leb n pukd be ye. Rẽ, a Sãmwɛll sẽn da tʋmd Wẽnnaam yʋʋr yĩngã kõo maand sẽn yõogd bugum Mizpa la a me tẽn-kugr Rama me. Yaa wa a Zeova ra saka rẽ.

Zãmsg tõnd yĩnga:

1:11, 12, 21-23; 2:19. A Ana wẽn-zoeerã, a sik-m-mengã, a sẽn da nand a Zeova sõmblmã, la a sẽn da yaa ma sẽn nong a kamb wakat fãa wã yaa mak-sõng n kõ pagb nins sẽn yaa wẽn-zoɛtbã.

1:8. Ad sɩd yaa mak-sõng meng la a Ɛlkana kõ-yã, a sẽn keng neb a taabã raood ne a goama! (Zoob 16:5) A reng n soka a Ana sokr sẽn pa ningd-a taal n yeele: “Yaa bõe tɩ f sũur sãamdẽ?” Rẽ kõ-a-la raood t’a togs sẽn be a sũurẽ. Rẽ poore, a Ɛlkana kɩtame t’a sɩd bãng t’a nong-a lame n yeele: “Mam ka yɩɩd komdibli piig ne foom sɩda?”

2:26; 3:5-8, 15, 19. Tõnd sã n ket n tʋmd tʋʋmd ning Wẽnnaam sẽn bobl tõndã neere, n dɩt tẽebã zãmsg nafa, la d tar waoogr ne nebã, d lebgda ned Wẽnnaam la nebã sẽn nong n yɩɩd pĩnda.

4:3, 4, 10. Baa bũmb sẽn yaa bõn-sõng wala kãabg koglgã ra pa yɩ wa tɩɩm sẽn kogend ned ye. D segd n ‘gũusa d mens n da pʋʋs bõn-naands ye.’—1 Zã 5:21.

ISRAƐLL PIPI RĨM×A TÕOGAME BƖ A PA TÕOGE?

(1 Sãmwɛll 8:1–15:35)

A Sãmwɛll saka a Zeova a yõor tɛka, la a komdibli wã pa tũ wẽn-zoeerã sor ye. Israɛll kãsem dãmbã sẽn kos rĩm sẽn yaa ninsaalã, a Zeova kõ-b-la sor tɩ b yãk rĩma. A Sãmwɛll tũu a Zeova sor-wilgrã n zae a Sayull sẽn da yaa Bẽnzame buudã ned sẽn da yaa rasãnga t’a yɩ rĩma. A Sayull tõoga Amon nebã t’a naamã pãng paase.

A Sayull biribl a Zonatã sẽn da yaa gãndaoogã tõoga Filisti tãb-biisi. Filisti nebã waa ne tãb-biis kʋʋng n na n zab ne Israɛlle. A Sayull yaeesame n kɩɩs Wẽnnaam n kõ maoong sẽn yõogd bugum a toore. A Zonatã sẽn da tar daoodã talla ned ning sẽn da zãad a zab-teedã bal n tɩ zaba ne Filisti nebã sodaas sull a to. La a Sayull wẽename la a pʋlem n pa tags tɩ bɩ, tɩ rẽ yɩ sabab tɩ b pa tõog bɛɛbã zãng ye. A Sayull “zaba ne a bɛɛba [fãa la] zĩiga fãa.” (1 Sãmwɛll 14:47) La a sẽn tõog Amalɛk nebã poore, a kɩɩsa a Zeova n kogl bũmb ning b “sẽn da segd n sãamã.” (Maankʋʋre 27:28, 29, NW ) Woto yĩnga, a Zeova zãgsame t’a Sayull kõn ye yɩ rĩm ye.

Sogsg sẽn tik verse rãmb zut n paam leokre:

9:9—B sẽn yet tɩ “b ra boonda Wẽnnaam no-rɛɛsdba tɩ bãngdba” rat n yeelame tɩ bõe? Gom-kãngã tõe n wilgdame tɩ no-rɛɛsdbã tʋʋmd sẽn da na n tall pãng n yɩɩd a Sãmwɛll wakatẽ wã la Israɛll rĩm dãmbã wakatã yĩnga, gom-biig ning sẽn yaa “no-rɛɛsã” n ledg gom-biig ning sẽn yaa “bãngdã.” B gesa a Sãmwɛll wala no-rɛɛsdbã pipi soaba.—Tʋʋma 3:24.

14:24-32, 44, 45—A Zonatã konga Wẽnd lohorem a sẽn dɩ sɩɩdã n kɩɩs a Sayull wẽenegã bɩ? Pa wõnd manesem kãngã kɩtame t’a Zonatã kong Wẽnnaam lohorem ye. Pipi, a Zonatã ra pa bãng a ba wã wẽeneg tiir ye. Sẽn paase, rĩmã wẽeneg sẽn tũ ne yẽesem sẽn pa zems bɩ a sẽn tʋm tɩ nar ne a zu-sobendã waa ne zu-loees n kõ nin-buiidã. Wãn to la wẽeneg kãngã ra tõe n ta Wẽnnaam yam? Baa ne a Zonatã sẽn da sak kũum a sẽn kɩɩs wẽenegã yĩngã, b pa kʋ-a ye.

15:6—Bõe yĩng t’a Sayull maan a Kɛn buudã lohorem wʋsgo? A Kɛn buudã neb ra yaa a Moiiz rɛɛmbã komdibli. B sõnga Israɛll nebã, b sẽn wa n yi Sinayi Tãngẽ wã poore.  (Sõdbo 10:29-32) Kanaã tẽngã, a Kɛn buudã neb leb n zĩnda ne a Zida komdibli wã wakat a wãna. (Bʋkaoodba 1:16) Baa ne a Kɛn buudã neb sẽn zĩnd ne Amalɛk buudã neb la buud toɛy-toɛy nebã, b kell n talla zood ne Israɛll neba. A Sayull da bee bʋʋm a sẽn bas a Kɛn buudã tɩ b põsã.

Zãmsg tõnd yĩnga:

9:21; 10:22, 27. Sik-m-meng ning a Sayull sẽn da tar a sẽn wa n lebg rĩm sɩngrẽ wã sõng-a lame t’a pa tʋm yãg-yãge, “nin-yood” kẽer sẽn da pa sak a naamã. Yam kãngã buud sɩd sõngda ned t’a ra tʋm yalem tʋʋm ye.

12:20, 21. Ra tol-y n bas-y tɩ “bõn-zaals” wala ninsaalb teegre, bas-yard ne tẽnsã sodaar pãng bɩ bõn-naands pʋʋsg kɩt tɩ y bʋdg n bas a Zeova baleng ye.

12:24. Sẽn na yɩl n kell n zoe a Zeova la d ket n balemd-a ne d sũurã fãa, yaa d sẽn na n ‘tags bõn-kãsems nins a sẽn maan’ n kõ a nin-buiidã pĩnd wẽndẽ la rũndã-rũndã wã yelle.

13:10-14; 15:22-25, 30. Gũus-y ne tɩtaam, tɩ yaa ne kɩɩsg tʋʋm tɩ yaa ne wuk-m-meng manesem me.—Yelbũna 11:2.

BIRIBL SẼN YAA PE-KƖƖM LA B YÃK T’A NA N YƖ RĨMA

(1 Sãmwɛll 16:1–31:13)

A Sãmwɛll zaea a Davɩɩd sẽn yit Zida buudẽ wã kaam t’a na n wa yɩ rĩm beoog-daare. Rẽ poor bilfu, a Davɩɩd lobga kug-yɛng bal n kʋ Filisti nin-wobg a Goliat. Zood sẽn tar pãng wʋsg n zĩnd a Davɩɩd ne a Zonatã sʋka. A Sayull rɩka a Davɩɩd n lʋɩɩs a tãb-biisã taoore. A Davɩɩd sẽn tõog zabrã naoor wʋsgã yĩnga, Israɛll pagbã yɩɩla woto: “A Sayull kʋʋ tusri t’a Davɩɩd kʋ tus piiga.” (1 Sãmwɛll 18:7) Sũ-kiirã kɩtame t’a Sayull da rat n kʋ a Davɩɩde. A Sayull sẽn mak naoor a tãab n na n kʋ a Davɩɩd poore, a Davɩɩd zoeeme n bao a yõore.

A Davɩɩd zoeesã wakate, a paama sor naoor a yiib n da tõe n kʋ a Sayull la a pa kʋ-a ye. Sẽn paase, a sega pʋg-neer a Abigaill n wa baas n kẽ kãadem ne-a. Filisti nebã sẽn wa n zabd ne Israɛll nebã, a Sayull soka a Zeova. La a Zeova ra bas-a lame. A Sãmwɛll me ra kiime. A Sayull sẽn da pa mi a sẽn kẽedẽ masã wã, a kẽnga kinkir bag nengẽ n tɩ bʋg bagre, tɩ kinkir bagã yeel-a t’a na n kii zabr a sẽn na n zab ne Filisti rãmbã pʋgẽ. Zab-kãng sasa, b pogla a Sayull pogl-kãsenga, la b kʋ a komdibli wã. Kɩbarã baasda ne a Sayull sẽn pa tõog zabrã n ki wã. Rẽ t’a Davɩɩd ket n zoet n solgdame.

Sogsg sẽn tik verse rãmb zut n paam leokre:

16:14—B sẽn yeel ka tɩ kinkirs n nams a Sayullã yaa bõe? Biiblã pipi buud-gomda pʋgẽ gom-biig ning b sẽn lebg ka tɩ “kinkirsã” pa gomd zĩn dãmb yell tɩlae ye. A tõe n gomda nedã yam-tagsg yelle. B sẽn yeel tɩ ‘kinkirsã’ yita a Zeova nengẽ wã kɩtame tɩ ra pa tõe n yɩ zĩn dãmb ye, la a ra gomda a Sayull yam-tagsgã sẽn nong wẽng maanegã yelle. A Zeova sẽn wa n deeg a vʋʋsem sõngã, a ra pa leb n kogend a Sayull ye, tɩ kɩt tɩ yẽ mengã yam-wẽng soog-a. Wẽnnaam sẽn bas tɩ yam kãng ledg a vʋʋsem sõngã yĩnga, b yeelame tɩ ‘Zusoaba n kɩt tɩ kinkirs’ bɩ yam-wẽng kẽ-a.

17:55—D sã n ges 1 Sãmwɛll 16:17-23 sẽn yeel bũmb ningã, bõe yĩng t’a Sayull sok n gese a Davɩɩd da yaa ãnd biribla? A Sayull da  pa sokd n dat n bãng a Davɩɩd ba wã yʋʋr bal ye. A ra rat n bãnga rao ning buud sẽn dog biribl sẽn tõog n pids tʋʋm kãseng woto n kʋ nin-wobgã.

Zãmsg tõnd yĩnga:

16:6, 7. D pa segd n bas tɩ neb a taabã sẽn yaa to-to tõnd nif gesgẽ wã kɩt tɩ d kao b bʋʋd tao-tao ye, d segd n modgame n ges-b wa a Zeova sẽn get-b to-to wã.

17:47-50. D tõe n talla raood n mao ne kɩɩsgã bɩ namsgã d tẽebã yĩngã, sẽn yit bɛɛb sẽn wõnd a Goliat nengẽ wã, bala ‘yaa a Zeova n so zabrã.’

18:1, 3; 20:41, 42. D tõe n paama zo-rãmb hakɩk neb nins sẽn nong a Zeova wã sʋka.

21:12, 13. A Zeova ratame tɩ d tʋm ne d yam-tagsgã neer n mao ne vɩɩmã zu-loeese. A kõo tõnd a Gomdã vʋʋsem sõng sẽn vẽneg tɩ b gʋlsã, sẽn kɩt tɩ d tõe n yɩ gũusdba, n paam bãngr la d tõe n tags neere. (Yelbũna 1:4) D leb n tara kiris-neb kãsem dãmbã sõngre.

24:6; 26:11. A Davɩɩd sẽn tall waoogr hakɩk ne a Zeova sẽn yãk a soabã, ad sɩd yaa mak-sõng la a kõ-yã!

25:23-33. A Abigaill kõ-d-la mak-sõngo, a sẽn tall yam ningã pʋgẽ.

28:8-19. Malɛg-wẽnsã sẽn maood n dat n maan nebã wẽng bɩ n tudg-bã tõe n kɩtame tɩ nebã tags tɩ yaa sẽn ki-bã n vẽnegd b mense. D segd n zãaga d mens ne sʋɩtãan-tɩtã buud fãa.—Tõodo 18:10-12.

30:23, 24. Sard kãngã sẽn tik Sõdbo 31:27 zugã wilgdame t’a Zeova nanda neb nins sẽn kõt b sõngr tigingã pʋgẽ wã. Rẽnd tõnd sẽn maand bũmb ningã fãa, bɩ d ‘maan ne d sũyã fãa a Zeova yĩnga, la ka neba yĩng ye.’—Kolos rãmba 3:23.

Bõe n “yɩɩd maando”?

Sɩd kãseng bʋg la a Eli, a Sãmwɛlle, a Sayull la a Davɩɩd sẽn vɩɩmd yɛl ninsã wilg-yã? Yaa sɩd kãngã: “Sakr yɩɩda maando la kelgr yɩɩda pe-raad kaam.Tɩ bõe, kɩɩsg yaa wẽng wa bagr bʋgb sẽn yaa wẽngã. La tõdgr yaa wẽng wa bõn-naands pʋʋsg sẽn yaa wẽngã.”—1 Sãmwɛll 15:22, 23.

Ad sɩd yaa zu-noog meng la d tara, d sẽn moond Rĩungã dũniyã gill zug la d maand karen-biisã! D sẽn ‘pẽgd’ a Zeova ne d sũy fãa wã yĩnga, d segd n maana d sẽn tõe tɛk n sak sor-wilgr ning a sẽn kõt tɩ yit a Gomdã pʋgẽ wã, la a tẽng zug siglgã nengẽ wã.—Oze 14:3; Hebre dãmba 13:15.

[Tẽngr note]

^ sull 7 Sẽn na yɩl n bãng zĩis toɛy-toɛy nins yell b sẽn gom Pipi Sãmwɛll sebrã pʋgẽ wã sẽn beẽ wã, bɩ y ges ‘ Voyez le bon pays ’ seb-nens 18-19 wã a Zeova Kaset rãmbã sẽn yiisã.

[Foto, seb-neng 31]

Israɛll pipi rĩmã sẽn da yaa sik-m-meng soabã wa n lebga wuk-m-meng la tɩtaam soaba

[Foto, seb-neng 32]

Ne bõe la d tõe n kɩs sɩda, d sã n wa segd bɛɛb sẽn tar pãng wala a Goliate?