Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Vʋʋgrã saagr tõe n nafa yãmb wãn to?

Vʋʋgrã saagr tõe n nafa yãmb wãn to?

 Vʋʋgrã saagr tõe n nafa yãmb wãn to?

“Yãmb pukda y nugu, la bõn-vɩɩs fãa paamda bark tɩ seke.”—YƖƖL SÕAMYÃ 145:16.

1-3. Saag-bʋg la neb kẽer tar beoog-daar yĩnga? Rɩk-y makre.

A CHRISTOPHE sẽn tar yʋʋm a waeyã ne a kẽemã ra naaga b yasb ne a paga, n paas b komdibli a yiib n moond zak-zak Mansɛstɛɛr noore, sẽn yaa galʋ-tẽng sẽn be Ãngeletɛɛrã ne yibeoogo. Tõnd zʋrnall a to wã b sẽn boond tɩ Réveillez-vous ! wã wilga bũmb ning sẽn maan rẽ poorã. “Wĩnd-kaoorã, b tũu taab n tɩ ges zĩ-neer Blakpull sẽn pẽ mogrã noorã. Bãmb b yoobã fãa zĩnda neb 12 wã sẽn ki zĩig pʋgẽ sor zug fãoob pʋgẽ, tɩ polɩɩs rãmbã bilg rẽ wa ‘bugum sẽn varg neb zãng-zãngã.’ ”

2 Yʋng ning sẽn deng yel-beedã, zakã neb ra kẽnga tigingã sebr Zãmsgẽ, tɩ zãmsgã ra gomd sẽn ki-bã yelle. A Christophe ba wã yeela woto: “A Christophe ra yaa biribl sẽn da tagsd sõma wakat fãa. Baraar yʋngã, a goma dũni paalgã, la saagr ning a sẽn da tar beoog-daar yĩngã yell vẽenega. Tõnd sõsgã sasa, a Christophe yeela woto zĩig pʋgẽ: ‘F sã n yaa a Zeova Kaset soaba yaa sõma, bala kũum sã n wa rɩk-do, d miime tɩ daar n wat tɩ d na n le yã taab dũni paalgã pʋgẽ.’ Tõnd ned baa a yembr da pa tagsd tɩ gom-kãensã ra yaa goam d sẽn da pa na n tol n yĩm ye.” *

3 Yʋʋm sẽn deng rẽ, yʋʋmd 1940, a Franz sẽn yaa a Zeova Kaset soab a ye sẽn yit Otris tẽngã ra miime tɩ b ra na n wa fiuuga a zugã, a sẽn zãgs t’a kõn kɩɩs a Zeova wã yĩnga. A Franz zĩnda Bɛrlẽ bãens roogẽ n gʋls a ma wã woto: “Mam sẽn paam bãngr ninga kɩtame tɩ m sã n da sak n yɩ [sodaaga], m da na n maanẽ-la yel-wẽnd sẽn zems ne sɩbgr sẽn yaa kũum. Rẽ na n yɩẽ-la wẽng ne maam. M da kõn paamẽ vʋʋgr ye. . . . La masã, m ma la m ma-biisi, rũndã, b togsa mam bʋ-kaoorã sẽn yaa a soaba: yaa kũum, la ra zoe-y rabeem ye. Yaa beoog yibeoog la b na n kʋ maam. Mam pãngã yita Wẽnnaam nengẽ, wala sẽn yɩ to-to ne kiris-neb hakɩkã fãa pĩnd wẽndẽ wã. . . . Yãmb sã n yals kãn-kãe hal tɩ ta kũum, d na n le yãa taab vʋʋgrã wakate. . . . Wẽnd na wĩnig-d taaba.” *

4. Kɩbay nins b sẽn togs ka wã nafda yãmb wãn to, la bõe yell la d na n gom masã?

4 Vʋʋgrã saagr da tara yõod wʋsg ne a Christophe la a Franz. A ra yaa yel-sɩd ne-ba. Kɩba-kãensã sɩd kengda tõnd raood wʋsgo. Sẽn na yɩl n paas d mi-beoogã la d nonglmã ne a Zeova, la tɩ d saagrã ne vʋʋgrã pãng paase, bɩ d ges bũmb ning sẽn kɩt tɩ vʋʋgrã na n zĩndi, la rẽ sẽn segd n tall pãng to-to tõnd ned kam fãa zugã.

Vẽnegr sẽn tɩ loe ne tẽng zug vʋʋgrã

5, 6. Bõe la vẽnegr ning tʋm-tʋmd a Zã sẽn gʋls Wilgri 20:12, 13 pʋgẽ wã wilgda?

5 Vẽnegr sẽn wilgd yɛl sẽn na n maan Kirist Zezi yʋʋm tusr Naamã sasa pʋgẽ, tʋm-tʋmd a Zã yãa tẽng zug vʋʋgrã sẽn maande. A yeelame: “La mam yãa kũum nin-tals ne nin-kãsems sẽn yas geera taoore. . . . Ko-kãsenga basa  kũum fãa sẽn be a pʋgẽ tɩ b yi. Kũum ne kɩɩm-kulg basa kũum sẽn be bãmb pʋsẽ.” (Wilgri 20:12, 13) B yaa “nin-tals” tɩ b yaa “nin-kãsems” me, neb nins fãa sẽn be Hadɛs (Seollã) bɩ yaoogẽ wã na n yiime. Neb nins sẽn ki mogr pʋgẽ wã me na n vʋʋga sasa kãnga. Yel-kãseng kãngã bee a Zeova raabã pʋgẽ.

6 Kirist yʋʋm tusr naamã rɩɩb sɩngda ne b sẽn na n loe a Sʋɩtãan n kẽes bog-zulungẽ wã. A Sʋɩtãan pa na n tudg sẽn vʋʋg-bã bɩ sẽn põs-b to-kãsengã ned baa a yembr ye, bala sasa kãngã t’a pa le tõe n maan bũmb ye. (Wilgri 20:1-3) Yʋʋm tusr tõe n wõnda a kaoosda wʋsg ne yãmba, la a Zeova get-a-la wala “daar a ye.”—2 Pɩɛɛr 3:8.

7. Yaa bõe zug la b na n tik n kao bʋʋdã Kirist yʋʋm tusr Naamã sasa?

7 Sã n yaa ne vẽnegrã, Kirist yʋʋm tusr Naamã na n yɩɩ bʋ-kaoor wakate. Tʋm-tʋmd a Zã gʋlsa woto: “Mam yãa kũum nin-tals ne nin-kãsems sẽn yas geera taoore. La sɛb lakame, la sebr a to lakame sẽn yaa vɩɩm sebre. La kũum bʋʋd kaoome sẽn zems bãmb tʋʋma sẽn gʋls seb-kãens pʋsã. . . . La bãmb bʋʋd kaoome tɩ zems ned kam fãa tʋʋmde.” (Wilgri 20:12, 13) Ges-y tɩ b pa tik nedã sẽn maan bɩ a sẽn pa maan bũmb ninga, nand t’a ki wã zug n kao a bʋʋd ye. (Rom dãmba 6:7) La bʋʋdã tika “sɛb” b sẽn na n lak zutu. Bũmb ning zug b sẽn na n tik n gese, b sã n na n gʋlsa ned yʋʋr ‘vɩɩm sebrã’ pʋgẽ bɩ b pa na n gʋlsã yaa ned kam fãa tʋʋmã, a sã n wa bãng sẽn be seb-pindsã pʋsẽ wã.

‘Vʋʋg n paam vɩɩm’ bɩ ‘vʋʋg n paam bʋʋdo’

8. Yɛl a yiib bʋs n gũud sẽn na n vʋʋg-bã?

8 A Zã sẽn paam yãab ningã sɩngrẽ, b wilgame t’a Zezi tara “kɩɩm-kulg ne kũum kʋɩlen-biisi.” (Wilgri 1:18) A yaa ‘vɩɩm naab’ ning a Zeova sẽn yãk t’a na n kao “nin-vɩɩsa la kũuma bʋʋdã.” (Tʋʋma 3:15; 2 Tɩmote 4:1) Wãn to la a na n maan dẽ? Yaa a sẽn na n vʋʋg sẽn ki-bã. A Zezi yeela kʋʋng ning a sẽn da moondã woto: “Bɩ yãmb da yɛɛs ne yõwã ye. Tɩ bõe, wakat watame tɩ fãa sẽn be yaad pʋsẽ na n wʋm bãmb koɛɛg n yi. Neb nins sẽn da maan neera na n vʋʋg n paama vɩɩm, la neb nins sẽn da maan wẽnga na n vʋʋg n paama bʋʋdo.” (Zã 5:28-30) Rẽnd yaa bõe n gũud pĩnd wẽndẽ dap la pagb nins sẽn yɩ wẽn-sakdbã?

9. a) Yaa vẽeneg tɩ neb wʋsg na n bãnga bõe b vʋʋgrã poore? b) Zãmsg tʋʋm-kãseng bʋg la b na n maane?

9 Pĩnd wẽndẽ wẽn-sakdb kãensã sã n vʋʋge, b na n mikame tɩ b sẽn da kɩs sɩd ne kãabs ninsã pidsame. Ad b sɩd na n dat n bãnga Wẽnnaam pagã Yageng b sẽn gom a yell Biiblã pipi bãngr-gomdã sẽn be Sɩngre 3:15 pʋgẽ wã sẽn yaa a soaba. Ad b sũy sɩd na n yɩɩ noogo, b sã n bãng tɩ Mesi kãng b sẽn da kãab t’a watame sẽn yaa a Zezi wã sɩd yɩɩ wẽn-sakd hal n tɩ ta a kũum, n kõ a vɩɩmã tɩ yɩ rondã! (Matɩe 20:28) Neb nins sẽn na n deeg-b b vʋʋgrẽ wã na n sõng-b-la ne sũ-noog wʋsg tɩ b bãng tɩ rondã yaa bũmb sẽn wilgd a Zeova lohorem d sẽn pa segd ne wã la a nimbãan-zoeerã. Sẽn vʋʋg-bã sã n yã bũmb ning Wẽnnaam Rĩungã sẽn maand tɩ pidsd a Zeova raabã tẽngã wɛɛngẽ, sãmbg sẽn ka be, b na n dat n pẽga a Zeova ne b sũy fãa. B na n paama weer tɩ sek n wilg b sakr ne b saasẽ Ba wã sẽn tar nonglmã la ne a Biriblã. Rẽ wẽnde, nebã fãa na n kẽesa b toog ne sũ-noog n zãms neb milyaar dãmbã sẽn na n vʋʋgã, bala nin-kãens me segd n saka rondã Wẽnnaam sẽn kõ wã.

10, 11. a) Yʋʋm tusr naamã na n kõo nebã fãa zu-no-bʋg tẽngã gill zugu? b) Rẽ segd n kɩt tɩ d maan bõe?

10 A Abrahaam sã n wa vʋʋge a sũur na n yɩɩ noog wʋsgo, a sẽn na n sɩd vɩɩmd “tẽng” ning yẽ sẽn gẽegã naam dɩɩb sasa wã yĩnga. (Hebre dãmba 11:10) Ad pĩnd wẽndẽ wẽn-sakd a Zoob me sũur sɩd na yɩ noogo, a sã n wa  bãng t’a sẽn tall manesem ningã kenga a Zeova sõgen dãmb a taab tẽebo, b burkĩndã sẽn wa n seg makr sasa! La ad a Daniɛll na n sɩd dat n bãnga bãngr-goam nins Wẽnnaam sẽn vẽneg-a t’a gʋlsã sẽn pids to-to!

11 Sɩda, neb nins fãa sẽn na n paam vɩɩmã dũni paalgã sẽn yaa tɩrgã pʋgẽ wã, b paama vʋʋgrã tɩ b põsa to-kãsengã me, yɛl wʋsg n be b sẽn na n zãms a Zeova raabã ne tẽngã la neb nins sẽn be a zugã wɛɛngẽ. Paam n na n vɩɩmd wakat sẽn kõn sa la pẽg a Zeova wakat sẽn pa sat yĩngã na n sɩd kɩtame tɩ zãmsg tʋʋmd ning sẽn na n zĩnd yʋʋm tusr Naamã sasa wã sɩd tall yamleoogo. La sẽn na n tall yõod n yɩɩgã yaa tõnd ned kam fãa sẽn na n maan bũmb ninga, d sã n wa bãng bũmb nins sẽn be seb-pindsã pʋsẽ wã. D na n tũu bũmb ning d sẽn na n zãms seb-kãens pʋsẽ wã bɩ? Rẽ yĩnga, d na n tagsa zãmsgã sẽn tar yõod wʋsgã zug neer la d tũ-a, tɩ kõ-d pãng tɩ d yals kãn-kãe yaoolem makr ning a Sʋɩtãan sẽn na n wa ne sẽn na yɩl n kɩt tɩ d bas sɩdã bɩ?

12. Bõe n na n sõng ned kam fãa t’a kẽes a meng zãng nebã zãmsg tʋʋmdẽ, la a naag n sõng tɩ b toeem tẽngã t’a lebg arzãna?

12 D pa segd n yĩm tɩ b sã n wa kɩt tɩ Kirist maoongã sẽn yaa rondã naf tõndo, d na n paama bark kãsems ye. Neb nins sẽn na n vʋʋgã pa na n tall komslem nins b sẽn tar masã wã ye. (Ezai 33:24) Dũni paalgã pʋgẽ, nebã sẽn na n paam yĩns keelem la b saagd n na n wa paam yĩns laafɩ sẽn zems zãngã yĩnga, na n kɩtame tɩ b fãa naag taab n zãms neb milyaar dãmb kãensã sẽn na n vʋʋgã tɩ b bãng vɩɩmã sore. Nin-kãens na n naagame me n tʋm tʋʋm-kãseng sẽn pa na n tall to, sẽn na n yɩ toeem tẽngã gill t’a lebg arzãn a Zeova pẽgr yĩnga.

13, 14. Bõe yĩng tɩ b na n bas a Sʋɩtãan t’a yi yaoolem makrã yĩnga, la bõe n tõe n paam tõnd ned kam fãa?

13 B sã n wa yiis a Sʋɩtãan bog-zulungẽ wã sẽn na yɩl t’a mak nebã a tɛkem-tɛkmã, a na n baoome n tudg ninsaalbã yɛsa. Sã n yaa ne Wilgri 20:7-9, b na n kaoa ‘soolem toɛy-toɛyã’ neb sẽn bas t’a Sʋɩtãan tõog n belg-bã bʋʋdo, tɩ na n yɩ sãoongo: ‘Bugum na n yii saasẽ n sig n dɩ bãmba.’ Bãmb sʋkã, neb nins sẽn vʋʋg yʋʋm tusr Naamã wakatã, sãoong kãng na n kɩtame tɩ bãmb vʋʋgrã yɩ vʋʋg n paam taal bʋ-kaoore. La sã n yaa ne neb nins sẽn kell n tall b burkĩndã, b na n paama vɩɩm sẽn pa satã. Sɩd-sɩda, bãmba rãmbã vʋʋgrã na n yɩɩ ‘vʋʋg n paam vɩɩm.’—Zã 5:29.

14 Wãn to la vʋʋgrã saagr tõe n bels tõnd baa masã? La sẽn yɩɩda bõe la d segd n maan n sɩd wa paam n dɩ vʋʋgrã nafa beoog-daare?

Zãmsg d sẽn tõe n paam masã

15. Y sã n tẽed vʋʋgrã, wãn to la rẽ tõe n sõng-y masã?

15 Tõe tɩ y nin-nongr n maan kaalem sẽn pa kaoos pʋgẽ, tɩ y maood ne yɛl nins rẽ sẽn wa ne wã. Vʋʋgrã saagr sõngda yãmb tɩ y paam sũur pʋgẽ bãan la pãnga, tɩ neb nins sẽn pa mi sɩdã pa tarẽ ye. A Poll belsa Tesalonik nebã woto: “Ne neb nins sẽn gõeyã, m ba-biisi, tõnd ka rat tɩ yãmb zɩ bãmb yell ye, tɩ yãmb da paam sũ-sãoong wa neb nins sẽn ka tẽed ye.” (1 Tesalonik rãmba 4:13) Yãmb zoe n nee yãmb mengã sẽn be dũni paalgã pʋgẽ n get nebã sẽn vʋʋgd bɩ? Tags-y yãmb sẽn na n seg y nin-nongdsã yelle,  tɩ rẽ na n kõ-y-la belsg masã menga.

16. Vʋʋgrã wakate, y tagsg na n yɩɩ wãn-wãna?

16 Tõe t’a Ãdem tõdgrã kɩtame tɩ yãmb namsd y yĩnsã pʋsẽ, tõe tɩ yaa bãaga. Ra bas-y tɩ rẽ sẽn wat ne toog ningã kɩt tɩ y yĩm saagr sẽn kõt sũ-noog ning yãmb mengã sẽn tar n na n sɩd wa vʋʋg n vɩɩmd yɛsa, n paam yĩns laafɩ sõma la pãng dũni paalgã pʋgẽ wã ye. Rẽ sasa, yãmb ninã sã n puk tɩ y yã nebã sẽn pʋʋsd yãmb ne y waoongo, n maand sũ-noog ne yãmb vʋʋgrã, rẽ sasa, y pa tõe n pa pʋʋs Wẽnnaam bark a nonglem kãsengã yĩng ye.

17, 18. Zãms-kãsems a yiib bʋs la d segd n ning d yamẽ sõma?

17 Nananda, ges-y yɛl a yiib d sẽn segd n ning d yamẽ. Pipi soabã, yaa d bãng tɩ d segd n tʋma a Zeova tʋʋmdã ne d sɩɩgã fãa masã. Wala tõnd Zusoab a Kirist Zezi, tõnd sẽn vɩ mong-m-meng vɩɩmã wilgdame tɩ d nonga a Zeova la d taabã. B sẽn kɩɩsd bɩ b namsd tõnd d tẽebã yĩngã sã n sãamd tõnd noorã rɩɩb baoob bɩ weoogd tõndo, d kelld n paa tẽebã pʋgẽ kãn-kãe, baa makr nins d sẽn segdã sẽn yaa to-to fãa. Bɛɛbã sã n dat n yãk tõnd yõorã, vʋʋgrã saagr belsda tõnd la a kõt-d pãng tɩ d ket n sakd a Zeova la d teend a Rĩungã. N-ye, tõnd yẽesmã Rĩungã mooneg pʋgẽ la karen-biisã maaneg pʋgẽ wã kɩtdame tɩ tõnd tõe n wa paam bark sẽn ka saab nins a Zeova sẽn bĩng nin-tɩrsã yĩngã.

18 Zãmsg a yiib-n-soabã tɩ loee ne tõnd sẽn maood ne makr nins tõnd sẽn pa zems zãngã sẽn wat ne d zutã to-to wã. Tõnd sẽn tar vʋʋgrã saagrã, la d sẽn nand a Zeova lohormã d sẽn pa segd ne wã paasda sard ning d sẽn dɩk n na n pa tẽebã pʋgẽ wã pãnga. Tʋm-tʋmd a Zã keooga woto: “Bɩ y ra nong dũniyã walla bũmb nins sẽn be dũniyã pʋgẽ wã me ye. Ned sã n nong dũniyã, Ba nonglem ka be a pʋgẽ ye. Tɩ bõe, bũmb nins fãa sẽn be dũniyã n yaa yĩng ratem wẽnga la nin datem wẽnga ne tɩtaama ka yit tõnd Ba nengẽ ye. Bãmb yaa dũniyã rẽnda. Dũniyã ne a ratem wẽnga me loogdame, la ned ninga sẽn maand Wẽnnaam daab paada wakat sẽn ka sɛta.” (1 Zã 2:15-17) Laogã nonglmã dũni kãngã sẽn tar n belgd nebã pa na n tall yamleoog ne tõndo, d sã n mak-a ne vɩɩm hakɩkã  ye. (1 Tɩmote 6:17-19) D sã n wa be yoob makr pʋgẽ, d na n yalsa kãn-kãe. Sã n wa mik tɩ d na n kiime tɩ Armagedõ pa ta, tɩ d yaool n ket n tar manesem sẽn pa tat a Zeova yam, tõe n kɩtame tɩ d yɩ wa neb nins vʋʋgr saagr sẽn pa be b yĩngã.

19. Zu-no-kãseng bʋg la d pa segd n yĩm?

19 Sẽn yɩɩd fãa, d pa segd abada n yĩm zu-no-kãseng ning d sẽn tar n tõe n noog a Zeova sũur masã la wakat sẽn pa sat yĩngã ye. (Yelbũna 27:11) Tõnd sẽn na n yɩ wẽn-sakdb hal tɩ ta d kũumã, bɩ d sẽn na n kell n yɩ burkĩmb hal tɩ ta dũni wẽng kãngã saabã wilgda a Zeova tɩ tõnd yãka yam n na n zĩnd a poorẽ, ãndũni naam sẽn ka to wã gomd welgr pʋgẽ. Rẽnd d na n põsa to-kãsengã sasa tɩ na n tũu ne vʋʋgrã sẽn yaa yel-solemdã maasem me, vɩɩmd tẽng zug Arzãnã pʋgẽ na n sɩd kõ-d-la sũ-noogo!

Tõnd tʋlsmã pidsgu

20, 21. Bõe n na n sõng tõnd tɩ d kell n pa wẽn-sakr pʋgẽ, baa d sã n tar sogsg sẽn nan pa tar leoor vʋʋgrã wɛɛngẽ? Wilg-y y leokrã võore.

20 Sogsg kẽer la tõnd sẽn sõs vʋʋgrã zugã pa leoke. Wãn to la a Zeova na n maan ne yikãadb nins sẽn ki wã? (Luk 20:34, 35) Nebã na n vʋʋga zĩig ning b sẽn ki wã bɩ? Sẽn na n vʋʋg-bã vʋʋgr zĩig na n pẽnega b zagsã neb bɩ? Sogsg wʋsg n be vʋʋgrã wɛɛngẽ n nan pa tar leokr ye. Baasg zãnga, d segd n ninga a Zeremi gom-kãensã d yamẽ: “Zusoaba maanda neb nins sẽn teeg bãmba la b baood bãmba neere. Ned sã n sĩnd bal n gũ Zusoaba fãagre, yaa neere.” (Wiisgu 3:25, 26) Wakat ning a Zeova sẽn yãkã sã n ta, a na n kɩtame tɩ d wʋm yel-kãensa fãa võore, tɩ kõ-d sũ-noog wʋsgo. Bõe yĩng tɩ d tõe n kɩs sɩd tɩ na n yɩɩ woto?

21 Tags-y yɩɩl gʋlsdã Wẽnnaam sẽn vẽneg-a t’a gʋlsã goam yelle, a sẽn wa n yɩɩnd n pẽgd a Zeova woto wã: “Yãmb pukda y nugu, la bõn-vɩɩs fãa paamda bark tɩ seke.” (Yɩɩl Sõamyã 145:16) D yʋʋmã sã n vẽsgdẽ, d tʋlsmã toeemdame. Tõnd sẽn da tʋll bũmb ninsi, d sẽn da wa n yaa kambã pa yembr ne bũmb nins d sẽn tʋll rũndã-rũndã wã ye. Tõnd sẽn get vɩɩmã to-to wã bee ne yɛl nins tõnd sẽn vɩɩmdã, la d saagrã. La tõnd tʋlsem nins sẽn zemsã sẽn na n yɩ to-to fãa dũni paalgã pʋgẽ, a Zeova na n sɩd tɩgs-b lame.

22. Bõe yĩng tɩ d be bʋʋm n na n pẽg a Zeova?

22 Bũmb ning sẽn segd n pak tõnd ned kam fãa masã n yɩɩd yaa d kell n yɩ wẽn-sakda. “A bee yel-gɛtba zutu tɩ b maan sɩd bala.” (1 Korẽnt dãmba 4:2) Tõnd yaa Wẽnnaam Rĩungã koe-noog sẽn tar ziirã yel-gɛtba. Tõnd sẽn moond koe-no-kãng neb nins fãa d sẽn segdã neerã sõngda tõnd tɩ d kell n pa vɩɩmã sor zugu. Ra tol-y n yĩm-y tɩ “zu-beed” bɩ yel-lingdim tõe n paama tõnd fãa ye. (Koɛɛg Soaba 9:11) Sẽn na yɩl n da maan yɩɩr zaalem ne vɩɩmã yel-lingdim, bɩ y gãd vʋʋgrã saagr sẽn be ziirã kãn-kãe. Bãng-y tɩ sã n wa wõnd y na n kiime tɩ Kirist yʋʋm tusr Naamã nan pa sɩnge, y tõe n paama belsgo, y sẽn mi tɩ yolsg sɩd watame wã yĩnga. Wakat ning a Zeova sẽn yãkã sã n ta, y na n tõog n lebs n dɩka goam nins a Zoob sẽn taas Naandã. A yeelame: “Yãmb sã n bool maam, mam na n sakame.” Bɩ a Zeova paam pẽgre, yẽ sẽn yãgd n na n vʋʋg neb nins fãa sẽn be a pʋ-tẽerẽ wã!—Zoob 14:15.

[Tẽngr not rãmbã]

^ sull 2 Ges-y yʋʋmd 1988, sẽoog kiuug rasem a 8 Réveillez-vous ! wã a Zeova Kaset rãmbã sẽn yiisã, seb-neng 10.

^ sull 3 Les Témoins de Jéhovah—Prédicateurs du Royaume de Dieu, seb-neng 662. Sebr a Zeova Kaset rãmbã sẽn yiisi.

Y tẽrame bɩ?

• Bõe zug la b na n tik n kao nebã bʋʋd yʋʋm tusr Naamã wakate?

• Bõe yĩng tɩ kẽer na n ‘vʋʋg n paam vɩɩm’ tɩ sãnda na n ‘vʋʋg n paam bʋʋdo’?

• Wãn to la vʋʋgrã saagr tõe n bels tõnd masã?

• Wãn to la Yɩɩl Sõamyã 145:16 goamã sõngd tõnd tɩ d tall yam-sõngo, sogsg nins sẽn tɩ loe ne vʋʋgrã tɩ d pa tar b leoorã wɛɛngẽ?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto rãmba, seb-neng 27]

Wãn to la vʋʋgrã tẽeb tõe n sõng tõnd masã?