Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Roagdba, kogl-y y rogem-pʋɩɩrã sẽn tar yõod wʋsgã

Roagdba, kogl-y y rogem-pʋɩɩrã sẽn tar yõod wʋsgã

 Roagdba, kogl-y y rogem-pʋɩɩrã sẽn tar yõod wʋsgã

“Yam [kogenda neda] . . . Yam fãagda ned ninga sẽn tar-a wã.”—KOƐƐG SOABA 7:12.

1. Bõe yĩng tɩ roagdbã segd n ges b kambã wa kũuni?

ROAGDBÃ rogda biig sẽn wõnd-ba, yĩnsã la zʋgã wɛɛngẽ. Biiblã yetame tɩ kambã yaa “pʋɩɩr Zusoaba sẽn kõta.” (Yɩɩl Sõamyã 127:3) A Zeova sẽn yaa vɩɩm hakɩkã Kõtã yĩnga, a rɩka kambã sẽn yaa yẽ n sɩd so wã n bobl roagdbã. (Yɩɩl Sõamyã 36:10) Roagdba, wãn to la y get kũun kãngã sẽn tar yõod sẽn yit Wẽnnaam nengẽ wã?

2. A Manoa manesem yɩɩ wãn to, a sẽn bãng t’a ra na n paama biigã?

2 Sãmbg sẽn ka be, d segd n deega kũun kãngã ne sik-m-meng la mi-beoogo. Sẽn yɩɩd yʋʋm 3 000 sẽn looge, malɛk sẽn wa n togs Israɛll ned a Manoa t’a paga na n doga biigã, a sɩd wilga sik-m-meng la mi-beoogo. A Manoa sẽn wʋm koe-noogã a pʋʋsa Wẽnnaam n yeel woto: “M Soaala, bɩ y kɩt tɩ yãmb sẽn da tʋm dao ninga le wa tõnd nengẽ n wa wilgd tõnd d sẽn tog n maan bũmb ninga ne biig ninga d sẽn na n dogã.” (Bʋkaoodba 13:8) Roagdba, yam bʋg la y tõe n dɩk ne a Manoa mak-sõngã?

Wẽnnaam sõngrã sẽn yaa tɩlae rũndã-rũndã wã võore

3. Bõe yĩng tɩ sẽn tɩ yɩɩd fãa, d rat Wẽnnaam sõngr sẽn na yɩl n wub kambã rũndã-rũndã?

3 Sẽn yɩɩd fãa, roagdbã rata a Zeova sõngr rũndã-rũndã sẽn na yɩl n wub b kambã. Bõe yĩnga? Yaa b sẽn dig a Sʋɩtãan ne a malɛgsã saasẽ tɩ b wa tẽng zugã yĩnga. Biiblã keoogda tõnd woto: “Toog bee ne neb nins sẽn be dũniyã zug la ko-kãsenga pʋgẽ wã. Tɩ bõe, Sʋɩtãanã sigame n wa yãmb nengẽ, la a sũ-puugra  yaa kãsenga a sẽn bãng t’a wakat yaa bilfa yĩnga.” (Wilgri 12:7-9, 12) Biiblã wilgdame t’a Sʋɩtãan “gõoda wa gɩgemd sẽn kelemda n baood a sẽn tõe n paam a soab n sãam.” (1 Pɩɛɛr 5:8) Gɩgemd nong n yõgda rũms nins sẽn ka pãngã, naoor wʋsgo yaa rũm-bõonegã. La ne yam, roagdb nins sẽn yaa kiris-nebã baooda a Zeova sor-wilgr sẽn na yɩl n kogl b kambã. Wãn to la yãmb modgd sẽn na yɩl n maan rẽ?

4. a) Roagdbã sã n miẽ tɩ gɩgemd n gõod sakã pʋgẽ, bõe la b segd n maane? b) Bõe la kambã rat sẽn yɩl n paam koglgo?

4 Y sã n miẽ tɩ gɩgemd n be sakã pʋgẽ n gõodẽ, bũmb ning sẽn na n pak yãmb pipi yaa y kogl y kambã. A Sʋɩtãan baooda ned n na n yõke. A baoodame n na n kʋɩɩb Wẽnnaam nin-buiidã, n kɩt tɩ b kong Wẽnnaam lohormã. (Zoob 2:1-7; 1 Zã 5:19) Kambã kʋɩɩbg yaa nana. Sẽn na yɩl n põs Sʋɩtãanã bẽdsã, rẽnda kambã bãng a Zeova la b sak-a. Biiblã bãngr yaa tɩlae. A Zezi yeelame: “Vɩɩm sẽn ka sɛta yaa woto, tɩ bãmb na bãng yãmb sẽn yaa sɩd Wẽnnaam sẽn ka to la a Zezi Kirist yãmb sẽn tʋm a soabã.” (Zã 17:3) Sẽn paase, kambã segd n paama yam, sẽn dat n yeel tɩ b segd n tõog n wʋma yɛlã võore, la b tũ b sẽn zãmsd bũmb ningã. Sẽn mik tɩ “yam fãagda ned ninga sẽn tar-a wã,” y segd n zãmsa y kambã sɩdã tɩ kẽ b sũyã. (Koɛɛg Soaba 7:12) Wãn to la y tõe n maan woto?

5. a) Wãn to la y tõe n zãms biig yam? b) Wãn to la Yelbũn sebrã bilgd yamã yõodo?

5 Y tõeeme la y segdame n karem Wẽnnaam Gomdã tɩ y kambã kelge. La pa rẽ bal n na n sõng kambã tɩ b nong a Zeova la b sak-a ye. B segdame me n wʋm yɛlã võore. D rɩk makr ne b sẽn na n yeel biig t’a sã n na n pɩʋʋg sor fãa, bɩ a reng n ges a goabg la a rɩtgo. Kamb kẽer pa na n sak n tũ no-kãngã ye. Bõe yĩnga? Naoor wʋsgo, tõe tɩ b pa wilg-b vẽeneg tɩ b sã n pa maan woto, mobill tõe n fão-b lame, bɩ tõe tɩ b pa wilg yell ning no-kãng kɩɩsgã sẽn tõe n wa ne biigã zugã tɩ sek na kɩt t’a ra maan yalemd tɩ b wa fão-a ye. Zãms biig yam rɩkda sẽk la baood sũ-mare. La yamã yõod yaool n ka to ye. Biiblã yetame: “A yell yaa noogo, la laafɩ bee a soɛya fãa zutu. Yam yaa wa vɩɩm tɩɩg sẽn tar-a wã yĩnga. Ned sã n tar-a fãa, a tara sũ-noogo.”—Yelbũna 3:13-18; 22:15.

Zãmsg sẽn kõt yam

6. a) Bõe yĩng tɩ kambã nong n maand yalemdo? b) Zab-bʋg pʋgẽ la d be?

6 Naoor wʋsgo, kambã tara manesem sẽn pa zemse, tɩ yaool n pa b sẽn pa zãms-b tɩ b maan sẽn yaa tɩrgã yĩng ye, la yaa zãmsgã sẽn pa kẽ b sũyã sõma wã yĩnga. A Sʋɩtãan zabda ne kambã n dat n kʋɩɩb b sũyã. A kɩtdame tɩ dũni kãngã wẽn-kɩɩsgã yam kẽed kambã. A leb n tũnugda ne b sẽn yaa yel-wẽn-maandb n nong wẽng maanegã. (Sɩngre 8:21; Yɩɩl Sõamyã 51:7) Roagdbã segd n bãngame tɩ b segd n sɩd maoã wʋsg n kogl b kambã sũyã.

7. Bõe yĩng tɩ y sã n wilg biig sẽn yaa sõma bɩ wẽng bala pa seke?

7 Roagdbã mimin n wilgda biig sẽn yaa sõma la sẽn yaa wẽnga, n tẽed tɩ b zãms-a-la vɩɩmã no-tɩrsã. Tõe tɩ b yeel biigã tɩ ziri, wagdem la lageng ne rao bɩ pag sẽn pa f kẽed-n-taag  yaa wẽnga. La biigã rata bũmb sẽn na n kɩt t’a tʋlg wʋsg n sake, la a ra sak bal t’a roagdbã yeel-a lame t’a sak ye. Yaa a Zeova noyã la a segd n sake. Biigã segd n bãngame tɩ yaa yam bũmb t’a sak Wẽnnaam noyã.—Yelbũna 6:16-19; Hebre dãmba 13:4.

8. Zãms-bʋg buud n tõe n sõng kambã tɩ b tall yam?

8 Ãndũniyã sẽn sigl ne manesem kãsengã, bõn-vɩɩsã buud toor-toor sẽn be wã, sẽoog la sɩpalgo, waood la tʋʋlg wakat sẽn be wã, bõn-kãensã fãa tõe n sõnga biig t’a bãng tɩ Naand sẽn tar yam sẽn ka koak n be. (Rom dãmba 1:20; Hebre dãmba 3:4) Sẽn paase, y segd n zãmsa biigã tɩ Wẽnnaam nong-a lame la t’a zoe n dɩka segls n dat n kõ-a vɩɩm sẽn pa satã ne a Biriblã maoong maasem. La y wilg biigã t’a sã n sak Wẽnnaam sẽn yetã a tõe n nooga a sũurã. Rẽ, biigã na n wa ratame n maan a Zeova raabã, baa ne a Sʋɩtãan sẽn na n maan bũmb ning fãa n gɩdg-a.—Yelbũna 22:6; 27:11; Zã 3:16.

9. a) F sã n n dat n zãms biig tɩ fãag a yõore, baoodame tɩ f maan bõe? b) Bõe la b sagend ba rãmbã tɩ b maane, la bõe la rẽ maaneg baooda?

9 Zãmsg buud ning sẽn kogend biig la tusd-a t’a maand sẽn yaa tɩrgã rɩkda sẽka, la baoodẽ tɩ d yãk zãmsg na-kẽndr biigã yĩnga, la d maan-a neere. Woto baoodame tɩ roagdbã sak Wẽnnaam sor-wilgrã. Biiblã yetame: “Ba rãmba, . . . bɩ y wub [yãmb kambã] ne Zusoaba saglg la a zãmsgo.” (Efɛɛz rãmba 6:4) Gom-kãensã võor yaa bõe? Sã n yaa ne gɛrk goamã, ‘zãmsgã’ rat n yeelame tɩ “ning bũmb f yamẽ.” Woto b sagenda ba rãmbã tɩ b ning a Zeova tagsa wã b kambã yamẽ. Ad woto na n yɩɩ koglg tɛkẽ n kõ kambã! B sã n zãms kambã tɩ b tall Wẽnnaam tagsgo, kogend-b lame tɩ b ra maan wẽng ye.

Yaa nonglmã n segd n kɩt tɩ y wub y kambã

10. Bõe la y segd n bãnge, sẽn na yɩl n zãms y biigã tɩ yɩ sõma?

10 La yaa nonglmã n segd n kɩt tɩ y maan modgre sẽn na yɩl n tõog n wub y biigã tɩ zemse. Yẽs ne kambã sõma tara yõod wʋsgo. Bao-y n bãng-y bũmb ning sẽn maand y biigã vɩɩm pʋgẽ, la a sẽn tagsd bũmb ningã. Bao-y sasa sẽn zemse, la y maan yam tɩ y biigã togs-y sẽn be a sũurẽ wã. Wakat kẽere, biigã sẽn yetã tõe n ling-y lame. Gũus-y n da wa yik y sũur ye. Maag-y y yĩng n kelg biigã.

11. Wãn to la roagd tõe n zãms biig tɩ Wẽnnaam tagsgã kẽ a sũurã?

11 Yaa sɩda, tõe tɩ y karma Biiblã sẽn wilgd Wẽnnaam noor ning sẽn gɩdg yoobã naoor wʋsg meng tɩ y biigã kelge. (1 Korẽnt dãmba 6:18; Efɛɛz rãmba 5:5) Tõe tɩ rẽ kɩtame tɩ y kambã bãng bũmb ning sẽn tat a Zeova yam la sẽn pa tat a yam vẽenega. La woto bal pa sek sẽn na yɩl n ning a Zeova tagsgã y biigã sũurẽ ye. Y segdame me n sõng kambã tɩ b tags n bãng a Zeova noyã yõodo. B segd n kɩsa  sɩd t’a noyã yaa tɩrs la sõma, la tɩ no-kãens sakr zemsame la yaa nonglem wilgri. Yaa yãmb sẽn na n kɩt tɩ y kambã tags Gʋlsg Sõamyã sẽn yet bũmb ningã zug la b sak Wẽnnaam sẽn get yɛlã to-to wã bala, la y tõe n yeel tɩ y ninga Wẽnnaam tagsgã b sũyẽ wã.

12. Wãn to la roagd tõe n sõng a biig t’a tall tagsg sẽn zems pag ne rao lagengã wɛɛngẽ?

12 Y sã n wa gomd pag ne rao lagengã yelle y tõe n sokame: “Fo tagsdame tɩ ned sã n sak a Zeova noor ning sẽn yet tɩ d ra lagem ne pag bɩ ne rao tɩ d nan pa kẽ kãadmã, na n sãama a sũ-noogã bɩ?” Kɩt-y tɩ y biigã wilg a leokrã võore. Lebg-y n tẽeg-y bõn-kãseng ning Wẽnnaam sẽn maan biig rogem wɛɛngẽ wã, la y sok-a: “Fo tẽedame tɩ tõnd Wẽnnaamã sẽn tar nonglmã na n yiisa noy sẽn na n mong-d sũ-noog vɩɩmã pʋgẽ bɩ? Bɩ fo tẽedame t’a noyã yaa sẽn na yɩl n kõ tõnd sũ-noog la kogl-do?” (Yɩɩl Sõamyã 119:1, 2; Ezai 48:17) Bãng-y y biigã tagsg yel-kãngã zugu. Rẽ poore, y tõe n dɩka makr n wilg yoobã sẽn wa ne sũ-sãams la zu-loeese. (2 Sãmwɛll 13:1-33) Y sã n kɩt tɩ y biigã tags tɩrg n tõog n wʋm la a ges yɛlã wa Wẽnnaam sẽn get-b to-to wã, y zoe n maana bũmb wʋsg sẽn na yɩl n ning Wẽnnaam tagsgã y biiga sũurẽ. La bũmb a to me la y tõe n maane.

13. Sẽn na n yɩl tɩ biig tʋlg n sak a Zeova, bõe võor la biig segd n bãnge?

13 Y pa na n wilg y biigã bal t’a Zeova kɩɩsg wata ne zu-loees ye, y na n leb n wilg-a-la tõnd vɩɩm manesmã sẽn pak a Zeova mengã to-to. Karm-y Biiblã n wilg y biigã tɩ d sã n pa maan a Zeova raabã, d tõe n sãama a sũuri. (Yɩɩl Sõamyã 78:41) Y tõe n sokame: “Bõe yĩng tɩ fo pa rat n sãam a Zeova sũuri?” la y wilgi: “Wẽnnaam bɛ a Sʋɩtãan yetame tɩ yaa rat-m-yembr yam n tusd tõnd tɩ d maand a Zeova raabã, la tɩ pa d sẽn nong-a wã yĩng ye.” Rẽ poor bɩ y wilg a Zoob sẽn noog Wẽnnaam sũur to-to, a sẽn kell n tall a burkĩndã, n wilg t’a Sʋɩtãan yagda zĩri wã. (Zoob 1:9-11; 27:5) Yãmb biigã segd n bãngame t’a manesmã tõe n sãama a Zeova sũur bɩ noog a sũuri. (Yelbũna 27:11) B tõe n n tũnuga ne Écoute le grand Enseignant * sebrã n wilg kambã rẽ la yɛl a taab sẽn tar yõod wʋsgo.

 Bi-sõma

14, 15. a) Zãms-bʋs sẽn be Enseignant sebrã pʋgẽ n kɩt tɩ kamb tʋlg n lebg sakdba? b) Yãmb sẽn tũnug ne seb-kãngã wã, bi-sõma bʋs la y paam-yã? (Ges-y zĩ-gũbgr ning sẽn be seb-neng 18-19 pʋgẽ wã me.)

14 Yaab raoog a yembr sẽn be Koroasi sẽn karemd Enseignant sebrã ne a yageng sẽn tar yʋʋm a yopoe gʋlsame n wilg t’a yagengã yeel-a-la woto: “M ma yeela maam tɩ m maan bũmbu, tɩ m da pa rat n maan ye. La m tẽega sak ning sẽn yet tɩ: ‘Sakr kogenda yãmba,’ tɩ kɩt tɩ m kẽng n tɩ yeel m ma tɩ m na n sak-a lame.” Sak ning gom zug sẽn yet tɩ: “Bũmb ning sẽn kɩt tɩ d pa segd n yag ziri wã” wɛɛngẽ pag ne a sɩd sẽn be Floriid sẽn be Etazĩni wã yeela woto: “Be b maanda sogsg sẽn baood tɩ kambã pak b sũyã la b sak n deeg b kongre, tɩ sã n da pa tũ ne manesem kãng bɩ b pa na n sak n deeg b kongrã ye.”

15 Enseignant sebrã tara sẽn yɩɩd yimaas rãmb 230, ne goam sẽn wilgd yimaas fãa, bɩ yimaas rãmb sẽn naag taab võore. Biig ma wilga a mi-beoog la a yeel woto: “Naoor wʋsgo, mam biriblã geta yimaas ning n pa rat n long seb-neng ye. Yimaas rãmbã pa be yamleoog bal ye, b tara zãmsg me, bɩ b kɩtdame tɩ kambã sokd sogsgo. Mam biigã sẽn ges yimaas a yembr sẽn wilgd biig sẽn get televiziõ roog sẽn yaa lik pʋgẽ, a sokame: ‘M ma, yaa bõe la biribl kãngã maanda?’ la a goma woto ne koe-zom sẽn wilgd t’a ra miime tɩ bũmb n da pa zemse.” Goam nins sẽn naag ne yimaasã yeta woto: “Ãnd n tõe n yã bũmb ning fãa tõnd sẽn maandã?”

Zãmsg sẽn yaa tɩlae rũndã-rũndã

16. Yaa tɩlae tɩ b zãms kambã bõe rũndã-rũndã, la bõe yĩnga?

16 Kambã segd n bãnga manesem sẽn zems la sẽn pa zems b poglmã bɩ b raoolmã wɛɛngẽ. La rẽ yell goam pa nana wakat fãa ye. Pag a yembr sẽn yaa zʋrnall gʋlsd yeelame tɩ yẽ bɩɩ sasa b sẽn da get tɩ poglem la raoolem yell goam pa sõma ye. Pʋg-kãng gʋlsa yẽ mengã kamb wubr wɛɛngẽ woto: “Rẽnda m bas m yãn-zoeerã.” Sɩd-sɩda, yãn-zoeer sã n kɩt tɩ  roagdb pa gom poglmã bɩ raoolmã yell ne b biiga, pa kogend-a ye. Neb nins sẽn nong n maand raglem tʋʋm ne kambã tũnugda ne kambã zɩɩlem yel-kãng wɛɛngẽ wã. Écoute le grand Enseignant wã gomda yel-kãngã yell sõma la ne burkĩndi. Wilg kambã poglmã la raoolmã yɛl pa kɩtd tɩ b maan kɛgr ye, yaa d sẽn na n pa wilg-b rẽ la b tõe n wa maan kɛgre.

17. Wãn to la Enseignant sebrã sõngd roagdbã tɩ b sagl b kambã pag ne rao lageng yɛlã wɛɛngẽ?

17 Sak 10 pʋgẽ, zĩig ning sẽn gomd malɛg-wẽnsã sẽn wa tẽng zug n dog kambã pʋgẽ, b sokda biigã woto: “Yaa bõe la fo mi pag ne rao lagengã wɛɛngẽ?” Sebrã leokda nana-nana ne burkĩndi. Sak 32 wã sẽn be taoorã wilgda b sẽn tõe n kogl kambã tɩ neb sẽn tʋmd raglem tʋʋm ne kambã ra maan-b wẽng ye. Lɛta wʋsg wilgame tɩ zãms-kãngã yaa tɩlae. Lɛtr a yembr pʋgẽ, biig a ye ma yeelame: “Semen ning sẽn loogã, mam biribl a Javan sẽn kẽng n na n tɩ yãa a logto-poaka, logto-poakã sokame n gese tõnd sã n da sõsa ne d biriblã a sẽn segd n tall manesem ning ne a raoolmã zugu. A sũur yɩɩ noog wʋsgo, tõnd sẽn tũnug ne d seb-paallã n maan woto wã yĩnga.”

18. Wãn to la Enseignant sebrã gomd darpo wã pʋʋsg yelle?

18 Sak a to n gomd Biiblã kɩbar ning sẽn wilgd Hebre kom-bɩɩs a tãab a Sadrak, a Mesak la a Abɛdnego yellã. Bãmb la sẽn zãgs tɩ b kõn wõgemd bõn-naandg ning sẽn makd Babilon soolmã taoor n balm-a wã. (Daniɛll 3:1-30) Neb kẽer tõeeme n pa getẽ tɩ darpo pʋʋsg yaa bõn-naandg pʋʋsgo, wa Enseignant sebrã sẽn wilgã ye. La ges-y a Edward Gaffney sẽn wilg bũmb ning zʋrnall a yembr (U.S. Catholic) pʋgẽ. A yeelame tɩ yẽ bipuglã sẽn kẽng lekollẽ wã a pipi daarã, a togsa yẽ t’a zãmsa “pʋʋs-paalg lekollẽ wã,” tɩ yẽ yeel-a t’a lebg n togs pʋʋsgã t’a kelge. A Gaffney yeela woto: “A rɩka a nugã n pĩ a sũurã zĩigẽ n sɩng n yeele: ‘Mam wẽendame tɩ m na n saka darpo wã sẽn makd bũmb ningã . . . ’ ” La a Gaffney paasame: “Zĩig pʋgẽ, bũmb võor la m wʋm-yã. A Zeova Kaset rãmbã ra bee bʋʋm, bala nebã tusda kambã tɩ b sak baleng buud sẽn paamd pãng tõnd tẽngã fãa pʋgẽ tõnd lekoll dãmbẽ wã: yaa tɩ b sak b tẽngã n yɩɩd bũmb a taabã fãa.”

Seka d maan modgr buud fãa

19. Kambã zãmsg keoor yaa bõe?

19 Sɩd-sɩda, y segd n maana y sẽn tõe tɛk n zãms y kambã. Kansas sẽn be Etazĩni soolmẽ wã, pag a yembr n daag sũ-noog nintãm, a biriblã sẽn tool-a lɛtr yĩnga. A birblã gʋls-a-la woto: “M sũur yaa noog wʋsgo, m sẽn paam wubr sẽn kɩt tɩ m sũurã tagsg kɩls tɩ zemsã. Sɩd-sɩda, foo ne m baaba segda ne pẽgre.” (Yelbũna 31:28) Écoute le grand Enseignant sebrã tõe n sõnga roagdb wʋsg tɩ b zãms b kambã, n kogl b rogem pʋɩɩrã sẽn tar yõod wʋsgã.

20. Bõe la roagdbã segd n tẽeg wakat fãa, la rẽ segd n kɩtame tɩ b tall manesem bʋgo?

20 Zemsame tɩ tõnd rɩk d sẽkã n ges d kambã yell la d modg n sõng-ba. B yaa kamb wakat bilf bala. Tũnug-y ne segb buud fãa n zĩnd ne-b la y sõng-ba. Y sã n maan woto y kõn tol n wa maan y bãngẽ ye. Y kambã na n nong-y lame. Tẽeg-y wakat fãa tɩ y kambã yaa Wẽnnaam kũuni. Ad b sɩd yaa kũun tɛkẽ! (Yɩɩl Sõamyã 127:3-5) Woto yĩnga, bɩ y ges b yell sõma, n miẽ tɩ y segd n kolg n togsa Wẽnnaam taoor ne yãmb sẽn wubd-b to-to wã, bala sɩd yaa yãmb zɩɩb la rẽ.

[Tẽngr note]

^ sull 13 Yaa a Zeova Kaset rãmbã n yiis seb-kãngã. Ges-y sak 40 gom-zug sẽn yaa: “D sẽn na n noog Wẽnnaam sũur to-to.”

Wãn to la y na n leoke?

• Sẽn yɩɩd fãa, bõe yĩng tɩ roagdbã segd n kogl b kambã masã?

• Yaa zãms-bʋg buud n kõt yam?

• Yel-bʋs sẽn tar yõod wʋsg zut la y segd n sõs ne y kambã rũndã-rũndã?

• Wãn to la Enseignant sebrã sõngd roagdbã tɩ b zãms b kambã?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 25]

Roagdba, yam-bʋg la y tõe n dɩk ne a Manoa mak-sõngã?

[Foto, seb-neng 26]

Kom-bɩɩse, yam-bʋg la y tõe n dɩk ne Hebre kom-bɩɩs a tãabã mak-sõngo?

[Foto rãmba, seb-neng 27]

Yimaas rãmbã la goam nins sẽn naag-b n be “Enseignant” sebrã pʋgẽ wã yaa sõma wʋsg kambã zãmsg yĩnga

Yaa ziri bʋg la a Ananias sẽn togsd a Pɩɛɛrã?

Ãnd n tõe n yã bũmb ning fãa tõnd sẽn maandã?